STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Spotkanie z prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Napisany przez delegatura 2015-09-03 07:29:27 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 31.08.2015r. w świetlicy ROD,, Szarotka’’ w Gliwicach odbyło się spotkanie z Prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych Miasta Gliwice. Spotkanie otworzył Kierownik Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach, który powitał Prezesa OZ Śląskiego Pana Józefa Noskiego, W-ce Prezesów OZ Śl. Panów Tadeusza Kosowskiego i Jana Radołę reprezentującego ogrody działkowe Delegatury Rejonowej PZD w Bytomiu, Dyr. Biura OZ Śl. Pana Krzysztofa Tekle oraz pozostałych uczestników narady.

Po powitaniu poinformował uczestników spotkania, iż głównym tematem jest zapoznanie prezesów ROD z prowadzonymi przez PZD OZ Śląski czynnościami mającymi na celu uregulowanie stanu prawnego gruntów zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, na których znajdują się gliwickie ogrody. Kolejnymi tematami to prowadzone inwestycje drogowe oraz planowany suchy polder zalewowy na gruntach zajętych przez ogrody.

Jako pierwszy głos zabrał Prezes OZ Śląskiego Pan Józef Noski, który omówił przebieg spotkania kierownictwa OZ Śląskiego i Delegatury Rejonowej w Gliwicach z Prezydentem Miasta Gliwice Panem Zygmuntem Frankiewiczem, które odbyło się w dniu 20.08.2015r. Na spotkaniu tym II zastępca Prezydenta Miasta Gliwice Pan Adam Neumman w swej wypowiedzi stwierdził, że Urząd Miasta jest przygotowany do wydania decyzji o nabyciu prawa użytkowania przez ogrody, ale jest zasadnicza kwestia odpłatnego lub nieodpłatnego prawa. W dalszej swej wypowiedzi Prezes OZ Śląskiego omówił jak regulacje przebiegają w innych miastach. Następnie zabrał głos Dyrektor Biura OZ Pan Krzysztof Tekla, który omówił ustawę o ROD z dnia 13 grudnia 2013r., szczególnie art. 76, który dotyczy tych zagadnień.

Następnie zabrał głos W-ce Prezes OZ Śl. Jan Radoła, który w swym wystąpieniu zapoznał obecnych jak te sprawy przebiegają
w Delegaturze Rejonowej PZD w Bytomiu oraz jak układa się współpraca z władzami samorządowymi w temacie uregulowania stanu prawnego gruntów zajmowanych przez ROD. Następnie zabrał głos W-ce Prezes OZ Śląskiego Pan Tadeusz Kosowski, który omówił planowane inwestycje drogowe dotyczące ROD oraz jakie zostały dokonane uzgodnienia z tego zakresu z działkowcami i inwestorem, czyli z Zarządem Dróg Miejskich. W dalszym swym wystąpieniu poinformował, że w chwili obecnej prowadzone są prace studyjno-projektowe nad planowanym suchym polderem przeciwpowodziowym. Dyskusja po tych wystąpieniach była rzeczowa, w której padały wnioski oraz zadawanie pytań. Na pytania odpowiadali Prezesi OZ Śląskiego i Dyr. Biura OZ Śląskiego.

Źródło i foto J.P.


Szkolenie kandydatów i nowoprzyjętych do PZD

Napisany przez delegatura 2015-09-01 17:37:44 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 01.09.2015r w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach odbyło się kolejne szkolenie kandydatów i nowoprzyjętych do PZD, w którym brało udział 22 słuchaczy. Szkolenie prowadził wykładowca szkoleń związkowych Pan Sebastian Ciągwa. Głównymi tematami wykładów było Ustawa o ROD z dnia 13 grudnia 2013r, prawa i obowiązki działkowca, zagospodarowanie działki, przepisy porządkowe, opłaty i zasady ich uchwalenia. Na podstawie zadawanych pytań, na które udzielał odpowiedzi wykładowca można stwierdzić ze takie szkolenia przyjmowane są z wielką uwagą.

Żródło i foto J.P.


Krajowe Dni Działkowca w Tczewie

Napisany przez delegatura 2015-08-31 10:35:40 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 29.08.2015 w Tczewie odbyły się obchody Krajowych Dni Działkowca .
Imprezę zorganizowano na terenie Bulwaru Nadwiślańskiego.
Wszystkie delegacje Okręgowych Zarządów przywiozły piękne kosze dożynkowe oraz własne wypieki.
O godz.11:00.po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnów prezes Eugeniusz Kondracki powitał przybyłych uczestników i zaproszonych gości a szczególnie panią premier Ewę Kopacz i p.prof.Joannę Senyszyn. Pani premier w swoim wystąpieniu skierowała bardzo ciepłe i serdeczne słowa do wszystkich działkowców oraz wręczyła nagrody dla wyróżnionych w konkursach krajowych.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna z udziałem lokalnych zespołów.
Imprezie towarzyszyły liczne kiermasze oraz wystawy kwiatów, owoców i warzyw głównie z ogrodów działkowych.
Uroczystość bardzo dobrze przygotowana cieszyła się dużym powodzeniem wśród działkowców jak i lokalnej społeczności.
Przy pięknej słonecznej pogodzie wszyscy świetnie się bawili,Źródło i foto Janina Banasik


Dzień działkowca w ROD ,,Szyb Wschód’’ w Knurowie

Napisany przez delegatura 2015-08-30 00:28:19 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 29.08.2015r ROD,, Szyb Wschód ‘’ w Knurowie obchodził swe 60- lecie powstania ogrodu. Prezes ogrodu pan Edward Kasprzyk powitał działkowców oraz zaproszonych gości w osobach; Prezydenta Miasta Adama Ramsa wraz z małżonką, Przewodniczącego Rady Miasta Knurowa Pana Jerzego Pacha oraz przedstawicieli Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach w osobach Zenon Jabłoński i Jan Pękala. Jubileuszową uroczystość rozpoczęła Msza Święta, która została odprawiona w intencji działkowców. Po Mszy Świętej Przedstawiciele Delegatury dokonali wręczenia odznaczeń związkowych, miedzy innymi Za Zasługi Dla Polskiego Związku Działkowców zostali odznaczeni Przewodniczący Rady Miasta Knurowa pan Jerzy Pach oraz Prezes ogrodu Edward Kasprzyk, natomiast Prezydentowi Miasta Panu Adamowi Rams został wręczony Dyplom z podziękowaniem za współpracę w zakresie rozwoju ROD miasta Knurowa. Prezes ogrodu wręczył w imieniu działkowców, Szyb Wschód’’ za wzorową współpracę Okolicznościową Plakietką z podziękowaniem dla Pana Prezydenta Miasta, którą ufundowali działkowcy ogrodu. Następnie zarząd wręczał działkowcom upominki oraz dyplomy za ładna działkę oraz za zaangażowanie się w działalność dla dobra ogrodu. Po części oficjalnej podano smaczną grochówkę oraz inne smakołyki a orkiestra grała do tańca.Uroczystość była wzorowo przygotowana zadbano szczególnie o najmłodsze pokolenie działkowców, które wraz z dziatkami i rodzicami brało czynny udział w tej zabawie. Jest to dowodem ze rośnie nam nowe pokolenie działkowców, które od najmłodszych lat poznaje przyrodę i jej zalety oraz pracy na działce i będzie kontynuować tradycje swych dziadków i rodziców.
Zródło i foto J.P.


Wprowadzenie jednolitego programu komputerowego

Napisany przez delegatura 2015-08-26 22:03:35 Środkowoeuropejski czas letni

Prezydium Krajowej Rady PZD realizując program przyjęty przez XII Krajowy Zjazd PZD zdecydowało o podjęciu prac nad wprowadzeniem jednolitego programu komputerowego dostosowanego do prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej przez rodzinne ogrody działkowe. Biuro Krajowej Rady PZD zostało zobowiązane do zebrania ofert na zakup programu lub opracowanie programu pod potrzeby Związku.

Oferty na program finansowo-księgowy winny uwzględniać następujące oczekiwania:

1. Powinien być dostosowany do Zakładowego Planu Kont PZD.
2. Powinien działać w systemie operacyjnym Windows.
3. Powinien posiadać moduł magazynowy, kasowy, płacowy.
4. Powinien posiadać nieograniczoną możliwość rozbudowywania rozrachunków z działkowcami z podziałem na tytuły.
5. Współpraca z płatnikiem – ZUS.
6. Dostęp każdego ROD do usługi informatycznej drogą elektroniczną, telefoniczną i poprzez ewentualną wizytę informatyka.
7. Nadzór producenta nad programem oraz dokonywanie aktualizacji zgodnie z przepisami Związkowymi i powszechnie obowiązującymi.
8. Program powinien być tak przystosowany, aby stwarzał możliwość w dalszej przyszłości współpracy w sieci.
9. Opracowanie kartoteki „działkowca” współpracującej z programem finansowo-księgowym.

Ponadto program powinien posiadać:
- opis funkcjonalności programu,
- przejrzyste menu,
- podpowiedzi do każdej funkcji systemu (tzw. Help)
- możliwość wyboru komunikatu informującego o popełnionych pomyłkach i wskazanie sposobu rozwiązania problemu.

Po zebraniu ofert Prezydium Krajowej Rady PZD podejmie decyzję o wyborze odpowiedniego programu.

Wszyscy zainteresowani proszeni są o przesyłanie swoich ofert na adres Krajowej Rady PZD 00-728 Warszawa, ul. Bobrowiecka 1. W przypadku dodatkowych pytań prosimy dzwonić pod nr 22 101-34-66. Termin końcowy składania ofert upływa 15 października 2015 r.

Prezydium Krajowej Rady

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2015 r.

Źródło http://pzd.pl/artykuly/16484/188/Komunikat-Prezydium-KR-PZD-w-sprawie-komputeryzacji-ROD.htm


Spotkanie z Prezydentem Gliwice 20.08.2015r

Napisany przez delegatura 2015-08-25 19:26:43 Środkowoeuropejski czas letni

Pełna realizacja art. 76 ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13.12.2013r. to nie tylko wystosowanie przez Polski Związek Działkowców odpowiednich wniosków ale również szereg innych czynności podejmowanych w celu pozytywnego ich załatwienia. Jednym z takich działań było spotkanie z władzami Miasta Gliwice, które odbyło się w dniu 20.08.2015r. W spotkaniu uczestniczył Prezydent Miasta Pan Zygmunt Frankiewicz wraz z II Zastępcą Prezydenta Miasta Panem Adamem Neumannem, pracownicy UM Gliwice oraz Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. Głównym celem spotkania było omówienie problemów jakie pojawiają się w trakcie realizacji art. 76 ustawy o ROD tj. w zakresie stwierdzenia nabycia prawa użytkowania nieruchomości przez PZD. Kwestia ta została podniesiona przez Pana Józefa Noskiego – Prezesa PZD OZ Śląskiego oraz Pana Krzysztofa Teklę – Dyrektora Biura PZD OZ Śląskiego. PZD OZ Śląski wystosował do Prezydenta Miasta Gliwice około 40 wniosków, które do dnia dzisiejszego nie zostały pozytywnie załatwione. W każdym przypadku Prezydent Miasta Gliwic dokonał natomiast wydłużenia okresu załatwienia sprawy wskazując rok 2016, a w niektórych przypadkach nawet rok 2017. Przedstawiciele PZD OZ Śląskiego wskazali, iż Działkowcom zależy na jak najszybszej regulacji stanu prawnego nieruchomości. Podkreślono także, iż w większości przypadków sprawy te są możliwe do załatwienia w najbliższym czasie, bowiem większość z nich nie wymaga podjęcia czasochłonnych czynności administracyjnych. II Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice w odpowiedzi wskazał, iż zasadniczo Miasto jest przygotowane do wydania decyzji stwierdzających nabycie prawa użytkowania do nieruchomości zajętych przez ROD. Pozostaje do rozstrzygnięcia jedna zasadnicza kwestia tj. odpłatnego lub nieodpłatnego stwierdzenia nabycia przedmiotowego prawa. Informacja ta zaskoczyła przedstawicieli PZD OZ Śląskiego oraz obecnych osób wchodzących w skład Delegatury Rejonowej PZD OZ Śląskiego. W odpowiedzi wskazano, iż PZD OZ Śląski uzyskał takie decyzje w innych miastach i w żadnym z przypadków nie miały one charakteru odpłatnego. Rzecznik prasowy UM Gliwice Pan Marek Jarzębowski tłumaczył te wątpliwości, „iż chodzi o zasadę”. Na terenie miasta są bowiem działki rekreacyjne, które nie należą do PZD. Przedstawiciele PZD wskazywali, iż mamy do czynienia z inną sytuacja prawną. Indywidualne dzierżawienie terenu od Miasta nie jest bowiem objęte ustawą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, wobec czego pojedynczy działkowcy dzierżawiący nieruchomości od miasta nie mogą być traktowani tak jak Działkowcy, których dotyczy ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13.12.2013r. Pan Tadeusz Kosowski wskazał, iż takich „miejskich” Działkowców jest nieporównywalnie mniej niż tych korzystających z działek urządzonych w ROD zarządzanych przez PZD. Ostatecznie uczestnicy spotkania w tym temacie nie doszli do porozumienia. Przedstawiciele Miasta zadeklarowali, iż nie chodzi w tym przypadku o pieniądze, bowiem ustanowienie odpłatnego prawa użytkowania na rzecz PZD nie będzie znaczącym dochodem w budżecie Miasta Gliwice. Inaczej sytuacja przedstawia się jednak dla Działkowców, dla których koszty związane z korzystaniem z działki rodzinnej znacząco wzrosną, co podkreślali zgodnie uczestnicy spotkania z strony PZD.
W dalszej części spotkania omówiono kwestie związane z częściową likwidacją ROD. Na terenie miasta Gliwice w związku z bardzo intensywną budową dróg planowanych jest wiele likwidacji/częściowych likwidacji ROD. Uczestniczący na spotkaniu przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich podkreślali ważność inwestycji drogowych dla funkcjonowania miasta. Problemem będzie natomiast zapewnienie nieruchomości zamiennych na odtworzenie ROD, zachodzi bowiem konieczność przeanalizowania stanu nieruchomości Miasta pod kątem ewentualnego wykorzystania pod ogrodnictwo działkowe. Pan Tadeusz Kosowski - Wiceprezes OZ Śląskiego podkreślił, iż każda likwidacja ROD wiążę się z obawami z strony Działkowców, zwłaszcza jeżeli inwestycja wymaga dużych prac w zakresie przebudowy istniejącej infrastruktury ROD. Omówiono również kwestię związaną z planowaną likwidacją Rodzinnych Ogrodów Działkowych pod suchy zbiornik przeciwpowodziowy. Według wstępnych szacunków będzie to dotyczyć 6 ROD, których powierzchnia łączna przekracza 32 ha.
PZD OZ Śląski po omawianym spotkaniu ma nadzieję, iż Miasto Gliwice tak jak inne miasta w regionie przychyli się do argumentów Działkowców i wyda decyzje stwierdzające nieodpłatne nabycie prawa użytkowania nieruchomości na rzecz PZD.


65-lecie ROD,, Szarotka”

Napisany przez delegatura 2015-08-22 22:51:52 Środkowoeuropejski czas letni

Z okazji 65-lecia ROD,, Szarotka” w Gliwicach w dniu 22.08.2015r odbyły się uroczystości dożynkowe.


Uroczystości otworzyła Prezes ogrodu Pani Maria Pierz, która powitała działkowców przybyłych na uroczystości dożynkowe oraz przedstawicieli OZ Śląskiego w osobach Członka OZ i Przewodniczącego Delegatury w Gliwicach pana Stanisława Kalisza oraz Członka OZ Sl.i Kierownika Delegatury PZD w Gliwicach. W dalszym swym wystąpieniu omówiła najistotniejsze zagadnienia dotyczące ogrodu oraz najważniejsze sprawy Związku zwracając szczególną uwagę na nowy Statut PZD i podjęte wytyczne przez XII Krajowy Zjazd Delegatów. Następnie kolega Zenon Jabłoński szczegółowo przedstawił 65 letnią historię ogrodu posiłkując się slajdami. Pokaz ten był przyjmowany z dużą uwagą, bo była to żywa historia tego ogrodu dobrze opracowana i szczegółowa, począwszy od dnia jego powstania aż po dzień dzisiejszy. Po tych wystąpieniach w imieniu OZ Śląskiego na ręce prezesa Pani Mari Pierz został wręczony puchar z okazji 65-lecia powstania ogrodu przez Kierownika Delegatury PZD w Gliwicach a Dyplom od Delegatury wręczył Przewodniczący Delegatury pan Stanisław Kalisz. A w imieniu Zarządu ROD dyplomy wraz z upominkami dla najstarszych działkowców, najstarszych działaczy ogrodu i wyróżniających się działkowców wręczała Pani Prezes ogrodu. Po części oficjalnej został podany smaczny poczęstunek a orkiestra grała do tańca do późnych godzin nocnych. Była to świetnie przygotowana i przeprowadzona uroczystość jubileuszowa.

Żródło i foto J.P.


Szkolenie Przewodniczących Komisji Rewizyjnych

Napisany przez delegatura 2015-08-11 23:17:33 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 11.08.2015r w świetlicy ROD Szarotka w Gliwicach odbyło się szkolenie Przewodniczących Komisji Rewizyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach.

Wykłady z przepisów i Uchwał Związkowych dotyczących przeprowadzanych kontroli z działalności Zarządów ROD prowadzili; Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej, zastępca Przewodniczącego OKR OZ. Śląskiego Pan Zenon Jabłoński, Członek OZ Śl, Przewodniczący Delegatury w Gliwicach Pan Stanisław Kalisz, Księgowa Rejonowego Ośrodka Finansowego Pani Zofia Hrycyszyn i Kierownik Delegatury w Gliwicach. W szkoleniu udział brało 59 osób. Zainteresowanie tematyką wykładów było, ogromne, co się uwidoczniło zadawanymi pytaniami, które dotyczyły zagadnień kontrolnych oraz bieżącej działalność i tych organów i zarządów ROD. Na zadawane pytania odpowiadali wyczerpująco prowadzący szkolenie. Według oceny słuchaczy oraz wykładowców szkolenie było konieczne i dało wiele odpowiedzi, które nie zawsze były zrozumiałe w bieżących pracach Komisji Rewizyjnych ROD. Po zakończonym szkoleniu były głosy ze takie szkolenia należy przeprowadzać przynajmniej 2 razy w roku, bo jest to dobra forma przekazywania najnowszych przepisów oraz szerokiej dyskusji, która jest potrzebna w bieżących pracach tych komisji.

Żródło i foto J.P.


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 567
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 2872
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 11367
W tym roku stronę odwiedziło » » » 162268
Od początku stronę odwiedziło » » » 685489
 
Rekordowo odwiedziło nas 1130 Internautów w dniu 2016.04.16

© 2010 by Lex_killmen