STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Ogrody na wiosnę zielone i czyste

Napisany przez delegatura 2015-04-23 10:14:13 Środkowoeuropejski czas letni

Wraz z nadejściem pierwszych słonecznych dni rodzinne ogrody ożyły. Na działkach praca wre. Wiosna to, bowiem czas pozimowych porządków. Oczyszczanie działek i pierwsze grille w gronie rodziny i przyjaciół generują wiele odpadów. Dlatego działkowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na segregację śmieci i składowanie ich w przeznaczonym do tego miejscu.

Wymóg utrzymania porządku na zajmowanym terenie wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z późn. zm.). Każdy rodzinny ogród działkowy wyposażony jest w kontenery na odpady mieszane i zielone. Działkowcy powinni zatem zadbać o sortowanie swoich odpadów, ale i składowania ich w wydzielonym do tego miejscu.

Kary za brak porządku

Na osoby, które nie dostosują się do tego obowiązku mogą zostać nałożone kary grzywny. Wysokość kar w tym zakresie uregulowana jest w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. (z późn. zm.) w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. 100 zł grzywny będzie musiała zapłacić osoba, która narusza obowiązek czystości i porządku w obrębie nieruchomości. Taka sama kara grozi za nie zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

Piękny ogród wizytówką działkowców

Utrzymanie czystości w ogrodzie nie tylko poprawia estetykę ROD i komfort uprawniania działek. To także szacunek wobec wszystkich działkowców i okolicznych mieszkańców. Działkowcy cieszą się wyjątkową sympatią władz samorządowych i wieloma przywilejami, nie ma więc powodu, aby zmieniać ten stan rzeczy niepotrzebnym bałaganem. Zadbany ogród to wizytówka jego użytkowników, jak i całego Polskiego Związku Działkowców. Działkowcy, jako Ci, którzy są ściśle związani z przyrodą i ekologią, powinni szczególnie szanować zasady współżycia społecznego.

Sprawdź jak jest w Twoim ogrodzie

Niestety w mediach pojawiają się sygnały, że nie we wszystkich ogrodach działkowcy należycie dbają o czystość i składowanie śmieci w przeznaczonych do tego kontenerach. Warto zatem przypomnieć, aby działkowcy tych ogrodów wraz z wiosennymi porządkami zadbali także o segregację i wywóz odpadów. Rodzinne ogrody działkowe mają bowiem służyć im samym. Dużo lepiej się odpoczywa w pięknym, uporządkowanym, zielonym otoczeniu.

Zgłoś problem

Krajowa Rada PZD zwraca się z prośbą do wszystkich działkowców o dbałość o porządek na działkach i częściach wspólnych ogrodu. Działkowcy powinni zwrócić też uwagę na czystość terenu bezpośrednio sąsiadującego z ROD. Niestety często zdarza się, że są oni niesłusznie oskarżani o jego zaśmiecanie, co niepotrzebnie szkaluje ich dobra opinię. Wszelkie problemy w tym zakresie należy zgłaszać Zarządowi ROD lub Straży Miejskiej.

(AD)

KR PZD (a.j.)


Komunikat KR PZD w sprawie działań nadzorczych nad PZD

Napisany przez delegatura 2015-04-22 19:37:03 Środkowoeuropejski czas letni


W ostatnim czasie wśród działkowców i organów PZD niepokój wywołały rozmaite informacje dotyczące działań podjętych przez Prezydenta Warszawy jako organu nadzorującego wobec PZD. W mediach pojawiły się doniesienia jakoby miał on uchylić uchwały Krajowej Rady PZD, a tym samym – pozbawić możliwości podejmowania najważniejszych decyzji dla funkcjonowania ROD i całego Związku. W celu skorygowania tych błędnych informacji Krajowa Rada PZD niniejszym przedstawia rzeczywisty stan rzeczy wynikający z trwającego sporu sądowego z organem nadzorującym dotyczącego rejestracji nowego statutu PZD oraz działań podejmowanych przez ten organ w ramach jego kompetencji.

Na wstępie Krajowa Rada PZD pragnie jednak zaznaczyć, że wciąż trwa procedura sądowa w sprawie zarejestrowania zmiany statutu PZD w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Przypominamy, że podczas nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów w dniu 23 października 2014 roku Związek uchwalił nowy statut. Tym samym spełniono obowiązek wynikający z art. 68 ustawy o ROD, a więc uchwalono - w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - nowy statut na zasadach określonych w dotychczasowym statucie, a także złożono do sądu rejestrowego wniosek o zmianę wpisu w KRS wraz z uchwalonym statutem.

Jednakże, mimo dopełnienia wymogu ustawowego, do dnia dzisiejszego nie dokonano wpisu do KRS o zmianie statutu. Sytuacja ta wynika z zastrzeżeń do trybu przyjęcia nowego statutu oraz niektórych jego zapisów, jakie zgłosił do sądu Prezydent Warszawy, który - jako organ nadzorujący Związek – kilkakrotnie występował z negatywnym stanowiskiem, nie chcąc dopuścić do rejestracji statutu. Mimo szerokiego stanowiska prawnego PZD, w którym odpowiedział na wszystkie zastrzeżenia organu nadzoru, Sąd Rejonowy wydał jednak postanowienie, w którym odmówił zarejestrowania zmiany statutu. Główną przyczyną odmowy było uznanie argumentu Prezydenta Warszawy jakoby nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów nie był uprawniony do zmiany statutu PZD ze względu na nieprawidłowy wybór delegatów.

Z takim orzeczeniem Związek nie mógł się zgodzić i zdecydowano o natychmiastowym zaskarżeniu powyższego postanowienia. Stosowną apelację złożono już do sądu. Jej złożenie oznacza, że postępowanie nie zostało jeszcze zakończone, a całość sprawy do rozstrzygnięcia w II instancji przejmuje Sąd Okręgowy. Dlatego też na dzień dzisiejszy za nierozstrzygnięty należy uznać spór prawny dotyczący kwestii obowiązywania nowego statutu PZD. W tym zakresie organ nadzorujący forsuje przed sądem pogląd oparty wyłącznie na ogólnych przepisach prawa o stowarzyszeniach, że zmiana statutu obowiązuje dopiero od chwili rejestracji. Związek uznaje ten pogląd za wadliwy, gdyż całkowicie pomija szczególne regulacje ustawy o ROD dotyczące właśnie sprawy uchwalenia statutu PZD; oczywistym jest bowiem, że te szczególne regulacje powinny być stosowane przed regułami ogólnymi zgodnie z zasadą Lex specialis derogat legi generali. Dlatego też Związek konsekwentnie stoi na stanowisku, iż z art. 65 ust. 2 jednoznacznie wynika, że od chwili uchwalenia nowego statutu, PZD przestaje działać na podstawie dotychczasowego statutu, a więc oczywistym jest, że musi z tym momentem działać w oparciu o nowy, czyli uchwalony statut. Z tego względu Związek podtrzymuje swoje stanowisko, prezentowane również w złożonej apelacji, że uchwalony w dniu 23 października 2014r. statut obowiązuje od chwili jego uchwalenia, niezależnie od rejestracji. Taki wniosek wynika bowiem z ustawy o ROD.

Z powyższego względu organy Związku, w tym Krajowa Rada, podejmują w ostatnich miesiącach uchwały w oparciu o postanowienia nowego statutu. Taka konieczność wynika również z zupełnie nowych rozwiązań zawartych w obowiązującej od niedawna ustawie o ROD. Dotyczy to w szczególności takich spraw jak opłaty ogrodowe, zawieranie umów dzierżawy działkowej, czy też przenoszenie praw do działek. Wdrożenie nowych zasad i mechanizmów w ROD wymagało stosunkowo szybkiego uchwalenia i wejścia w życie nowego statutu, dostosowanego przede wszystkim do ustawy o ROD. Dlatego właśnie ustawodawca postanowił o natychmiastowym rozpoczęciu obowiązywania nowego statutu po jego uchwaleniu, a nie rejestracji.

Jednak organ nadzorujący nie uznaje tak oczywistych argumentów. Nadal podtrzymuje swój pogląd o nieobowiązywaniu nowego statutu. Ale zamiast – jako uczestnik postępowania sądowego – czekać na rozstrzygnięcie tego sporu przez niezawisły sąd, organ nadzorujący postanowił przeforsować własny pogląd za pomocą administracyjnych środków nadzorczych, które wymierzył w swojego przeciwnika procesowego, czyli PZD. Udzielił mianowicie Związkowi ostrzeżenia, a także zażądał uchylenia uchwał Krajowej Rady opartych o nowy statut oraz poinformowania wszystkich struktur PZD o konieczności stosowania dotychczasowego statutu. Na realizację tych żądań wyznaczono 14-dniowy termin pod rygorem zastosowania bardziej dolegliwych środków nadzoru.

A zatem, wbrew niektórym informacjom medialnym, organ nadzorujący nie uchylił żadnych uchwał Krajowej Rady. Takie informacje są więc nieprawdziwe, zwłaszcza że organ nadzorujący nie ma takich kompetencji. Co najwyżej może złożyć do sądu wniosek o uchylenie uchwał stowarzyszenia. Na chwilę obecną taki wniosek nie został złożony.

Niezależnie od powyższego, Związek musiał się ustosunkować do podjętych działań nadzorczych. Podczas nadzwyczajnego posiedzenia w dniu 21 kwietnia br. Krajowa Rada omówiła i podjęła decyzje w tej sprawie. Przede wszystkim uznano działania organu nadzorującego za niedopuszczalną próbę wymuszenia na Związku zmiany stanowiska prezentowanego w postępowaniu sądowym dotyczącym rejestracji zmiany statutu PZD. Uwzględnienie wszystkich zgłoszonych żądań byłoby równoznaczne z rezygnacją z apelacji i obroną swoich interesów na drodze sądowej. Można wręcz mówić o nadużyciu środków nadzorczych i dążeniu do uniemożliwienia Związkowi realizacji przysługującego mu konstytucyjnego prawa do sądu. Prezydent Warszawy nie powinien samodzielnie rozstrzygać jakichkolwiek spraw, będących przedmiotem postępowania sądowego, zwłaszcza gdy jest stroną takiego postępowania.

Sprawa wydaje się tym bardziej bulwersująca, że nie ma prawnych możliwości zaskarżenia zastosowanych wobec PZD środków nadzorczych. Z tego względu Związek nie może złożyć formalnego odwołania, mimo że wydane rozstrzygnięcie nadzorcze narusza prawa PZD, a także jest sprzeczne z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach.

Jednocześnie mając na uwadze brak możliwości zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego oraz w trosce o uniknięcie chaosu prawno-organizacyjnego w funkcjonowaniu tysięcy rodzinnych ogrodów działkowych wskutek dalszych działań organu nadzorującego, Krajowa Rada PZD uznała, że dokona modyfikacji rozwiązań wskazanych wprost przez Prezydenta Warszawy, tj. uchwały nr 4/XXIII/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości i podziału środków z partycypacji. Uchwała ta została uchylona, a przedmiot do którego się odnosiła, reguluje obecnie uchwała nr 2/XXVIII/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 21 kwietnia 2015 r. Nowa uchwała znajduje umocowanie zarówno w postanowieniach nowego, jak i dotychczasowego statutu PZD, dzięki czemu będzie wolna od ryzyka podważania podjętych w oparciu o nią działań, niezależnie od orzeczenia sądu rozpatrującego apelację złożoną w sprawie rejestracji statutu przez PZD. Podkreślić należy, iż uchwała nr 2/XXVIII/2015 nie wpłynie na zmianę obciążeń finansowych działkowców związanych z korzystaniem z działek w ROD, a co za tym idzie, uchwały w sprawie opłat ogrodowych podjęte dotychczas przez walne zebrania członków w ROD, pozostaną z nią spójne.

W tym kontekście trzeba również jednoznacznie stwierdzić bezzasadność poglądu jakoby organy Związku nie mogły pobierać opłat ogrodowych (składek) od działkowców. Zarówno ustawa o ROD, jak i przepisy wewnątrzorganizacyjne PZD zawierają odpowiednie podstawy prawne pozwalające organom Związku ustalać odpowiednie opłaty od działkowców. Wszak dotychczasowy, jak również nowy statut zawierają stosowne postanowienia, stanowiące podstawę do uchwalania opłat koniecznych do funkcjonowania ROD. Dlatego trwający spór dotyczący obowiązywania nowego statutu nie może stanowić przeszkody do podejmowania takich decyzji przez właściwe organy PZD, a w szczególności walne zebrania w ROD. Niezależnie bowiem od przyjmowanego poglądu, istnieją w tym zakresie odpowiednie podstawy prawne. Potwierdza to zresztą zeszłoroczna praktyka. Wówczas – już pod rządami nowej ustawy – uchwalano odpowiednie opłaty na podstawie dotychczasowego statutu. Przyjęcie więc odmiennego poglądu byłoby absurdalne, gdyż doprowadziłoby do szybkiego paraliżu niemal 5.000 ROD. Należy mieć nadzieję, że nie taka jest intencja Prezydenta Warszawy.

KRAJOWA RADA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2015 roku

KR PZD (a.j.)


Szkodliwa żonglerka prawna

Napisany przez delegatura 2015-04-21 16:18:45 Środkowoeuropejski czas letni

Słowo żonglerka jest tu użyte w bardzo umowny sposób. Chodzi jednak o działania organu nadzorującego działanie ogólnokrajowego stowarzyszenia, jakim jest Polski Związek Działkowców, a dokładniej działania szkodliwe dla licznej rzeszy jego członków. Mówiąc o żonglerce prawnej mam tu na myśli tendencyjne stosowanie przepisów przez organ nadzoru, jakim jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Taka tendencyjność przejawia się w interpretacji stosowania przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Chodzi o rozbieżność dotyczącą momentu rozpoczęcia stosowania w praktyce, czyli tzw. wejścia do obrotu prawnego, przepisów nowego statutu Związku. Przepisy tego statutu zostały stworzone na podstawie nowej ustawy działkowej, jak potocznie nazywam ustawę z dnia 13 grudnia 2013 o rodzinnych ogrodach działkowych. I tu tkwi problem. Ta sama ustawa mówi, że nowy statut ma być uchwalony na zasadach określonych w statucie Polskiego Związku Działkowców, w domyśle dotychczasowym. Dotychczasowy statut zaś odmiennie niż Prawo o stowarzyszeniach ustala moment jego wejścia w życie , określając go datą, a nie jak w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, moment rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pojawia się tym samym problem formalny zasadzający się na pytaniu, czy uchwalenie przez PZD nowego statutu było jednocześnie jego wejściem do obrotu prawnego. Otóż w § 175 nowego statutu czytamy, że zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia, czyli 23 października 2014 roku. Z kolei organ nadzoru w swej mądrości, nie uwzględnia tego faktu, stojąc na stanowisku, że nowy statut jeszcze nie obowiązuje i powołuje się na art. 17 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, który odnosi się do nowo tworzonych stowarzyszeń.

Czy organ nadzoru nie chce zauważyć, że Polski Związek Działkowców stał się stowarzyszeniem ogrodowym z mocy art. 65 ust. 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i zachował osobowość prawną?

Z powyższego wynika, że organ nadzoru uważa, iż od dnia uchwalenia statutu stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek Działkowców tj. od 23 października 2014 r. do dnia jego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, Związek ten, jako podmiot posiadający osobowość prawną z mocy art. 65 ust. 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, pozostaje w próżni. Rodzi się, zatem pytanie, czy organ nadzoru chce doprowadzić do paraliżu w funkcjonowaniu Związku?

W mojej ocenie organ nadzoru najwyraźniej nie zauważa, wraz z utajnionymi przez ten organ nazwami „wnioskodawców” postępowania nadzorczego, że art. 65 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jest przepisem prawnym, który w sposób bezpośredni wyznacza jak ma się zachować adresat tego przepisu i jednocześnie wskazuje datę obowiązywania nowego statutu.

Konkludując pozwolę sobie sformułować tylko jedno pytanie:, komu w tej żonglerce prawnej należałoby udzielić ostrzeżenia?

Witold Jaworski
ROD Magnolia
Szczawno-Zdrój

KR PZD (a.j.)


Zebranie w ROD BUDOWLANI

Napisany przez delegatura 2015-04-18 22:40:35 Środkowoeuropejski czas letniW dniu 18.04.2015 r o godz. 14.30 w siedzibie Delegatury w Gliwicach rozpoczęło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze ROD " BUDOWLANI".
Z powodu braku quorum zebranie odbyło się w II terminie.
Przedstawicielem Delegatury była p. Janina Banasik.
W oczekiwaniu na drugi termin zebrania prezes p. Maciej Zabłocki przedstawił aktualną sytuację w PZD zwłaszcza przepisy nowej ustawy i regulaminu.

Następnie dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, sekretarza, oraz komisji; Mandatowej, Wyborczej, oraz Uchwał i Wniosków.
Przedstawiono sprawozdania Zarządu; merytoryczne, finansowe, oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - zostały zatwierdzone jednogłośnie

Ustalono 9-osobowy skład Zarządu i 3-osobowy skład Komisji Rewizyjnej.
Wybrano delegata na rejonową konferencję przedzjazdową - delegatem została p. Banasik Janina.
Wszystkie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekty uchwał, które zebrani przegłosowali.Nowy zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybrał prezesa ogrodu- został nim ponownie p. Maciek Zabłocki.
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej ponownie została p. Henryka Błażejewska.

Cieszy fakt, że do Zarządu weszły trzy nowe osoby liczymy na szersze włączenie się działkowców w prace na rzecz naszego ogrodu.

W dyskusji poruszono sprawy; utrzymania porządku i czystości wokół ogrodu, wykonania parkingu , oraz problem zaniedbanych działek.

Zebranie przebiegło sprawnie zgodnie z przepisami i regulaminem PZD.

Źródło i zdjęcia Janina Banasik
Zebranie ROD POD GRUSZĄ

Napisany przez delegatura 2015-04-18 21:23:32 Środkowoeuropejski czas letni


Dnia 18.04.2015r w Domu Działkowca członkowie PZD ogrodu „Pod Gruszą” zebrali się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym Zebranie ze względu na niską frekwencję- 28,7% obecnych odbyło się w drugim terminie o godz. 15,30.W trakcie oczekiwania na rozpoczęcie obrad, jako przedstawiciel Delegatury PZD Gliwice, udzieliłam informacji na temat zmian w prowadzeniu ogrodu, jakie wniosła Ustawa o ogrodach z 13grudnia 2013roku. O wyznaczonej godzinie, zebranych przywitał i rozpoczął zebranie prezes ogrodu pan Antoni Falikowski.

Przewodniczącym Zebrania został wybrany pan Władysław Gębczyk Z dużym doświadczeniem wdrażał każdy punkt przyjętego wcześniej Porządku obrad. Przedstawione materiały sprawozdawcze były akceptowane jednogłośnie przez działkowców.
Dyskusja dotyczyła bieżących spraw ogrodu, jak naprawa dachu Domu Działkowca, konserwacji sieci wodociągowej itp., Po czym poddano pod głosowanie odczytywane przez przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków-pana Jerzego Malcharka - podjęte uchwały.Część wyborcza przebiegła bardzo sprawnie. Mający wieloletnią praktykę członkowie Zarządu ubiegłej kadencji, zgodzili się, na życzenie działkowców, stworzyć Zarząd, który będzie prowadził ROD „Pod Gruszą” przez najbliższe cztery lata. Prezesem został pan Antoni Falikowski, który również został wybrany, jako przedstawiciel ogrodu, jako Delegat na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. Zebranie przebiegło zgodnie z przyjętym Regulaminem Zebrania.Po zakończeniu zebrania odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Źródło i zdjęcia Barbara Głogowska
Zebranie w ROD ZACISZE

Napisany przez delegatura 2015-04-18 10:16:54 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 16.04 2015r.w ZSO nr 5 na Os.Sikornik w 2-gim terminie o godz.17.30 odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze działkowców ROD "Zacisze".
Przedstawicielem Delegatury Gliwice był p.Sebastian Ciągwa członek komisji problemowych i wykładowca szkoleń związkowych, który w przerwie pomiędzy I i II terminem zebrania szczegółowo omówił aktualną sytuację w PZD po: uchwaleniu ustawy o ROD,zebraniach stowarzyszeniowych oraz uchwaleniu projektu obywatelskiego "Stop rozbiórkom altan".W dalszej części omówił aktualną sytuację w Delegaturze i Okręgowym Zarządzie w związku z prowadzoną kampanią sprawozdawczo-wyborczą.Po przerwie zebranie otworzył Prezes ogrodu p. Józef Łucinkiewicz,który na przewodniczącego zebrania zaproponował v-ce Prezesa ogrodu p.Sebastiana Ciągwa. Kandydatura ta została przyjęta jednogłośnie. Wybrano sekretarza oraz prezydium zebrania.
Przewodniczący zebrania odczytał porządek i regulamin zebrania.Dokumenty te zostały przyjęte jednogłośnie.
Wybrano 3-osobowe Komisje:mandatową;wyborczą oraz uchwał i wniosków.
Następnie zostały odczytane sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu za 2014r.oraz za całą kadencję.
W dalszej kolejności przedstawiono sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2014r.oraz całą kadencję z jednoczesnym wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

W imieniu zarządu projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2015r.przedstawiła p.Maria Berestecka.
Komisja mandatowa odczytała protokół stwierdzając że na 142 członków ROD w zebraniu uczestniczy 45 członków co stanowi 31,69%,a więc zebranie w 2-gim terminie może podejmować uchwały i dokonać wyboru władz ogrodowych i delegata na okręgowy zjazd.

W dyskusji poruszano sprawy opłat ogrodowych w związku z nową ich strukturą ; trudności organizacyjne ogrodu wynikające z budowy przez dewelopera osiedla mieszkaniowego "Wiśniowe wzgórze" i konieczności wykonania drogi wewnątrz ogrodu; zakupu dodatkowych narzędzi dla gospodarza ogrodu z własnych posiadanych środków finansowych. Ustalono 5-cio osobowy skład zarządu,a na Prezesa zarządu wybrano p. Józefa Łucinkiewicza.Ustalono również 3-osobowy skład Komisji Rewizyjnej,a na przew.komisji wybrano p.Edwarda Andruszków.
Delegatem na Rejonową Konferencje Przedzjazdową został wybrany p. Sebastian Ciągwa.
W głosowaniu wszystkie uchwały zaproponowane przez Zarząd oraz wynikłe w trakcie dyskusji zostały przegłosowane jednogłośnie. W podsumowaniu przewodniczący zebrania w imieniu działkowców podziękował Delegaturze w Gliwicach za pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw dotyczących ogrodu.

Treść i zdjęcia: Sebastian Ciągwa


Własność prywatna jest święta, dobro publiczne lekceważone

Napisany przez delegatura 2015-04-17 09:51:28 Środkowoeuropejski czas letni

Problem reprywatyzacji nareszcie zaczyna być poważnie traktowany. Wyrażaną wielokrotnie przez PZD opinię o konieczności uporządkowania zasad reprywatyzacji podzieliła Prezes Sądu Najwyższego profesor Małgorzata Gersdorf. Podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Prezes SN podkreśliła, że egzekwowanie prawa jednostki, choć niepodważalnego i ważnego, nie może się wiązać się z krzywdą całego społeczeństwa.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Prezes SN podkreśliła, że egzekwowanie prawa jednostki, choć niepodważalnego i ważnego, nie może się wiązać się z krzywdą całego społeczeństwa.

- W polskim dyskursie publicznym dominuje tendencja do przypisywania prawom podmiotowym niejako z założenia wyższej rangi niż konkurującym interesom ogólnym. Szeroko rozumiana własność prywatna jest święta, dobro publiczne – lekceważone. Wydaje się, że nadszedł wreszcie czas, aby się temu przeciwstawić – mówiła w swoim wystąpieniu profesor Gersdorf. - Polska jest państwem wolnym i demokratycznym, jednak nie ma obowiązku chronić pozycji właściciela za wszelką cenę, kosztem całego społeczeństwa. Tak odczytuję aksjologię naszej Konstytucji. Bardzo brakuje nam rozsądnego i wyważonego podejścia do tego problemu, co zresztą dobrze widać chociażby na tle niewiarygodnej wręcz skali roszczeń reprywatyzacyjnych, handlu tymi roszczeniami i pojawianiu się wielkiej rzeszy spadkobierców.-

Prezes SN podkreśliła, o co wielokrotnie apelował Polski Związek Działkowców, pilną potrzebę prawnego zrównoważenie zaspokajania konkurujących interesów indywidualnych i powszechnych. - Trzeba tego dokonać w ramach skoordynowanego działania władzy sądowniczej i Trybunału i ponownego rozważenia przyjętych linii orzeczniczych. To oczywiście wymaga pogłębionej refleksji prawnej i dyskusji, która za punkt wyjścia powinna przyjmować, iż żadne normy międzynarodowe nie wprowadzają obowiązku restytuowania dawnych własności, pozostawiając tę kwestię do uznania państwa, a restytucja podważa ciągłość prawa – twierdzi Prezes SN.

Jak bardzo jest to ważna i pilna sprawa, świadczą tak liczne przykłady z ostatniego okresu. Orzeczenia sądów, podyktowane zapewne dużym uproszczeniem interpretacji prawa własności, odbierają wieloletnim użytkownikom, całemu społeczeństwu, wszystko, o co tylko upomną się mniej lub bardziej prawowici spadkobiercy dawnych właścicieli – ogrody, parki, przedszkola, instytucje kultury, kamienice… I argument interesu społecznego, dobra ogółu, krzywdy wyrządzanej ludziom, którzy użytkowali je w dobrej wierze niemal nigdy niebrany jest pod uwagę. Czas to zmienić, co nareszcie zauważyli także politycy. Do Sejmu zgłoszono już trzy inicjatywy ustawodawcze, których efektem powinna być debata na temat ustawy reprywatyzacyjnej. Oby tym razem proces legislacyjny trwał tak krótko, jak to miało miejsce w przypadku ustawy „Stop Rozbiórkom Altan”.

KR PZD (a.j.)


Krajowy konkurs "Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2015" i "Wzorowa Działka Roku 2015"

Napisany przez delegatura 2015-04-16 17:22:59 Środkowoeuropejski czas letni


Zachęcamy do wzięcia udziału w krajowym konkursie „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2015” i "Wzorowa Działka Roku 2015". Z uchwałami Prezydium KR PZD w tej sprawie i regulaminami konkursów można zapoznać się na stronie pzd.pl w zakładce aktualności - konkursy - krajowe.
KR PZD (a.j.)


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 413
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 413
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 13049
W tym roku stronę odwiedziło » » » 34472
Od początku stronę odwiedziło » » » 608421
 
Rekordowo odwiedziło nas 1130 Internautów w dniu 2016.04.16

© 2010 by Lex_killmen