STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

KOMUNIKAT KR PZD w sprawie aktualnego stanu roszczeń do gruntów ROD

Napisany przez delegatura 2015-03-28 15:35:00 Środkowoeuropejski czas stand.

KOMUNIKAT
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie aktualnego stanu roszczeń do gruntów ROD


W związku z narastającym problemem roszczeń do gruntów ROD oraz coraz bardziej dotkliwymi skutkami dla PZD i działkowców Krajowa Rada PZD po raz kolejny zbadała stan roszczeń do gruntów ROD.
Badanie KR PZD przeprowadzone na podstawie informacji uzyskanych od OZ PZD wykazało, że na dzień 10.02.2015 r. roszczeniami objętych jest 338 ROD o powierzchni 1211,7796 ha i liczbie działek rodzinnych - 28901.W ogóle roszczenia nie występują na terenie OZ PZD w Elblągu, Koszalinie, Legnicy, Słupsku i w Zielonej Górze.
Roszczenia, które są realizowane na drodze sądowej lub administracyjnej obejmują 171 ROD o powierzchni 605,0214 ha i liczbie działek rodzinnych – 14 248. Występują one na terenie 16 OZ PZD (nie występują one na terenie OZ PZD w Elblągu, Gorzowie Wlkp., Koszalinie, Legnicy, w Opolu, w Słupsku, Szczecinie, Sudeckiego, Warmińsko-Mazurskiego i Zielonej Górze).
Najwięcej roszczeń do gruntów ROD realizowanych na drodze sądowej bądź administracyjnej jest na terenie OZ PZD:
1) Mazowieckiego (58 ROD o pow. 343,6886 ha i liczbie działek rodzinnych – 7722)

2) Małopolskiego (34 ROD o pow. 54,0443 ha i liczbie działek rodzinnych – 1507)

3) w Poznaniu (13 ROD o pow. 40,8181 ha i liczbie działek rodzinnych – 876)

Roszczenia, które nie są realizowane na drodze sądowej lub administracyjnej obejmują 167 ROD o powierzchni 606,7582 ha i liczbie działek rodzinnych – 14 653. Występują one na terenie 20 OZ PZD (nie występują one na terenie OZ PZD w Elblągu, Koszalinie, Legnicy, w Lublinie, w Słupsku i Zielonej Górze).

Najwięcej roszczeń, które nie są realizowane na drodze sądowej i administracyjnej znajduje się na terenie OZ PZD:

1) Mazowieckiego (55 ROD o pow. 342,9290 ha i liczbie działek rodzinnych – 8437)

2) Śląskiego (30 ROD o pow. 80,5320 ha i liczbie działek rodzinnych – 2090)

3) w Szczecinie (10 ROD o pow. 37,9977 ha i liczbie działek rodzinnych – 819).

Wśród podmiotów zgłaszających roszczenia do gruntów ROD najwięcej roszczeń (pod kątem powierzchni objętej roszczeniem) mają:

•samorządy (98 roszczeń do pow. 583,7593 ha i liczbie działek rodzinnych – 13526),

•osoby fizyczne (185 roszczeń do pow. 346,6846 i liczbie działek rodzinnych - 8444)

•osoby prawne (51 roszczeń do pow. 143,4106 ha i liczbie działek rodzinnych – 3757),

•Agencja Mienia Wojskowego i Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (13 roszczeń do pow. 57,8304 ha i liczbie działek rodzinnych – 1232),

•PKP S.A. (13 roszczeń do pow. 42,1919 ha i liczbie działek rodzinnych – 1070),
•związki wyznaniowe (10 roszczeń do pow. 25,4824 ha i liczbie działek rodzinnych – 663),
•Agencja Nieruchomości Rolnych (7 roszczeń do pow. 9,4507 ha i liczbie działek rodzinnych – 198) i

•inne np. Lasy Państwowe, Szkoły Wyższe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (11 roszczeń do pow. 46,1026 ha i liczbie działek rodzinnych – 1015).

W stosunku do niektórych ROD roszczenia zostały zgłoszone przez kilka podmiotów do tej samej powierzchni lub innej powierzchni w ramach jednego ROD.
W stosunku do 22,6010 ha i 644 działek rodzinnych, wchodzących w skład 11 ROD roszczenia zostały wykupione przez podmioty, niebędące prawowitymi właścicielami lub spadkobiercami właścicieli gruntów ROD.
W OZ PZD prowadzone są 204 sprawy sądowe i administracyjne. Obejmują one 171 ROD. 103 sprawy prowadzone jest w postępowaniach sądowych, a 101 spraw w postępowaniach administracyjnych. Sprawy roszczeniowe mają zapewnioną obsługę prawną radców prawnych/ prawników zatrudnionych w PZD. Tylko 5 spraw zostało zleconych do obsługi zewnętrznym kancelariom.
Liczba ROD, które są zagrożone procesami o bezumowne korzystanie z nieruchomości jest znacznie większa. Potencjalnie zagrożony jest każdy ROD, który leży na gruncie prywatnym. A na gruntach, będących własnością bądź w użytkowaniu wieczystym osób trzecich łącznie położonych jest 279 ROD o pow. 1050,1692 ha i liczbie działek rodzinnych - 17361.

W postępowaniach sądowych i administracyjnych zapadają różne rozstrzygnięcia. Niektóre sprawy rozpatrywane są przez sądy/ organy administracji kilku instancji.
Wiele spraw toczy się od wielu lat. W 53% sprawach roszczeniowych, okręgowe zarządy PZD liczą na pozytywne rozstrzygnięcie. Z czego, w 40% sprawach roszczeniowych widzą możliwość zastosowania art. 25 i art. 26 ustawy o ROD, które w przypadku likwidacji ROD w związku z roszczeniami osób trzecich gwarantują PZD i działkowcom, co najmniej prawo do odszkodowania za ich majątek ogrodowy. Trudno jednak przewidzieć, jakie będą ostateczne rozstrzygnięcia sądów i organów administracji w tych sprawach. Doświadczenia są różne. W stosunku do 9,32 % powierzchni ROD objętej roszczeniami PZD będzie mógł powoływać się na tytuł prawny, który mu przysługuje do gruntu ROD.
Stan roszczeń do gruntów ROD na dzień 10.02.2015 r. w porównaniu ze stanem roszczeń na dzień 30.04.2014 r. zwiększył się. Liczba ROD, objęta roszczeniami wzrosła o 35, powierzchnia o 91,0895 ha, a liczba działek rodzinnych o 2340. W tym okresie zostały ujawnione/ zgłoszone nowe roszczenia do 60 ROD oraz zakończyły się sprawy roszczeniowe w stosunku do 25 ROD. Sprawy te zakończyły się zarówno pozytywnymi rozstrzygnięciami (w stosunku do 12 ROD), jak i negatywnymi (w stosunku do 5 ROD). Dodatkowo w zakresie 4 ROD, objętych roszczeniami udało się uregulować stan prawny dzięki art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, gdzie PZD uzyskał tytuł prawny do gruntu ROD w postaci użytkowania. A 4 ROD objęte roszczeniami wyłączyły się ze struktur PZD na podstawie ustawy o ROD.
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 20.03.2015 r.

KR PZD (a.j.)


XVII posiedzenie OZ Śl. w Katowicach

Napisany przez delegatura 2015-03-27 19:27:42 Środkowoeuropejski czas stand.W dniu 27 marca 2015r odbyło się XVII posiedzenie OZŚl. w Katowicach
Głównymi tematami posiedzenia było;
Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności OZSl. za 2014r oraz zatwierdzenie planu pracy OZSl. na 2015r.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego OZŚL. za 2014r oraz zatwierdzenie preliminarza finansowego OZŚl.na 2015r.
Oraz inne zagadnienia OZSL. w Katowicach.
Posiedzenie otworzył Prezes OZŚl. Pan Jozef Noski, który po przyjęciu porządku obrad oraz dokonanych wyborach Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków, wygłosił referat programowy, w którym omówił sytuacje związku ze szczególnym podkreśleniem sytuacji Ogrodów OZŚl. w Katowicach. W dalszym swym wystąpieniu przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2014r oraz plan pracy OZSl. na 2015r.Następnie zabrała głos główna księgowa OZŚl. Pani Ewa Drogoś, która przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2014r oraz preliminarz finansowy na 2015r.Po wystąpieniu księgowej zabrał głos zastępca przewodniczące Okręgowej Komisji Rewizyjnej, który w swym wystąpieniu zawnioskował o przyjęcie sprawozdania finansowego za 2014r oraz preliminarza finansowego na 2015r. Po tym wystąpieniu wywiązała się dyskusja i zadawanie pytań, na które odpowiadali Prezes OZŚl. oraz główna księgowa. Po rzeczowej i merytorycznej dyskusji przystąpiono do głosowań. W głosowaniu nad sprawozdaniem merytorycznym za 2014r oraz planie pracy na 2015r OZŚl. oraz sprawozdaniem finansowym za 2014r i preliminarzem finansowym na 2015r.wszystkie w głosowaniu przyjmowane było jednogłośnie.

Następnie zabrał głos W-ce Prezes OZŚl. Pan Tadeusz Kosowski, który w swym wystąpieniu omówił sprawy inwestycyjne oraz zasady, które obowiązują w 2015r w OZŚl..
Na zakończenie Komisja Uchwal i Wniosków przedstawiła uchwały, które w głosowaniu przyjmowane były jednogłośnie.

Żródło i foto J.P.


Posiedzenie Delegatury

Napisany przez delegatura 2015-03-25 20:26:29 Środkowoeuropejski czas stand.W dniu 25.03.2015.r odbyło się posiedzenie Delegatury ora Komisji Problemowych działających w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach.
Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Delegatury pan Tadeusz Kosowski, który przywitał obecnych uczestników posiedzenia.
Tematami posiedzenia było; Sytuacja w PZD ora podejmowane działania szczególnie dotyczących obrony ogrodów. Przygotowania do odbycia Konferencji Przedzjazdowej. Omówienie już odbytych zebrań sprawozdawczo-wyborczych oraz nasuwające się wnioski z tych zebrań. Odpowiedzialnych z ramienia Delegatury rejonowej za obsługę zebrań sprawozdawczo –wyborczych.
Sytuację, w PZD oraz w OZSl, omówił V-ce Prezes OZŚl, Pan Tadeusz Kosowski, który omówił wystąpienia na KR przedstawicieli poszczególnych OZ ze szczególnym omówieniem, z jakimi problemami zajmuje się OZŚl z zakresu obrony ogrodów. W dalszym swym wystąpieniu omówił przygotowania do odbycia konferencji przedzjazdowej Delegatury Rejonowej, oraz zjazdu OZSl.

Temat ten uzupełnił Kierownik Delegatury informując, jakie podejmowane są już działania do odbycia Konferencji Przedzjazdowej, która odbędzie się w dniu 23 maja 2015r w świetlicy ROD Górnicza Radość. Następnie dokonano omówienia już odbytych zebrań sprawozdawczo-wyborczych oraz nasuwających się z nich wniosków, tych pozytywnych jak i negatywnych, pozytywne należy propagować na przyszłych zebraniach natomiast negatywne musza być wyeliminowane. Obsługujący zebrania muszą pomóc poszczególnym ogrodom do przygotowania tych zebrań oraz jego przeprowadzenia. Dokonano ustaleń, kto personalnie będzie odpowiedzialny za przygotowanie i odbycie tych zebrań.

Foto i źródło J.PStanowisko KR PZD w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej

Napisany przez delegatura 2015-03-24 18:23:57 Środkowoeuropejski czas stand.

STANOWISKO
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej


W związku z publiczną debatą w przedmiocie reprywatyzacji, Krajowa Rada PZD, jako reprezentant milionowej społeczności polskich działkowców, która wielokrotnie odczuwała skutki braku kompleksowej regulacji problemu roszczeń byłych właścicieli, stwierdza iż polski ustawodawca powinien niezwłocznie wprowadzić systemowe rozwiązania w tej materii.

Jednocześnie Krajowa Rada PZD pragnie podkreślić, że kształtując przepisy, należy wyważyć potrzebę naprawienia krzywd z lat minionych, z koniecznością wykluczenia niebezpieczeństwa powstawania nowych. Rozumiejąc ideę przywracania sprawiedliwości, uważamy że podstawowym zadaniem władzy jest zagwarantowanie przestrzegania praw współczesnych obywateli. Niesprawiedliwości zaistniałe w całkowicie innych warunkach politycznych i gospodarczych, w Polsce wyniszczonej przez kataklizm wojny i przy braku pełnej suwerenności, nie sposób postrzegać jako zawinione przez dzisiejsze państwo. Przesłanką, której nie można przeoczyć, jest również czas, jaki minął od tych wydarzeń. Powoduje on, że jak najbardziej zasadnym jest postawienie pytania, czy po ponad 50 latach możliwe jest całkowite zniesienie skutków tamtych zdarzeń? Za koniecznością natychmiastowej zmiany prawa przemawia również to, kto jest faktycznym beneficjentami reprywatyzacji. Nie brak bowiem przykładów, że dotychczasowy system, sprowadzający się do odwracania skutków nacjonalizacji, nierozerwalnie wiąże się z nadużyciami i patologiami.

Słynne sprawy zwrotów krakowskich kamienic, „czyścicieli” w Poznaniu, zablokowanej w ostatniej chwili reprywatyzacji całych dzielnic w Katowicach, nieprawidłowości w tzw. Komisji Majątkowej, czy wreszcie bezpodstawnej próby zwrotu 33 ha ogrodów przy al. Waszyngtona w Warszawie, to tylko wierzchołek przysłowiowej „góry lodowej”. W powszechnym odczuciu społecznym tzw. „zwroty w naturze” zrodziły na styku władz urzędniczych i biznesu, system powiązań, których efektem jest faktyczne zablokowanie odzyskania mienia przez osoby uprawnione. W praktyce dostęp do korzystnych orzeczeń mają osoby, niemające nic wspólnego z odzyskiwanym mieniem, tzw. „obrotnych biznesmenów”, zajmujących się skupem roszczeń. Decyzje o reprywatyzacji, częstokroć bardzo wątpliwe, co do ich zasadności, dostępne są dla wybranych. Co gorsza, rodzą one nie tylko olbrzymie szkody w majątku publicznym, ale również krzywdę zwykłych obywateli.

Niedopuszczalne jest również to, że „naprawiając” krzywdy sprzed dziesięcioleci, lekceważy się potrzebę ochrony obecnych obywateli. Regulacja dawnych krzywd dotyka bowiem nie tylko mienia publicznego. Zbyt często jej ofiarą padają też zwykli ludzie. Przez lata setki tysięcy, a może nawet miliony osób, w dobrej wierze i przekonaniu o ochronie swych praw, gospodarowało na majątku objętym dziś roszczeniami. Poczynione przez nich nakłady nierzadko wielokrotnie zwiększyły jego wartość. Dzisiaj fakt ten jest całkowicie ignorowany. W efekcie mieszkańcy lokali komunalnych, szkoły i inne instytucje użyteczności publicznej, użytkownicy nieruchomości, w tym kilkudziesięcio-tysięczna grupa działkowców, są „zwracani” wraz z nieruchomościami. Dzieje się tak, pomimo, iż to samo państwo, w ustawach, a nawet w Konstytucji, zagwarantowało ochronę ich praw. Dlatego, dalsze uchylanie się Państwa od zmierzenia się z problemem systemowego uregulowania kwestii reprywatyzacji, nie może mieć miejsca.

Nowe rozwiązania winny jednoznacznie przesądzić o zaniechaniu dotychczasowej praktyki. Punktem wyjścia przy ich opracowaniu, powinno być też założenie, iż nie mają służyć przywróceniu stanu poprzedniego, bo nie jest to już możliwe. Ustawa musi wprowadzić równowagę pomiędzy działaniem na rzecz naprawienia krzywd wyrządzonych w poprzednim ustroju, a możliwościami współczesnego Państwa oraz koniecznością poszanowania praw obecnych mieszkańców Polski. Rozwiązaniem koniecznym jest, zatem zablokowanie restytucji mienia, w tym nieruchomości. W minionym okresie władza stosowała rozwiązania godzące w interesy majątkowe wszystkich obywateli. Brak jest zatem podstaw by przyjąć, iż jedynym obszarem krzywd, który zasługuje na pełną rekompensatę, są wyłącznie skutki nacjonalizacji. Z tego względu ustawa, która ma służyć przywracaniu sprawiedliwości, musi być oparta o zasadę solidarności. Jeżeli całe współczesne społeczeństwo ma ponosić koszty naprawiania krzywd z lat ubiegłych, to również osoby pokrzywdzone winny uczestniczyć w tym procesie poprzez ograniczanie należnych im świadczeń. Dlatego ustawa powinna wykluczyć restytucję mienia i zastąpić ją prawem do odszkodowania, którego wymiar uwzględniałby możliwości ekonomiczne Państwa. Rozwiązanie to pozwoliłoby na wykluczenie dotychczasowych nieprawidłowości, stworzyło warunki do ostatecznego zakończenia problemu roszczeń reprywatyzacyjnych w Polsce oraz, co również istotne, stworzyło warunki do zyskania dla ideę reprywatyzacji szerokiej akceptacji społecznej.

Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dn. 20 marca 2015 r.


KR PZD (a.j.)


Komunikat KR PZD w sprawie rejestracji nowego statutu PZD

Napisany przez delegatura 2015-03-23 18:22:12 Środkowoeuropejski czas stand.


Wciąż trwa procedura sądowa w sprawie zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zmiany statutu PZD. Sytuacja ta wynika z zastrzeżeń do trybu przyjęcia nowego statutu oraz niektórych jego zapisów, jakie zgłosił do sądu Prezydent Warszawy, który - jako organ nadzorujący Związek – kilkakrotnie występował z negatywnym stanowiskiem, nie chcąc dopuścić do rejestracji statutu. Mimo szerokiego stanowiska prawnego PZD, w którym odpowiedział na wszystkie zastrzeżenia organu nadzoru, Sąd Rejonowy wydał jednak postanowienie, w którym odmówił zarejestrowania zmiany statutu. Główną przyczyną odmowy było uznanie argumentu Prezydenta Warszawy jakoby nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów nie był uprawniony do zmiany statutu PZD ze względu na nieprawidłowy wybór delegatów.

Takie orzeczenie budzi poważne wątpliwości. Dlatego obecnie trwa prawna analiza tego rozstrzygnięcia pod kątem zasadności złożenia apelacji do Sądu Okręgowego. Decyzja w tym zakresie zapadnie w przyszłym tygodniu podczas najbliższego posiedzenia Prezydium Krajowej Rady PZD. Jednakże już dziś można stwierdzić, że istnieją argumenty podważające tezę o rzekomym braku umocowania Zjazdu do zmiany statutu. Należy, bowiem pamiętać, że zjazd był zwołany zgodnie z dotychczasowym statutem, który był uchwalony w dokładnie takim samym trybie jak nowy statut, a następnie zbadany i zarejestrowany przez sąd. Kwestionowany zjazd był, więc organizowany według zapisów statutowych zaakceptowanych przez sąd. A przecież sama ustawa nakazała PZD uchwalić nowy statut według zasad wynikających z dotychczasowego, a więc zarejestrowanego, statutu. Niezrozumiałe jest, zatem obecne podważanie tych zasad. Ponadto wydane postanowienie nie wyjaśnia, dlaczego z jednej strony odmówiono rejestracji nowego statutu, ale z drugiej - zarejestrowano jednocześnie zmiany wynikające z tego statutu. Jest to sprzeczność, która wskazuje na niekonsekwencję wydanego orzeczenia, wobec czego wymaga wyjaśnienia.

KR PZD (a.j.)


„Stop Rozbiórkom Altan” u Prezydenta

Napisany przez delegatura 2015-03-23 18:18:11 Środkowoeuropejski czas stand.

20 marca br. Sejm jednomyślnie ponownie uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw wraz z senacką poprawką. Teraz ustawa trafi do Prezydenta RP, który ma 21 dni na podjęcie decyzji. Następnie, po opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw, stanie się ona obowiązującym prawem. Działkowcy są już o krok od ocalenia 900 tys. altan!

Ustawa „Stop Rozbiórkom Altan” wprowadza definicję altany. Dozwolona będzie budowa obiektów o powierzchni zabudowy do 35 m˛ i wysokości 5m (przy dachu płaskim 4m) z tarasem, gankiem lub werandą nieprzekraczającą 12 m˛. Właściciele altan nadal będą zwolnieni od obowiązku uzyskania pozwolenia na ich budowę.

Wszystkie budynki, wybudowane przed wejściem znowelizowanego prawa w życie, które spełnią ustawowe kryteria altany – zostaną uznane za legalne. W przypadku altan, wobec których wydano decyzję rozbiórki – postępowania te będą umarzane.

Jeżeli działkowiec będzie miał wątpliwości czy budynek w ogrodzie spełnia kryteria altany, będzie on mógł wystąpić do nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że domek jest altaną. Za taki wniosek nie będzie pobierana opłata skarbowa.

(AD)
KR PZD (a.j.)


Szkolenie w terenie - ROD Mimoza

Napisany przez delegatura 2015-03-21 19:28:11 Środkowoeuropejski czas stand.Zgodnie z komunikatami i ogłoszeniami w Ogrodzie w dniu dzisiejszym (21.03.2015) przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu ciecia i formowania drzew oraz prac ogrodniczych w na wiosnę.
Szkolenie prowadził Instruktor Krajowy SSI pan Tadeusz Witek, a odbyło się w ROD Mimoza w Gliwicach.
Ciekawy wykład i praktyczny pokaz cięcia roślin, przyjęty został z dużą życzliwością i uwagą słuchaczy.
Świadczyć o tym może duża ilość pytań często wykraczających poza ramy dzisiejszego tematu szkolenia. Na każde pytanie prowadzący udzielał odpowiedzi. Jak ocenili to działkowcy było to bardzo dobre i potrzebne
spotkanie.


Źródło i zdjęcia (a.j.)Czytajcie „działkowca”!

Napisany przez delegatura 2015-03-20 16:32:07 Środkowoeuropejski czas stand.
Wiosna powoli zagląda już do ogrodów i niebawem rozgości się w nich na dobre. Coraz częściej odwiedzamy działki by podziwiać pierwsze wiosenne kwiaty, a i pracy jest też niemało. Trochę ruchu na świeżym powietrzu z pewnością może wyjść nam na zdrowie, szczególnie, że jest to okres tzw. wiosennego przesilenia. Zachowajmy jednak umiar i nie przeciążajmy się ze wszystkim na raz. Plan prac warto dobrze rozplanować i przygotować. A niezawodnym doradcą w wiosennej pielęgnacji działki będzie z pewnością kwietniowy numer „działkowca” który właśnie pojawił się w sprzedaży! Polecamy w nim m.in. jak wybrać najlepszej jakości rośliny do nasadzeń, coraz modniejsze ogrodnictwo miejskie oraz sekrety sylwoterapii. Nie zabraknie również pomysłów i inspiracji związanych z aranżacją działki. A oprócz tego aktualne porady i przypomnienia ogrodnicze, artykuły na temat ekologii, zdrowego odżywiania, uprawy i ochrony roślin, oraz wiele innych aktualnych tematów! Poniżej przedstawiamy niektóre z nich:
● Kwiecień jest miesiącem, w którym bujnie zakwitają pierwsze wiosenne krzewy. Które gatunki i odmiany są najcenniejsze? Jak je zestawiać i komponować aby dobrze się prezentowały w okresie, gdy większość roślin dopiero budzi się do życia? (Atrakcyjne krzewy polecamy na www.dzialkowiecsklep.pl).
● Dzikie róże przeżywają obecnie swój prawdziwy renesans. Dzieje się tak za sprawą coraz większej różnorodności odmian, które mogą zachwycić wyglądam, zapachem, wyróżniają się też liśćmi, korą, kolcami, są też zwykle odporniejsze na mróz i choroby i mają mniejsze wymagania. Które z nich warto wybrać?
●Wśród wierzb pojawia się coraz więcej odmian niewielkich rozmiarów, produkowanych zwykle w formie szczepionych drzewek. Są one jednak wciąż niedoceniane i zbyt mało znane. A ich ogromną zaletą są nie tylko niewielkie rozmiary i oryginalny pokrój, ale także duża odporność i łatwość uprawy! (Mini wierzby polecamy na www.dzialkowiecsklep.pl).
● Miejsce dla dzieci na działce to przestrzeń, którą warto szczególnie starannie przemyśleć. Jak ją zaaranżować, aby była atrakcyjna a jednocześnie bezpieczna? Proponujemy też gotowe rozwiązania dla różnych grup wiekowych!
● Rokitniki to niezwykle cenne rośliny o małych wymaganiach glebowych, dużej wytrzymałości ma mróz, suszę i zanieczyszczenia. Prawdziwym ich skarbem są jednak owoce z niezwykłym bogactwem witamin i soli mineralnych. Jednak zanim posadzimy je na działce, warto poznać wszystkie ich sekrety! (Odmiany rokitników na www.dzialkowiecsklep.pl).
● Wiosna to dogodna pora na sadzenie nowych drzew i krzewów. Warto przy tym wiedzieć, że odpowiedniej jakości materiał szkółkarski ma ogromny wpływ na późniejszy wzrost i plonowanie roślin. Na co więc przede wszystkim zwracać uwagę podczas zakupów? Jak skutecznie pomóc roślinom podczas sadzenia?
● Jak samemu zrobić drewniany pomost nad oczkiem wodnym, tak aby był bezpieczny, trwały i atrakcyjny? Z nami nie będzie z tym problemu! Technikę wykonania prezentujemy „krok po kroku” wraz z rysunkami instruktażowymi!
● Ogrodnictwo miejskie to coraz bardziej popularny na całym świecie trend. Niesie ze sobą bardzo wiele zalet, takich jak produkcja zdrowej i taniej żywności oraz nowe formy aktywności. Nie bez znaczenia jest też pozytywny aspekt społeczny. Warto lepiej je poznać, tym bardziej, że idea ta jest bardzo bliska ogrodnictwu działkowemu!
● W poprzednim sezonie duże, bezskorupowe ślimaki były prawdziwą plagą w ogrodach. Jak można przed nimi chronić rośliny? Jak je zwalczać? Czy mają naturalnych wrogów?
● Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że odpowiednie nawożenie ma ogromne znaczenie dla rozwoju i plonowania roślin. Opisujemy różne metody, takie jak nawożenie posypowe, dolistne oraz fertygację. Doradzamy też jak unikać błędów, aby zabieg ten był naprawdę skuteczny i bezpieczny!
● Czy wiecie co to jest uprawa konserwująca? To bardzo ostatnio promowany, ekologiczny sposób uprawy gleby. Na czym on polega? Czym się różni od uprawy tradycyjnej? Jakie ma wady, a jakie zalety?
● O pozytywnym wpływie przytulania się do drzew, czyli sylwoterapii wiemy od dawna. Warto jednak poznać bliżej to zjawisko. Okazuje się, że drzewa, jako organizmy żywe posiadają układ energetyczny, a największą moc tej energii wykazują właśnie wiosną. Doradzamy m.in. jak stosować sylwoterapię i jakie gatunki najlepiej się do tego nadają!
Te i wiele innych, atrakcyjnych tematów tylko w kwietniowym „działkowcu”! Zapraszamy do lektury!

My dobrze wiemy jak odmienić Twoją działkę.

KR PZD (a.j.)


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 43
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 1545
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 2594
W tym roku stronę odwiedziło » » » 165441
Od początku stronę odwiedziło » » » 567446
 
Rekordowo odwiedziło nas 1130 Internautów w dniu 2016.04.16

© 2010 by Lex_killmen