STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE

baner codzienniepomagam.pl
 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Zebranie w ROD WYZWOLENIE

Napisany przez delegatura 2014-10-19 19:49:45 Środkowoeuropejski czas letniW dniu 18.10.2014r w ROD ,,Wyzwolenie'' w Gliwicach odbyło się zebranie wszystkich działkowców celem dokonania wyboru stowarzyszenia które będzie zarządzać ogrodem.Zebranie otworzył prezes ROD pan Marek Woch który powitał działkowców oraz Kierownika Biura Delegatury. W glosowaniu na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano pana Marka Wocha.Przewodniczący odczytał porządek i regulamin zebrania które w głosowaniu zostały jednogłośnie przyjęte. W dalszej kolejności dokonano wyborów Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków.Po ukonstytuowaniu sie w/w komisji Komisja Mandatowa odczytała protokół w którym stwierdziła że zebranie w I terminie jest nie zdolne do podejmowania uchwał z powodu braku obecności minimum 50% działkowców .Przewodniczący zebrania zakończył zebranie w I terminie i poinformował ze zgodnie z zawiadomieniem zebranie odbędzie sie w II terminie za 30 min.
W przerwie pomiędzy I i II terminem głoś zabrał Kierownik Biura Delegatury który skrótowo omówił dotychczasowe działania związku i z jakim skutkiem. W dalszym wystąpieniu omówił wyroki NSA i jakie zagrożenia istnieją dla działkowców, wystąpienie RPO do wicepremier i czym to może zgrażac działkowcom, skrótowo omówił niektóre zapisy w projekcje statutu oraz inne bieżące zagadnienia dotyczące związku.Po 30 min przerwie prezes ROD ponownie otworzył zebranie w II terminie oraz jednogłośnie ponownie został wybrany na przewodniczącego zebrania. Następnie odczytał regulamin i porządek zebrania które zostały jednogłośnie przyjęte.W dalszej kolejności dokonano wyborów Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Po ukonstytuowaniu się w/w komisji Przewodniczący Komisji Mandatowej odczytał protokół w którym stwierdzono ze zebranie odbywające sie w II terminie jest niezdolne i nie może podejmować uchwał o której jest mowa w art. 70.ust 1 ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r z powodu braku 3/10 liczby działkowców.
Zgodnie z art.74. w przypadku niepodjęcia uchwały o której jest mowa w art. 70.ust 1 pkt.1 albo 2, ROD pozostaje jednostką organizacyjna stowarzyszenia PZD,o którym mowa w art.65 ust.1 pkt.1. na tym przewodniczący zakończył zebranie w II terminie.

Źródło i zdjęcia Jan Pękala


Zebranie w ROD HUTNIK

Napisany przez delegatura 2014-10-19 18:48:22 Środkowoeuropejski czas letniW dniu 18.10.2014r w ROD ,,Hutnik'' w Gliwicach odbyło się zebranie wszystkich działkowców celem wyboru stowarzyszenia które będzie zarządzać ogrodem. Zebranie otworzył prezes ROD pan Wiesław Czarnecki witając działkowców ,oraz Kierownika Biura Delegatury i członka OZŚl. pana Zdzisława Prejznera.Następnie zaproponował na przewodniczącego zebrania pana Henryka Sadowskiego, kandydatura ta została przyjęta jednogłośnie.Przewodniczący odczytał porządek i regulamin obrad które zostały jednogłośnie przyjęte. W dalszej kolejności dokonano wyborów Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków.Komisja Mandatowa na podstawie listy obecności stwierdziła że zebranie w I terminie jest nie zdolne do podejmowania uchwał i zgodnie z zawiadomieniem zebranie odbędzie się w II terminie za 30 min .Po odczytaniu tego protokołu przewodniczący zebrania zakończył zebranie w I terminie. W przerwie pomiędzy I a II terminem zabrał glos Kierownik Biura Delegatury, który w swym wystąpieniu omówił najistotniejsze zagadnienia dotyczące związku, między innymi; wyroki NSA w sprawie altan, wystąpienie RPO do Wicepremier Rządu RP,projekt statutu oraz inne zagadnienia nurtujące działkowców.


Po 30 min przerwie prezes ROD otworzył zebranie w II terminie i ponownie na przewodniczącego zebrania zaproponował Henryka Sadowskiego kandydatura ta jednogłośnie została przyjęta.przewodniczący odczytał porządek i regulamin zebrania ,które w glosowaniu zostały przyjęte. W dalszej kolejności dokonano wyborów Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.Po ukonstytuowaniu się w/w komisji Komisja Mandatowa odczytała protokół stwierdzający ze na podstawie listy obecności zebranie w II terminie jest prawomocne i może podejmować uchwały.Po jego odczytaniu zabrał głos prezes ROD który złożył wniosek aby ROD ,,Hutnik'' w Gliwicach pozostawić w strukturach PZD i powierzyć mu dalsze zarządzanie ogrodem. Następnie Komisja Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały o treści;/ Zebranie wszystkich działkowców z ROD ,,Hutnik'' w Gliwicach zwołane na podstawie Art 69.ust.1 ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r obradujące w dniu 18 października 2014r zgodnie z Art.70.ust. 1 pkt. 1 ustawy o ROD postanawia; Pozostawić ROD ,,Hutnik'' w Gliwicach jako jednostkę organizacyjną stowarzyszenia ogrodowego PZD i p;powierzenie mu dalsze prowadzenie ogrodu. Projekt ten uchwały został jednogłośnie przegłosowany i zakończony ogromnymi brawami.Przewodniczący zebrania ogłosił zakończenie zebrania w II terminie.

Źródło i zdjęcia Jan Pękala


ROD „ Szyb Wschód” w Knurowie

Napisany przez delegatura 2014-10-19 09:34:10 Środkowoeuropejski czas letniW 27.09.2014 r. w Domu Działkowca o godz. 1600 odbyło się zebranie wszystkich działkowców w celu wyboru stowarzyszenia zarządzającego ogrodem. Zebranie otworzył pan Prezes Edward Kasprzyk. Przywitał zebranych działkowców i pana Stanisława Kalisza Przedstawiciela Delegatury Gliwice. Przewodniczącym zabrania w głosowaniu jawnym został wybrany pan Edward Kasprzyk. Wybrano protokolanta – jednogłośnie. Został przedstawiony porządek i regulamin - przegłosowany jednogłośnie. Wybrano Komisję Mandatową, Komisję Uchwał i Wniosków - przegłosowaną jednogłośnie . Przewodniczący poprosił Komisję Mandatową o przedstawienie protokołu, którzy stwierdzą na podstawnie listy obecności, że na 376 wszystkich działkowców w zebraniu bierze 144 działkowców co daje 39,9%. Zebranie odbywające się w I terminie jest niezdolne do podjęcia uchwały – art.70 ust.1 ustawy o ROD z dnia 13.XII.2013 r. z powodu braku co najmniej połowy liczby działkowców. Przewodniczący zamknął zebranie informując przybyłych o odbyciu zebrania w II terminie podany w zawiadomieniu działkowców (art.72 ust.1 ustawy o ROD z dnia 13.XII.2014r. )

W oczekiwaniu na II termin Prezes i przedstawiciel Delegatury omówili bieżącą sytuację w PZD. Wyroki NSA dotyczące artykuły, zaapelowali do działkowców o poparcie projektu „ Stop Rozbiorom Altan. „Następnie Prezes otworzył zebranie w II terminie. Przewodniczącym zabrania został wybrany w głosowaniu jawnym pana Edwarda Kasprzyk. Wybrano protokolanta , Komisję Mandatową, Komisję Uchwał i Wniosków – przyjęto jednogłośnie. Przedstawiono porządek i regulamin – przyjęto jednogłośnie. Przewodniczący zwrócił się do komisji Mandatowej o przedstawienie protokołu który stwierdza, że w zebraniu wszystkich działkowców o odbywające się w II terminie na 376 działkowców bierze udział 166 co stanowi 44%.Zebranie w II terminie jest zdolne do pojęcia uchwały w obecności co najmniej 3/10 liczby działkowców art.72 ust.2 ustawy o ROD z dnia 13.XII.2014r Przewodniczący w imieniu zarządu przedstawił wniosek o pozostawienie ROD „Szyb Wschód” w strukturach PZD. Wniosek i uchwała o pozostawienie w stowarzyszeniu ogrodowym PZD zostać przegłosowany – jednogłośnie i przyjęty dużymi brawami. Pan Kalisz serdecznie pogratulował trafnego wyboru i podziękował wszystkim za liczne przybycie na zebranie.

Info. + zdjęcia: Stanisław Kalisz


ROD „1000 Lecia PP” w Knurowie

Napisany przez delegatura 2014-10-19 09:18:57 Środkowoeuropejski czas letni


W dniu 27.09.2014 r. w świetlicy ogrodowej o godz. 1500 odbyło się zebranie wszystkich działkowców w celu wyboru stowarzyszenia, które będzie zarządzać ogrodem. Zebranie otworzył Prezes pan Lasota- przywitał zebranych działkowców i przedstawiciela Delegatury Rejonowej w Gliwice pana Stanisława Kalisza. Przewodniczącym zebrania wybrano jednogłośnie pana Arkadiusza Janas. Następnie wybrano protokolanta, Komisję Mandatową, Komisję Uchwał i Wniosków. Odczytano porządek i regulamin zebrania – przegłosowano jednocześnie . Przewodniczący poprosił Komisję Mandatową
o odczytanie protokołu w którym stwierdzono, że na 137 działkowców w zebraniu brało udział 50 działkowców co stanowi 35,7%. Zebranie w pierwszym terminie jest niezdolne do podejmowania uchwały (art. 70 ust.1 ustawy o ROD z 13.XII.2013r.) brak co najmniej połowy liczby działkowców. Zebrani zostali powiadomieni o zebraniu w drugim terminie zgodnie z zawiadomieniem o zebraniu. Przewodniczący zamknął zebranie.


W oczekiwaniu na 2 termin działkowcy podpisywali listę obecności. Przedstawiciel Delegatury przedstawił aktualną sytuację w PZD i zaapelować o składanie podpisów pod projektem „ Stop Rozbiórkom Altan. „ Następnie Prezes Lasota Otworzył zebranie w 2 terminie . Przewodniczącym zebrania został wybrany jednogłośnie pan Arkadiusz Janas. Przedstawiono porządek i regulamin zebrania – przyjęto jednogłośnie. Wybrano protokolanta, Komisję Mandatową oraz Komisję Uchwał i Wniosków – przegłosowano jednogłośnie. Przewodniczący poprosił komisję Mandatową o odczytanie protokołu. Komisja stwierdziła na podstawie listy obecności że na 137 wszystkich działkowców w zebraniu bierze udział 53 działkowców co stanowiło 38,7%. Zgodnie z art.72 ust.2 z dnia 13.XII.2013r. zebranie wszystkich działkowców odbywające się w II terminie jest zdolne od podejmowania uchwały w obecności co najmniej 3/10 liczby działkowców. Prezes przedstawił wniosek zarządu o pozostawienie ogrodów ROD 1000 Lecia P.P. w strukturach PZD. Wniosek i Uchwałą o pozostawienie w stowarzyszeniu ogrodowym P.Z.D zostały przegłosowane jednogłośnie . Przedstawiciel Delegatury p. Kalisz podziękował serdecznie wszystkim przybyłym na zebranie oraz pogratulował trafnego i słusznego wyboru. Przewodniczący zamknął zebranie.

Info. + zdjęcia: Stanisław Kalisz


Działkowcy ROD Nadzieja pozostają w strukturach PZD

Napisany przez delegatura 2014-10-18 21:48:30 Środkowoeuropejski czas letniW dniu 18.10.2014r w ROD Nadzieja w Gliwicach odbyło się zebranie wszystkich działkowców w celu wyboru stowarzyszenia , które będzie zarządzać ROD. Zebranie o godz. 15.00 otworzył Prezes ogrodu Pan Adam Struzik, który przywitał działkowców oraz przedstawiciela Delegatury Gliwice.
Na Przewodniczącego Zebrania Prezes zaproponował Pana Władysława Wójtowicza , kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Przewodniczący zaproponował na sekretarza zebrania Panią Jadwigę Kampe kandydatura została przyjęta jednogłośnie , następnie przedstawił porządek zebrania oraz regulamin, które zostały przyjęte jednogłośnie. Dokonano wyboru Komisji Mandatowej , oraz Komisji Uchwał i Wniosków poszczególni kandydaci zostali zaakceptowani jednogłośnie przez uczestników zebrania.
Następnie Przewodniczący zebrania poprosił Przewodniczącą Komisji Mandatowej Panią Ewę Renkiel o przedstawienie protokołu komisji stwierdzającej prawomocność obrad .
Przewodnicząca Komisji Mandatowej odczytała protokół komisji ,która stwierdziła , że na 283 działkowców ROD Nadzieja uprawnionych do wzięcia udziału w zebraniu obecnych jest 59 działkowców co stanowi 20,8 % działkowców a więc zebranie w pierwszym terminie jest niezdolne do podejmowania uchwał. Przewodniczący zakończył zebranie w pierwszym terminie i ogłosił, że zebranie w drugim terminie odbędzie się w dniu dzisiejszym o godz.15.30 zgodnie z terminem podanym w zaproszeniu.
W przerwie zabrał głos przedstawiciel Delegatury Zenon Jabłoński , który przedstawił działkowcom aktualną sytuację w związku oraz zagrożenia w związku z wyrokiem NSA dotyczącego altan ogrodowych, oraz odpowiadał na pytania działkowców. Działkowcy podpisywali listę obecności zebrania w drugim terminie.O godz. 15.30 Prezes ogrodu ponownie otworzył zebranie wszystkich działkowców w drugim terminie. Dokonano wyboru Przewodniczącego Zebrania i Protokólanta Zebrania. Odczytano porządek , oraz regulamin zebrania powyższe zostały przegłosowane jednogłośnie przez zebranych.
Po zakończeniu liczenia obecnych działkowców Przewodnicząca Komisji Mandatowej Pani Ewa Renkiel odczytała protokół Komisji , która stwierdziła , że na 283 uprawnionych działkowców obecnych jest 70 działkowców co stanowi 24,7 % uprawnionych a więc dzisiejsze zebranie wszystkich działkowców odbywające się w drugim terminie jest niezdolne do podejmowania uchwały, o której mowa w art.70 ust.1 ustawy o ROD z powodu braku obecności co najmniej 3/10 liczby działkowców.
Przewodniczący zebrania poinformował działkowców , że zgodnie z ustawą o ROD z dnia 13.12.2013 r. ROD Nadzieja pozostaje w strukturach organizacyjnych PZD. Przewodniczący ogłosił zakończenie zebrania , podziękował działkowcom za przybycie.

Źródło i zdjęcia Zenon Jabłoński


Zebranie w ROD Urbana

Napisany przez delegatura 2014-10-18 19:53:39 Środkowoeuropejski czas letniW dniu dzisiejszym(18.10.2014r) ROD Urbana decydował o przynależności ogrodu do stowarzyszenia. Zebranie wszystkich działkowców rozpoczęło się zgodnie z powiadomieniem listem poleconym o godzinie 16 tej. W związku z trudnościami personalnymi Zarządu pełniłam rolę wspomagającego przeprowadzenie zebrania. Czuwającym nad prawidłowością jego przebiegu był przedstawiciel Delegatury PZD w Gliwicach pan Henryk Sadowski, któremu towarzyszył również członek naszej Delegatury pan Zdzisław Prejzner. Prezes ogrodu pani Agnieszka Belkner została wybrana przewodniczącą zebrania. Ukonstytuowały się Komisje: Mandatowa i Komisja Uchwał. Odczytano i przegłosowano porządek i regulamin. Po przeliczeniu głosów Komisja Mandatowa stwierdziła na 85 działkowców uczestniczy w zebraniu 39, co nie zezwala na podjęcie Uchwały. Zebranie zostało zamknięte.W czasie oczekiwania na drugie zebranie pan Henryk Sadowski udzielił informacji na temat korzyści z pozostania w stowarzyszeniu PZD oraz najważniejszych bieżących spraw dotyczących działkowców. Przerwa została również wykorzystana do podpisywania listy obecności zebrania drugiego terminu. Po powtórzeniu procedury jak w pierwszym zebraniu Komisja Mandatowa stwierdziła, że zgodnie z Art.72 p.2 przy obecności 47% uprawnionych, zebranie jest zdolne do podjęcia uchwały.Działkowcy jednogłośnie przyjęli wniosek o pozostanie w strukturach Stowarzyszenia PZD. Po czym pani Agnieszka Belkner zamknęła zebranie.

Źródło i zdjęcia Barbara Głogowska


Projekt „Stop rozbiórkom altan” poparło 704 745 obywateli

Napisany przez delegatura 2014-10-17 18:19:01 Środkowoeuropejski czas letni

9 października br. przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop rozbiórkom altan” oraz działkowcy złożyli w Sejmie 696 522 tysiące podpisów, jakie udało im się zebrać pod projektem, mającym na celu obronę altan przed masową rozbiórką.

W ostatnich dniach do Komitetu napłynęły kolejne listy z podpisami, dzięki czemu ostatecznie udało się ich uzbierać 704 745. Ponieważ dodatkowe 8 223 podpisy zostały zebrane w terminie zakreślonym w ustawie o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, Komitet „Stop rozbiórkom altan” przekazał je do Biura Podawczego Sejmu i zwrócił się do marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego z wnioskiem o ich dołączenie do wcześniejszej puli. Komitet zwrócił się także z prośbą do marszałka Sejmu o szybkie rozpoczęcie i sprawne przeprowadzenie procesu legislacyjnego ustawy, na którą czekają setki tysięcy właścicieli altan w rodzinnych ogrodach działkowych.

KR PZD (a.j)


Zebranie w ROD „1-go MAJA”

Napisany przez delegatura 2014-10-16 09:13:15 Środkowoeuropejski czas letniW dniu 04.10.2014r.w Domu Działkowca ROD "1-go Maja" przy ul. Rybnickiej odbyło się zebranie wszystkich działkowców w celu wybrania Stowarzyszenia,które będzie prowadziło ogród.
Zebranie zostało zwołane zgodnie z art.69 ust.1,oraz art.72 ust.1 ustawy o ROD z dnia 13.12.2013r.
Przedstawicielem Delegatury obsługującym zebranie był p.Sebastian Ciągwa.

O godz.12.00 Prezes Zarządu Pan Stanisław Rak otworzył zebranie witając licznie przybyłych działkowców, przedstawiając główny cel dzisiejszego zebrania. Na przewodniczącego zebrania jednogłośnie został wybrany Pan Stanisław Rak. Przewodniczący zebrania odczytał porządek i regulamin zebrania,dokumenty te w głosowaniu przyjęto jednogłośnie.W dalszej kolejności wybrano Komisję mandatową, Komisję uchwał i wniosków oraz Komisję do liczenia głosów. Składy komisji zostały w głosowaniu przyjęte jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji mandatowej Pan Kazimierz Stefanowicz odczytał protokół komisji stwierdzając że na 685 uprawnionych działkowców w zebraniu bierze udział 253 działkowców co stanowi 36,93%,a więc zebranie w I terminie jest niezdolne do podejmowania uchwały i zgodnie z art.72 ust.1 powinno odbyć się w II terminie.

W przerwie dla podpisu listy obecności głos zabrał przedstawiciel Delegatury,który szczegółowo omówił aktualną sytuację w Związku w świetle wyroku NSA w sprawie altan,apelując o dalsze podpisywanie list poparcia dla obywatelskiego projektu zmiany ustawy" Prawo budowlane" w zakresie altan działkowych; projektu nowego Statutu Związku,który będzie uchwalony na Krajowym Zjeżdzie Delegatów w dniu 23.10.2014r.; oraz aktualnego stanu odbywających się zebrań wszystkich działkowców w Delegaturze Gliwice.

Po przerwie o godz.13.00 Prezes Zarządu Pan Stanisław Rak ponownie otworzył zebranie w II terminie.Na przewodniczącego zebrania ponownie wybrano p.Stanisława Rak. Do prezydium zebrania oraz na sekretarzy zebrania,jak również składy Komisji mandatowej, uchwał i wniosków oraz komisji do liczenia głosów wybrano te same osoby. Następnie przewodniczący komisji mandatowej odczytał protokół,w którym stwierdził że w II terminie uczestniczy 228 działkowców na 685 uprawnionych co stanowi 33,28%,a więc zebranie jest zdolne do podejmowania uchwały. Po odczytaniu protokołu komisji mandatowej głos zabrał przewodniczący zebrania, który w imieniu Zarządu ogrodu, postawił wniosek o pozostawienie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im."1-go Maja" w Gliwicach,jako jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia Ogrodowego Polskiego Związku Działkowców zgodnie z art.65 ust.1 ustawy o ROD z 13 grudnia 2013r.i powierzeniu mu prowadzenia ogrodu.

Następnie przewodnicząca Komisji uchwał i wniosków Pani Barbara Komander przedstawiła protokół komisji w którym zaproponowała uczestnikom zebrania podjęcia uchwały o pozostawieniu ROD 1-go Maja w strukturach Stowarzyszenia PZD. Głosowanie przeprowadził przew.zebrania,a w liczeniu głosów pomogła mu 3-osobowa komisja,której przewodniczył p,Krzysztof Masson. Po podliczeniu głosów przewodniczący zebrania ogłosił że zdecydowana większość opowiedziała się za pozostawieniem ROD "1-go Maja" w strukturach Polskiego Związku Działkowców co zostało przyjęte gorącymi brawami.Na zakończenie przewodniczący zebrania, a jednocześnie Prezes ogrodu podziękował działkowcom za liczne przybycie i podjęcie słusznej decyzji o pozostawieniu ogrodu w strukturach PZD,który zawsze nas broni i pomaga czego przykładem może być nasz wspaniały Dom Działkowca wybudowany przy pomocy znacznych dotacji finansowych z Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach.

Treść i zdjęcia: Sebastian Ciagwa.


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 466
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 2600
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 2108
W tym roku stronę odwiedziło » » » 114239
Od początku stronę odwiedziło » » » 367749
 
Rekordowo odwiedziło nas 935 Internautów w dniu 2015.03.22

© 2010 by Lex_killmen