STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Stanowisko KR PZD w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej

Napisany przez delegatura 2015-03-24 18:23:57 Środkowoeuropejski czas stand.

STANOWISKO
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej


W związku z publiczną debatą w przedmiocie reprywatyzacji, Krajowa Rada PZD, jako reprezentant milionowej społeczności polskich działkowców, która wielokrotnie odczuwała skutki braku kompleksowej regulacji problemu roszczeń byłych właścicieli, stwierdza iż polski ustawodawca powinien niezwłocznie wprowadzić systemowe rozwiązania w tej materii.

Jednocześnie Krajowa Rada PZD pragnie podkreślić, że kształtując przepisy, należy wyważyć potrzebę naprawienia krzywd z lat minionych, z koniecznością wykluczenia niebezpieczeństwa powstawania nowych. Rozumiejąc ideę przywracania sprawiedliwości, uważamy że podstawowym zadaniem władzy jest zagwarantowanie przestrzegania praw współczesnych obywateli. Niesprawiedliwości zaistniałe w całkowicie innych warunkach politycznych i gospodarczych, w Polsce wyniszczonej przez kataklizm wojny i przy braku pełnej suwerenności, nie sposób postrzegać jako zawinione przez dzisiejsze państwo. Przesłanką, której nie można przeoczyć, jest również czas, jaki minął od tych wydarzeń. Powoduje on, że jak najbardziej zasadnym jest postawienie pytania, czy po ponad 50 latach możliwe jest całkowite zniesienie skutków tamtych zdarzeń? Za koniecznością natychmiastowej zmiany prawa przemawia również to, kto jest faktycznym beneficjentami reprywatyzacji. Nie brak bowiem przykładów, że dotychczasowy system, sprowadzający się do odwracania skutków nacjonalizacji, nierozerwalnie wiąże się z nadużyciami i patologiami.

Słynne sprawy zwrotów krakowskich kamienic, „czyścicieli” w Poznaniu, zablokowanej w ostatniej chwili reprywatyzacji całych dzielnic w Katowicach, nieprawidłowości w tzw. Komisji Majątkowej, czy wreszcie bezpodstawnej próby zwrotu 33 ha ogrodów przy al. Waszyngtona w Warszawie, to tylko wierzchołek przysłowiowej „góry lodowej”. W powszechnym odczuciu społecznym tzw. „zwroty w naturze” zrodziły na styku władz urzędniczych i biznesu, system powiązań, których efektem jest faktyczne zablokowanie odzyskania mienia przez osoby uprawnione. W praktyce dostęp do korzystnych orzeczeń mają osoby, niemające nic wspólnego z odzyskiwanym mieniem, tzw. „obrotnych biznesmenów”, zajmujących się skupem roszczeń. Decyzje o reprywatyzacji, częstokroć bardzo wątpliwe, co do ich zasadności, dostępne są dla wybranych. Co gorsza, rodzą one nie tylko olbrzymie szkody w majątku publicznym, ale również krzywdę zwykłych obywateli.

Niedopuszczalne jest również to, że „naprawiając” krzywdy sprzed dziesięcioleci, lekceważy się potrzebę ochrony obecnych obywateli. Regulacja dawnych krzywd dotyka bowiem nie tylko mienia publicznego. Zbyt często jej ofiarą padają też zwykli ludzie. Przez lata setki tysięcy, a może nawet miliony osób, w dobrej wierze i przekonaniu o ochronie swych praw, gospodarowało na majątku objętym dziś roszczeniami. Poczynione przez nich nakłady nierzadko wielokrotnie zwiększyły jego wartość. Dzisiaj fakt ten jest całkowicie ignorowany. W efekcie mieszkańcy lokali komunalnych, szkoły i inne instytucje użyteczności publicznej, użytkownicy nieruchomości, w tym kilkudziesięcio-tysięczna grupa działkowców, są „zwracani” wraz z nieruchomościami. Dzieje się tak, pomimo, iż to samo państwo, w ustawach, a nawet w Konstytucji, zagwarantowało ochronę ich praw. Dlatego, dalsze uchylanie się Państwa od zmierzenia się z problemem systemowego uregulowania kwestii reprywatyzacji, nie może mieć miejsca.

Nowe rozwiązania winny jednoznacznie przesądzić o zaniechaniu dotychczasowej praktyki. Punktem wyjścia przy ich opracowaniu, powinno być też założenie, iż nie mają służyć przywróceniu stanu poprzedniego, bo nie jest to już możliwe. Ustawa musi wprowadzić równowagę pomiędzy działaniem na rzecz naprawienia krzywd wyrządzonych w poprzednim ustroju, a możliwościami współczesnego Państwa oraz koniecznością poszanowania praw obecnych mieszkańców Polski. Rozwiązaniem koniecznym jest, zatem zablokowanie restytucji mienia, w tym nieruchomości. W minionym okresie władza stosowała rozwiązania godzące w interesy majątkowe wszystkich obywateli. Brak jest zatem podstaw by przyjąć, iż jedynym obszarem krzywd, który zasługuje na pełną rekompensatę, są wyłącznie skutki nacjonalizacji. Z tego względu ustawa, która ma służyć przywracaniu sprawiedliwości, musi być oparta o zasadę solidarności. Jeżeli całe współczesne społeczeństwo ma ponosić koszty naprawiania krzywd z lat ubiegłych, to również osoby pokrzywdzone winny uczestniczyć w tym procesie poprzez ograniczanie należnych im świadczeń. Dlatego ustawa powinna wykluczyć restytucję mienia i zastąpić ją prawem do odszkodowania, którego wymiar uwzględniałby możliwości ekonomiczne Państwa. Rozwiązanie to pozwoliłoby na wykluczenie dotychczasowych nieprawidłowości, stworzyło warunki do ostatecznego zakończenia problemu roszczeń reprywatyzacyjnych w Polsce oraz, co również istotne, stworzyło warunki do zyskania dla ideę reprywatyzacji szerokiej akceptacji społecznej.

Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dn. 20 marca 2015 r.


KR PZD (a.j.)


Komunikat KR PZD w sprawie rejestracji nowego statutu PZD

Napisany przez delegatura 2015-03-23 18:22:12 Środkowoeuropejski czas stand.


Wciąż trwa procedura sądowa w sprawie zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zmiany statutu PZD. Sytuacja ta wynika z zastrzeżeń do trybu przyjęcia nowego statutu oraz niektórych jego zapisów, jakie zgłosił do sądu Prezydent Warszawy, który - jako organ nadzorujący Związek – kilkakrotnie występował z negatywnym stanowiskiem, nie chcąc dopuścić do rejestracji statutu. Mimo szerokiego stanowiska prawnego PZD, w którym odpowiedział na wszystkie zastrzeżenia organu nadzoru, Sąd Rejonowy wydał jednak postanowienie, w którym odmówił zarejestrowania zmiany statutu. Główną przyczyną odmowy było uznanie argumentu Prezydenta Warszawy jakoby nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów nie był uprawniony do zmiany statutu PZD ze względu na nieprawidłowy wybór delegatów.

Takie orzeczenie budzi poważne wątpliwości. Dlatego obecnie trwa prawna analiza tego rozstrzygnięcia pod kątem zasadności złożenia apelacji do Sądu Okręgowego. Decyzja w tym zakresie zapadnie w przyszłym tygodniu podczas najbliższego posiedzenia Prezydium Krajowej Rady PZD. Jednakże już dziś można stwierdzić, że istnieją argumenty podważające tezę o rzekomym braku umocowania Zjazdu do zmiany statutu. Należy, bowiem pamiętać, że zjazd był zwołany zgodnie z dotychczasowym statutem, który był uchwalony w dokładnie takim samym trybie jak nowy statut, a następnie zbadany i zarejestrowany przez sąd. Kwestionowany zjazd był, więc organizowany według zapisów statutowych zaakceptowanych przez sąd. A przecież sama ustawa nakazała PZD uchwalić nowy statut według zasad wynikających z dotychczasowego, a więc zarejestrowanego, statutu. Niezrozumiałe jest, zatem obecne podważanie tych zasad. Ponadto wydane postanowienie nie wyjaśnia, dlaczego z jednej strony odmówiono rejestracji nowego statutu, ale z drugiej - zarejestrowano jednocześnie zmiany wynikające z tego statutu. Jest to sprzeczność, która wskazuje na niekonsekwencję wydanego orzeczenia, wobec czego wymaga wyjaśnienia.

KR PZD (a.j.)


„Stop Rozbiórkom Altan” u Prezydenta

Napisany przez delegatura 2015-03-23 18:18:11 Środkowoeuropejski czas stand.

20 marca br. Sejm jednomyślnie ponownie uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw wraz z senacką poprawką. Teraz ustawa trafi do Prezydenta RP, który ma 21 dni na podjęcie decyzji. Następnie, po opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw, stanie się ona obowiązującym prawem. Działkowcy są już o krok od ocalenia 900 tys. altan!

Ustawa „Stop Rozbiórkom Altan” wprowadza definicję altany. Dozwolona będzie budowa obiektów o powierzchni zabudowy do 35 m˛ i wysokości 5m (przy dachu płaskim 4m) z tarasem, gankiem lub werandą nieprzekraczającą 12 m˛. Właściciele altan nadal będą zwolnieni od obowiązku uzyskania pozwolenia na ich budowę.

Wszystkie budynki, wybudowane przed wejściem znowelizowanego prawa w życie, które spełnią ustawowe kryteria altany – zostaną uznane za legalne. W przypadku altan, wobec których wydano decyzję rozbiórki – postępowania te będą umarzane.

Jeżeli działkowiec będzie miał wątpliwości czy budynek w ogrodzie spełnia kryteria altany, będzie on mógł wystąpić do nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że domek jest altaną. Za taki wniosek nie będzie pobierana opłata skarbowa.

(AD)
KR PZD (a.j.)


Szkolenie w terenie - ROD Mimoza

Napisany przez delegatura 2015-03-21 19:28:11 Środkowoeuropejski czas stand.Zgodnie z komunikatami i ogłoszeniami w Ogrodzie w dniu dzisiejszym (21.03.2015) przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu ciecia i formowania drzew oraz prac ogrodniczych w na wiosnę.
Szkolenie prowadził Instruktor Krajowy SSI pan Tadeusz Witek, a odbyło się w ROD Mimoza w Gliwicach.
Ciekawy wykład i praktyczny pokaz cięcia roślin, przyjęty został z dużą życzliwością i uwagą słuchaczy.
Świadczyć o tym może duża ilość pytań często wykraczających poza ramy dzisiejszego tematu szkolenia. Na każde pytanie prowadzący udzielał odpowiedzi. Jak ocenili to działkowcy było to bardzo dobre i potrzebne
spotkanie.


Źródło i zdjęcia (a.j.)Czytajcie „działkowca”!

Napisany przez delegatura 2015-03-20 16:32:07 Środkowoeuropejski czas stand.
Wiosna powoli zagląda już do ogrodów i niebawem rozgości się w nich na dobre. Coraz częściej odwiedzamy działki by podziwiać pierwsze wiosenne kwiaty, a i pracy jest też niemało. Trochę ruchu na świeżym powietrzu z pewnością może wyjść nam na zdrowie, szczególnie, że jest to okres tzw. wiosennego przesilenia. Zachowajmy jednak umiar i nie przeciążajmy się ze wszystkim na raz. Plan prac warto dobrze rozplanować i przygotować. A niezawodnym doradcą w wiosennej pielęgnacji działki będzie z pewnością kwietniowy numer „działkowca” który właśnie pojawił się w sprzedaży! Polecamy w nim m.in. jak wybrać najlepszej jakości rośliny do nasadzeń, coraz modniejsze ogrodnictwo miejskie oraz sekrety sylwoterapii. Nie zabraknie również pomysłów i inspiracji związanych z aranżacją działki. A oprócz tego aktualne porady i przypomnienia ogrodnicze, artykuły na temat ekologii, zdrowego odżywiania, uprawy i ochrony roślin, oraz wiele innych aktualnych tematów! Poniżej przedstawiamy niektóre z nich:
● Kwiecień jest miesiącem, w którym bujnie zakwitają pierwsze wiosenne krzewy. Które gatunki i odmiany są najcenniejsze? Jak je zestawiać i komponować aby dobrze się prezentowały w okresie, gdy większość roślin dopiero budzi się do życia? (Atrakcyjne krzewy polecamy na www.dzialkowiecsklep.pl).
● Dzikie róże przeżywają obecnie swój prawdziwy renesans. Dzieje się tak za sprawą coraz większej różnorodności odmian, które mogą zachwycić wyglądam, zapachem, wyróżniają się też liśćmi, korą, kolcami, są też zwykle odporniejsze na mróz i choroby i mają mniejsze wymagania. Które z nich warto wybrać?
●Wśród wierzb pojawia się coraz więcej odmian niewielkich rozmiarów, produkowanych zwykle w formie szczepionych drzewek. Są one jednak wciąż niedoceniane i zbyt mało znane. A ich ogromną zaletą są nie tylko niewielkie rozmiary i oryginalny pokrój, ale także duża odporność i łatwość uprawy! (Mini wierzby polecamy na www.dzialkowiecsklep.pl).
● Miejsce dla dzieci na działce to przestrzeń, którą warto szczególnie starannie przemyśleć. Jak ją zaaranżować, aby była atrakcyjna a jednocześnie bezpieczna? Proponujemy też gotowe rozwiązania dla różnych grup wiekowych!
● Rokitniki to niezwykle cenne rośliny o małych wymaganiach glebowych, dużej wytrzymałości ma mróz, suszę i zanieczyszczenia. Prawdziwym ich skarbem są jednak owoce z niezwykłym bogactwem witamin i soli mineralnych. Jednak zanim posadzimy je na działce, warto poznać wszystkie ich sekrety! (Odmiany rokitników na www.dzialkowiecsklep.pl).
● Wiosna to dogodna pora na sadzenie nowych drzew i krzewów. Warto przy tym wiedzieć, że odpowiedniej jakości materiał szkółkarski ma ogromny wpływ na późniejszy wzrost i plonowanie roślin. Na co więc przede wszystkim zwracać uwagę podczas zakupów? Jak skutecznie pomóc roślinom podczas sadzenia?
● Jak samemu zrobić drewniany pomost nad oczkiem wodnym, tak aby był bezpieczny, trwały i atrakcyjny? Z nami nie będzie z tym problemu! Technikę wykonania prezentujemy „krok po kroku” wraz z rysunkami instruktażowymi!
● Ogrodnictwo miejskie to coraz bardziej popularny na całym świecie trend. Niesie ze sobą bardzo wiele zalet, takich jak produkcja zdrowej i taniej żywności oraz nowe formy aktywności. Nie bez znaczenia jest też pozytywny aspekt społeczny. Warto lepiej je poznać, tym bardziej, że idea ta jest bardzo bliska ogrodnictwu działkowemu!
● W poprzednim sezonie duże, bezskorupowe ślimaki były prawdziwą plagą w ogrodach. Jak można przed nimi chronić rośliny? Jak je zwalczać? Czy mają naturalnych wrogów?
● Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że odpowiednie nawożenie ma ogromne znaczenie dla rozwoju i plonowania roślin. Opisujemy różne metody, takie jak nawożenie posypowe, dolistne oraz fertygację. Doradzamy też jak unikać błędów, aby zabieg ten był naprawdę skuteczny i bezpieczny!
● Czy wiecie co to jest uprawa konserwująca? To bardzo ostatnio promowany, ekologiczny sposób uprawy gleby. Na czym on polega? Czym się różni od uprawy tradycyjnej? Jakie ma wady, a jakie zalety?
● O pozytywnym wpływie przytulania się do drzew, czyli sylwoterapii wiemy od dawna. Warto jednak poznać bliżej to zjawisko. Okazuje się, że drzewa, jako organizmy żywe posiadają układ energetyczny, a największą moc tej energii wykazują właśnie wiosną. Doradzamy m.in. jak stosować sylwoterapię i jakie gatunki najlepiej się do tego nadają!
Te i wiele innych, atrakcyjnych tematów tylko w kwietniowym „działkowcu”! Zapraszamy do lektury!

My dobrze wiemy jak odmienić Twoją działkę.

KR PZD (a.j.)


Projekt regulaminu ROD od poniedziałku w ogrodach

Napisany przez delegatura 2015-03-20 16:23:15 Środkowoeuropejski czas stand.


Od poniedziałku (23.03) broszury z projektem regulaminu ROD będą dostępne w ogrodach w całej Polsce. Krajowa Rada PZD zachęca wszystkich działkowców do zapoznania się z projektem i przesyłania uwag. Wspólnie udoskonalimy nasze związkowe przepisy!

Dlaczego warto zaangażować się w prace nad regulaminem? Ponieważ regulamin ROD jest najczęściej stosowanym dokumentem w ogrodach. Normuje on m.in. funkcjonowanie ogrodu działkowego i jego zagospodarowanie, zasady użytkowania działki, a także odnosi się do kwestii porządkowych. Znaczenie regulaminu jest tym większe, że obowiązuje on nie tylko działkowców, ale każdą osobę przebywającą na terenie ROD.

Krajowa Rada skierowała do ogrodów 20 tys. egzemplarzy broszur z projektem regulaminu ROD. Do jego przygotowania KR PZD powołała specjalną Komisję ds. opracowania regulaminu ROD. Komisja ta rozpatrzy uwagi zgłaszane do projektu przez działkowców, ogrody i okręgi. Konsultacje potrwają do końca kwietnia. Po tym terminie Komisja sporządzi ostateczną wersję dokumentu.

Działkowcu, jeśli chcesz, aby regulamin spełniał Twoje oczekiwania, to nie bądź bierny i zgłoś nam swoje uwagi. Pamiętaj, że treść regulaminu jest dostępna na stronie pzd.pl i w broszurze. Uwagi można zgłaszać poprzez formularz kontaktowy na stronie pzd.pl. Czekamy na Twoje opinie do końca kwietnia!

(AD)
KRPZD (a.j.)


Działkowcu chroń jeże w swoim ogrodzie!

Napisany przez delegatura 2015-03-19 16:53:29 Środkowoeuropejski czas stand.

Białostockie Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Agro-Group w ramach Kampanii edukacyjnej „Jeż swój zwierz” rozpoczyna ogólnopolską akcję informacyjną. Celem projektu jest ochrona jeży. Krajowa Rada PZD postanowiła przyłączyć się do tej akcji.
W najbliższym czasie w ogrodach w całej Polsce zostaną rozwieszone plakaty informacyjne o ochronie jeży, które są zagrożone wyginięciem. Na terenach ogrodów działkowych żyje ich bardzo dużo, dlatego tym bardziej będą pomocne działkowcom wskazówki jak z nimi postępować. Ogrody działkowe są bowiem wyjątkowym miejscem o ogromnej bioróżnorodności. Działkowcy jako miłośnicy przyrody wykazują się także szczególną opieką wobec zwierząt, w tym jeży. Zaangażowanie się działkowców w tę akcję pozwoliłoby podnieść świadomość społeczną na temat ochrony jeży i ocalić ich większą liczbę.
Zachęcamy do włączenia się w akcję „Jeż swój zwierz” OZ, Zarządy ROD i samych działkowców.
O co chodzi w kampanii „Jeż swój zwierz”?
Regularnie tysiące jeży ginie pod kołami samochodów, pod kosiarkami, zatrute chemią stosowaną w ogrodach czy w płomieniach wypalanych traw. Najczęściej przyczyną tragedii jeży nie jest zła wola, lecz nieświadomość ludzi. W ramach Kampanii prowadzone będą działania edukacyjne w szkołach, akcja informacyjna na plenerowych imprezach masowych oraz co najważniejsze – całodobowe, ogólnopolskie „pogotowie jeżowe” gdzie telefonicznie lub internetowo zgłosić można przypadki znalezionego rannego lub chorego jeża i uzyskać natychmiastową pomoc.
Kampania edukacyjna "Jeż swój zwierz" będzie aktywnie realizowana do końca kwietnia 2016 roku na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i dolnośląskiego. Działania wspomagające, informacyjno-promocyjne mają zasięg ogólnopolski.
Kto jest autorem akcji?
Liderem projektu i koordynatorem ogólnopolskim Kampanii jest białostockie Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" wraz z partnerem eksperckim Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Jeży „NASZE JEŻE”.
Projekt został dofinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Programu PL02: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej www.jeze.info

(IG, AD)
KR PZD (a.j.)


Sejmowa komisja przyjęła senacką poprawkę do ustawy w sprawie altan

Napisany przez delegatura 2015-03-18 17:34:19 Środkowoeuropejski czas stand.18 marca Sejmowa Komisja Infrastruktury zajęła pozytywne stanowisko wobec senackiej poprawki do obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw.

Poprawka ta odnosi się do procedury w postępowaniu dotyczącym wydawania zaświadczeń o zgodności altany działkowej z przepisami prawa. Mianowicie, organ rozpatrujący wniosek działkowca w tej sprawie, w przypadku odmowy, będzie orzekać w formie postanowienia, a nie decyzji.

Głosowanie w Sejmie nad projektem ustawy „Stop Rozbiórkom Altan” odbędzie się 20 marca (piątek).

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i innych ustaw został zainicjowany przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców. Celem ustawy jest wyeliminowanie ryzyka orzekania nakazów rozbiórki wobec altan w ROD - jak się szacuje, w Polsce jest ok. 900 000 takich obiektów. Projekt opracował i zgłosił Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”, którego pełnomocnikiem jest mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki.

(AD)
KR PZD (a.j.)


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 512
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 1004
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 12821
W tym roku stronę odwiedziło » » » 147593
Od początku stronę odwiedziło » » » 549598
 
Rekordowo odwiedziło nas 1130 Internautów w dniu 2016.04.16

© 2010 by Lex_killmen