STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Altana ogrodowa - jaka powinna być? - 05.01.2016

Napisany przez delegatura 2016-01-08 13:03:26 CET

Kwestie altanki na działce reguluje szereg przepisów, z którymi warto się zapoznać jeżeli zamierzamy przystąpić do budowy lub nabyliśmy działkę z istniejącą altanką. Na samym początku powinniśmy zadać sobie pytanie, co kryje się pod definicją altanka ogrodowa ? Na to pytanie odpowiada nam Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która w Art.2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) wprowadza definicje altanki działkowej- przez którą należy rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.

Tak więc nasza altanka może mieć konstrukcję drewnianą i murowaną.

Kolejnym krokiem przed rozpoczęciem budowy naszej altanki jest zapoznanie się z przepisami dotyczącymi wymiarów naszego przedsięwzięcia, który pozwoli nam na uniknięcie kłopotów z nadzorem Budowlanym.

Kwestie tą reguluje ustawa o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r. art.2 pkt.9a mówiący, że altanka działkowa położona na terenie rodzinnego ogrodu działkowego może mieć powierzchnie zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekroczy 12 m2. oraz uchwalonym przez Krajową Radę PZD w dniu 1 października 2015 r. Regulaminie ROD, mianowicie w § 44 pkt.2-6 mówiącym, że altana działkowa może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych do 35 m2. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2, przy czym musimy pamiętać, że odległość altanki od granicy działki wynosi 3m.

Oprócz powyższych wymiarów altanki, ważnym jest zapoznanie się z § 45 Regulaminu ROD mówiącym, że działkowiec obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z parametrami określonymi w § 44. Pamiętajmy, że Zarząd ROD jedynie przyjmuje zgłoszenie, a nie wydaje pozwolenia na jej budowę, gdyż zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego art.29 pkt. 1 ust. 4 pozwolenia na budowę nie wymaga budowa altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40).

Jak liczona jest powierzchnia zabudowy altanki ogrodowej?

W brew naszym przekonaniom i twierdzeniach niektórych z nas, że powierzchnie zabudowy liczy się na wysokości 50 cm od poziomu gruntu, niektóre wykonane przez działkowców altanki o konstrukcji tzw. grzyba, które w podstawie są zgodny z wymiarami obwarowanymi w przepisach, natomiast ich górna część przekracza granice normy.

Zgodnie więc z obowiązującą definicją zawartą w polskiej normie PN-ISO 9836:1997 przez powierzchnię zabudowy uznaje się powierzchnię terenu zajętego poprzez budynek w stanie wykończonym, mierzonym przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu. .

Jak liczona jest wysokość altanki na wzniesieniu?

Na to pytanie znajdziemy odpowiedź również w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury § 7 mówiący, że wysokość budynku lub jego części, służąca do określenia maksymalnego, pionowego wymiaru budynku, liczy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki bądź jako wymiar liczony od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych.

Tak więc podczas budowy altanki działkowej na zboczu musimy pamiętać, aby wejście do budynku było usytuowane od strony najwyżej położonego poziomu terenu.

Co rozumiemy pod pojęciem dach płaski, a dach stromy?

Jak już wcześniej było wspomniane altanka działkowa zgodnie z Regulaminem ROD oraz Ustawą Prawo Budowlane może mieć wysokość 5m przy dachu dwu spadowym oraz 4 m przy dachu płaskim. Na wyżej wymienione definicje możemy uzyskać odpowiedź w Polskiej Normie PZ-89/B-10425, która stanowi, iż:

• dach płaski jest to dach o kącie nachylenia konstrukcji połaci nie większej niż 12o stopni

• dach stromy jest to dach o kącie nachylenia konstrukcji połaci większej niż 12o stopni

Inspektor ds. inwestycji

OZ w Szczecinie

Marian Pawłowski

Źródło
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


Podsumowanie realizacji art. 76 ustawy o ROD w Okręgu Śląskim

Napisany przez delegatura 2016-01-08 13:00:39 CET

Koniec 2015 roku to nie koniec prowadzonej przez wszystkie struktury Związku regulacji stanu prawnego gruntów Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Niemniej jednak warto podsumować dotychczasowy wynik prowadzonych przez Starostów i Prezydentów Miast postępowań, których celem jest wydanie decyzji stwierdzających nabycie przez PZD prawa użytkowania do nieruchomości na których znajdują się ogrody działkowe położone na terenie naszego okręgu.

Przypomnijmy, że nowa ustawa o ROD, która weszła w życie 19 stycznia 2014r. wprowadziła zapisy, które pozwalają na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości ROD poprzez ustanowienie prawa użytkowania. Jak wiemy gro ogrodów mimo istnienia od kilkudziesięciu lat ma nadal nieuregulowany stan prawny nieruchomości, który stwarza dla nich wiele zagrożeń np. w przypadku likwidacji czy roszczeń osób trzecich. Zapisy nowej ustawy, a przede wszystkim art. 76 okazały się ratunkiem dla tych ogrodów. Zgodnie z nim w przypadku gdy ROD spełnia przynajmniej jeden z warunków do których zalicza się:

1) funkcjonowanie rodzinnego ogrodu działkowego na nieruchomości jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

2) rodzinny ogród działkowy funkcjonuje na nieruchomości co najmniej 30 lat, a nabycie własności nieruchomości przez Skarb Państwa nastąpiło w związku z zakładaniem rodzinnego ogrodu działkowego lub funkcjonował on na nieruchomości w momencie nabycia własności nieruchomości przez Skarb Państwa;

3) rodzinny ogród działkowy funkcjonuje na nieruchomości co najmniej 30 lat, a nabycie własności nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego nastąpiło w związku z funkcjonowaniem na niej rodzinnego ogrodu działkowego;

4) nieruchomość zajęta jest przez rodzinny ogród działkowy, który posiadał ustaloną lokalizację w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych, lub na podstawie art. 11 ust. 3 lub art. 33 tej ustawy stał się ogrodem stałym,

to stowarzyszenie ogrodowe nabywa prawo użytkowania do gruntów ROD, potwierdzone stosowną decyzją.

Do końca 2015r. wystosowano wszystkie wnioski o stwierdzenie prawa użytkowania na podstawie art. 76. Przedmiotowa regulacja objęła 261 ROD w całości oraz 99 w części. W między czasie w toku prowadzonych weryfikacji dokumentacji pojawiły się dodatkowe nieruchomości do których złożono nowe wnioski. Obecnie Urzędy Miast wszczęły prawie wszystkie postępowania administracyjne. Tam gdzie pojawiły się problemy, OZ licznie wystosowywał pisemne stanowiska oraz monity. Pojawił się problem odpłatności prawa użytkowania, którą to musieliby uiszczać działkowcy jednak Okręg przeforsował swoje stanowiska dzięki czemu w kilku miastach wydawano nieodpłatne decyzje. Wyjątkiem jest Miasto Racibórz, jednak od razu informujemy, że Okręg złożył odwołania od tych decyzji. Na chwilę obecną czekamy na rozstrzygnięcie Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Należy mieć także na uwadze, że w czasie prowadzonych postępowań wyjaśnianych jest wiele zaszłości i problemów natury geodezyjnej jak i prawnej. To powoduje, że Okręg Śląski w porozumieniu z Zarządami ROD prowadził wiele wizji w terenie jak i spotkań zarówno w Urzędach Miast jak i na terenach poszczególnych ogrodów. W miedzy czasie udowadniano spełnienie przesłanek na podstawie których ROD powinien otrzymać stosowną decyzję. Wymienione wyżej działania są cały czas kontynuowane. Z uwagi na postępowania podziałowe nieruchomości wiele obecnie toczących się postępowań zostało przedłużonych do połowy 2016r. a niektóre nawet do 2017r. Przed nami jeszcze wiele pracy w tym zakresie, jednak już są pozytywne jej wyniki.

Do końca grudnia 2015r. w Okręgu Śląskim udało się uzyskać 54 decyzje potwierdzające nabycie przez PZD prawa użytkowania do gruntów ROD o pow. prawie 200 ha. Część z nich już została ujawniona w Księgach Wieczystych. Liczymy, a nawet mamy pewność, że większość przedmiotowych decyzji zostanie wydanych w 2016r. ponieważ do tego czasu zostanie już wyjaśnionych wiele kwestii, które podniosły Urzędy Miast w prowadzonych postępowaniach. W ten sposób prawa ROD zostaną na przyszłość w pełni zabezpieczone. Do tego czasu na pewno wszystkie struktury Związku będą kontynuować rozpoczęte w tym zakresie działania.

Mateusz Macianty – St. Insp. ds. terenowo - prawnych

Źródło
Zasoby strony internetowej http://www.slaski-ozpzd.pl/


Życzenia Świąteczne

Napisany przez delegatura 2015-12-24 10:59:35 CET


Ostatnie posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w roku 2015

Napisany przez delegatura 2015-12-16 22:03:54 CET

Ostatnie posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w roku 2015 z udziałem całego składu Okręgowej Komisji Rewizyjnej otworzył Prezes Pan Józef Noski. Głównym tematem posiedzenia było podsumowanie działalności w 2015 roku Okręgu Śląskiego PZD.

Ogromnym wyzwaniem było dalsze wprowadzanie w życie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, zwłaszcza w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości, na których urządzono ROD na podstawie art. 76 oraz uchwalenie nowego statutu Polskiego Związku Działkowców, a także Regulaminu ROD, który będzie obowiązywać od początku 2016 roku.

Okręgowy Zarząd Śląski PZD podczas omawianego posiedzenia w dniu 16.12.2015r. przyjął nowy Regulamin Okręgowego Zarządu Śląskiego, który w dalszej kolejności zostanie przedstawiony do rejestracji Krajowej Radzie PZD zgodnie z § 108 ust. 4 Statutu PZD z dnia 2.07.2015r. Z chwilą jego rejestracji straci moc obowiązującą poprzedni regulamin OZ Śląskiego PZD z dnia 29.02.2008r. Należy podkreślić, iż konieczność uchwalenia nowego Regulaminu OZ Śląskiego PZD wynikała z uchwalenia nowego Statutu PZD oraz usprawnienia pracy OZ Śląskiego PZD, a także jego Prezydium. Prace nad przedmiotowym regulaminem trwały od dłuższego czasu, a uchwalona wersja jest wynikiem długich dyskusji prowadzonych na Prezydium OZ Śląskiego PZD.

W toku posiedzenia przedstawiono również najważniejsze zagadnienia ustawy o ROD z dnia 13.12.2013r. pod kątem dotychczasowych doświadczeń. Omówiono również zagadnienia Statutu PZD oraz Regulaminu ROD. Zwłaszcza ten ostatni akt ma ogromne znaczenie dla Działkowców. Wskazuje bowiem wyczerpująco, jak należy korzystać z działki rodzinnej oraz co można na niej posiadać. Szczególnie dotyczy to altan ogrodowych, których maksymalna powierzchnia wynika z ustawy Prawo Budowlane. Niestety pomimo podjętych działań przez Zarządy ROD oraz Polski Związek Działkowców w dalszym ciągu można spotkać Działkowców, którzy za nic mają obowiązujące przepisy i posiadają altany o powierzchni ponad 35m2. Żaden z tych Działkowców nie może liczyć na jakąkolwiek „pobłażliwość” bowiem ustawa o ROD jasno wskazuje, co Zarząd ROD ma zrobić w przypadku stwierdzenia ponadnormatywnej zabudowy.

Poruszono również sprawy związane z inwestycjami na terenie ROD. Aktualnie PZD Okręg Śląski wzywa Zarządy ROD do rozliczenia dotacji, jeżeli nie zostały złożone odpowiednie dokumenty inwestycyjne w terminie zaznaczonym przez Okręg Śląski PZD.

Ogromną pracę wykonano w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości, dotychczas uregulowano około 160 ha poprzez uzyskanie decyzji o stwierdzeniu nabycia prawa użytkowania. Działkowcy oraz Polski Związek Działkowców oczekuje jednak, iż w ten sposób zostanie uregulowana zdecydowana większość nieruchomości, na których zlokalizowane są ROD. Należy podkreślić, iż najbardziej aktywne w tym zakresie są władze Miasta Chorzowa, gdzie Prezydent wydał 13 takich decyzji. W dalszym ciągu są niestety miasta, które pomimo złożonych wniosków nie wydały żadnej decyzji. W celu poprawy tej sytuacji, przedstawiciele PZD Okręgu Śląskiego systematycznie spotykają się z władzami tych miast deklarując gotowość wszelkiej pomocy w celu pozytywnego załatwienia sprawy.

W toku dyskusji poruszono m.in. kwestie obecności PZD Okręgu Śląskiego w mediach oraz konieczności zwiększenia aktywności Zarządów ROD w zakresie działalności medialnej, a w szczególności przekazywania informacji z swoich działań do Okręgu Śląskiego celem publikacji na stronie internetowej OZ. Dyskutowano również na temat dalszej realizacji programu modernizacji działek rodzinnych, wskazując iż podstawowym hamulcem w Rodzinnych Ogrodach Działkowych są sprawy finansowe. Dzięki dotacjom z Okręgu Śląskiego PZD udało się w znacznej mierze polepszyć stan infrastruktury, jednakże w dalszym ciągu jest wiele do zrobienia. Decyzja w tym przedmiocie należy do samych Działkowców, dlatego też walne zebrania w 2016 roku powinny być bardzo dobrze przygotowane.

Posiedzenie OZ Śląskiego PZD w związku z nadchodzącymi świętami zakończyło się złożeniem przez Prezesa Pana Józefa Noskiego życzeń Zdrowych, Wesołych Świąt oraz wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2016. Uczestnicy posiedzenia przekazali również życzenia dla Prezesa Polskiego Związku Działkowców – Pana Eugeniusza Kondrackiego.

Krzysztof Tekla - Dyrektor Biura OZŹródło

Zasoby strony internetowej www.slaski-ozpzd.pl


Skutki nieprzestrzegania regulaminu ROD - 15.12.2015

Napisany przez delegatura 2015-12-15 20:00:10 CET

Regulamin ROD reguluje najistotniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem ogrodu oraz zagospodarowaniem i korzystaniem z działki. Jest to dokument, który ma dla działkowców duże znaczenie, ponieważ zawiera zasady określające m.in. sposób i miejsce nasadzeń drzew i krzewów oraz lokalizację i wymiary altany. Nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie ma niestety największy wpływ na negatywne relacje pomiędzy najbliższymi sąsiadami.

Do Krajowej Rady napływa wiele skarg na działkowców, którzy nie przestrzegają prawa związkowego w tym zakresie. Najwięcej uwag dotyczy wybudowania lub rozbudowania altany niezgodnie z regulaminem. W § 59 wyraźnie zapisano, że odległość altany od granicy działki nie może być mniejsza niż 3 metry. Niektórzy działkowcy, mimo tego nakazu budują altany przy samej granicy działki, twierdząc, że uzyskali na to zgodę sąsiada i zarządu ROD. W regulaminie ROD nie ma jednak żadnego przepisu, który zezwalałby na wybudowanie altany w odległości mniejszej niż 3 metry za zgodą sąsiada lub zarządu ROD. Jeżeli nie przewidziano takiej możliwości w uregulowaniach prawnych, to znaczy, że altany nie można pod żadnym pretekstem zbudować w odległości mniejszej niż wskazana w przepisach. Regulamin nie upoważnia również żadnego organu Związku na wyrażenie zgody na odstępstwo od tej zasady, dlatego zarząd ROD nie ma prawa jej udzielić. Wiążące w tym zakresie są tylko zasady zawarte w regulaminie ROD. Postępowanie działkowców, którzy wybudowali altanę niezgodnie z przepisami stanowi rażące naruszenie prawa i negatywnie wpływa na relacje z sąsiadami. Altana wybudowana na granicy działki powoduje bowiem w lecie zaciemnienie sąsiednich upraw, a w czasie deszczu ich zalewanie. Działka jest przeznaczona głównie do prowadzenia upraw ogrodniczych, dlatego ich niszczenie w taki sposób budzi negatywne emocje wśród sąsiadów.

Problemem dla wielu działkowców są również niewłaściwie posadzone rośliny. Przy wyborze gatunków drzew i krzewów owocowych, jakie będą sadzone na działce należy dobierać odmiany słabo rosnące lub karłowate i posadzić je co najmniej 2 metry od granicy działki. W przypadku moreli należy zachować odległość co najmniej 3 m, natomiast czereśnia i orzech włoski nie mogą być sadzone w odległości mniejszej niż 5 m. Wyjątek w tym przypadku stanowią szczepionki na podkładach słabo rosnących, które można sadzić w odległości nie mniejszej niż 3 m. Krzewy natomiast należy sadzić w odległości nie mniejszej niż 1 m. od granicy działki, a krzewy leszczyny 3 m.

Na działce w ROD dopuszcza się także sadzenie drzew ozdobnych, w tym iglaków, jednak również pod warunkiem, że będą to gatunki i formy słabo rosnące, które trzeba sadzić co najmniej 2 m od granicy działki.

Przepisy te są bardzo ważne, ponieważ niewłaściwe posadzenie drzewa czy krzewu, przysparza dodatkowe kłopoty nie tylko dla działkowca, ale szczególnie dla jego sąsiadów, gdyż zbyt wysokie i rozłożyste drzewa zacieniają działki, a spadające liście i gałęzie zaśmiecają je. Problematyczne jest również zbieranie owoców, ponieważ każdy z działkowców, zarówno ten, czyje jest drzewo, jak i ten, na którego terenie wystają gałęzie roszczą sobie prawo do zbiorów. Aby rozwiązać problem w § 73 regulaminu ROD wprowadzono obowiązek cięcia i prześwietlania drzew i krzewów ozdobnych i owocowych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki. W razie niedopełnienia tego obowiązku użytkownik sąsiedniej działki może obciąć przechodzące gałęzie, jeżeli wyznaczy wcześniej sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia, a ten mimo wezwania nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku.

Warto jeszcze raz podkreślić, że każdy działkowiec jest zobowiązany do zagospodarowania i korzystania z działki zgodnie z jej przeznaczaniem i w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożeń i utrudnień w korzystaniu z działek przez sąsiadów. Wszyscy powinni mieć świadomość, że nieprzestrzeganie przepisów prawa określającego zasady funkcjonowania ROD, nawet przez pojedyncze osoby może w konsekwencji doprowadzić do utraty przywilejów przez całą społeczność działkową. Wniosek jest zatem prosty, aby móc w pełni korzystać z działki należy owszem poddać się pewnym ograniczeniem, ale dzięki temu zyska się pewność, że zachowanie innych nie będzie zakłócało czasu spędzanego na działce, ani przysparzało dodatkowych trudności w jej uprawie.

W związku z licznymi naruszeniami regulaminu w tym zakresie przez niektórych działkowców, członkowie zarządów powinni stać na straży przestrzegania przepisów, bowiem do ich obowiązków, niezależnie od szczebla organizacyjnego, należy między innymi czuwanie nad przestrzeganiem przez działkowców prawa związkowego, prawa ogólnie obowiązującego, a także nad funkcjonowaniem społeczności działkowej zgodnie z zasadami współżycia społecznego. Należy przypomnieć, że nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem ogrodu sprawuje zarząd ROD, który podejmuje odpowiednie działania przywracające stan zgodny z prawem, dlatego działkowcy, którzy łamią przepisy w tym zakresie powinni liczyć się z konsekwencjami wynikającymi z prawa związkowego.Wioletta Zaleska

Pracownik w Wydziale Prezydialnym

Krajowej Radu PZD

Źródło

Zasoby strony internetowej www.pzd.pl


Nowy regulamin ROD - 30.10.2015

Napisany przez delegatura 2015-12-12 12:28:56 CET

W dniu 1 października br. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców uchwaliła nowy regulamin ROD, który wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. To kolejny etap dostosowywania reguł obowiązujących w 4738 ogrodach prowadzonych przez PZD do nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zgodnie z ustawą, zawarte w nim zasady mają obowiązywać nie tylko działkowców, ale każdą osobę przebywającą w ogrodzie.

W ramach prac nad nowym regulaminem, powołana przez PZD komisja, złożona z praktyków działających w ogrodach i prawników, rozpatrzyła kilkaset propozycji zgłoszonych przez działkowców i zarządy ROD. Dzięki temu dokument przyjęty przez KR PZD nie tylko odpowiada wymogom prawa i jest zgodny z przeszło 100-letnią tradycją ogrodów działkowych w Polsce, ale również wychodzi na przeciw oczekiwaniom działkowców.

Dobre prawo sąsiedzkie Regulamin odnosi się do najistotniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem ROD oraz zagospodarowywaniem i korzystaniem z działki. O znaczeniu jego zapisów wie każdy, kto miał styczność z ogrodami. Dotyczy to zwłaszcza reguł określających relacje z najbliższymi sąsiadami. W ogrodach, w których nierzadko jest po kilkaset działek, precyzyjne określenie zasad ich zagospodarowania i użytkowania to konieczność. Doświadczenia wypracowane przez kilka pokoleń dowodzą, że aby móc korzystać ze swej działki, każdy z działkowców musi się też poddać pewnym ograniczeniom. Temu właśnie służą zapisy dotyczące sposobu prowadzenia nasadzeń, lokalizowania altan i ich rozmiarów, czy też zasad wjazdu samochodów. Godząc się na pewne ograniczenia, zyskujemy pewność, że postępowanie innych nie będzie zakłócało naszego czasu na działce.

Warto pamiętać, że przestrzeganie regulaminu można egzekwować na drodze sądowej. Wprawdzie większość sporów sąsiedzkich jest rozwiązywana w ogrodach na drodze polubownych postępowaniach, ale zdarza się, że strony konfliktu idą do sądu. Wówczas podstawą wyroku są właśnie postanowienia regulaminu. Ponadto – choć oczywiście nie zdarza się to zbyt często – uporczywe łamanie regulaminu może stanowić przesłankę wypowiedzenia prawa do działki (art. 36 ustawy o ROD).

Gdzie szukać Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące prawa, które wkrótce zacznie obowiązywać w ROD prowadzonych przez PZD. Tekst regulaminu ROD dostępny jest już na www.pzd.pl, a w najbliższym czasie w formie broszurowej trafi do ogrodów. Dzięki temu każdy działkowiec, który będzie chciał poznać nowe reguły funkcjonowania ROD i korzystania z działki, będzie miał taką możliwość.DO CZEGO SŁUŻY DZIAŁKA?

Według regulaminu ROD działka jest podstawową jednostką przestrzenną w ogrodzie. Jej powierzchnia nie może przekraczać 500 m2. Jest przeznaczona do zaspokajaniu potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji (§ 5 ust. 1). Wynika stąd, że jest specyficznym świadczeniem socjalnym zapewniającym możliwość godnego wypoczynku i rekreacji oraz dostęp do tanich, zdrowych warzyw i owoców. Jest to zasadnicza funkcja działki. W celu jej realizacji działkowiec może zagospodarować i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia, ale tylko według zasad określonych w przepisach i regulaminie (§ 39). Zasadniczo działkowiec może korzystać ze swojej działki w granicach wyznaczonych przez jej cele. A zatem niedopuszczalne jest każde wykorzystanie działki, które nie jest bezpośrednio związane z prowadzeniem upraw ogrodniczych, wypoczynkiem lub rekreacją. Dotyczy to w szczególności prowadzenia działalności gospodarczej oraz zamieszkiwania (§ 6 ust. 1). Są to najbardziej jaskrawe przykłady wykorzystywania działki w ROD w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem. Pozostałe ograniczenia w tym zakresie normuje regulamin, który w ten sposób chroni właściwy charakter i rolę działek rodzinnych.CO MOŻE BYĆ NA DZIAŁCE?

Działka może być wyposażona tylko w urządzenia wymienione w regulaminie (§ 41). Jeśli coś nie jest wymienione, nie może być tego na działce. Na działce mogą być: altana, szklarnia, tunel foliowy, okna inspektowe, studnia, sieć wodociągowa, kanalizacyjna i elektryczna, zbiornik na nieczystości ciekłe, oczko wodne, basen, brodzik, pergole, trejaże, murki kwiatowe, ogródek skalny, kącik wypoczynkowy, piaskownica, huśtawka i podobne urządzenia rekreacyjne. Na działce obowiązkowo musi znajdować się kompostownik (§ 42). Regulamin zawiera szczegółowe przepisy regulujące budowę i usytuowanie poszczególnych elementów infrastruktury, ale należy też pamiętać, że przy niektórych urządzeniach konieczne jest stosowanie się do przepisów powszechnie obowiązujących – np. zbiornik na nieczystości ciekłe (§ 43).

Działka może być też ogrodzona (§ 51), ale ogrodzenie nie może być wyższe niż metr, musi być ażurowe i nie może być zakończone ostrymi elementami ani drutem kolczastym. Ogrodzeniem może być żywopłot, ale na granicy z sąsiadami musi być jego pisemna zgoda. Wysokość żywopłotu jako ogrodzenia nie może przekraczać 1 m, wyjątkowo na granicy działki będącej granicą ogrodu – nie może przekraczać 2 m (§ 52).

Zgodnie z regulaminem zakazane jest stawianie szop, komórek, toalet wolnostojących (lub typu TOI TOI), klatek dla zwierząt, gołębników wolnostojących, murowanych grilli itp. (§ 68 pkt 4) lub. Jeśli działka jest wyposażona w altanę, nie można na niej stawiać żadnych przyczep campingowych i tym podobnych obiektów.


ALTANA - BUDOWA I MODERNIZACJA

Regulamin ROD w ślad za ustawą Prawo budowlane i ustawą o ROD wskazuje w § 44 warunki, jakie musi spełniać altana działkowa. Jej dopuszczalna powierzchnia i wysokość wynikają z art. 2 pkt. 9a ustawy o ROD, a ustawa Prawo budowlane w art. 29 stwierdza, że tylko takie altany, które spełniają ustalone warunki, nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Pamiętajmy więc, że:

● altana jest wolnostojącym budynkiem rekreacyjno-wypoczynkowym;
● jej dopuszczalna powierzchnia mierzona po obrysie ścian zewnętrznych wynosi 35 m2. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, jeśli ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2;
● wysokość altany przy dachu stromym nie może przekraczać 5 m, a przy innym kształcie dachu – 4 m.

Zamierzając budować, rozbudować, nadbudować altanę musimy:

● powiadomić o tym na piśmie zarząd ROD, załączając rysunek uwzględniający powierzchnię, wysokość i usytuowanie altany względem granic działki;
● przestrzegać zasady, że odległość altany od każdej granicy działki nie może być mniejsza niż 3 m. Wyjątkiem są tu ROD, których plan zagospodarowania posiada zaznaczone już miejsca lokalizacji altan (informację uzyskamy w zarządzie ROD). Nie wolno wybudować altany bliżej niż 3 m od granicy działki, nawet jeśli zgodzi się na to sąsiad.

Konsekwencje Wybudowanie na działce obiektu z naruszeniem przepisów prawa wiąże się z negatywnymi konsekwencjami. Działkowiec zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych przez zarząd ogrodu nieprawidłowości, a nawet do rozebrania rozbudowanej altany, jeśli naruszenia nie mogą zostać w inny sposób usunięte. Zarząd ROD ma ustawowy obowiązek zgłoszenia do właściwego organu nadzoru budowlanego każdego przypadku budowy lub rozbudowy altany ponad dopuszczalne rozmiary. Jeśli ten organ stwierdzi naruszenie prawa, wówczas będzie to przesłanką do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

Warto wiedzieć, że… Działkowcowi, który nie respektuje obowiązujących przepisów prawa, nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za obiekty wybudowane niezgodnie z prawem w przypadku wygaśnięcia prawa do działki lub odszkodowanie przy likwidacji ogrodu.NASADZENIA

Ponieważ działki są dość małe, szczególnie ważne jest przestrzeganie zasady aby nie sadzić na niech roślin silnie rosnących. Wysokie drzewa zacienią działkę własną oraz uprawy sąsiadów, co przeszkadza w spokojnym korzystaniu z wypoczynku na świeżym powietrzu. Również korzenie zbyt wysokich drzew lub tych posadzonych zbyt blisko ogrodzenia mogą uniemożliwić uprawę roślin w sąsiedztwie. Aby zminimalizować konflikty w tym zakresie Regulamin ROD w Rozdziale V ściśle określa zasady sadzenia roślin.

Owocowe Spośród drzew należy wybierać te słabo rosnące i karłowe oraz sadzić je co najmniej 2 m od granicy działki, ale morele – 3 m, czereśnie i orzech włoski – 5 m (formy szczepione na podkładach słabo rosnących – 3 m). Krzewy – 1 m od granicy działki, leszczyny – 3 m.

Ozdobne Spośród drzew ozdobnych można sadzić jedynie te słabo rosnące i to w odległości co najmniej 2 m od granic działki, ale jeśli ich wysokość nie przekroczy 2 m, to można je posadzić bliżej – 1 m od granicy. Krzewy silnie rosnące można sadzić co najmniej 2 m od granic działki, a słabo rosnące i płożące iglaki – 1 m. W odległości2 m od granicy wysokość drzew i krzewów ozdobnych nie powinna osiągać więcej niż3 m.

To ważne Gałęzie żadnych roślin uprawianych na działce nie mogą przerastać poza jej granicę. W przeciwnym razie sąsiad może je obciąć, o ile wcześniej wyznaczył właścicielowi roślin odpowiedni termin do ich usunięcia.HODOWLA ZWIERZĄT

Na działce w ROD możliwe jest prowadzenie hodowli wyłącznie gołębi, kur lub królików (§58). Dopuszczalną liczbę zwierząt określa zarząd ROD uwzględniając m.in. aby nie zakłócało to korzystania z działek innym. Z tych względów wszelkie hodowle prowadzone w ROD nie mogą być liczne. O ile zgoda na hodowanie kur i królików wynika wprost z regulaminu, to warunkiem prowadzenia hodowli gołębi jest uzyskanie zgody walnego zebrania ROD. Hodowane zwierzęta powinny być przechowywane w klatkach, które muszą stanowić integralną część altany (powierzchnia klatek wliczana do powierzchni altany). Chów dopuszczonych gatunków jest możliwy wówczas, jeśli inne przepisy, w tym przepisy prawa miejscowego, tego nie zabraniają.

Pszczoły Na terenie ROD możliwe jest prowadzenie hodowli pszczół (§ 37). Warunkiem jest zgoda walnego zebrania. Wówczas zarząd ROD ma obowiązek wygospodarowania na zbiorową pasiekę wydzielonego miejsca na uboczu ogrodu. Ule tam umieszczone muszą być odizolowane od pozostałej części ogrodu ze względów bezpieczeństwa wysokim żywopłotem lub ekranem (3 m).

Czy wiesz, że… regulamin ROD zabrania stałego utrzymywania na działce psów i kotów. Można przyprowadzać tu swoich pupili, jednak muszą one razem z właścicielami każdorazowo opuszczać teren ROD.ZASADY USUWANIA DRZEW

Kwestię wycinki drzew z terenów ROD normuje przede wszystkim ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i ustawa o ROD. Natomiast regulamin ROD jedynie przypomina najważniejsze zasady w tym zakresie.

Bez zezwolenia Działkowcy bez zezwolenia mogą usuwać wszelkie krzewy. Nie jest wymagane zezwolenie na usuwanie niektórych drzew, a w szczególności:

● drzew owocowych;
● drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 35 cm (dotyczy topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego) lub 25 cm (u pozostałych gatunków drzew).

Z zezwoleniem Na usunięcie pozostałych kategorii drzew ozdobnych konieczne jest uzyskania zezwolenia, które wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Zezwolenie wydawane jest na wniosek działkowca, jeżeli istnieje potrzeba usunięcia drzewa z działki. Ponosi się za to zazwyczaj opłatę, lecz działkowcy będą zasadniczo z niej zwolnieni.

To ważne Naruszenie określonych zasad wiąże się wymierzeniem administracyjnej kary pieniężnej, która generalnie wynosi tyle, ile dwukrotna opłata za usunięcie drzew. Zanim więc przystąpimy do wycięcia drzewa z działki, upewnijmy się, czy spełniliśmy wszystkie obowiązki, aby niepotrzebnie nie narazić się na sankcje finansowe.


INFRASTRUKTURA OGRODOWA

Infrastrukturę ogrodu stanowią urządzenia służące do wspólnego używania przez działkowców oraz prawidłowego funkcjonowania ROD. Zaliczamy tu: ogrodzenie zewnętrzne ogrodu, aleje i drogi, miejsca postojowe, place gospodarcze, place zabaw, budynki (np. dom działkowca, magazyn), hydrofornie, sieć wodociągową, energetyczną, a także pasy zieleni ochronnej i zieleń rosnącą na terenach ogólnych (§ 31 ust. 1). Nadzór nad zagospodarowaniem ogrodu sprawuje zarząd ROD (§ 38), który jest także zobowiązany do zapewnienia funkcjonalności ciągów komunikacyjnych (§ 34). Zagospodarowanie ROD winno być zgodne z planem zagospodarowania ogrodu. Działkowiec ma prawo zagospodarować działkę, do której ma tytuł prawny, ale nie może ingerować w infrastrukturę ogrodu (§ 68 pkt 11). Nie może więc budować bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym ogrodu, bądź sadzić żadnych roślin poza terenem swojej działki. Nie można sadzić kwiatów, krzewów i drzew na alejkach wzdłuż działki, nie można ich też usuwać, bo to co jest poza działką nie jest już własnością działkowca (§ 68 pkt 12).

Plan zagospodarowania ogrodu określa także granice poszczególnych działek, a działkowiec nie może ich zmieniać. Nie można powiększać swojej działki o części alejek, terenów wspólnych, pasy zieleni izolacyjnej przy ogrodzeniu zewnętrznym ogrodu. Takie działanie jest ingerencją w infrastrukturę ogrodową, a więc jest sprzeczne z prawem. Sąsiadujący ze sobą działkowcy nie mogą też porozumiewać się w sprawie przesuwania granicy działki. Granice działki winny być trwale oznakowane i zgodne z planem zagospodarowania ogrodu (§ 40). Zasada jest prosta – działkowiec gospodaruje na swojej działce, infrastruktura ogrodu to wyłączna domena zarządu ROD.ZAKAZ SPALANIA

W trosce o środowisko naturalne, a także zdrowie działkowców i mieszkańców miast regulamin (§ 68 pkt 5) wprowadził całkowity zakaz spalania na trenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Polska to kraj o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie. Próbą zmiany tej sytuacji jest nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, czyli tzw. ustawa antysmogowa, która wyposaża władze samorządowe w narzędzia, pozwalające walczyć o lepsze powietrze w Polsce. Obecnie wiele samorządów wprowadziło już całkowity zakaz spalania i palenia otwartych ognisk na swoim terenie. Zakaz spalania wprowadzony w regulaminie ROD odpowiada wymaganiom tzw. ustawy antysmogowej, uchwałom samorządów, a także oczekiwaniom mieszkańców miast. Zarządy ogrodów i działkowcy powinni mieć świadomość, że spalając cokolwiek na działce, mimo wyraźnego zakazu, łamią przepisy i działają nie tylko na własną szkodę, ale przede wszystkim na szkodę całej społeczności działkowej.WJAZD DO ROD

Przepisy zawarte w § 70 dotyczące umożliwienia wjazdu na teren ROD pojazdem mechanicznym zostały wprowadzone jako udogodnienie dla niepełnosprawnych działkowców. Ich celem jest umożliwienie dotarcia na działkę osobom, które nie mogą tego uczynić samodzielnie. Skorzystać z tego uprawnienia mogą wyłącznie osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona odpowiednim orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS, wydanym w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, mające jednocześnie trudności w samodzielnym poruszaniu się. Oznacza to, że taka osoba nie jest w stanie przemieszczać się, bez pomocy osoby trzeciej lub przyrządu rehabilitacyjnego.

Regulamin ROD w § 68 pkt. 6 zabrania wjazdu na teren ogrodu osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania. Wyjątki od tej zasady stanowią dwie sytuacje: wjazd pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. wyłącznie na zasadach określonych przez zarząd ROD oraz opisany wyżej przywilej wynikający z § 70.CZEGO JESZCZE ZABRANIA SIĘ W ROD?

● Zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z działki, np. gałęzie, chwasty (§ 68 pkt 1);

● wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz niepochodzących z działki odpadów komunalnych (§ 68 pkt 2);

● gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy (korzystania z działki), a obniżających jej estetyczny wygląd, a także wszelkich odpadów (§ 68 pkt 3);

● parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD (§ 68 pkt. 7);

● mycia i naprawiania na terenie ROD (także na miejscach postojowych) wszelkich pojazdów mechanicznych (§ 68 pkt 8);

● prowadzenia na działce uprawy jednorodnej o charakterze produkcyjnym (§ 68 pkt 13);

● uprawy maku oraz innych roślin, których uprawa jest zakazana na terenie RP (§ 57);

● stwarzania zagrożeń lub utrudnień w korzystaniu z działek przez sąsiadów (§ 59);

● naruszania zasad współżycia społecznego (§ 9 ust. 2 pkt 9).


CO JEST JESZCZE WAŻNEGO?

● Regulamin ROD kompleksowo porządkuje korzystanie z działek i ogrodu. Warto przytoczyć jeszcze § 73 zakazujący wstępu na działkę w czasie nieobecności działkowca lub jego rodziny, chyba że chodzi o ratowanie życia lub mienia. Od tej reguły są wyjątki określone w § 74 – działkowiec ma obowiązek udostępnić działkę w celu sprawdzenia stanu zagospodarowania, odczytu liczników i stanu instalacji wodnej i elektrycznej. Osoby upoważnione przez zarząd są uprawnione do wstępu nawet pod nieobecność działkowca, jeśli został on zawiadomiony na piśmie na co najmniej 7 dni przed terminem.

● Regulamin odpowiada też na sytuacje życiowe (§ 79). W przypadkach uzasadnionych, np. długotrwałą chorobą, zarząd ROD, na wniosek działkowca, może wyrazić zgodę na ustanowienie opiekuna działki na okres do dwóch lat. Opiekun nie nabywa tytułu do działki, a działkowiec odpowiada za skutki opieki.

● Działkowiec odpowiada za działania i szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego zgodą na działce i w ROD (§ 80).

● Działkowiec ma obowiązek zgłaszania do zarządu na piśmie zmiany danych osobowych, szczególnie miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji (§ 81). Ponosi odpowiedzialność za skutki niezgłoszenia tych zmian, bo np. korespondencję do działkowca będzie się traktowało jako doręczoną.

● W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych ze złym stanem technicznym sieci, niemożliwością zapobieżenia kradzieży energii elektrycznej, zarząd może podjąć decyzję o czasowym jej wyłączeniu w okresie jesienno-zimowym, a walne zebranie może wręcz zobowiązać zarząd do wyłączania energii w tym okresie (§ 75).KLIKNIJ, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ NOWEGO REGULAMINU ROD, KTÓRY BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ OD 1 STYCZNIA 2016 ROKUKrajowa Rada PZD wydała broszurę z treścią nowego regulaminu ROD w milionie egzemplarzy. Pełne koszty wydania poniosła KR PZD i OZ. Wszyscy działkowcy, których ogrody prowadzi PZD, otrzymają książeczki z nowym regulaminem ROD bezpłatnie. Broszury z treścią regulaminu ROD pojawią się w ogrodach w drugiej połowowie listopada br.Autorzy opracowania: Bartłomiej Piech, Tomasz Terlecki, Marek Pytka, Zofia Rut-Skórzyńska Małgorzata Majkowska, Wioletta Zaleska

Źródło
Zasoby strony internetowej www.pzd.pl


Komunikat KR PZD w sprawie budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach w ROD - 11.12.2015

Napisany przez delegatura 2015-12-12 01:08:33 CET

Krajowa Rada na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2015 r. po raz kolejny omówiła problem budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach w ROD, ponieważ te negatywne zjawiska, stanowią rażące naruszenie prawa i należy im bezwzględnie przeciwdziałać. Dyskusję na ten temat poprzedziło badanie przeprowadzone w okręgach. Po analizie nadesłanych danych Krajowa Rada stwierdziła, że według stanu na dzień 17 listopada 2015 r. nastąpiło zahamowanie budownictwa ponadnormatywnego na działkach.

Budynki o niedozwolonej powierzchni w skali całego kraju stanowią jedynie 1,02% wszystkich altan. Powszechnie uznaje się, że największy wpływ na zmniejszenie liczby ponadnormatywnych altan miały zmiany, jakie zaszły w prawie budowlanym, bowiem zalegalizowane zostały w miastach budynki wcześniej zaliczane do ponadnormatywnych, tj. o powierzchni od 25 m˛ do 35 m˛, a także obawa przed konsekwencjami wynikającymi z zapisów ustawy o ROD o braku wypłaty odszkodowania za ponadnormatywną altanę i obowiązek zgłaszania przez zarząd ROD przekroczenia wielkości altany do Nadzoru Budowlanego. Również w opinii samych działkowców obecnie dopuszczalna powierzchnia zabudowy jest wystarczająca.

Mimo spadku ogólnej liczby ponadnormatywnych budynków na terenie całego kraju, w niektórych okręgach ich ilość budzi duże zaniepokojenie. Na posiedzeniu Krajowej Rady podkreślono jednak, że najwięcej ponadnormatywnych budynków powstało w ogrodach, które istniały jeszcze przed II wojną światową i były wtedy osiedlami mieszkalnymi oraz altany wybudowane w latach 70-tych i 80-tych XX wieku.

Krajowa Rada uznała, że problem budownictwa ponadnormatywnego jest poważny. W związku z tym zobowiązała wszystkie organy Związku do aktywnego eliminowania tego zjawiska na działkach w ROD. Krajowa Rada zleciła okręgowym zarządom i zarządom ROD bezwarunkowe wykonywanie w tym zakresie postanowień ustawy o ROD, statutu PZD i regulaminu ROD. Obowiązkiem zarządów jest bowiem kontrolowanie i nadzorowanie stanu zagospodarowania działek m.in. pod kątem budownictwa, dlatego trzeba bezwzględnie stosować obowiązujące przepisy.

Krajowa Rada uznała za konieczne podjęcie przez wszystkie struktury Związku odpowiednich działań, które skutecznie wyeliminują w przyszłości samowolę budowlaną w ogrodach.

Mimo, że zmniejszyła się liczba ponadnormatywnych altan, to odnotowano wzrost ilości osób zamieszkujących na działkach w ROD. Krajowa Rada podkreśliła, że zamieszkiwanie na działkach jest działaniem sprzecznym z ustawą o ROD, z której wynika wprost, że jest to zabronione. Zakaz zamieszkiwania na działce jest wyraźnie podkreślony także w regulaminie ROD. Krajowa Rada potwierdziła, że zamieszkujący w altanach rażąco naruszają prawo. Korzystanie z działki i altany w celach mieszkalnych zaprzecza bowiem podstawowym funkcjom ROD, ponieważ ogrody działkowe mają na celu zaspokajanie potrzeb wypoczynkowych, rekreacyjnych i socjalnych działkowca oraz jego rodziny i nie mogą pełnić funkcji mieszkaniowej.

Krajowa Rada wydała uchwałę w sprawie budownictwa ponadnormatywnego oraz zamieszkiwania na terenie działek w ROD, w której wymieniła metody i formy przeciwdziałania tym problemom, jakie powinny być bezzwłocznie podejmowane przez zarządy ROD i okręgowe zarządy. Uchwała ta zostanie opublikowana w najbliższym numerze Biuletynu.

Krajowa Rada uznała za konieczne podjęcie działań systemowych mających na celu eliminację tego zjawiska i niedopuszczenie do budowania kolejnych domów i zamieszkiwania w nich. W tym celu wyraźnie zaleciła stosowanie przepisów zawartych w ustawie o ROD, statucie PZD i regulaminie ROD.

Krajowa Rada poleciła również Prezydium KR przygotowanie, opracowanie i uchwalenie szczegółowych przepisów wykonawczych w tym zakresie.

Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców

Źródło

Zasoby strony internetowej www.pzd.pl


Wspólne posiedzenie Delegatury oraz Komisji Problemowych działających w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach.

Napisany przez delegatura 2015-12-07 17:35:31 CET

W dniu 02.12.2015r odbyło się wspólne posiedzenie Delegatury oraz Komisji Problemowych. Posiedzenie otworzył i prowadził kierownik delegatury, który zapoznał z porządkiem posiedzenia oraz przekazał informację ze spotkania, jakie się odbyło z I zastępca Prezydenta Miasta Knurów a które dotyczyło regulacji stanu prawnego gruntów zgodnie z art.76 ustawy o ROD z dnia 13.grudnia 2013r. Następnie w-ce Prezes OZŚl. Pan Tadeusz Kosowski dokonał omówienia aktualnej sytuacji w OZ Śląskim oraz przekazał informację z posiedzenia KR PZD, które się odbyło w dniu 25 listopada 2015r. W swym wystąpienie dokonał omówienia następujących zagadnień, Budownictwa ponadnormatywnego na ogrodach. Regulacji stanu prawnego gruntów, możliwości dotacji w funduszy Unijnych, opłatach na 2016r i innych zagadnień, które były omawiane na KR PZD. Następnie Kierownik Delegatury przedstawił proponowany plan szkoleń na 2016r, który jest wymagany, bo wiele uchwał zostało zmienionych i istnieje konieczność ich omawiania na tych szkoleniach, bo jest to najlepsza forma przekazania ich do Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD. W dalszym wystąpieniu zapoznał uczestników narady z pracami, jakie koordynuje delegatura w inwestycjach, które będą przebiegać przez tereny zajęte przez ogrody oraz organizowaniu spotkań z władzami samorządowymi miast, na temat regulacji stanu prawnego gruntów, na których znajdują się ogrody działkowe.

Źródło i foto J.P.


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 341
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 1273
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 12073
W tym roku stronę odwiedziło » » » 50780
Od początku stronę odwiedziło » » » 757281
 
Rekordowo odwiedziło nas 1161 Internautów w dniu 2018.02.23