STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY

baner codzienniepomagam.pl
 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Szkolenie działkowców

Napisany przez delegatura 2014-12-12 18:27:42 Środkowoeuropejski czas stand.W dniu 02.12.2014r w świetlicy ROD ,,Wyzwolenie w Gliwicach zostało przeprowadzone ostatnie szkolenie nowoprzyjętych działkowców do PZD w którym uczestniczyło 17 osób. Szkoleniem tym został zakończony rok szkoleniowy w Rejonowym Ośrodku Szkoleniowym Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach, nowych działkowców, którzy zostali przyjęci do PZD. W roku 2014 odbyło się 10 takich szkoleń, w których uczestniczyło 255 nowych działkowców. Szkolenia prowadzili wykładowcy szkoleń panowie Sebastian Ciągwa i Zdzisław Kowalik, którzy swe wykłady prowadzili przy pomocy slajdów a które były pomocne w przekazywaniu wiadomości. Wykładowcy do swych programów wprowadzali na bieżąco aktualne ukazujące się przepisy oraz uchwały z tego zakresu. Szczególna uwagę poświęcali Nowej Ustawie o ROD z dnia 13 grudnia 2013r, Statucie PZD, regulaminie ROD oraz innymi aktami prawnymi, które obowiązują w PZD. Następne szkolenie nowoprzyjętych odbędzie się w dniu 03.marca 2015r. Ewentualne zmiany zostaną ogłoszone w komunikatach delegatury na naszej stronie oraz powiadomieniami prezesów ROD.
Źródło i zdjęcia Jan Pękala


Posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w dn. 12.12.2014r.

Napisany przez delegatura 2014-12-12 17:37:32 Środkowoeuropejski czas stand.W dniu 12.12.2014r. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w Katowicach. Celem posiedzenia było przyjęcie uchwał w związku z wejściem w życie nowego Statutu PZD. W pierwszej kolejności głos zabrał Prezes OZ - Józef Noski, który rozpoczął od przedstawienia przebiegu Krajowej Rady PZD, która obradowała dzień wcześniej.
Omówił najważniejsze decyzje KR PZD dotyczące m.in. przyjęcia wysokości składki członkowskiej, opłat ogrodowych oraz zasad ich podziału. Wszystkie podjęte uchwały KR PZD znajdą się w najbliższym wydaniu Biuletynu. Nie zabrakło również informacji o aktualnych zebraniach wszystkich działkowców. Prawie wszystkie ogrody w naszym okręgu zdołały przeprowadzić ustawowe zebrania, a pozostałe mają wyznaczone terminy zebrania. Poruszano także kwestie przyszłorocznych walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych oraz omówiono aktualne sprawy roszczeń do terenów ROD. Podjęto także szereg uchwał dotyczących spraw organizacyjnych OZ Śląskiego.
Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD w Katowicach p. Krzysztof Chmist w imieniu ustępującego Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka złożył na ręce Prezesa OZ pamiątkowy album, jako wyraz wieloletniej współpracy.
Na zakończenie Prezes OZ w imieniu swoim jak i Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego złożył wszystkim życzenia noworoczne. Posiedzenie OZ było także okazją do omówienia aktualnej sprawy projektu ustawy "Stop rozbiórkom altan". W tym temacie podjęto stanowisko, którego treść prezentujemy poniżej.

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘGOWY ZARZĄD ŚLĄSKI
40-521 Katowice ul. Kormoranów nr 1
SR dla m. st. Warszawy, XII WG Kraj. Rej. Sądowego ; Nr KRS : 0000293886
NIP: 954-15-69-940 e-mail slaski@pzd.pl
TEL. 255-40-85 TEL. 255-16-30 FAX. 255-40-85 wew. 110 www.slaski-ozpzd.pl
Katowice, 12.12.2014r.
Szanowny Pan
Radosław Sikorski
Marszałek Sejmu R P
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
Szanowny Panie Marszałku.
Odbywając w dniu dzisiejszym poszerzone posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego
z wielkim zadowoleniem przyjęliśmy informację o I czytaniu w dniu 17 grudnia projektu ustawy o zmianie Ustawy Prawo budowlane, oraz niektórych innych ustaw.
Satysfakcjonuje nas Pańska postawa i decyzja o szybkim procedowaniu projektu obywatelskiego ustawy dotyczącej altan na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych. Znając Pana zdecydowaną postawę w wielu międzynarodowych sprawach, oraz rzetelność wyrażania opinii w okresie pełnienia przez Pana stanowiska Ministra Spraw Zagranicznych, dawał Pan dowody dbania o interesy obywateli naszego kraju.
Planowane zmiany w prawie budowlanym, które zawiera projekt obywatelski dotyczące altan ogrodowych, pozwolą nam na spokojne użytkowanie i czynny odpoczynek na naszych działkach, bez zarzutu dopuszczenia się samowoli budowlanej. W naszym okręgu tereny przeznaczone pod ogrody działkowe, były terenami zdegradowanymi ekologicznie. Przywróciliśmy je do stanu terenów atrakcyjnych własnym wysiłkiem i własnymi środkami wybudowaliśmy małe domki ogrodowe służące do przygotowywania posiłków i schronienia oraz przechowywania narzędzi ogrodowych co także umożliwia nam organizowanie rekreacji i wypoczynku dla całej rodziny.

Szanowny Panie Marszałku.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poparcie i przyjęcie rozwiązań projektu obywatelskiego, co nam przywróci wiarę w praworządność i sprawiedliwość. Śląscy działkowcy liczą na Pana.
Przesyłamy Panu tradycyjne śląskie pozdrowienie – Szczęść Boże.
Z wyrazami szacunku, w imieniu stutysięcznej rodziny działkowców okręgu śląskiego

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
Piotr Mioduszewski
Prezes Okręgowego Zarządu Śląskiego
Józef NoskiOZ.ŚL.PZD zdjęcia Jan Pękala (a.j.)


KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY PZD .DEKLARACJE PIT ZA 2014 R. NOWE ZASADY

Napisany przez delegatura 2014-12-12 16:25:22 Środkowoeuropejski czas stand.


Zgodnie z przepisami nowej ustawy z dnia 26 września 2014 r. poz.1563 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. ale będzie miała zastosowanie do dochodów od 1 stycznia 2014 r. wprowadzone są zmiany z których wynika, że deklaracje podatkowe przekazywane za więcej niż 5 podatników należy przekazywać do urzędu skarbowego do dnia 28 lutego 2015r. wyłącznie drogą elektroniczną.
W przypadku jeżeli informacje o dochodach za 2014 r. są sporządzane za nie więcej niż 5 podatników dokumenty można złożyć w formie papierowej w terminie do końca stycznia 2015 r.
Złożenie deklaracji podatkowej przez płatnika drogą elektroniczną wymaga posłużenia się podpisem weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Warunkiem złożenia deklaracji przez pełnomocnika ( skarbnika lub księgowego ROD) drogą elektroniczną jest posiadanie podpisu weryfikowanego, w tym celu należy złożyć wypełniony druk UPL-1.
Wszystkie niezbędne informacje i druki są dostępne na stronie
www.e-deklaracje.gov.pl
Krajowa Rada PZD mając na uwadze stopień trudności, z jakim spotkają się rodzinne ogrody działkowe, które w większości przypadków nie posiadają biur wyposażonych w odpowiedni sprzęt komputerowy , programy i dostęp do internetu wystąpiła do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyrażenie zgody, aby rodzinne ogrody działkowe mogły swoje deklaracje składać w formie papierowej. O decyzji Ministerstwa Finansów bezzwłocznie powiadomimy wszystkie rodzinne ogrody działkowe .
Opracowała: GK KR PZD M. Marks
KR PZD (a.j)


"Obradowała Krajowa Rada PZD"

Napisany przez delegatura 2014-12-12 09:50:11 Środkowoeuropejski czas stand.

W dniu 11 grudnia 2014 r. odbyło się XXIII posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.
Na początku posiedzenia Krajowa Rada uczciła minutą ciszy pamięć zmarłego członka KR Zbigniewa Rodaka z okręgu sudeckiego.
W skład KR wybrany został Edward Galus, Prezes OZ Świętokrzyskiego. Wypełniając obowiązek wynikający z nowego statutu uchwalonego przez Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów KR PZD w dniu 23 października 2014 r. Krajowa Rada wybrała I Wiceprezesa, którym został Tadeusz Jarzębak. Podczas posiedzenia bardzo pozytywnie oceniono organizację, przebieg i wyniki Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Prezes i I Wiceprezes PZD podziękowali wszystkim, którzy brali czynny udział w organizacji Zjazdu oraz tym, którzy wdrażają w życie przyjęty przez niego statut PZD, stanowiska i uchwały.
Prezes PZD przedstawił aktualną sytuację ogrodów i Związku, podkreślając aktywność działkowców i organów Związku występujących w obronie ustawy o ROD. Przedstawione zostały także działania podejmowane przez poszczególne okręgowe zarządy, w tym spotkania z posłami. Prezes PZD przedstawił również aktualny stan realizacji ustawy o ROD. Jeśli chodzi o zebrania działkowców, na których mają wypowiedzieć się, czy pozostają w PZD, czy też chcą powołać własne stowarzyszenie od początku obowiązywania ustawy o ROD odbyło się 4520 zebrań.
Członkowie KR, którzy brali udział w dyskusji informowali o sytuacji w ogrodach w swoich okręgach, odbywanych zebraniach ustawowych, spotkaniach z posłami. Dyskutanci wypowiadali się również w sprawie propozycji wysokości i podziału składki członkowskiej.
Mec. Tomasz Terlecki omówił dotychczasowy przebieg prac nad nowym regulaminem ROD. Po uchwaleniu nowego statutu rozpoczęły się prace nad nowym regulaminem ROD, który jest aktem prawnym obowiązującym wszystkie osoby posiadające prawo do działki, jak również inne przebywające na terenie ROD.
Mec. Bartłomiej Piech przekazał zebranym informację na temat prac nad obywatelskim projektem ustawy dotyczącym altan na działkach. Poinformował, że I czytanie projektu ustawy w Sejmie RP odbędzie się w dniu 17 grudnia br., a w imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projekt obywatelski przedstawi osobiście na forum Sejmu, jako jego Pełnomocnik.
Na zakończenie Krajowa Rada PZD przyjęła wiele systemowych uchwał dostosowujących przepisy związkowe do ustawy o ROD i nowego statutu PZD.
Ponieważ było to ostanie posiedzenie Krajowej Rada PZD w tym roku Prezes Eugeniusz Kondracki złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne i noworoczne.
Obrady, choć bardzo pracowite, przebiegały bardzo sprawnie i w bardzo dobrej atmosferze.
W następnych relacjach poinformujemy o podjętych uchwałach i ich znaczeniu dla działkowców, ogrodów i Związku.
Zofia Rut-Skórzyńska - Biuro KR PZD
KR PZD (a.j.)


KOMUNIKAT

Napisany przez delegatura 2014-12-09 18:39:43 Środkowoeuropejski czas stand.


IFORMUJEMY, ŻE SĄ DO POBRANIA FORMULARZE DO WYPEŁNIENIA SPRAWOZDAŃ GUS.
WYPEŁNIONE DRUKI NALEŻY ZDAĆ W DELEGATURZE DO 16 GRUDNIA 2014r.

DELEGATURA GLIWICE


Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego. Czy należy go złożyć do 31 grudnia 2014 roku?

Napisany przez delegatura 2014-12-08 15:06:05 Środkowoeuropejski czas stand.

W ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych zostały zachowane dotychczasowe zwolnienia podatkowe tj. zwolnienie z podatku rolnego (art. 54) i zwolnienie z podatku od nieruchomości (art. 55).
Oznacza to, że tak jak dotychczas, ani stowarzyszenie ogrodowe ani działkowcy nie będą musieli płacić podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości, mimo że taki obowiązek normalnie obciążałby ich z tytułu korzystania z gruntu i budynków.
W poprzednio obowiązującej ustawie o ROD zwolnienia te miały charakter podmiotowy, a w obecnej ustawie mają charakter przedmiotowy tj. związany z wykorzystaniem gruntów pod rodzinne ogrody działkowe. Oznacza to, że jeżeli stowarzyszenie ogrodowe i działkowcy będą wykorzystywali grunty i budynki ogrodowe na inne cele to będą musieli zapłacić od nich podatek.
Wraz z nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych zmieniły się również zasady uzyskiwania tych zwolnień. Do tej pory, zgodnie z ustawą z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym, aby skorzystać ze zwolnienia z podatku rolnego niezbędne było złożenie wniosku o jego zwolnienie (do dnia 31 grudnia) oraz deklaracji na podatek rolny wraz z odpowiednimi załącznikami (do 15 stycznia). A w przypadku podatku od nieruchomości, tylko złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z odpowiednimi załącznikami (do 31 stycznia) - zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Obecnie, w dalszym ciągu konieczne jest składanie deklaracji podatkowych (wraz z załącznikami), ale już bez wniosku o zwolnienie z podatku rolnego. Takie zwolnienie będzie następowało z urzędu (na podstawie decyzji wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta).
Czyli, aby uzyskać zwolnienie z podatku rolnego i od nieruchomości w 2015 r. zarządy ROD winny:
•do 15 stycznia 2015 r. złożyć deklarację na podatek rolny (wraz z załącznikami),
•do 31 stycznia 2015 r. złożyć deklarację na podatek od nieruchomości (wraz z załącznikami).
Wniosku o zwolnienie z podatku rolnego już nie składamy!!! (art. 13d w zw. z art. 12 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym)
Pamiętajmy także, że ze zwolnienia z podatku od nieruchomości będą mogły również skorzystać altany, ale tylko normatywne. W związku ze zrównaniem w ustawie o ROD powierzchni zabudowy wszystkich altan w miastach i poza granicami miast (do 35 m2) również właściciele altan miejskich, których powierzchnia zabudowy wynosi 25 m2 - 35 m2 będą mogli w przyszłym roku skorzystać z przedmiotowego zwolnienia (art. 57 ustawy o ROD).
M.Pilzak
WGG
Krajowa Rada PZD
KR PZD (a.j.)


Poinsecja

Napisany przez delegatura 2014-12-08 15:04:44 Środkowoeuropejski czas stand.

Wraz z nadejściem grudnia w naszych kwiaciarniach zaczyna królować piękny kwiat o czerwonych liściach.Kojarząca się z Bożym Narodzeniem poinsecja, czyli gwiazda betlejemska coraz częściej gości, jako świąteczna ozdoba w naszych domach.
Tę nazwę roślina zawdzięcza szczytowym liściom, zwanym przykwiatkami, które wspaniale się przebarwiają, kontrastując z niżej położonymi liśćmi o barwie zielonej. Przykwiatki zazwyczaj są czerwone, ale istnieją też odmiany gwiazdy betlejemskiej o liściach pomarańczowych, żółtych lub białych, a także dwubarwnych. Gdy spojrzymy na roślinę od góry, pięknie wybarwione liście szczytowe wyglądają właśnie jak gwiazda.Źródło i zdjęcia Janina BanasikOdpowiedź na artykuł Dziennika Zachodniego pt. „Monopolista na działkach” z dnia 4.12.2014r.

Napisany przez delegatura 2014-12-05 18:04:14 Środkowoeuropejski czas stand.


Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Śląski po zapoznaniu się z artykułem pt. „Monopolista na działkach” z dnia 4.12.2014r. stwierdza, iż artykuł nie ukazuje prawdziwej sytuacji Działkowców w świetle ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13.12.2013r.
Już pierwsze stwierdzenie, iż „nie powiódł się demontaż monopolu Polskiego Związku Działkowców” wskazuje, iż mamy do czynienia z artykułem jednostronnym i pozbawionym odrobiny obiektywizmu. Dzięki nowej ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13.12.2013r. o żadnym monopolu nie można już mówić. Działkowcy mają, bowiem prawo wyboru czy chcą pozostawić swój Rodzinny Ogród Działkowy w Polskim Związku Działkowców czy też wyodrębnić się i założyć stowarzyszenie. Stawianie znaku równości pomiędzy monopolem a prawem wyboru jest całkowitym nieporozumieniem.
Autorka artykułu Pani Teresa Semik przelewa na papier „narzekania” na przeszkody w drodze do wolności, gdzie wolność to wyodrębnienie ROD z PZD. „Rzekome” przeszkody ustanowił ustawodawca, co jest całkowitą nieprawdą, ponieważ procedura założenia nowego stowarzyszenia w zakresie rejestracji w KRS w żaden sposób nie różni się od rejestracji jakiegokolwiek innego stowarzyszenia. Wymóg przeprowadzenia zebrania dla wszystkich Działkowców w ROD oraz przeprowadzenia głosowania służy wyłącznie podjęciu decyzji na demokratycznych warunkach. Większość Działkowców, bowiem decyduje o dalszym losie ROD. Nie potrzeba żadnej jednomyślności, – która według autorki tekstu jest trudna do uzyskania. Sama decyzja jest bardzo znacząca i dlatego ustawodawca zachował się bardzo odpowiedzialnie wprowadzając wymóg uzyskania odpowiedniej większości.
Trudno jednak o to, aby artykuł był rzetelny, gdy ma się takich informatorów jak Michał Krawczyk - rzekomy „lider samorządnego ruchu działkowego w Sosnowcu”. Lider jednakże wątpliwej, jakości bo ROD „Zagórze” w Sosnowcu gdzie pełnił funkcję Prezesa ROD (zanim Prezydium Krajowej Rady PZD odwołało go w lutym 2014r. z wszystkich stanowisk w tym Prezesa Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD), jako pierwszy w województwie śląskim otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Katowicach o odmowie dokonania wpisu Stowarzyszenia Ogrodowego „Zagórze” do KRS. Odmowa nastąpiła ze względu na wady w procedurze przeprowadzonego zebrania Działkowców. Sąd tutaj nie miał wątpliwości. Oczywiście do tego w artykule Michał Krawczyk się nie przyznaje, wskazując, iż powodem wydłużających się rejestracji są błędy w statutach. Dodatkowo dzięki „uprzejmości” Pani Teresy Semik, Michał Krawczyk wykreował się na wiceprezesa Stowarzyszenia Ogrodowego „Zagórze” w Sosnowcu. PZD OZ Śląski wychodzi z założenia, iż prawdziwy dziennikarz powinien zawsze zweryfikować wypowiedzi swoich informatorów. W przypadku Michała Krawczyka jest to o tyle łatwe, iż dane z KRS są jawne i dostępne dla każdego przez internet. Wystarczyło, więc dołożyć minimum staranności, aby przekonać się, iż Stowarzyszenia Ogrodowego „Zagórze” w Sosnowcu nie ma w KRS.
Drugi specjalista udzielający informacji do artykułu tj. Jadwiga Pogoda pełniła wcześniej funkcję Prezesa ROD „Koksownik” w Zabrzu. Dzisiaj, jako Prezes Stowarzyszenia Ogrodowego „Azalia” w Zabrzu kreuje się na eksperta od spraw działkowych. W artykule jednak nie ma mowy o tym, iż nowe stowarzyszenie zwróciło się do PZD o regulację stanów prawnych nieruchomości. Jest natomiast bezpodstawny zarzut, iż PZD OZ Śląski nie porządkował spraw nieruchomości. Jeżeli już Pani Jadwiga Pogoda formułuje takie zarzut, to powinna go zwrócić przede wszystkim przeciwko Michałowi Krawczykowi, który przez ponad 10 lat był Wiceprezesem Okręgowego Zarządu Śląskiego.

OZ Śl. PZD (a.j.)


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 82
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 714
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 4518
W tym roku stronę odwiedziło » » » 16782
Od początku stronę odwiedziło » » » 418787
 
Rekordowo odwiedziło nas 935 Internautów w dniu 2015.03.22

© 2010 by Lex_killmen