STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU KSIĘGA GOŚCI WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE

baner codzienniepomagam.pl
 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

06.09.2014 r. DOŻYNKI w ROD „DZIERŻONA” w Knurowie

Napisany przez delegatura 2014-09-18 20:26:22 Środkowoeuropejski czas letni
6 września 2014 r. odbyły się Dożynki w ROD „DZIERŻONA” w Knurowie.
W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście: Adam Rams ¬¬- Prezydent Miasta Knurów, Jan Trzęsiok – przewodniczący Rady Miasta, Jerzy Pach V – ce przewodniczący Rady Miasta, Wojciech Kołodziej – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej, Piotr Jarosz – kierownik działu ogród w Leroy Merlin, Franciszek Szafarz – Radny Rady Miasta oraz Anna Kajdanowicz – przedstawiciel Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach.
W części oficjalnej uroczystości wręczone zostały działkowcom puchary, dyplomy oraz nagrody za udział w konkursach.
Ogród im. „KS. DZIERŻONA” w tym roku zajął II miejsce w konkursie „Najpiękniejszy Ogród 2014 r.” na szczeblu Delegatury PZD w Gliwicach. Za udział w konkursie „Wzorowa działka 2014 r.” działkowcy otrzymali nagrody w postaci sprzętu ogrodowego, kosiarki elektrycznej, nożyc do trawy oraz podkaszarki elektrycznej. Nagrody wręczył główny sponsor przedstawiciel LEROY MERLIN Pan Piotr Jarosz. Działkowcy biorący udział w konkursie ogrodowym „Działka Uprawowa” otrzymali dyplomy oraz drobne upominki ufundowane przez LEROY MERLIN. Prezydent Miasta Knurów Pan Adam Rams osobiście podziękował Pani Alinie Malesa - Prezes ROD „KS. DZIERŻONA” za dobrą organizację i współpracę pomiędzy ROD a Urzędem Miasta Knurów.

Po części oficjalnej Pani Prezes Alina Malesa zaprosiła gości oraz wszystkich działkowców na poczęstunek – przepyszną grochówkę!


Info: Anna Kajdanowicz. Zdjęcia: Marek Krysiuk


ROD „Ptasi Raj” w stowarzyszeniu PZD

Napisany przez delegatura 2014-09-18 20:09:39 Środkowoeuropejski czas letni

OD „Ptasi Raj” w stowarzyszeniu PZD


W dniu 18.09.2014.r w ROD ,,Ptasi Raj ''w Gliwicach odbyło się zebranie wszystkich działkowców celem dokonania wyboru stowarzyszenia które będzie zarządzać ogrodem. Zebranie otworzył prezes ROD pan Władysław Seta który powitał zebranych działkowców oraz przedstawicieli Delegatury Rejonowej w Gliwicach, wykładowcę szkoleń pana Sebastiana Ciągwe i Kierownika Biura Delegatury PZD w Gliwicach.Prezes ogrodu zaproponował na przewodniczącego zebrania pana Lecha Narusza kandydatura została przegłosowana jednogłośnie. Przewodniczący odczytał porządek i regulamin zebrania które w głosowaniu zostały przyjęte.w dalszej kolejności dokonano wyborów Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków. Po ukonstytuowaniu się w/w komisji przewodniczący Komisji Mandatowej odczytał protokół w którym Komisja stwierdziła ze na 176 działkowców według listy obecności obecnych jest 85 działkowców. Wzwiazku z tym zebranie w I terminie jest nie prawomocne i nie może podejmować uchwał. Po odczytaniu tego protokołu przewodniczący zebrania zamknął zebranie w I terminie i zgodnie z zawiadomieniem zebranie odbędzie się w II terminie za 30 min. W przerwie pomiędzy I a II terminem zabrali glos przedstawiciele Delegatury którzy omówili najistotniejsze zagadnienia ustawy oraz wyroku NSA w sprawie altan oraz pismo RPO do wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej.

Po 30 min przerwie prezes ROD otworzył II termin zebrania i na przewodniczącego ponownie zaproponował pana Lecha Narwusza,kandydatura została jednogłośnie przyjęta. Przewodniczący odczytał porządek i regulamin zebrania na II termin które w głosowaniu zostały przyjęte. Następnie dokonano wyborów Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków. Po ukonstytuowaniu sie w/w komisji przewodniczący oddał głos Komisji Mandatowej która na podstawie listy obecności stwierdziła że na 176 działkowców w II terminie obecnych jest 81 to jest 46% w związku z tym zebranie w II terminie jest prawomocne i może podejmować uchwały. Po odczytaniu protokołu Komisji Mandatowej zabrał głos prezes ogrodu który złożył wniosek aby ogród pozostał w strukturach stowarzyszenia PZD. Przewodniczący zebrania oddał glos Komisji Uchwał i Wniosków która odczytała projekt uchwały o treści/ Zebranie wszystkich działkowców z ROD ,,Ptasi Raj'' w Gliwicach zwołane na podstawie art.69. ust.1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013r o rodzinnych ogrodach działkowych obradujące w dniu 18.września 2014.r zgodnie z art. 70 ust. 1 pkt.i ustawy o ROD postanawia.
Pozostawić ROD ,,Ptasi Raj '' w Gliwicach jako jednostę organizacyjną stowarzyszenia ogrodowego PZD i powierzenie mu dalsze prowadzenie ogrodu. Przewodniczący zebrania poddał ten projekt pod głosowanie który został przyjęty za 80 jeden wstrzymujący się. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Po przegłosowaniu przewidniczacy zakończył zabranie.

Źródło i zdjęcia Jan Pękala


Narada w OZ Śl. PZD

Napisany przez delegatura 2014-09-18 19:26:05 Środkowoeuropejski czas letniW dniu 18 .09.2014 r. w OZŚl. odbyła się narada Kierowników Biur Delegatur Rejonowych OZ Śl. PZD w Katowicach. Naradę prowadził Prezes OZ Śl Pan Józef Noski,który przedstawił porządek i tematykę narady. Po czym omówił bieżące informacje z działalności OZ i Związku .szczególnie skupił sie na informacji z Posiedzenia Krajowej Komisji Statutowej .
W dalszym wystąpieniu omówił zebrania ustawowe i jakie wnioski z tego wynikają, listy i petycje składane przez ogrody i indywidualnych działkowców do RPO ,oraz składanie podpisów poparcia nad poprawką Ustawy Prawo Budowlane i innych ustaw ,,Stop Rozbiórkom Altan''. W swym wystąpieniu zaapelował do Kierowników Biur Delegatur,Zarządów ROD i do działkowców aby akcję zbierania podpisów uznać priorytetowo, bo jest to w obronie naszych altan i odszkodowań za nich w przypadku likwidacji ogrodu.

Po tym wystąpieniu wywiązała się dyskusja w której wyjaśniono wiele nurtujących spraw oraz dokonano istotnych ustaleń do dalszej działalności takich jak; weryfikacja i przekazywanie dokumentów z zebrań wszystkich działkowców, poglądy działkowców wynikające z tych zebrań,sprawy finansowe i wiele innych zagadnień które będą służyć w dalszej działalności OZ Śl. i Delegatur Rejonowych PZD OZ Śląskiego.

Z innych zagadnień które były omawiane to; Zbliżające sie wybory samorządowe , promocja związku w prasie i radiu, strony internetowe ROD,znaczenie szkoleń ich przygotowanie i przeprowadzenie .Po rzeczowej dyskusji nad w/ w zagadnieniami zakończono naradę.

Źródło i zdjęcia Jan Pękala


Zebranie i Dożynki w ROD ,, POCH ‘’

Napisany przez delegatura 2014-09-18 19:05:07 Środkowoeuropejski czas letniW dniu 13.09.2014r. w ROD ,,POCH’’ w Gliwicach odbyło się zebranie wszystkich działkowców w celu wybrania stowarzyszenia ogrodowego. Zebranie odbyło się w pierwszym terminie - na 113 działkowców w zebraniu uczestniczyło 62 t.j. 54,9%. Zebranie otworzyła prezes Janina Sałamacha. Gościem i obserwatorem ze strony Delegatury Gliwickiej był pan Henryk Sadowski. Przewodniczącą zebrania została wybrana jednogłośnie pani Elżbieta Tomczyk – Cąpała. Projekt uchwały Zarządu o pozostawieniu Ogrodu w strukturach organizacyjnych Stowarzyszenia Ogrodowego PZD został przyjęty większością głosów - 60 głosów ,,za’’ oraz 2 wstrzymujące się.
Po zakończeniu zebrania odbyły się uroczystości dożynkowe. Pan Henryk Sadowski udzielił informacji działkowcom o obecnej sytuacji w związku i czekającej nas jeszcze walce o utrzymanie Ogrodów i altan. Uhonorowano działkowców wyróżniających się odznaczeniami związkowymi oraz upominkami książkowymi. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych, były suto zastawione stoły smakołykami wykonanymi przez działkowców, piwo i dobra muzyka.


Źródło: Janina Sałamacha zdjęcia Katarzyna Ostasz - Karasińska


ROD "Świt" pozostaje w Stowarzyszeniu PZD

Napisany przez delegatura 2014-09-17 10:03:01 Środkowoeuropejski czas letni


W sobotę 13.09.2014r.w Klubie osiedlowym FRAC przy ul. Zubrzyckiego odbyło się zebranie wszystkich działkowców z ROD "Świt" w celu wyboru Stowarzyszenia,które będzie prowadziło ogród.Przedstawicielem Delegatury na to zebranie był p.Sebastian Ciągwa.O godz. 15.00 Prezes ogrodu p.Budzanowski Ryszard otworzył zebranie witając przybylych działkowców i przedstawiciela Delegatury. Z sali zaproponowano na przewodniczącego zebrania Prezesa ogrodu p.Ryszarda

Budzanowskiego. Kandydatura ta została jednogłośnie przegłosowana.

Sekretarzem zebrania została jednogłośnie wybrana p.Krystyna Szpiech.

Przewodniczący zebrania odczytał porządek i regulamin zebrania,które przyjęto jednogłośnie.

Wybrano Komisję mandatową oraz Komisję uchwał i wniosków.

Przewodniczący Komisji mandatowej p.Józef Wrzeszcz odczytał protokół komisji z I terminu zebrania,który stwierdził że na 126 uprawnionych działkowców w zebraniu bierze udział 34 osoby co stanowi 26,98%

W związku z powyższym z powodu braku obecności co najmniej połowy liczby działkowców odbywające się zebranie w I termine jest niezdolne do podejmowania uchwały.Na podstawie protokołu Komisji mandatowej przewodniczący zamknął zebranie w I terminie informując działkowców że zebranie w II terminie rozpocznie się o godz. 15.30.

W przerwie na podpisywanie listy obecnosci dla II terminu, przedstawiciel Delegatury poinformował zebranych o aktualnej sytuacji w Związku w świetle wyroku NSA w sprawie altan;pisma RPO do v-ce Premier Elżbiety Bieńkowskiej nt.ustawy o ROD z 13.12.2013r.;spraw związanych z opracowaniem nowego Statutu Związku; przebiegu zebrań" stowarzyszeniowych" na szczeblu Delegatury i Związku.

O godz.15.30 Prezes ogrodu otworzył zebranie w II terminie. Na przewodniczącego zebrania ponownie zgloszono Prezesa ogrodu p.Ryszarda Budzanowskiego,którego kandydatura zostala jednogłośnie przyjęta.

Sekretarzem zebrania ponownie wybrano p.Krystynę Szpiech. Przewodniczący zebrania odczytał porządek i regulamin zebrania.Dokumenty te zostały przyjęte jednogłośnie.

Wybrano Komisję mandatową oraz Komisję uchwał i wniosków. Przewodniczącym komisji mandatowej został p.Józef Wrzeszcz,a Przewodniczącą komisji uchwał i wniosków Pani Jadwiga Kwiecień.

Przewodniczący komisji mandatowej odczytał potokół komisji w którym stwierdził że na 126 uprawnionych działkowców w zebraniu bierze udział 38 osób co stanowi 30,16%, a więc zebranie odbywajace się w II terminie jest prawomocne i może podejmować uchwałę..

Prezes ogrodu zgłosił wniosek o pozostawieniu ogrodu w strukturach PZD odpowiednio go uzasadniając.Stwierdzając mianowicie, że dotychczasowe doświadczenia nie pozostawiają złudzeń że tylko PZD jest w stanie nam pomóc i nas bronić.

Komisja uchwał i wniosków po zapoznaniu się protokółem Komisji mandatowej stwierdzającej prawomocność zebrania oraz zgłoszonym wnioskiem w sprawie wyboru stowarzyszenia,proponuje zebranym o podjęciu uchwały o pozostawieniu ROD"Świt" w Gliwicach w strukturach stowarzyszenia ogrodowego Polskiego Związku Działkowców.

Uchwała ta w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie.

Po podjęciu powyższej tak ważnej dla ogrodu uchwały przewodniczący zebrania zamknął obrady dziękując zebranym za przybycie i przyjęcie jedynie słusznej decyzji o pozostawieniu ogrodu w strukturach PZD.

Przedstawiciel Delegatury pogratulował działkowcom za właściwy wybór stowarzyszenia a prowadzącemu zebranie, komisją i sekretarzowi za sprawne przeprowadzenie tak ważnego zebrania.

W dalszej części spotkania przedstawiciel Delegatury odpowiadał na liczne pytania działkowców w zakresie: opłat ogrodowych,zawierania umów przeniesienia praw do działki,umów dzierżawy działkowej, uprawnień osób bliskich, zasad budowy altan,uzyskiwania dotacji na rozbudowę infrastruktury ogrodowej i wiele innych.

Odpowiedzi te i wyjaśnienia zostały przyjęte brawami. Całość bardzo udanego zebrania zakończyła się po godz.17.00

Treść i zdjęcia Sebastian Ciągwa.Działkowcy ROD Wypoczynek pozostają w strukturach PZD

Napisany przez delegatura 2014-09-16 20:26:26 Środkowoeuropejski czas letniW dniu 13.09.2014r w ROD Wypoczynek w Gliwicach odbyło się zebranie wszystkich działkowców w celu wyboru stowarzyszenia , które będzie zarządzać ROD. Zebranie o godz. 13.00 otworzył Prezes ogrodu Pan Andrzej Skulski, który przywitał działkowców oraz przedstawiciela Delegatury Gliwice Zenona Jabłońskiego .Na prowadzącego zebrania Prezes zaproponował Panią Anielę Siłuch , kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Prowadząca zaproponowała na sekretarza zebrania Panią Alicję Miazgowicz kandydatura została przyjęta jednogłośnie , następnie przedstawiła porządek zebrania oraz regulamin, które zostały przyjęte jednogłośnie. Dokonano wyboru Komisji Mandatowej , oraz Komisji Uchwał i Wniosków poszczególni kandydaci zostali zaakceptowani jednogłośnie przez uczestników zebrania.
Następnie Przewodnicząca Zebrania poprosiła Przewodniczącego Komisji Mandatowej o odczytanie protokołu Komisji.
Przewodniczący Pan Komisji Mandatowej Pan Zbigniew Majchrzak odczytał protokół komisji ,która stwierdziła , że na 195 działkowców ROD Wypoczynek uprawnionych do wzięcia udziału w zebraniu obecnych jest 49 działkowców co stanowi 25 % działkowców a więc zebranie w pierwszym terminie jest niezdolne do podejmowania uchwał.. Przewodnicząca zakończyła zebranie w pierwszym terminie i ogłosiła , że zebranie w drugim terminie odbędzie się w dniu dzisiejszym o godz.15.00 .zgodnie z zaproszeniem na zebranie.
W przerwie zabrał głos Prezes ogrodu , oraz przedstawiciel Delegatury , którzy zapoznali działkowców z nową ustawą o ROD , aktualną sytuacją w związku oraz odpowiadali na pytania działkowcówPo wysłuchaniu informacji na temat zagrożeń w związku z orzeczeniem N.S.A. w sprawie altan działkowcy z zadowoleniem przyjęli informację o powstaniu Komitetu ; Stop Rozbiórkom Altan .;
W czasie przerwy pomiędzy pierwszym a drugim terminem zebrania działkowcy składali podpisy na listach poparcia pod obywatelskim projektem ustawy STOP ROZBIÓRKOM ALTAN.
O godz.15.00 Prezes ogrodu otworzył Zebranie w drugim terminie , zaproponował na Przewodniczącą Zebrania Panią Anielę Siłuch , propozycja Prezesa została przegłosowana jednogłośnie. Dokonano wyboru Protokulanta , oraz wyboru Komisji Mandatowej i komisji Uchwal i Wniosków , poszczególne kandydatury zostały przyjęte przez zebranych działkowców w głosowaniu. Odczytano porządek oraz regulamin Zebrania , które zostały przyjęte jednogłośnie. Przewodnicząca Zebrania poprosiła Przewodniczącego Komisji Mandatowej o odczytanie protokołu Komisji. Komisja Mandatowa na podstawie listy obecności oraz policzenia głosów działkowców stwierdziła , że na 195 działkowców uprawnionych do udziału w zebraniu obecnych jest 49 działkowców co stanowi 25 % uprawnionych a więc zgodnie z art.70.ust.1. ustawy o ROD z dnia 13.12.2013 r. zebranie jest niezdolne do podejmowania uchwał w drugim terminie.

.

Po przedstawieniu Protokołu Komisji Mandatowej Przewodnicząca Zebrania poinformowała zebranych, że zgodnie z art.74.1 w przypadku nie podjęcia uchwały o której mowa w art.70 ust.1.pkt.1 albo 2. ROD pozostaje jednostką organizacyjną stowarzyszenia o którym mowa w art.65. ust.1.pkt.1 , która prowadzi ten ogród na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

Na zakończenie zabrał głos Prezes ogrodu, który podziękował działkowcom za przybycie na zebranie.

Źródło i zdjęcia Zenon Jabłoński

Działkowcy z ROD „ Nad Potokiem” powiedzieli TAK PZD.

Napisany przez delegatura 2014-09-16 18:35:41 Środkowoeuropejski czas letni


W dniu 13.09.2014 r. na terenie ROD „ Nad Potokiem „ w Gliwicach odbyło się Zebranie Wszystkich Działkowców w celu podjęcia decyzji o wyborze stowarzyszenia które będzie prowadziło ogród . Zebranie zwołano zgodnie z art.69 ust 1, oraz art.72 ust 1.ustawy o ROD z dnia 13.12.2013 roku.
O godz.16,00 zebranie otworzył Prezes Ogrodu Pan Stefan Gajewski , który przywitał działkowców oraz Przedstawiciela Delegatury Rejonowej Gliwice Zenona Jabłońskiego.
Prezes przedstawił cel zebrania , oraz zaproponował na prowadzącego Pana Mariana Snopkowskiego kandydatura została przegłosowana jednogłośnie Przewodniczący Zebrania na wstępie udzielił głosu przedstawicielowi Delegatury Gliwice , który wręczył Panu Prezesowi Ogrodu puchar z okazji 35-lecia ogrodu ufundowany przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD , jednocześnie przekazał wszystkim działkowcom Serdeczne Życzenia z okazji jubileuszu. Przewodniczący zebrania na protokulanta zebrania zaproponował Panią Bogdańską kandydatura została przegłosowana jednogłośnie następnie przedstawił Porządek Zebrania oraz odczytał Regulamin Zebrania , powyższe zostały przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Następnie została powołana Komisja Mandatowa , oraz Komisja Uchwal i Wniosków, kandydatury komisji zostały przegłosowane jednogłośnie. Przewodniczący Zebrania poprosił Przewodniczącą Komisji Mandatowej Panią Teresę Citkowską o przedstawienie protokołu komisji. Komisja Mandatowa stwierdziła , że na 91 działkowców uprawnionych do wzięcia udziału w zebraniu obecnych jest 58 co stanowi 63,7% działkowców uprawnionych a więc zgodnie z art.70 ust.2 ustawy o ROD z dnia 13.12.2013 zebranie wszystkich działkowców odbywające się w pierwszym terminie jest zdolne do podejmowania uchwał.
Po wystąpieniu Przewodniczącej Komisji Mandatowej głos zabrał Prezes ogrodu , który przedstawił wniosek o pozostawienie ROD „ Nad Potokiem” w strukturach PZD., wniosek ten został przyjęty przez uczestników zebrania gromkimi brawami. , Wniosek został przekazany do Komisji Uchwal i Wniosków. Następnie Przewodniczący Zebrania udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Uchwał i Wniosków Panu Zygmuntowi Benduckiemu , który przedstawił Protokół Komisji i zaproponował uczestnikom zebrania podjęcie uchwały o pozostawienie „ ROD Nad Potokiem „ w strukturach Stowarzyszenia PZD. Uchwała została przegłosowana jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Po zakończeniu głosowania przewodniczący zebrania udzielił głosu Prezesowi ogrodu , który podziękował działkowcom za tak liczny udział w zebraniu. Przedstawiciel Delegatury Rejonowej Gliwice pogratulował działkowcom podjęcia właściwej decyzji oraz podziękował Zarządowi za prawidłowe przygotowanie Zebrania . Następnie Prezes ogrodu i przedstawiciel Delegatury odpowiadali na pytania zadawane przez działkowców związane z aktualną sytuacją w związku oraz sprawami związanymi z funkcjonowaniem ogrodu. Po dyskusji Przewodniczący ogłosił zakończenie zebrania i zaprosił działkowców do składania podpisów udzielenia poparcia Komitetowi powołanemu przez K.R PZD. „ STOP ROZBIÓKA ALTAN

Źródło i zdjęcia Zenon Jabłoński


Basia zaprasza do zwiedzenia ROD „NASZA PRZYSZŁOŚĆ „

Napisany przez delegatura 2014-09-15 22:45:32 Środkowoeuropejski czas letniROD „NASZA PRZYSZŁOŚĆ” położony jest w Gliwicach-Łabędach przy ul. Partyzantów.Ogród jedną stroną przylega do ładnego lasu. Składa się z 206 działek. Uzbrojony jest w sieć wodociągową i elektryczną.

Działkowcy mają do dyspozycji dużą świetlicę i drugi budynek stanowiący biuro.Zapracowany prezes ogrodu pan Walerian Zimny udostępnia mi spisaną historię ogrodu.
Korzystam z wspomnień pana Eugeniusza Kobuszewskiego jednego z założycieli ogrodu. W 1948 z jego inicjatywy na jednym z posiedzeń Zarządu Huty Łabędy postanowiono stworzyć ogród pracowniczy. Po uzgodnieniach z Przewodniczącym Rady Gminy w Łabędach został wskazany teren nieużytków do zagospodarowania pod działki.
Od 1951 roku ogród pozostał pod patronatem Zakładów Mechanicznych Łabędy-wydzielonych z struktur Huty Łabędy.
W tamtych latach na działkach królowały uprawy warzyw, ziemniaków, sadzono drzewka owocowe i nieśmiało kwiaty. Działkowcy również zajmowali się hodowlą królików, kur a nawet świnek. Altanki często były budowane z drewna pochodzącego z opakowań transportowych maszyn.
Obecny obraz ogrodu to inwencja twórcza wielu Zarządów i działaczy ogrodowych. W realizacji projektów na ogół brali udział wszyscy działkowcy wkładając wiele trudu w tworzenie swojego „drugiego domu”.Obecnie ROD „NASZA PRZYSZŁOŚĆ” to kolorowe działki z wypielęgnowanymi trawnikami i eleganckimi murowanymi altanami.

Działkowcy lubią atmosferę spotkań wśród zieleni, dających okazję do wymiany wzajemnych doświadczeń. Gospodarują wspólnie uzgadniając najważniejsze zadania na Walnych Zebraniach. Również lubią się wspólnie bawić na dorocznych dożynkach i jubileuszach. W tym ogrodzie gościli z okazji 65-lecia ogrodu przedstawiciele władz miasta.. Trzeba być naprawdę przyzwoitym ogrodem, dobrze prowadzonym z sympatycznymi działkowcami, aby sprostać takiemu wyróżnieniu.

Ogród opisała Barbara Głogowska, a zdjęciami opatrzył Krzysztof Głogowski


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Odwiedziło nas:monitoring pozycji

© 2010 by Lex_killmen