STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW MAPY OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU KSIĘGA GOŚCI WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE

baner codzienniepomagam.pl
 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

ROD Jaśmin wybrało stowarzyszenie.

Napisany przez delegatura 2014-06-28 21:19:18 Środkowoeuropejski czas stand.


W dniu 28.06.2014 r. w ROD ,,JASMIN'' w Gliwicach odbyło się zebranie działkowców, celem wyboru stowarzyszenia które będzie zarządzać ogrodem. Prezes ROD pani Maria Naróg po otwarciu zebrania przywitała działkowców oraz przedstawicieli Delegatury Rejonowej w Gliwicach w osobach; Zdzisława Kowalika wykładowcę szkoleń PZD oraz Kierownika Delegatury. Następnie zaproponowała na przewodniczącą dzisiejszego zebrania panią Krystynę Natalską kandydatura ta została jednogłośnie przegłosowana. Przewodnicząca zebrania odczytała porządek oraz regulamin zebrania, które w glosowaniu jednogłośnie zostały przyjęte. W dalszej kolejności dokonano wyborów Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowej. Następnie udzieliła głosu Komisji Mandatowej, która na podstawie listy obecności stwierdziła, iż na 160 działkowców w/g listy obecności obecnych jest 79 osób. Komisja mandatowa ogłosiła, iż zgodnie z Art.70.Ust.2 ustawy o ROD z dnia 13.grudnia 2013. r zebranie w I terminie nie może być prawomocne. W związku z tym zgodnie Art.72. Ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r i zgodnie z zawiadomieniem II termin zebrania odbędzie się 30 min później.W czasie przerwy działkowcy podpisywali listę obecności na drugi termin zebrania , oraz listy poparcia ,,STOP ROZBIÓRKOM ALTAN''. Przedstawiciele Delegatury Rejonowej odpowiadali na zadawane pytania, które są nie jasne dla działkowców oraz zapisy projektu statutu PZD. Po upływie 30 min pani Prezes ROD pani Maria Naróg ponownie otwarła zebranie i na przewodnicząca zaproponowała panią Krystynę Natalską, które jednogłośnie została przegłosowana. Przewodnicząca zebrania ponownie odczytała porządek i regulamin zebrania, które zostały przyjęte jednogłośnie. Następnie dokonano wyborów Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowej. Następnie oddała głos Komisji mandatowej, która na podstawie listy obecności ze na 160 działkowców w/g listy obecności na II termin obecnych jest 73 osoby, co zgodnie z Art.72,ust 2 jest prawomocne i może podejmować Uchwałę.

Po odczytaniu protokołu o zebraniu prawomocnym złożono wniosek o następującej treści. Składam wniosek aby ROD ,,Jasmin'' pozostał w stowarzyszeniu ROD PZD bo jest to gwarantem jedności i siły związku. Przewodnicząca zebrania poddała ten wniosek pod głosowanie, który został jednogłośnie przegłosowany. Następnie Komisja uchwał odczytała uchwałę że ROD ,,Jasmin'' w Gliwicach pozostaje w stowarzyszeniu ROD PZD.Źródło i zdjęcia Jan Pękala


Narada kierowników.

Napisany przez delegatura 2014-06-27 20:51:31 Środkowoeuropejski czas stand.W dniu 27.06.2014r w OZ.Śl. odbyła się narada Kierowników Biur Delegatur.
Odprawę prowadzili; Prezesi OZ.Śl. panowie Józef Noski i Jan Jaworek.
Głównymi tematami było;
- informacje składane przez Kierowników Delegatur, dotyczących zebrań wszystkich działkowców.
- Powołanie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ,, STOP ROZBIÓRKOM ALTAN'' w celu inicjatywy obywatelskiej w sprawie zmiany ustawy, Prawo Budowlane .
- Projekt nowego Statutu PZD.
Po otwarciu i przywitaniu uczestników narady Prezes OZ.SL. Pan Józef Noski omówił zagadnienia związane z projektem statutu PZD. Jednocześnie zalecił, aby on był dyskutowany z działkowcami, a wnioski i propozycje przekazywane do OZ lub KR. Następnie zapoznał ze w dniu 26.06.2014r
KR powołała Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ,, STOP ROZBIÓRKĄ ALTAN'' jednocześnie zaapelował o zbieraniu podpisów pod projektem ustawy o zmianie ustawy -Prawo Budowlane w art. dotyczących altan. Po omówieniu tych zagadnień wywiązała się rzeczowa dyskusja, z której wynikało, że uczestnikom narady zależy, aby z tymi wiadomościami dotrzeć do szerokiej rzeszy działkowców jak również i sympatyków Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W naradzie brali udział Pan mgr. Mateusz Macianty, który wyjaśniał sprawy terenowe, które nakłada Ustawa o ROD z dnia 13 grudnia 2013r, oraz radca prawny OZ.Śl. Pani Monika Deorowicz, która udzielała odpowiedzi z zagadnień prawnych.Źródło i zdjęcia Jan Pękala


Przeglądy konkursowe Delegatury.

Napisany przez delegatura 2014-06-27 10:38:16 Środkowoeuropejski czas stand.


W dniu 26.06.2014 Rozpoczęto przegląd konkursowy Delegatury Gliwice w kategorii:

"RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY 2014" i "WZOROWA DZIAŁKA ROKU 2014".

Komisja w składzie;
Zdzisław Prejzner, Janina Banasik, Tadeusz Witek w dniu dzisiejszym oceniła cztery ogrody;

- ROD Wrzos w Gliwicach - po ogrodzie oprowadzał p. Prezes Łukasz Zając

- ROD Uciecha w Pyskowicach - ogród przedstawił p. Prezes Henryk Białowąs

- ROD Malwa w Gliwicach - o ogrodzie opowiadali p. Prezes Władysław Gazda i v-ce prezes p. Janusz Gidek

- ROD Jaśmin w Gliwicach - swój ogród ciekawie zaprezentowała pani prezes Maria Naróg i p. Brygida Jańczyk


W dalszej kolejności komisja odwiedzi ogrody:

30.06.2014 - ROD 1-go Maja w Gliwicach, ROD Pod Różą w Knurowie-Szczygłowicach, ROD Dzierżona w Knurowie

02.07.2014 - ROD Czerwona Róża, ROD Nowy Start i ROD Radość w Gliwicach

Źródło i zdjęcia – zobacz w galerii zdjęć – Janina Banasik


PZD inicjuje kolejny projekt obywatelski

Napisany przez delegatura 2014-06-26 20:35:23 Środkowoeuropejski czas stand.

Podczas posiedzenia KR PZD, które odbyło się 26 czerwca br. powołany został Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Stop Rozbiórkom altan". Jego zawiązanie podyktowane jest potrzebą nowelizacji ustawy Prawo budowlane, która wykluczy ryzyko rozbiórki altan, co bez zmiany prawa grozi nawet 900 000 działkowców.

Dlaczego PZD inicjuje kolejny projekt obywatelski

Potrzeba nowelizacji prawa budowlanego to następstwo kontrowersyjnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 stycznia br., który pod znakiem zapytania postawił legalność prawie wszystkich altan znajdujących się w ogrodach działkowych. W wyniku braku precyzyjnej definicji pojęcia "altana", w ustawie Prawo budowlane, NSA powołał się na definicję słownikową, zgodnie, z którą przez altanę należy rozumieć "budowlę o lekkiej konstrukcji, często ażurowej, stawianej w ogrodzie, przeznaczoną do wypoczynku i ochrony przed słońcem". Wykładnia ta spowodowała, iż wobec działkowca, który postawił na swojej działce obiekt niezgodny z ww. definicją, NSA utrzymał nakaz rozbiórki altany (dowiedz się więcej na ten temat- link). Co gorsza, warunków stawianych przez NSA, nie spełnia praktycznie żadna z ponad 900 000 altan stojących dzisiaj w ROD. Każdej z nich zagraża, więc rozbiórka!

Pomimo upływu 6 miesięcy od ogłoszenia w/w orzeczenia, nagłośnienia sprawy przez PZD i media, kwestia zabezpieczenia praw działkowców przed negatywnymi skutkami luki w zapisach ustawy nie doczeka się reakcji ze strony żadnego organu władzy publicznej, posiadającego prawo inicjatywy ustawodawczej. Wywołuje to duży niepokój wśród działkowców, gdyż ułomność przepisów oznacza ryzyko wszczynania kolejnych postępowań ws. rozbiórki altan.

W tej sytuacji Polski Związek Działkowców, jako organizacja powołana do obrony praw i interesów działkowców, uznał, że nie może dalej biernie czekać na rozwój wypadków. Podczas posiedzenia KR PZD w dniu 26 czerwca br., powołany został Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Stop rozbiórkom altan", który będzie promował obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Akt ten ma uchronić działkowców przed widmem masowej rozbiórki altan.

Razem ochronimy altany

KR PZD wystąpiła również do wszystkich struktur PZD o zaangażowanie się w ideę przedłożenia Sejmowi RP projektu obywatelskiego. Aby trafił do Sejmu podpis pod nim musi, bowiem złożyć minimum 100 000 obywateli. Stąd kwestia dotarcia do działkowców z informacją o ważnej dla nich inicjatywie, będzie miała obecnie priorytetowe znaczenie.

Biorąc pod uwagę zaniepokojenie, jakie wśród działkowców wywołał wyrok NSA, oraz pamiętając sukces, jakim zakończyło się zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD, można mieć nadzieję, że jeżeli działkowcy, tak jak dotychczas, masowo włączą się w walkę o swoje prawa, to spełnienie tego wymogu nie powinno być jakimkolwiek problemem.
Projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw


Projekt

USTAWA
z dnia … ……. 2014 r.
o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) w art. 29 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) •altan działkowych i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;".

Art. 2. W ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) wprowadza się następujące zmiany:
1) W art. 2 po pkt 9 dodać pkt 9a w brzmieniu:
„9a) altanie działkowej – należy przez to rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich; ”;
2) w art. 13 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Na terenie działki nie może znajdować się altana działkowa lub obiekt gospodarczy o powierzchni zabudowy przekraczającej powierzchnię określoną w art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40).
2. W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę działkową lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, stowarzyszenie ogrodowe zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej.”;
3) w art. 36 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany działkowej w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub”.

Art. 3. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) w art. 7:
1) •w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) •położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budynki stanowiące infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40), z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;".

Art. 4. Do spraw wszczętych a niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy niniejszej ustawy.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie
Potrzeba nowelizacji prawa regulującego zasady wznoszenia na terenie działek w rodzinnych ogrodach działkowych niewielkich domków rekreacyjno – wypoczynkowych, zwanych altanami, podyktowana jest koniecznością ochrony kilkuset tysięcy obywateli przed negatywnymi konsekwencjami braku precyzji dotychczasowych zapisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Kwestię wznoszenia na terenie działek w ROD obiektów budowlanych reguluje obecnie art. 29 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego, zgodnie z którym „Pozwolenia na budowę nie wymaga (-)budowa altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich”;
Jak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2014r. (sygn. akt II OSK 1875/12), lakoniczność powyższej regulacji, w szczególności brak legalnej definicji pojęcia „altana”, powoduje, że przy wykładni tego przepisu konieczne jest posłużenie się definicją pojęcia „altana” ze słownika języka polskiego. W konsekwencji, zdaniem NSA, przez „altanę” w rozumieniu prawa budowlanego „należy rozumieć budowlę o lekkiej konstrukcji, często ażurowej, stawianą w ogrodzie, przeznaczoną do wypoczynku i ochrony przez słońcem i deszczem”. Wykładnia ta spowodowała, iż wobec działkowca, który wzniósł na terenie działki w ROD obiekt o wymiarach zgodnych z art. 29 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego, jednakże o konstrukcji niezgodnej z w/w definicją, orzeczono nakaz rozbiórki.
W skali kraju altany na działkach w ROD posiada około 900 000 działkowców. W zdecydowanej większości przypadków są one obiektami nieodpowiadającymi definicji przyjętej przez NSA. W powszechnie panującym wśród działkowców przekonaniu, z dotychczasowych zapisów prawa budowlanego wynikało, bowiem, że przy wznoszeniu altany jedynym kryterium, którego musieli przestrzegać, były wymiary obiektu, zaś całkowicie obojętna była kwestia technologia ich budowy. Stąd należy szacować, że w świetle wykładni poczynionej przez NSA, bez zmiany obecnie obowiązującego prawa zarzut dopuszczenia się samowoli budowlanej może być postawiony nawet 900 000 działkowców.
Celem proponowanej nowelizacji jest, zatem doprecyzowanie zapisów prawa budowlanego w zakresie regulacji odnoszących się do budownictwa na działkach w ROD oraz zabezpieczenie działkowców przed negatywnymi konsekwencjami dotychczasowych uchybień legislacyjnych, na których zaistnienie pośrednio uwagę zwrócił NSA. Działanie to pozwoli uniknąć w przyszłości wątpliwości, co do legalności postępowania osób wznoszących altany na działkach oraz oddali ryzyko masowego wszczynania postępowań w/s rozbiórki już istniejących altan, które działkowcy wznosili w uzasadnionym przeświadczeniu o działaniu zgodnym z prawem.
Należy zaznaczyć, że sytuacja, w jakiej znalazła się liczna grupa obywateli będących właścicielami obiektów niespełniających kryteriów „altan” zakreślonych w wyroku NSA, jest następstwem nieprecyzyjności zapisów prawa budowlanego, a nie ich winy. Stąd obciążanie ich negatywnymi konsekwencjami w postaci nakazu rozbiórki naruszałoby zasadę ochrony zaufania obywatela do państwa i do prawa, zwaną też zasadą lojalności państwa do obywatela. Zasada ta wyraża się w postulacie takiego stanowienia i stosowania prawa, by nie stawało się ono swoistą pułapką dla obywatela i aby mógł on układać swoje sprawy w zaufaniu, iż nie naraża się na prawne skutki, których nie mógł przewidzieć w momencie podejmowania decyzji i działań oraz w przekonaniu, iż jego działania podejmowane zgodnie z obowiązującym prawem będą także w przyszłości uznawane przez porządek prawny.
Za proponowaną w nowelizacji koncepcją ochrony praw działkowców przemawia również to, iż dokonana przez NSA interpretacja art. 29 ust 1 pkt 4 prawa budowlanego wydaje się być sprzeczna z intencją ustawodawcy. Istnieją, bowiem przesłanki, by uznać, iż wbrew ustaleniom poczynionym przez NSA, potoczne znaczenie pojęcia „altana” używanego w kontekście ogrodów działkowych, jest odmienne od definicji przywołanej w orzeczeniu. Za powyższym poglądem przemawiają zarówno okoliczności faktyczne, jak i argumenty historyczne.
Po pierwsze, trudno za racjonalny przyjąć pogląd, że ok. 900 000 działkowców (w praktyce prawie 100 % obywateli, będących adresatami normy zapisanej w art. 29 ust 1 pkt 4 prawa budowlanego) świadomie dopuściło się samowoli budowlanej. Zdecydowanie bardziej uzasadnione wydaje się, iż w ich wyobrażeniu obiekty, które wznieśli na działkach, odpowiadają potocznemu znaczeniu słowa „altana” użytego w kontekście ogrodów działkowych. Okoliczność ta uzasadnia, więc twierdzenie, iż używając pojęcia „altana” w tym konkretnym przepisie, ustawodawca mógł mieć na myśli zupełnie inną kategorię obiektów, niż przyjął to NSA. Pogląd ten wydaje się być tym bardziej prawidłowy, jeżeli prześledzi się historię regulacji prawnych odnoszących się do obiektów budowanych na działkach w ogrodach działkowych.
Tradycja ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich sięga XIX wieku. Od samego początku ogrody były pomyślane, jako forma wsparcia dla najuboższych warstw społeczeństwa. Tereny przeznaczone pod ogrody, nierzadko zdegradowane i mało atrakcyjne, dzielono na niewielkie skrawki ziemi i przydzielano konkretnym rodzinom, które własnym wysiłkiem zagospodarowywały działki. Służyły one przede wszystkim pozyskiwaniu warzyw i owoców oraz jako miejsca wypoczynku.
Sposób korzystania z działek determinował ich wyposażenie. Pracochłonność upraw oraz funkcja rekreacyjna działki powodowały, iż czas przebywania działkowców w ogrodach nierzadko wynosił cały dzień, a nawet dłużej. W konsekwencji naturalnym stało się wyposażanie ich w niewielkie domki służące, jako miejsca schronienia przed deszczem, przygotowania posiłków, przechowania narzędzi, a nierzadko również noclegów podczas kilkudniowych pobytów. Przez bardzo długi okres kwestia wznoszenia tych domków nie była poddana szczególnym regulacjom prawa powszechnie obowiązującego. Normowały ją przepisy porządkowe uchwalane przez samych działkowców, tzw. regulaminy ogrodowe. To właśnie w tych aktach niewielkie domki wznoszone na działkach zaczęto nazywać altanami.
Specyfika organizacji ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce w okresie powojennym, gdzie teoretycznie wszystkie ówczesne pracownicze ogrody działkowe funkcjonowały w ramach jednej struktury organizacyjnej, sprawiła, iż nazewnictwo stosowane w aktach prawa „wewnątrz ogrodowego” zaczęło przenikać do prawa powszechnie obowiązującego. Efektem było przypisanie w aktach prawnych pojęciu „altana” używanemu w kontekście ogrodów działkowych znaczenia, które od lat miało ono w środowisku działkowców – tj. niewielkich domków rekreacyjnych. Przejawem zjawiska były chociażby zapisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego (Dz. U. Nr 8, poz. 48 ze zm.). W § 44 ust. 2 pkt 1 tego rozporządzenia, wśród robót budowlanych, na których przeprowadzenie nie wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę, wskazano „budowę altanek nie przystosowanych do stałego zamieszkania na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych”.
Rozporządzenie to nie określało wprawdzie w stosunku do altanek warunków, co do powierzchni i wysokości lub technologii budowy, ale z punktu widzenia interpretacji przepisu w kontekście znaczenia słowa „altanka”, niezmiernie istotne było dodanie zastrzeżenia, że altanki nie mogły być przystosowane do stałego zamieszkiwania. Zamieszczenie tego zastrzeżenia w sposób oczywisty wskazuje, iż znaczenie przypisane pojęciu „altanki” w przedmiotowym przepisie, nie pokrywało się ze znaczeniem wyinterpretowanym przez NSA w orzeczeniu z dnia 9 stycznia 2014r. Gdyby było inaczej, to wprowadzanie zakazu dostosowywania altanek do stałego zamieszkiwania byłoby zabiegiem legislacyjnym pozbawionym sensu. Obiektów o lekkiej, ażurowej konstrukcji nie sposób, bowiem przystosować do stałego zamieszkania, po takim zabiegu automatycznie traciłyby, bowiem przymiot altanki.
Na przypisanie przez ustawodawcę pojęciu „altany” znaczenia odmiennego od wyinterpretowanego przez NSA pośrednio wskazują również ostatnie zmiany wprowadzone do ustawy prawo budowlane. Mianowicie ustawą z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych Sejm zwiększył dopuszczalną powierzchnię zabudowy altan w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miast z 25 do 35m2. Trudno sobie wyobrazić, aby racjonalny ustawodawca uznał za celowe i uzasadnione potrzebami społecznymi zwiększenie powierzchni altan (w kształcie przypisanym im przez NSA) do tak imponujących rozmiarów. Dla każdego, kto posiada, chociaż minimalne doświadczenie w przedmiocie funkcjonowania ogrodów działkowych, jest oczywistym, że tego rodzaju budowle na działkach o pow. 300-500m2 w praktyce nie występują, bo nie mają żadnego uzasadnienia. Zmiana ta staje się logiczna wyłącznie w przypadku przyjęcia, iż intencją ustawodawcy było zwiększenie powierzchni zabudowy altan rozumianych, jako domki rekreacyjne.
Przedłożona nowelizacja ma, więc w istocie charakter doprecyzowania dotychczasowych zapisów prawa, a nie zmiany obowiązujących rozwiązań. Proponuje się, aby do porządku prawnego obok dotychczasowego pojęcia „altany” wprowadzić nową kategorię „altany działkowej” – niewielkiego domu wznoszonego na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. Jego budowa odbywałaby się na zasadach stosowanych dotychczas do altan, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego (art. 1 projektu). Definicja „altany działkowej” zostałaby zamieszczona w ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, który to akt z założenia ma kompleksowo regulować kwestie odnoszące się do dziedziny życia, jaką jest ogrodnictwo działkowe. Ponadto w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych nastąpiłaby zmiana nazewnictwa – występujące w niej pojęcie „altany” zastąpiłoby pojęcie „altany działkowej” (art. 2 projektu). Analogiczna zmiana nastąpiłaby również w kolejnej ustawie objętej nowelizacją, tj. ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) (art. 3 projektu).
Niniejszy projekt nie spowoduje negatywnych skutków finansowych dla budżetu państwa, ani jednostek samorządu terytorialnego. W szczególności proponowane rozwiązania nie spowodują uszczuplenia dochodów budżetów państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego z powodu zwolnień podatkowych wynikających z przepisu, którego nowelizację proponuje się w art. 3 projektu. Proponowana zmiana, z finansowego punktu widzenia, będzie indyferentna.
Projekt nie pociąga za sobą negatywnych skutków społecznych, a wręcz służy zabezpieczeniu przed takowymi. Dzięki wprowadzonej zmianie kilkaset tysięcy rodzin działkowców uniknie ryzyka objęcia nakazem rozbiórki wobec obiektów, których legalność może być zakwestionowana wyłącznie w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi wynikającymi z nieprecyzyjnych zapisów zawartych w dotychczasowej ustawie.
Zagadnienia objęte niniejszym projektem nie stanowią przedmiotu regulacji prawa wspólnotowego.

KR PZD (a.j)


Basia i Krzysztof zapraszają do zwiedzenia ( ostatniego przed przerwą wakacyjną ) Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Napisany przez delegatura 2014-06-24 05:00:55 Środkowoeuropejski czas stand.ROD HUTNIK to ostatni –przed krótką przerwą wakacyjną ogród, który odwiedzam.
Wejścia do ogrodu znajdują się przy ulicy Warszawskiej i ulicy Gierymskiego.
Hutnik przylega do ROD Stokrotka i ROD Mimoza. Na ostatnim Walnym Zebraniu działkowcy podjęli uchwałę o przyłączeniu się do Mimozy. Trwają przygotowania do wdrożenia uchwały w życie. Nie udaje mi się spotkać z prezesem ogrodu, przebywa poza Gliwicami.O ogrodzie opowiada mi pan Stanisław Mizielski, który jest działkowcem HUTNIKA od 40 lat.Ogród powstał w 1946 roku. Składa się z 62 działek. Był objęty patronatem przez Hutę 1maja i na działkach gospodarowali przede wszystkim pracownicy tego przedsiębiorstwa. W ogrodzie jest nowy wodociąg, ale z żalem mówi pan Mizielski o braku prądu, który ułatwiłby koszenie czy cięcie. Problemem jest brak gospodarza. Ogólnie w ogrodzie panuje porządek, więc nie jest to zauważalne, ale wiem jak to jest, gdy nagle zepsuje się zamek przy bramie lub „nawiedzi” inna awaria -kto naprawi!!!W ogrodzie jest jeden aktywny gołębiarz. Osobiście nie widziałam go, bo też niewiele można było obejrzeć przez olbrzymie, gęste żywopłoty okalające działki. Dwie działki czekają na nowych użytkowników.

Miłym akcentem zwiedzania tego ogrodu było zaproszenie na kawę przez sympatyczne działkowiczki - panią Monikę Wojdytę i jej córkę Ewę Rusiecką. Przerywają pracę, aby nam opowiedzieć jak tu się żyje. „Fajnie! Super sąsiedzi i aktywny wypoczynek.”

Kiedy my, kobiety, ucinamy pogaduchy o roślinkach i ogrodowych kotkach „fotograf” szaleje z pieskiem działkowiczek(oczywiście nazwy rasy zapomniałam), ale psiak wyjątkowo radosny.

Opuszczamy ogród z pewnym niedosytem, nie zdobyliśmy żadnych ciekawostek, mało dowiedzieliśmy się o historii ogrodu. Nie zawsze się udaje.Ogród opisała Barbara Głogowska zdjęciami opatrzył Krzysztof Głogowski


Szkolenie w ROD Przyszłość

Napisany przez delegatura 2014-06-21 22:01:49 Środkowoeuropejski czas stand.Zarząd ROD ,,Przyszłość '' w Ziemięcicach zwrócił się z prośba do Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach o dokonanie przeszkolenia oraz wykładni Ustawy o ROD z dnia 13 grudnia oraz przepisów które ona nakłada na zarządy ROD. W dniu 21,06.2014r odbyło się takie spotkanie, w którym uczestniczyło 39 osób działkowców ogrodu. Przedstawiciele Delegatury Rejonowej w Gliwicach w osobach Kierownik Biura Delegatury oraz członek OKR Pan Zenon Jabłoński i członek OK Rozjemczej Pan Antoni Janus w dostępny sposób omówili zagadnienia nurtujące działkowców oraz zarząd.
W swych wystąpieniach szczególną uwagę zwracali na zapisy ustawy, które są nakładają na zarządy w sprawach; jak wygląda procedura przeniesienia praw do działki, jakie dokumenty obowiązują, w przenoszeniu praw do działki, dzierżawy działkowej oraz innych zagadnień z tego zakresu. Następnie szczegółowo zostało omówione jak należy przygotować zebranie działkowców celem wyboru stowarzyszenia, które będzie zarządzać ogrodem i jakie obowiązują dokumenty.

Po tych wykładach działkowcy zadawali pytania dla nich nie jasne lub nie zrozumiałe, na które otrzymywali odpowiedzi oraz wyjaśnienia.

Spotkanie to można uznać za udane, bo widać było, że na wszystkie ich pytania dostawali odpowiedzi, które ich zadawalały i na pewno zaowocują w dalszej pracy.Źródło i zdjęcia Jan Pękala


Szkolenie prezesów ROD

Napisany przez delegatura 2014-06-20 21:31:56 Środkowoeuropejski czas stand.W dniu 20.06.2014r w świetlicy ROD ,,Wyzwolenie'' w Gliwicach odbyło się już ostatnie szkolenie prezesów ROD i osób przygotowujących zebrania wszystkich działkowców zgodnie z ustaw o ROD z dnia 13 grudnia 2013r.wykładowcami szkolenia byli członek OKR Pan Zenon Jabłoński, Członek OZ.Śl. i Członek Prezydium OZ.Śl. Pan Tadeusz Kosowski, oraz wykładowca szkoleń Pan Sebastian Ciągwa.W dzisiejszym szkoleniu brało udział 22 ROD a uczestniczyło 37 osób. Po wykładach wywiązała się dyskusja związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem tych zebrań. Podsumowując te szkolenia można stwierdzić, że były one niezbędne, co można było zauważyć po zadawanych pytaniach. Delegatura Rejonowa opracowała niezbędną dokumentacje, która będzie służyć do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia tych zebrań, które zostało wręczone każdemu ogrodowi. Jednoczesne w trakcje tych szkoleń i zadawanych na nich pytań nasunął się następujący wniosek; Na II półrocze należy zaplanować szkolenia całych zarządów ROD i członków Komisji Rewizyjnych na temat Ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r oraz Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r Prawo o Stowarzyszeniach, bo zapisy tych ustaw sprawiają trudności dla niektórych Zarządów w ich przestrzeganiu.

Źródło i zdjęcia Jan Pękala


Altany od zawsze były małymi domkami, a nie wiatami bez ścian

Napisany przez delegatura 2014-06-20 19:36:43 Środkowoeuropejski czas stand.

Kilka miesięcy temu (dokładnie 9 stycznia br.) Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał kontrowersyjny wyrok, który ciągle wywołuje wiele emocji wśród działkowców. Głośno mówi się też o nim w mediach. Podstawą orzeczenia NSA jest, bowiem stwierdzenie, że w świetle prawa budowlanego działkowcy mogą wznosić na swoich działkach wyłącznie altany, będą swoistymi wiatami, tzn. zadaszonymi obiektami bez litych ścian, co najwyżej z ażurowymi osłonkami. Zdaniem sądu tylko tego typu obiekty można uznać za altany.

Dla działkowców opinia ta jest zaskakująca, a wręcz szokująca, bowiem od przeszło 100 lat wznoszą na swoich działkach niewielkie domki, które z ażurowymi konstrukcjami mają niewiele wspólnego.

Jeżeli wykładnia NSA przyjmie się w powszechnej praktyce, to żadna z blisko 900 000 altan nie będzie bezpieczna. Sytuację dodatkowo komplikuje brak precyzyjnych sformułowań w prawie budowlanym. Dlatego PZD już rozpoczął starania o pozyskanie poparcia posłów dla koncepcji nowelizacji ustawy, która będzie mogła uchronić altany przed rozbiórką.

W walkę aktywnie włączają się także działkowcy, którzy swoje oburzenie wyrażają w różnego rodzaju listach i stanowiskach. Dodatkowo nadsyłają do nas także archiwalne i współczesne zdjęcia, z których jasno wynika, że altany w ogrodach działkowych zawsze były niewielkimi domkami.

Zachęcamy wszystkich działkowców oraz sympatyków ruchu działkowego do nadsyłania zdjęć sprzed kilkudziesięciu, a być może nawet stu lat, które pokazują, jak wyglądały one w praktyce. Zdjęcia można nadsyłać zarówno drogą mailową na adres: media@pzd.pl, jak i pocztą (Krajowa Rada PZD, ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa).

Jeśli istnieje taka możliwość, to prosimy o dołączenie opisu, zawierającego miejscowość i nazwę ogrodu, w którym zrobiono zdjęcie oraz daty, kiedy zostało ono wykonane. Nadsyłane materiały zostaną opublikowane na stronie internetowej Krajowej Rady PZD.

KR PZD (a.j.)


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Odwiedziło nas:monitoring pozycji

© 2010 by Lex_killmen