STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

VIII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD Okręgu Ślaskiego

Napisany przez delegatura 2015-06-14 20:47:52 Środkowoeuropejski czas letni
W dniu 11 czerwca 2015r w Chorzowie odbył się Zjazd Delegatów PZD Okręgu Śl. Celem tego spotkania było podsumowanie i ocena działalności Okręgowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zadaniem uczestników był wybór nowych organów okręgowych oraz wybór Delegatów na XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD.
Obrady otworzył prezes OZ ŚL PZD pan Józef Noski a przewodniczącym Zjazdu został wybrany pan Jan Radoła. W skład prezydium weszli: prezes PZD pan Eugeniusz Kondracki, v-ce prezydent miasta Chorzowa pan Jerzy Szafranowicz, prezes OZ Śl. PZD pan Józef Noski, pan Tomasz Bańbuła, pan Piotr Mioduszewski, pani Maria Sucharzewska, pan Szymon Marczewski.
Miłą częścią spotkania było wręczenie wyróżnień i nagród za działalność w ostatnim 5-leciu członkom oraz działaczom OZŚL. Również prezes PZD pan Eugeniusz Kondracki otrzymał kwiaty i podziękowania.
Po odczytaniu Regulaminu wybrano komisje: Mandatową, Wyborczą, Uchwał i Wniosków. Następnie referat programowy wygłosił pan J. Noski. W sprawie trudności z zatwierdzeniem Statutu PZD wypowiedział się pan dyrektor Krzysztof Tekla. Zaznaczył że jest on tak opracowywany aby nie było zarzutów do ani jednego słowa i blokada działań w jego zatwierdzeniu przez prezydenta miasta Warszawy powinna ustać. Pani Maria Sucharzewska z ramienia Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie za lata 2011-2915r. Podkreśliła że Komisja Rewizyjna jest organem samodzielnym i niezależnym od organów zarządzających. Jakimi sprawami zajmowała się w ubiegłej kadencji (nie istniejąca od 2014r) Komisja Rozjemcza zapoznał zebranych pan Szymon Marczewski.
Komisja Mandatowa stwierdziła że: na wybranych 224delegatów obecnych jest 205 co stanowi 91,52% i obrady są prawomocne. W trakcie dyskusji padało wiele słów na temat demokracji-począwszy od wyborów i działalności Zarządów ogrodowych. Zabierający głos postulowali o wprowadzenie nowocześniejszych –elektronicznych metod pracy. Odpowiedzi na wypowiedzi delegatów udzielił pan J. Noski, również pan E. Kondracki ustosunkował się do wystąpień. Zaznaczono jak ważną sprawą jest godne reprezentowanie władz w PZD na każdym szczeblu. Pan prezes PZD poinformował o możliwości pozyskiwania Środków Unijnych dla potrzeb ogrodów. Jako że jest to obwarowane wieloma przepisami Unijnymi, opracowaniem zajmują się prawnicy Krajowej Rady PZD. Nasze problemy Związkowe, na zjeździe delegatów w Szczecinie skomentował v-ce premier RP pan Piechociński oburzając się na piętrzenie trudności urzędniczych tak licznej i pełnej tradycji organizacji. Swoje wystąpienie pan E. Kondracki zakończył : „Z powodu błahych spraw nie dajmy się podzielić.”
Następnie podjęto uchwałę udzielającą absolutorium ustępującemu Zarządowi. Po przedstawieniu przez kolejne Delegatury swoich kandydatów do Okręgowego Zarządu i na VII Krajowy Zjazd Delegatów PZD ustalono skład ilościowy: 33 delegatów Krajowego Zjazdu, 29 członków OZŚL i 11 członków Komisji Rewizyjnej. Przyjęto poprzez głosowanie zgłoszone kandydatury.
W czasie krótkiej przerwy odbyli swoje pierwsze posiedzenie członkowie OZ i Komisji Rewizyjnej.
Prezesem OZŚL został- pan Józef Noski
I v-ce prezesem pan Jan Radoła
II v-ce prezesem pan Tadeusz Kosowski
Główny trzon Komisji Rewizyjnej to:
przewodniczący - pan Adam Jóźwiak
pani Irena Białkowska
pan Zenon Jabłoński
Po przedstawieniu sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków i podjęciu uchwał wystosowano do Pani Premier Ewy Kopacz stanowisko wszystkich delegatów.
Na tym obrady Zjazdu zakończono.

Źródło Barbara Głogowska, zdjęcia Jan Pękala - zobacz w galerii zdjęć.


O czym nie napisała Gazeta Wyborcza

Napisany przez delegatura 2015-05-29 18:23:53 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu dzisiejszym w GW ukazał się obszerny artykuł dotyczący roszczeń do terenu ROD przy al. Waszyngtona w Warszawie. Niestety materiał ten nie oddaje całokształtu sprawy. W szczególności zabrakło w nim informacji, że wg Prokuratury teren ten w ogóle nie jest objęty roszczeniami, bo zostały one dawno spłacone, a spółka zgłaszająca roszczenia, została ostatecznie wykreślona z rejestru jako nieistniejąca. Co więcej, mając wyrok WSA, który dawał szansę na zachowanie terenu jako publicznego, miasto złożyło od niego skargę kasacyjną – NSA jej nie uwzględnił.

Poniżej publikujemy materiały, które ukazują, jak miasto starało się „zwrócić” wart setki milionów teren, choć przedstawione dokumenty przez Prokuraturę nakazywały uznać, że nie ma ku temu najmniejszych podstaw.

Stanowisko Prokuratury do WSA oraz pismo wyjaśniające, iż do terenu ROD przy al. Waszyngtona nie powinny być zgłaszane żadne roszczenia, gdyż dokumenty pozyskane przez Prokuraturę z Belgii, wskazują, że dawny właściciel nieruchomości, spółka Nowe Dzielnice SA, została spłacona jeszcze w okresie PRL – u.

Skarga kasacyjna pełnomocnika Prezydenta Warszawy od orzeczenia WSA korzystnego dla miasta. Wyrok WSA uchylał bowiem decyzję o zwrocie nieruchomości, którą urzędnicy przekazywali 33 ha nieruchomość na rzecz spółki Nowe Dzielnice SA. Gdyby kasacja została uwzględniona, decyzja stałby się wykonalna. W konsekwencji 33 ha zostałoby przez miasto bezpowrotnie stracone na rzecz podmiotu, który prawdopodobnie nie ma do niego żadnych praw.

BP
KR PZD (a.j.)


Dziennik Trybuna: Ustawa reprywatyzacyjna - dlaczego wciąż jej nie ma?

Napisany przez delegatura 2015-05-27 16:33:21 Środkowoeuropejski czas letni

"Roszczenia do gruntów ROD to ogromny problem, z którym zmagają się działkowcy i ich organizacja Polski Związek Działkowców. Obecnie obejmują one w całej Polsce 338 ROD składających się z prawie 30 tysięcy działek o powierzchni ponad 1211 ha. Dominują roszczenia osób fizycznych, ale wśród zgłaszających roszczenia znajdują się też związki wyznaniowe, samorządy terytorialne, agencje mienia wojskowego i rolnego. Obok żądań wydania gruntów, zostały zgłoszone również roszczenia finansowe o tzw. bezumowne korzystanie z gruntów. Dzisiaj ich wartość to już ponad 33,5 mln złotych" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

KR PZD (a.j.)


Stanowisko Prezydium KR PZD w sprawie nowelizacji przepisów ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody

Napisany przez delegatura 2015-05-26 19:34:12 Środkowoeuropejski czas letni


STANOWISKO

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie nowelizacji przepisów ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Prezydium KR podziela pogląd wyrażony w propozycjach rządowego projektu dotyczącego zmiany ustawy o ochronie przyrody, ponieważ obowiązujące przepisy zbyt restrykcyjnie chronią stan zadrzewień i krzewów w Polsce, przez co są szczególnie uciążliwe dla działkowców. Działki w ROD mają służyć w głównej mierze rodzinom do produkcji warzyw i owoców, jak również do wypoczynku i rekreacji. Dlatego, aby je uatrakcyjnić w wielu ogrodach sadzone są drzewa i krzewy ozdobne. PZD zaleca oczywiście sadzenie drzew i krzewów słabo rosnących . Jest to jednak tylko zalecenie, a nie wymóg formalny. Szczególnie krzewy ozdobne, które chętnie są sadzone w ogrodach po wielu latach tracą na atrakcyjności i zajmują zbyt dużo miejsca na małych powierzchniowo działkach.

Obecnie obowiązująca ustawa nie daje działkowcom żadnej możliwości interwencji w opisanych wyżej przypadkach. Potrzeba zgody na usunięcie każdego drzewa i krzewu ozdobnego jest nieracjonalna i powinna zostać zniesiona. Sam wniosek o wydanie zezwolenia wymaga spełnienia zbyt wielu wymogów formalnych, które są zbędne do wydania zezwolenia. Tak mocna ingerencja ustawodawcy nie jest uzasadniona. Oprócz bardzo wysokich, opłat za wycinkę, obowiązują trzykrotnie wyższe kary za usunięcie drzew bez zezwolenia. Kary są nieproporcjonalnie wysokie do podjętego działania i należy je zmienić.

W ramach obecnie obowiązującego prawa również władze samorządowe nie mają żadnej możliwości dokonania oceny celowości i zasadności wymierzenia kary w sytuacjach społecznie uzasadnionych. Prezydium KR uważa, że proponowane złagodzenie przepisów jest konieczne i nie osłabi ochrony zagrożonych gatunków drzew i krzewów.

Z uwagi na powyższe, Prezydium KR uznało, że szereg propozycji zmian omawianej ustawy zasługuje na uwagę i poparcie, ponieważ celem nowelizacji jest usprawnienie funkcjonowania i organizowania zadań, które gminy i powiaty wykonują na rzecz obywateli, w tym także działkowców.

Prezydium Krajowej Rady PZD jako reprezentant działkowców popiera propozycje rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody, który wpłynął do sejmu, ponieważ głównym celem nowelizacji przepisów ma być właśnie obniżenie wysokości opłat za usunięcie drzew lub krzewów i kar administracyjnych z tym związanych, rozróżnienie wysokości kar w zależności od charakteru deliktu administracyjnego, uregulowanie kwestii usuwania drzew w stanie wyższej konieczności oraz usprawnienie procedur związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów. Na aprobatę zasługuje również propozycja odstąpienia od uzyskiwania zgody na wycinkę drzew obcych i inwazyjnych, czyli takich, które naturalnie nie występują na obszarze Polski. Słusznie wnioskowano również, by w założeniach do nowelizacji ustawy o ochronie przyrody znalazły się zapisy zezwalające właściwym służbom na usunięcie drzewa bez zezwolenia w stanach wyższej konieczności. Wymóg zezwolenia zostałaby zastąpiony zgłoszeniem do odpowiednich służb np. straży pożarnej. Prezydium KR podkreśla, że najkorzystniejszą z inicjowanych zmian dla działkowców jest propozycja zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie krzewów ozdobnych.

Prezydium KR uznaje, że zaproponowane zmiany w ustawie o ochronie przyrody zasługują na aprobatę, ponieważ wychodzą naprzeciw oczekiwaniom działkowców.

Prezydium Krajowej Rady

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 25 maja 2015 r.

KR PZD (a.j.)PZD (a.j.)


Rejonowa Konferencja Przedzjazdowa

Napisany przez delegatura 2015-05-25 21:19:54 Środkowoeuropejski czas letni

Dnia 25.05.2015r odbyła się Rejonowa Konferencja Przedzjazdowa Delegatów wybranych na zebraniach Sprawozdawczo-Wyborczych Rodzinnych Ogrodów Działkowych Delegatury PZD OZŚl. w Gliwicach.Konferencję otworzył Prezes OZŚl. Pan Józef Noski, który w swym wystąpieniu przypomniał, że okres od VII Zjazdu Delegatów Okręgu Śląskiego był najtrudniejszy dla Związku i Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Był to okres walki o istnienie Ogrodów a tym samym i Związku, bo działkowcy zdawali sobie sprawę, że likwidacja PZD, jako organizacji oznaczałaby likwidację ogrodnictwa działkowego. Bo wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznaczał znalezienie sposobu, aby nas pozbawić organizacji, która się sprawdziła w walce o istnienie ogrodów i stała na przeszkodzie dla gmin lub Skarbu Państwa o swobodnym decydowaniu o ogrodach a tym samym ich likwidacji. W dalszym swym wystąpieniu omówił niektóre Art. Ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r oraz jaką walkę prowadzili działkowcy, aby ta ustawa została uchwalona w takim kształcie jak jest obecnie. Udało się to tylko PZD i przy poparciu działkowców, którzy swymi działaniami oraz zorganizowaniem pokazali, że tak licznej i zorganizowanej organizacji nie wolno lekceważyć. Po chwilowym uspokojeniu nastąpił ponowny atak na działkowców były to wyroki NSA na altany działkowe i w tym przypadku Związek i działkowcy pokazali swą jedność to dzięki jedności potrafimy się skutecznie bronić. W chwili obecnej trwa walka o Statut PZD, bo jest to po ustawie o ROD najważniejszym dokumentem Związku a kwestionowany jest przez Prezydenta Warszawy, jako organu nadzorującego. Myślimy, że i tą walkę wygramy, bo Związek i działkowcy pokazali, że potrafią walczyć w słusznej sprawie. Po tym wystąpieniu Pan Prezes OZŚl. Jozef Noski na Przewodniczącego Rejonowej Konferencji Przedzjazdowej Delegatury Rejonowej OZŚl. w Gliwicach zaproponował Zenona Jabłońskiego kandydatura w głosowaniu została jednogłośnie przyjęta.Przewodniczący Konferencji Przedzjazdowej odczytał porządek i Regulamin Konferencji, które w głosowaniach zostały jednogłośnie przyjęte. Następnie dokonano wyborów; Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej, Komisji Uchwał Stanowisk i Wniosków. Po ich ukonstytuowani przewodniczącymi w/w komisji zostali; Mandatowej Pani Barbara Głogowska z ROD,,Krokus’’. Komisji Wyborczej Pani Wojnarowska Jadwiga z ROD,, Śnieżka’’ Komisji Uchwał Stanowisk i Wniosków Pan Sebastian Ciągwa ROD, Zacisze’’. Następnie głosu udzielił Kierownikowi Delegatury Rejonowej OZŚl. PZD w Gliwicach, celem złożenia sprawozdania z ubiegłe kadencji oraz Projektu Planu pracy na następną kadencję. W sprawozdaniu, które składał było w dość obszerny sposób opisane działania Delegatury oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych w walce o nową ustawę O ROD, o altany oraz obecnie o Statut. W sprawozdaniu bardzo dokładnie były opisane szkolenia, których odbyło się121 a uczestniczyło w nich 4051 osób i jaka była tematyka tych szkoleń. Inwestycje, na które 147 ogrodów otrzymało dotacje na kwotę 1, 827, 916, 51 zł. Odznaczenia i inne zagadnienia, które były pierwszo planowymi zadaniami w pracy Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach. Po przedstawienie sprawozdania za ubiegłą kadencję przedstawił Projekt planu pracy na następną kadencję, w którym na szczególną uwagę zwrócono na szkolenia tak nowoprzyjętych jak również zarządów ROD z ustawy o ROD oraz Statutu, Regulaminu uchwał KR.PZD i OZ Śląskiego. Zadaniami szczególnymi było wdrożenie zapisów Ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r oraz uchwał KR i OZŚl. Przygotowanie i przeprowadzenie zebrań wszystkich działkowców, które miały za zadanie wyboru stowarzyszenia. Ogrody Działkowe i działkowcy Delegatury Rejonowej, PZD OZ Śląskiego opowiedzieli się na tych zebraniach o pozostaniu w stowarzyszeniu PZD, bo w jedności jest siła i skuteczna obrona.


Po złożonym sprawozdaniu Przewodnicząca Komisji Mandatowej Barbara Głogowska odczytał protokół, w którym na 131 wybranych delegatów w Konferencji udział bierze 101 to jest 77, 9% co oznacza ze Konferencja Przedzjazdowa jest Prawomocna i może podejmować Uchwały. Następnie przewodniczący otworzył dyskusję dotyczącą złożonego sprawozdania i innych spraw. W dyskusji zadawano pytania, na które odpowiadali Prezes OZ Pan Jozef Noski i w-ce Prezes Tadeusz Kosowski a główna księgowa OZ Śl. Pani mgr. Ewa Drogoś udzielała odpowiedzi z zagadnień finansowych.

Po dyskusji Przewodniczący Konferencji zarządził wybory delegatów na VIII Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Śląskiego. Przewodniczący Konferencji odczytał 28 nazwisk, które zostały uzgodnione z zarządami ROD pytając każdego czy wyraża zgodę, oraz 2 nazwiska zostały zgłoszone z sali. Po zamknięciu listy Przewodniczący przeprowadził głosowanie. Po przeprowadzonych głosowaniu Przewodnicząca Komisji Wyborczej odczytała Protokół z wyboru Delegatów na VIII Okręgowy Zjazd Delegatów. Następnie Przewodniczący Komisji Uchwal i Stanowisk odczytał protokół projektów uchwal i stanowisk, które w głosowaniu jednogłośnie zostały przyjęte. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Konferencji podziękował za przybycie i ogłosił zakończenie obrad.
Prezes Rady Ministrów RP
Pani Ewa Kopacz
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Stanowisko

Delegatów Rejonowej Konferencji Przedzjazdowej ROD Delegatury Rejonowej PZD Gliwice z dnia 23.05.2015 r. w sprawie wystąpienia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 02.04.2015 r. do KR. PZD.

Szanowna Pani Premier

Delegaci, uczestniczący w Rejonowej Konferencji Przedzjazdowej Delegatury Rejonowej Gliwice reprezentujący 82 Rodzinne Ogrody Działkowe z terenu Gliwic, Knurowa, Pyskowic kierujemy do Pani Premier słowa oburzenia i zdecydowany sprzeciw wobec ataków kierowanych przez Prezydenta Miasta Warszawy i jej urzędników na nas działkowców i PZD.
Ataki podejmowane przez Prezydent Warszawy, jako organ nadzorujący Związek, mają jeden cel, uniemożliwienie rejestracji Statutu PZD uchwalonego w dniu 23.10.2014 roku
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZD uchwalając statut wypełnił obowiązek wynikający z art.68 ustawy o ROD.
Zgodnie z art.65 ust.2 ustawy o ROD od chwili uchwalenia nowego statutu PZD musi działać w oparciu o nowy statut.
Nie rozumiemy jak może organ nadzoru nadużywać administracyjne środki nadzorcze i tym samym samodzielnie rozstrzygać jakiekolwiek sprawy nie bacząc na fakt, że apelacja PZD będzie przedmiotem postępowania sądowego. Takie postępowanie organu nadzorującego narusza samorządność naszego Związku.
Z wielkim uznaniem i z szacunkiem odnosimy się do Pani działań w kwestii altan działkowych i Pani pomocy w ostatecznym załatwieniu tego problemu. Liczymy również, że w obecnej sytuacji też Pani pomoże działkowcom w sprawie postępowania organu nadzorującego utrudniającego PZD wdrażania zapisów Ąrt. 68 ustawy o ROD z dnia 13.grudnia.2013 roku.
Wierzymy, że Pani autorytet usunie wszelkie przeszkody i utrudnienia w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji Przewodniczący Konferencji
Uchwał i Stanowisk

Sebastian Ciągwa Zenon Jabłoński
……………………… ………………………

Gliwice 23.05.2015rŹródło i zdjęcia Jan Pękala więcej zdjęć – zobacz ( jak chcesz) w Galerii zdjęć


KOMUNIKAT DELEGATURY

Napisany przez delegatura 2015-05-22 15:18:52 Środkowoeuropejski czas letni

Delegatura Rejonowa PZD w Gliwicach niniejszym przypomina że Konferencja Przedzjazdowa Delegatów, którzy zostali wybrani na Walnych Zebraniach Sprawozdawczo-Wyborczych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych odbędzie się w dniu 23 maja 2015r o godz. 11oo w Świetlicy ROD ,,Górnicza Radość’’ ul. Tylna w dzielnicy Gliwice Sośnica. Dojazd autobusami z placu Piastów Gliwic autobusy nr 32 i 197 wysiadać w Sośnicy przystanek Apteka. Informujemy ze do wszystkich delegatów zostały wysłane imienne zaproszenia na adresy domowe. W przypadku nie otrzymania zaproszenia z nieprzewidzianych przyczyn prosimy o przybycie delegata na Konferencję. W związku z tym że jest wybranych 152 delegatów prosimy o wcześniejsze przybycie celem dokonania formalności bo o godz.11oo musimy rozpocząć Konferencję.

Kierownik Delegatury PZD Gliwice Jan Pekala


KOMUNIKAT Krajowej Rady PZD w sprawie stanowiska Ministra Środowiska dotyczącego opłaty ryczałtowej za wywóz śmieci z terenów ROD

Napisany przez delegatura 2015-05-22 15:15:02 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy śmieciowej, która wprowadziła opłatę ryczałtową za wywóz śmieci z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym ROD. O zmianie przepisów Krajowa Rada PZD informowała zarządy ROD i działkowców z ROD objętych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w komunikacie z dnia 14 kwietnia i 12 maja 2015 r. (na stronie internetowej PZD).

W niniejszym komunikacie Krajowa Rada PZD publikuje stanowisko Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2015 r. dotyczące opłaty ryczałtowej za wywóz śmieci z terenów ROD. W tym stanowisku Minister definiuje pojęcie domku letniskowego oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i potwierdza, że ogrody działkowe zaliczają się do nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, o czym świadczy art. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Jednak istotne jest tu nie tyle przeznaczenie tych nieruchomości (np. w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego), tylko faktyczne funkcje, jakie pełnią, faktyczny sposób ich wykorzystania.

Zdaniem Ministra, jeżeli nieruchomości, zajęte przez ogrody działkowe są wykorzystywane w celu zamieszkiwania – wówczas podpadają pod kategorię nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W takim też przypadku należy ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stawek określonych dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a nie stawkę ryczałtową. W praktyce będzie to oznaczać, że w niektórych ROD, gdzie pojedynczy działkowcy zamieszkują na działkach wraz z rodzinami gmina może nałożyć wyższą opłatą za wywóz śmieci. Taka opłata nie powinna jednak obciążać wszystkich działkowców z ROD, który jest zamieszkiwany. Powinna dotyczyć tylko tych, którzy zamieszkują na działkach w ROD, łamiąc w ten sposób przepisy ustawy o ROD.

Ryczałtowa opłata za wywóz śmieci oznacza, że opłata ta ma być określana bez ustalania okresu przebywania na danej nieruchomości i faktycznego czasu wytwarzania odpadów czy też ustalania faktycznie wytworzonej ilości odpadów. Ma być roczna i wyliczana jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomości, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra, w przypadku ogrodów działkowych średnia ilość odpadów przeliczona na liczbę pojemników może zostać ustalona z uwzględnieniem liczby działek i terenu ogólnego - zgodnie z ich definicją określoną w ustawie o ROD.

KR PZD (a.j.)


Premier Kopacz spotkała się z działkowcami

Napisany przez delegatura 2015-05-21 10:42:39 Środkowoeuropejski czas letni

Na przyszły tydzień zaplanowano spotkanie poświęcone statutowi Polskiego Związku Działkowców.

Szefowa rządu spotkała się z działkowcami oraz przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców w jednym z warszawskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Po spotkaniu Kopacz oświadczyła, że dzięki nowelizacji Prawa budowlanego i kilku innych ustaw - podpisanej w kwietniu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego - 950 tys. należących do działkowców małych domków może nadal funkcjonować. "Nikt tego nie będzie kazał burzyć" - podkreśliła premier.

Ale - dodała - "jak to zwykle w życiu bywa, życie pisze scenariusze najróżniejsze". "Jak się rozwiąże jeden problem, pojawia się następny. Dzisiaj przed nami kolejne rozwiązywanie problemów dotyczących statutu chociażby Polskiego Związku Działkowców" - mówiła podczas spotkania szefowa rządu.

Temu tematowi ma być poświęcone kolejne jej spotkanie z działkowcami w przyszłym tygodniu.

Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki powiedział PAP, że podczas spotkania z premier obok statutu działkowcy mówili także o propozycji stowarzyszenia Dekretowiec, by zlikwidować ogrody działkowe i ze środków pozyskanych ze sprzedaży gruntu wypłacić odszkodowania właścicielom nieruchomości objętych tzw. dekretem Bieruta. "Do działkowców dochodzą informacje o propozycjach, by zlikwidować ogrody - przede wszystkim na terenie objętym dekretem, ale również inne ogrody, które są poza granicami starej Warszawy, by te grunty sprzedać i w ten sposób pozyskać środki na spłatę dawnych właścicieli" - mówił.

Kondracki podkreślił, że działkowców niepokoi to, iż "nie ma w tej sprawie jasnego stanowiska prezydent Warszawy". W jego ocenie działkowców uspokoiłoby uregulowanie stanu prawnego ogrodów. Dodał, że nie ma żadnych przeszkód formalnych, by tego dokonać.

Według prezesa PZD w przyszłotygodniowym spotkaniu ma wziąć udział prezydent Warszawy. "Mamy nadzieję, że pani prezydent zmieni swoje nastawienie do działkowców i uda nam się rozwiązać problem statutu, a w dalszej perspektywie i problem ogrodów warszawskich" - zaznaczył.

Dodał, że działkowcy mają "absolutną pewność", iż statut związku został sporządzony zgodnie ze znowelizowaną ustawą.

Celem przyjętej przez Sejm w marcu 2015 r., a podpisanej przez prezydenta na początku kwietnia nowelizacji Prawa budowlanego, jest zalegalizowanie obiektów budowlanych wybudowanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. Nowelizacja wprowadza definicję pojęcia "altany działkowej".

Nowelizacja przepisów była konieczna, bo w styczniu 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że zgodnie z prawem budowlanym altana to budowla o lekkiej konstrukcji, często ażurowej, stawiana w ogrodzie, przeznaczona do wypoczynku i ochrony przed słońcem i deszczem. Wykładnia ta spowodowała, że wobec działkowca, który wzniósł obiekt o wymiarach zgodnych z prawem budowlanym, ale o konstrukcji niezgodnej z definicją, orzeczono nakaz rozbiórki. Zagrożone były więc małe, murowane domki, które nie mieściły się w definicji altany zawartej w orzeczeniu NSA.

Obecnie wszystkie budynki, wybudowane przed wejściem znowelizowanego prawa w życie, które spełnią ustawowe kryteria altany - zostaną uznane za legalne. Za legalizację obiektów nie będzie pobierana opłata. W przypadku altan już objętych postępowaniami dotyczącymi wydania decyzji o nakazie rozbiórki - postępowania te będą umarzane.

Aby działkowiec nie miał wątpliwości, czy obiekt budowlany znajdujący się na jego działce spełnia wymagania określone w definicji altany działkowej, wprowadzona do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych regulacja przewiduje, że będzie mógł on wystąpić do właściwego organu nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność wybudowanej altany działkowej z nowym prawem.(PAP)

KR PZD (a.j.)


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 449
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 1965
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 4180
W tym roku stronę odwiedziło » » » 114371
Od początku stronę odwiedziło » » » 637592
 
Rekordowo odwiedziło nas 1130 Internautów w dniu 2016.04.16

© 2010 by Lex_killmen