STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY

baner codzienniepomagam.pl
 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Odpowiedź na wpis w blogu redaktora Marka Wielgo pt. „Wszystko o nieruchomościach”

Napisany przez delegatura 2015-02-03 15:54:40 Środkowoeuropejski czas stand.


Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Śląski ponownie zmuszony jest sprostować Pana niepełne oraz nieprawdziwe informacje zawarte w/w artykułach. Znów posługuje się Pan zarzutami, które są co prawda chwytliwe medialnie, ale nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości.
Pana ostatnia publikacja nawiązuje do sytuacji na Śląsku. Znów mamy do czynienia z twierdzeniem, iż Polski Związek Działkowców utrudniał wyodrębnienie ROD z PZD. Polski Związek Działkowców nigdy nie utrudniał wyodrębnienia ROD, nigdy nie podjął żadnych działań które mogłyby być uznane za niezgodne z ustawą o ROD z dnia 13.12.2013r., a dotyczących przeprowadzenia zebrań wszystkich Działkowców. PZD zawsze wymagał, aby w zebraniu brały udział wyłącznie osoby uprawnione tj. posiadające prawo do działki rodzinnej w danym ROD oraz aby były prawidłowo powiadomione. To się nie podobało tym, którzy do Pana piszą. Każde z zebrań, które się odbyło podlegało bardzo wnikliwej weryfikacji. Ponadto, aby zebrania były dobrze przeprowadzone, PZD przeprowadził cykl szkoleń dla Zarządów ROD, w szkoleniach mogły brać udział zarówno ROD, które chciały się wyłączyć, jak i te które chciały pozostać w PZD. „Drzwi” na szkolenia były więc otwarte dla wszystkich.
Nieprzypadkowe jest również połączenie Pana artykułu z artykułem zamieszczonym jakiś czas temu w Fakt.pl odnośnie ROD „Wisieńka” w Żorach. Dyskredytuje Pan Polski Związek Działkowców przypominając czytelnikom, iż Działkowcy płacą „haracz” na rzecz PZD w kwocie 1700 zł rocznie, a nic z tego nie mają. Rzeczywiście Działkowcy płacili składkę członkowską, z której 65% pozostawało w ROD. Składka członkowska funkcjonuje w wszystkich stowarzyszeniach i to, że jest również w PZD nie jest niczym nadzwyczajnym. Obecnie składka członkowska ma charakter symboliczny i pozostaje w całości w Zarządzie ROD. Korzystając z artykułu Fakt. pl powinien Pan jednak zbadać, czy Działkowcy rzeczywiście nic nie otrzymują. Bo według PZD otrzymują poza obsługą prawną, obsługą księgową również dotacje na inwestycje/remonty. W przypadku ROD „Wisieńka” w Żorach, w ostatnich 5 latach były dotacje z PZD w łącznej kwocie 14.000 zł (11.000 zł na budowę pomieszczeń gospodarczych oraz 3.000 zł na usunięcie skutków powodzi). Ale o tym się już nie mówi, bo prawda jest dla Pana niewygodna. Poza tym lepiej jest przedstawić, że dostaje się mniej bo to budzi niepokoje społeczne, a Panu przysparza dodatkowych czytelników. Odrębną kwestią, iż wybrał Pan artykuł sprzed kilku lat, nieaktualny, z ludźmi których już wśród nas nie ma. Dziś sytuacja w ROD „Wisieńka” w Żorach jest inna, Działkowcy na zebraniu w dniu 25.10.2014r. podjęli uchwałę o pozostawieniu ROD w PZD.
Na ogrodach jak wszędzie dokonuje się wymiana pokoleń. Przychodzą ludzie młodzi, zaangażowani zawodowo, traktujący działkę rodzinną jako miejsce wypoczynku po pracy. Zmienia się też Związek, przyjmując wiele ważnych przedsięwzięć jak chociażby podjęcie „Polityki PZD w sprawie rozwoju miast”. PZD OZ Śląski chciałby kiedyś się doczekać rzetelnego artykułu o Działkowcach Pana autorstwa. O tym jak naprawdę funkcjonują ogrody działkowe, dlaczego ogromna większość wybrała Polski Związek Działkowców do prowadzeniach ich ROD. Mamy nadzieję, że to w końcu nastąpi, aczkolwiek nadzieja ta z każdym Pana artykułem jest coraz mniejsza.

OZ.Śl.PZD (a.j.)


Narada szkoleniowa w dn. 03.02.2015r.

Napisany przez delegatura 2015-02-03 14:06:35 Środkowoeuropejski czas stand.


W dniu 3 lutego w siedzibie Okręgowym Zarządzie Śl. PZD odbyła się narada Kierowników Delegatur Rejonowych , Kierowników Rejonowych Ośrodków Szkoleniowych oraz członków Komisji Odznaczeń.
Zgromadzonych przywitał Prezes OZ Śl. Pan Józef Noski. Na wstępie omówił aktualną sytuację Związku, a także przedstawił uchwały i wytyczne Krajowej Rady. Omówił jakie zadania czekają zarządy ROD oraz całe struktury PZD w związku z przeprowadzeniem zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych w ROD, Konferencji Przedzjazdowych oraz samego Zajazdu. W związku z czym przedstawił zebranym Uchwałę w sprawie przeprowadzenia Rejonowych Konferencji Przedzjazdowych i Okręgowego Zjazdu Delegatów.
W-ce Prezes OZ Śl. omówił zebrania ustawowe. Poinformował, że 592 ogrody pozostały w strukturach PZD natomiast uchwały o wyodrębnieniu podjęło 29 ogrodów. Poinformował także zebranych o wyborach samorządowych w których zostało wybranych 74 działkowców do rad miast.
Pani Maria Nocoń – instruktor etatowy OZ Śl., przedstawiła tematy związane z działalnością szkoleniową OZ m.in. szkolenia nowych działkowców, szkolenia cięcia drzew owocowych. Szczegółowo omówiła zadania Społecznej Służby Instruktorskiej, kładąc nacisk na ciągłą weryfikację instruktorów. Szeroko omówiła także temat promocji Związku.
Tematem kończącym naradę była praca Okręgowej Komisji Odznaczeń. Z pośród jej członków wyłoniono nowego przewodniczącego – Pana Eugeniusza Nawrata oraz omówiono plan pracy tej komisji na 2015r.

OZ.Śl. PZD (a.j.)


OZ Śląski broni warszawskich ogrodów

Napisany przez delegatura 2015-02-02 11:42:24 Środkowoeuropejski czas stand.


"Wszyscy działkowcy przez dziesiątki lat wkładali ogrom pracy w ogrody działkowe, które dzisiaj są pięknymi oazami zieleni, takimi samymi jak ogrody w rozwiniętych krajach Europy Zachodniej. Dlaczego akurat Polska, likwidując ogrody w tak niesprawiedliwy sposób kosztem tysięcy obywateli, chce zaspokoić roszczenia grupy osób nowobogackich nie zawsze związanych z byłymi właścicielami. Wierzymy, ze ten problem da się rozwiązać w inny sposób, chroniąc ogrody przed likwidacją. Przecież ani działkowcy ani ogrody nie są winne tej sytuacji, a tym bardziej nie mogą odpowiadać za błędy polityczne naszego państwa" - pisze w liście do Prezydent Warszawy OZ Śląski.

KR PZD (a.j.)


Narada w OZ. Śl. PZD

Napisany przez delegatura 2015-02-02 10:00:38 Środkowoeuropejski czas stand.



W dniu 30 stycznia 2015r odbyło się XVI Posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach. Posiedzenie otworzył i prowadził Prezes OZŚl. Pan Jozef Noski. Tematami posiedzenia były nast. zagadnienia;
 Aktualne sprawy związku i podejmowane działania przez Związek
 Zebrania ustawowe wszystkich działkowców.
 Zebrania Sprawozdawczo Wyborcze na ogrodach.
 Sprawy organizacyjne OZŚl i Delegatur.
 Inne zagadnienia wynikające z dyskusji.



Aktualna sytuacje Związku przedstawił Prezes OZSl. Pan Józef Noski, który w swym wystąpieniu zapoznał z Uchwałami KR PZD, oraz omówił, nad jakimi zagadnieniami pracuje KR PZD a które maja służyć w usprawnieniu pracy organów związku. W dalszym swym wystąpieniu szczegółowo omówił, jakie zadania czekają zarządy ROD oraz całe struktury związku w prawidłowym przygotowaniu i przeprowadzeniu zebrań Sprawozdawczo Wyborczych oraz Konferencji Przedzjazdowych w Delegaturach i Okręgowego Zjazdu Delegatów. W swym wystąpieniu przedstawił projekt Uchwały o odbywaniu Konferencji Przedzjazdowych oraz odbyciu Okręgowego Zjazdu Delegatów. Uchwala ta w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Nakreślił działania Delegatur, w których celem muszą być narady z Prezesami ROD oraz władzami Statutowymi wszystkich ogrodów, na których należy omówić, jakie obowiązki maja zarządy w przygotowaniu i przeprowadzeniu tych zebrań. Zebrania Sprawozdawczo Wyborcze na ogrodach to zadanie priorytetowe w pracy delegatur i członków OZŚL. Delegatury przygotują pomocnicze materiały, które będą pomocne w przygotowaniu i przeprowadzeniu tych zebrań.









Następie zabrał głos w-ce Prezes OZŚl. Który w swym wystąpieniu omówił zebrania ustawowe i ze 592 ogrody pozostały w strukturach PZD natomiast prawdopodobnie wyodrębniło się 29 ogrodów(prawdopodobnie, bo to sądy dokonają zbadania czy podjęte uchwały oraz czy te zebrania zostały zwołane i przeprowadzone zgonie z ustawą o ROD). Koszty zebrań, jakie poniosły ogrody to 682 tys.zł. W dalszym wystąpieniu zapoznał po ilu delegatów zostanie wybranych na Konferencjach Przedzjazdowych w poszczególnych Delegaturach i ilu delegatów będzie reprezentować działkowców na Okręgowym Zjeździe Delegatów a według ustalonego klucza to 193 delegatów. W swym wystąpieniu poinformował Członków OZ o wyborach samorządowych, w których zostało wybranych 74 działkowców na radnych miast.
Następnie zabrała głos główna księgowa OZŚl. Pni Ewa Drogoś, która w swym wystąpieniu omówiła sprawy księgowe, bilanse, preliminarze oraz w szczegółach elektroniczne przekazy PIT-4R, PIT-4AR, PIT-11 do Urzędów Skarbowych. W dalszym wystąpieniu omówiła zasady zawierania umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, bo są to bardzo ważne sprawy, aby ogrody nie popełniały błędów a tym samym karane w razie ich wykrycia przez Urzędy Skarbowe. Ośrodki Finansowo Księgowe działające przy Delegaturach Rejonowych muszą na to zwracać szczególną uwagę. Na zakończenie swego wystąpienia zwróciła się do członków OZ i Delegatur Rejonowych o przekonywanie ogrodów, które posiadają jeszcze własne księgowe, aby sprawami księgowania ogrodów zajęły się OFK, bo daje to pewność prawidłowego prowadzenia księgowości.
Kolejnym mówcą był w-ce Prezes OZŚl. Pan Tadeusz Kosowski, który w swym wystąpieniu omówił Uchwałę Krajowej Rady Nr, 6XXIV/2015R z dnia 15 stycznia 2015r oraz uchwałę Nr, 22/2015 Prezydium KR PZD z dnia 15 stycznia 2015r w sprawach zasad i kryteriów udzielania i rozliczeń dotacji dla ROD, oraz planowaniu inwestycji i remontów w ROD.
Następnie zabrał głos dyrektor Biura OZŚL, Pan Krzysztof Tekla, który szczegółowo omówił opłaty ogrodowe i jak ich należy naliczać posiłkując się opracowaniem opracowanym przez Krajową Radę PZD. W swym wystąpieniu przypomniał ze związek nie prowadzi działalności gospodarczej a związku z tym należy wymówić wszelkie umowy, które zostały zawarte z najemcami, jeżeli jeszcze takie istnieją. Wystąpienie to uzupełniła radca prawny OZ Śl. Pani Monika Deorowicz, która omówiła przepisy podatkowe oraz inne przepisy prawne, które obowiązują w PZD.
Po tych wystąpieniach wywiązała się dyskusja oraz zadawanie pytań, na które udzielali odpowiedzi Prezesi OZŚL, Księgowa, Dyrektor Biura, OZŚl. Oraz Radca Prawny OZŚl.












Na zakończenie podjęto 2 stanowiska 1w obronie Ogrodów Warszawskich a drugie popierające Obywatelski Projekt zmiany Ustawy dotyczących altan.
Żródło i zdjęcia Jan Pękala


I N F O R M A C J A

Napisany przez delegatura 2015-02-01 16:41:26 Środkowoeuropejski czas stand.

Delegatura Rejonowa PZD w Gliwicach informuje ze zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013r o Rodzinnych Ogrodach Działkowych odbyły się 2014r zebrania wszystkich działkowców mające na celu podjęcie uchwał o wyborze stowarzyszenia, które będzie zarządzać danym ogrodem.
Na terenie obejmującym Delegaturę Rejonową w Gliwicach zlokalizowanych jest 86 Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w których znajduje się 12376 działek użytkowanych przez 17919 działkowców (posiadających prawo do działki) w rozumieniu art.66.ust.2 oraz art.67.ust.1 pkt.2 Ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r stali się działkowcami.
Wszystkie zebrania zostały zwołane zgodnie art.69 ustawy o ROD, ostatnie odbyło się w dniu 29 grudnia 2014r.Na tych zebraniach podjęto uchwały o pozostaniu w strukturach PZD i tak w pierwszym terminie podjęto w 18 ROD, w drugim terminie 43 ROD, oraz 25 ROD pozostało w strukturach PZD zgodnie z art.74, pkt.1 Ustawy. Ogrody, które pozostały w strukturach PZD zgodnie z art.74.pkt.1 to ogrody w większości liczące ponad 300 działkowców. Po dokonaniu weryfikacji dokumentacji z tych zebrań przez OZŚl.w Katowicach wszystkie zebrania zostały przeprowadzone zgodnie z Ustawą o ROD z dnia 13 grudnia 2013r a związku z tym uchwały, jakie zostały podjęte są zgodne z przepisami ustawy o ROD. Argumentem przesądzającym o pozostaniu w strukturach PZD było; że w jedności jest siła, pomoc prawna, zarządzanie kompetentne, pomoc w modernizacji infrastruktury ogrodowej i nowych inwestycji na ogrodach, ale może głównym argumentem było to, że prężne i duże stowarzyszenie PZD jest w stanie skutecznie bronić działkowców, co jest dowodem Ustawa oraz skuteczna obrona altan. Wszystkie Uchwały po rzeczowej dyskusji podejmowane były jednogłośnie, co świadczyło o świadomości ich podejmowania za wyjątkiem pojedynczych osób, którzy się wstrzymali od głosowania. Natomiast na ogrodach gdzie było brak kworum do podjęcia uchwały, po odczytaniu protokołu Komisji Mandatowej o tym ze zebranie nie może podejmować uchwały, można było zaobserwować niepewność działkowców, co dalej z ogrodem. Ale po zapoznaniu z art.74.pkt, 1 ze w takim przypadku zgodnie z tym artykułem ogród pozostaje jednostka organizacyjną stowarzyszenia ogrodowego, czyli w PZD. Po odczytaniu tej informacji działkowcy kwitowali to brawami, co świadczyło, że działkowcy chcą pozostawać w strukturach PZD.
Wszystkie zebrania zostały obsłużone przez członków OZŚl. Oraz członków zespołów problemowych działających w Delegaturze Rejonowej, PZD w Gliwicach. Przedstawiciele delegatury pomagali w przygotowaniu i przeprowadzeniu tych zebrań, wyjaśniali wątpliwości omawiali ustawę o ROD, Statut, oraz inne akty, które obowiązują w PZD. Delegatura Rejonowa w Gliwicach dziękuję, działkowcom, Zarządom ROD Komisjom Statutowym ROD, obsługującym te zebrania za pracę w przygotowaniach i przeprowadzaniu tych zebrań, które dzięki ich pracy zostały przeprowadzone sprawnie. Delegatura Rejonowa w Gliwicach przeprasza za to, że ta informacja przekazana jest dopiero dziś, ale mogła być przekazana do wiadomości dopiero po szczegółowym sprawdzeniu przez OZŚl całości dokumentów odbytych zebrań ustawowych w 86 ROD, naszej Delegatury. Wymogi, jakie określił Sejm w ustawie o ROD, które musiał spełnić każdy Zarząd Ogrodu przygotowując i przeprowadzając zebrania wszystkich działkowców naraziły ogrody na spore wydatki za; każdego powiadomienia każdego działkowca listem poleconym terminie zebrania, wynajem Sali na zebrania, itp. Koszty przeprowadzenia tych zebrań w 86 ogrodach naszej Delegatury to prawie kwota 95 tyś złoty

Przewodniczący Delegatury Tadeusz Kosowski
Kierownik Biura Delegatury Jan Pękala


Podziękowania OZ Mazowieckiego dla OZ i działkowców z całej Polski za zaangażowanie w obronę ogrodów warszawskich przed roszczeniami

Napisany przez delegatura 2015-01-31 11:08:02 Środkowoeuropejski czas stand.


"Okręgowy Zarząd Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców składa podziękowania wszystkim Okręgowym Zarządom PZD oraz działkowcom, którzy aktywnie włączyli się w obronę ogrodów warszawskich objętych roszczeniami z dekretu Bieruta. OZM PZD jest wdzięczny za to, że przyszłość ogrodów warszawskich nie jest obojętna działkowcom z innych miast Polski. OZM PZD czuje wsparcie wielotysięcznej rzeszy ludzi, którzy po raz wtóry muszą mobilizować się w obronie tego, co dla nich najważniejsze. Wielokrotnie pokazaliśmy, jak silny głos stanowimy. OZM PZD dziękuje za dotychczasowe wsparcie i jest przekonany, że wspólny wysiłek nie pójdzie na marne, gdyż niedopuszczalna jest sytuacja, że mniejszość będzie narzucać większości swoje zdanie i stanowisko".

KR PZD (a.j.)


Proszę o więcej

Napisany przez delegatura 2015-01-30 19:07:24 Środkowoeuropejski czas stand.


Dziękuję bardzo wszystkim, którzy pomagają mi w zbieraniu informacji do opracowania historii naszej delegatury. Każda informacja od Państwa o ogrodach lat minionych jest wyjątkowo cenna i skrupulatnie przeze mnie wykorzystywana. Jeśli posiadacie zdjęcia lub inne materiały dotyczące w/w tematu proszę o udostępnienie do skopiowania lub utrwalenia na zdjęciu. Dziękuję i proszę o więcej.
basiazogrodu@gmail.com
tel 693 563 244

Barbara Głogowska


OZ Podkarpacki w sprawie odmowy rejestracji statutu PZD

Napisany przez delegatura 2015-01-30 14:25:21 Środkowoeuropejski czas stand.

"Pod pozorem przestrzegania przepisów prawa została wszczęta kolejna kampania przeciwko działkowcom i stowarzyszeniu ogrodowemu PZD. Nie udało się zniszczyć działkowców i ogrody w 2013 i 2014 roku, to próbuje się zdezorganizować nasze stowarzyszenie kwestionując statutowe procedury. Podane w postanowieniu referendarza sądowego sformułowania uzasadniające odmowę rejestracji statutu zmierzają do stworzenia sytuacji, w której PZD zostanie bez wewnętrznych przepisów regulujących zasady jego funkcjonowania. Stąd już tylko jeden krok do stwierdzenia: cóż to za organizacja, która nie ma własnego statutu i na jakiej podstawie rości sobie prawo do zarządzania ogrodami działkowymi" - pisze OZ Podkarpacki.

KR PZD (a.j.)


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 4
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 559
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 14990
W tym roku stronę odwiedziło » » » 79202
Od początku stronę odwiedziło » » » 481207
 
Rekordowo odwiedziło nas 1130 Internautów w dniu 2016.04.16

© 2010 by Lex_killmen