STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY

baner codzienniepomagam.pl
 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Zebranie Sprawozdawcze ROD Jutrzenka w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2016-04-13 21:36:18 Środkowoeuropejski czas letni

Zebranie Sprawozdawcze ROD Jutrzenka w Gliwicach

W dniu 09.04.2016 r w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „ Jutrzenka „ odbyło się Zebranie
Sprawozdawcze członków ROD.
W związku z brakiem wymaganej ilości obecnych członków związku , zebranie odbyło się w drugim terminie o godz. 15.30.W oczekiwaniu na drugi termin zebrania przedstawiciel Delegatury Rejonowej Gliwice Zenon Jabłoński poinformował uczestników Zebrania o sytuacji w PZD w OZŚL , jak również o nowych przepisach związkowych związanych z wejściem nowego statutu i regulaminu ROD.
Działkowcy zostali poinformowani o problemie budownictwa ponadnormatywnego , oraz zamieszkiwania na terenie działek.
Udzielono odpowiedzi w temacie zmiany użytkowników działek w świetle nowej ustawy o Rodzinnych ogrodach działkowych .O godz. 15,30 Prezes ogrodu Pan Franciszek Wilk otworzył zebranie , dokonano wyboru Przewodniczącej Zebrania , Sekretarza , Komisji Mandatowej , Komisji Uchwał i Wniosków.Zostały przedstawione i przyjęte sprawozdania Zarządu , oraz Komisji Rewizyjnej , jak
również preliminarze finansowe.
Uchwalono wysokości opłat ogrodowych obowiązujących w 2016 roku. Przyjęto do realizacji plan pracy i preliminarz finansowy na 2016rok.

Działkowcy bardzo dobrze ocenili działania obecnego Zarządu w minionym roku .
Na zakończenie Prezes ogrodu podziękował wszystkim uczestnikom Zebrania za przybycie ,
oraz za merytoryczną dyskusję.


Spalanie w ROD surowo zabronione! - 12.04.2016

Napisany przez delegatura 2016-04-13 08:29:02 Środkowoeuropejski czas letni

Spalanie w ROD surowo zabronione! - 12.04.2016

Wiosna na dobre zawitała już do ogrodów, a wraz z nią rozpoczęły się pozimowe porządki. Warto zatem przypomnieć wszystkim działkowcom, że spalanie w ROD i palenie ognisk rekreacyjnych na jego terenie jest surowo zabronione.

Dlaczego nie należy spalać w ROD?

- Spalanie jest niebezpieczne. Wiatr może rozprzestrzenić ogień na sąsiednie tereny oraz budynki;
- Spalanie powoduje zadymienie okolicy, co przeszkadza innym użytkownikom ROD, społeczności lokalnej, ale i kierowcom poruszającym się po drogach zlokalizowanych w sąsiedztwie ogrodu;
- Spalanie przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza, co w konsekwencji może wywoływać wiele chorób dróg oddechowych w szczególności u dzieci i seniorów;
- Spalanie powoduje spustoszenie wśród flory i fauny;
- Spalanie wyjaławia glebę;
- Spalanie niszczy dobrą reputację działkowców jaką cieszą się wśród lokalnej społeczności i u władz miejskich;
- Spalanie jest niezgodne z przepisami prawa związkowego i powszechnie obowiązującego;
- Za spalanie grożą wysoki kary finansowe, a nawet pozbawienia wolności.

Spalanie a przepisy prawa

Spalania odpadów zakazuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządków w gminach (art. 10 ust. 2a). Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną 5000 zł. Natomiast art. 191. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi: Kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.

Należy także podkreślić, że zakaz spalania jest zapisany również w regulaminie ROD (§ 68 pkt. 5), którego każdy działkowiec zobowiązany jest przestrzegać. (zobacz regulamin ROD)

Alternatywa dla spalania

Najlepsza metodą pozbywania się części roślinnych w ROD jest ich kompostowanie. § 42 regulamin ROD nakłada na każdego działkowca obowiązek prowadzenia na swojej działce kompostownika. Wskazówki jak założyć i prowadzić kompostownik można znaleźć w broszurze wydanej przez KR PZD. (zobacz broszurę)

AD

Źródło
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


WALNE ZEBRANIE W ROD „AGAWA”

Napisany przez delegatura 2016-04-11 13:01:43 Środkowoeuropejski czas letni

WALNE ZEBRANIE W ROD „AGAWA”W miesiącu kwietniu odbywa się najwięcej Walnych Zebrań w ogrodach. Walne Zebranie jest najwyższą władzą decydującą o działalności przez najbliższy rok. Uchwały podjęte w czasie zebrania wytyczają pracę Zarządu i zobowiązują go do ich ścisłego przestrzegania.W dniu 09.04.2016r odbyło się w Domu Działkowca Walne Zebranie działkowców ROD ”Agawa”. Jako że frekwencja w pierwszym terminie nie pozwalała na przeprowadzenie zebrania, wykorzystano czas na wystąpienia i udzielanie informacji o działaniach PZD. Poruszano temat zamieszkiwania na działkach. Zwrócono uwagę na konieczność szkoleń nowych działkowców. Pan Henryk Terelak, jako Instruktor Krajowy zachęcał działkowców do badań gleby i udzielił cennych wskazówek ogrodniczych.Zebranie w drugim terminie otworzyła pani prezes Bożena Kulczyna. Po przeliczeniu, wg list obecności, Komisja Mandatowa stwierdziła 36,4% obecnych członków PZD ROD Agawa. Przewodniczącym zebrania wybrano pana Edwarda Zająca, który sprawnie, z dużą kulturą prowadził zebranie zgodnie z porządkiem obrad. Uchwały dotyczące opłat były konsultowane z działkowcami. Materiały sprawozdawcze miały bardzo skrupulatny i przejrzysty charakter. Na wniosek zarządu, podjęto dwie dodatkowe Uchwały dotyczące inwestycji w ogrodzie. Dyskusja miała rzeczowy i konstruktywny charakter. Pytania działkowców świadczyły o zorientowaniu w prawie Stowarzyszenia PZD. Pani prezes Bożena Kulczyna podziękowała zebranym za przybycie po czym przewodniczący zamknął zebranie.
Obsługujący z ramienia delegatury

Barbara Głogowska


Interpelacja poselska w sprawie ustawy śmieciowej - 06.04.2016

Napisany przez delegatura 2016-04-08 15:30:23 Środkowoeuropejski czas letni

Interpelacja poselska w sprawie ustawy śmieciowej - 06.04.2016

Poseł na Sejm Krzysztof Paszyk z Klubu Parmamentarnego PSL zwócił się interpelacją poselską do Ministra Środowiska w sprawie gospodarki odpadami.

W treści interpecaji poseł wskazuje, iż "[...] W praktyce zrównano właścicieli ogródków działkowych z właścicielami domów letniskowych. Powoduje to wzrost stawek opłat ryczałtowych za odbiór odpadów na poziomie kilkuset procent. Właściciele ogródków działkowych to w przeważającej części emeryci, renciści i osoby niezamożne, podwyżki opłat dotykają ich więc w sposób szczególny. Według nowych zasad działkowcy są zobowiązani płacić za odbiór odpadów przez cały rok, mimo że wytwarzają odpady tylko w sezonie, tj. od marca do września.
Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinny uwzględnić specyfikę ogródków działkowych, odmienną od nieruchomości użytkowanych przez cały rok."

treść interpelacji - do pobrania

Źródło
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


Szkolenie nowoprzyjętych do PZD

Napisany przez delegatura 2016-04-08 15:20:41 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 05.04 2016r w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach odbyło się kolejne szkolenie nowoprzyjętych do PZD, w którym uczestniczyło 23 nowych działkowców. Szkole prowadził wykładowca szkoleń związkowych pan Sebastian Ciągwa. Głównymi tematami było Ustaw o ROD z dnia 13 grudnia 2013r, Statut PZD oraz Regulamin ROD. Szczególnymi zagadnieniami, na które wykładowca zwracał uwagę to; Prawa i obowiązki działkowca, zagospodarowanie działki, opłaty i przepisy porządkowe. Każdy uczestnik szkolenie otrzymał Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego, broszurę Ekologiczna Ochrona Roślin na działce oraz kalendarz wydany przez PZD na 2016rŹródło i foto J.P.


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada na interpelację posłanki Krystyny Sibińskiej - 05.04.2016

Napisany przez delegatura 2016-04-06 13:14:21 Środkowoeuropejski czas letni

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada na interpelację posłanki Krystyny Sibińskiej - 05.04.2016

Odpowiedź na interpelację nr 1630 w sprawie osób eksmitowanych z ogrodów działkowych

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta BojanowskaMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej monitoruje sytuację osób bezdomnych, szczególnie tych przebywających poza placówkami, w tzw. miejscach niemieszkalnych, do których należą m.in. pustostany, domki i altany działkowe. Dlatego też, mając na względzie ich bezpieczeństwo, szczególnie w okresie zimowym, co roku zwraca się z prośbą do wszystkich Wojewodów o zorganizowanie i koordynację działań mających na celu pomoc osobom bezdomnym, w tym w szczególności o zabezpieczenie noclegu i posiłku dla osób potrzebujących.

Ponadto, w dniu 2 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został zamieszczony Apel Pani Elżbiety Rafalskiej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z prośbą o szczególną wrażliwość i troskę polskiego społeczeństwa na los osób potrzebujących pomocy w okresie silnych mrozów. Pani Minister zwróciła się do pracowników socjalnych i samorządów lokalnych, aby docierać z informacją i pomocą do wszystkich osób potrzebujących wsparcia.

W obszarze szczególnego zainteresowania i troski Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sytuacja znajduje się sytuacja dzieci, które wraz ze swoimi rodzicami przebywają w tzw. miejscach niemieszkalnych. W związku z tym, w dniu 15 stycznia br. do Wojewodów został wystosowany apel z prośbą o koordynację działań na rzecz bezdomnych rodzin z dziećmi. W odpowiedzi, Wydziały Polityki Społecznej poinformowały o bieżącym monitorowaniu sytuacji osób i rodzin zagrożonych utratą mieszkania. Ponadto Wojewodowie zbierają informacje z gmin odnośnie przyjętych planów i harmonogramów zapewnienia tym rodzinom samodzielnych lokali mieszkalnych. Przypadki zagrożenia rodzin bezdomnością traktowane są priorytetowo, stąd polityka mieszkaniowa gmin prowadzona jest w sposób umożliwiający w pierwszej kolejności uzyskanie mieszkań socjalnych przez te rodziny. Natomiast w sytuacji braku wystarczającej liczby mieszkań socjalnych w mieszkaniowym zasobie gminy, rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji kierowane są do odpowiedniego ośrodka wsparcia, ośrodka interwencji kryzysowej, ewentualnie do mieszkania chronionego.

W przypadku eksmisji rodzinom z dziećmi należy zapewnić mieszkanie socjalne. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, art. 14 ust. 1 stanowi bowiem, że w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Zgodnie z art. 14 ust. 4 ww. ustawy, sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego m.in. wobec małoletniego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą, wobec osób obłożnie chorych, a także emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej.

Z informacji przekazywanych Wojewodom przez ośrodki pomocy społecznej wynika, że wśród powodów zamieszkiwania na działkach wskazywane są najczęściej: brak uprawnień do przydziału mieszkań z zasobów gminy, brak wystarczających środków na zakup lub wynajem mieszkania na otwartym rynku oraz niechęć dzielenia mieszkania z innymi członkami rodziny. Część rodzin w ogóle nie ubiega się o mieszkanie z zasobu gmin, gdyż w sposób świadomy sprzedała posiadane mieszkania, a za część uzyskanych w ten sposób środków finansowych zakupiła działkę ogrodniczą wraz z domkiem. Stał się on docelowym miejscem zamieszkania, za które rodziny te nie ponoszą stałych comiesięcznych opłat.

Osoby zamieszkujące na działkach są grupą niejednorodną, tak pod względem powodu wyboru takiego miejsca pobytu, jak i sytuacji materialnej. Pracownicy socjalni prowadzą stały monitoring warunków bytowych osób zamieszkujących ogródki działkowe. Działania te ulegają znacznemu zintensyfikowaniu w okresie jesienno-zimowym. Znaczący udział biorą w nich funkcjonariusze Straży Miejskiej (gminnej), pracownicy ogródków działkowych i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Każdy sygnał o pogorszeniu się warunków życia, stanu zdrowia czy sytuacji materialnej jest niezwłocznie sprawdzany i podejmowane są wszystkie możliwe działania, aby pomóc tym osobom.

Rodziny znajdujące się w sytuacji materialnej uprawniającej do pomocy społecznej korzystają ze wsparcia materialnego w postaci zasiłków przyznanych z powodu bezrobocia czy długotrwałej choroby. Objęte są one także pomocą w postaci pracy socjalnej, posiłków dla dzieci oraz opału na zimę. Źródło utrzymania stanowią również świadczenia alimentacyjne, zasiłki dla bezrobotnych oraz wynagrodzenia za pracę.

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, na podstawie której swoje uchwały podejmuje Polski Związek Działkowców, znajduje się w gestii Ministra Infrastruktury, stąd Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie posiada kompetencji, aby stwierdzić, czy pozbawienie eksmitowanych prawa do użytkowania ich dotychczasowej działki jest zgodne z prawem i czy rozwiązanie umowy dzierżawy jest w takiej sytuacji koniecznie.

Jeśli w wyniku działań zarządów ogrodów działkowych okazałoby się, że osoby zamieszkujące na stałe na ich terenie zostałyby pozbawione dachu nad głową, wówczas to gmina, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.), ma obowiązek zapewnić im schronienie.Interpelacja dostępna jest na stronie sejmowej:

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=737B0642

Źródło
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


Minister Infrastruktury i Budownictwa odpowiada na interpelację posłanki Krystyny Sibińskiej - 05.04.2016

Napisany przez delegatura 2016-04-06 13:13:43 Środkowoeuropejski czas letni

Minister Infrastruktury i Budownictwa odpowiada na interpelację posłanki Krystyny Sibińskiej - 05.04.2016

Odpowiedź na interpelację nr 1630 w sprawie osób eksmitowanych z ogrodów działkowych

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz Smoliński

Warszawa, 31-03-2016

Szanowny Panie Marszałku,

uregulowania prawne przewidziane w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150, z późn. zm.) w zakresie ochrony przed eksmisją z lokalu dotyczą lokatora, tj. najemcy lokalu lub osoby używającej lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, przez lokal należy rozumieć lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokal będący pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki.

Z kolei stosownie do art. 2 pkt 9a ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40, z późn. zm.), przez altanę działkową należy rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz o wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2.

Altana działkowa nie jest lokalem mieszkalnym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W związku z tym osoba zamieszkująca w takiej altanie na terenie rodzinnego ogrodu działkowego nie może być uważana za lokatora w rozumieniu tej ustawy. Z tego powodu, w przypadku orzekania przez sąd obowiązku wydania działki po wygaśnięciu prawa do działki, brak jest podstaw prawnych do przyznania przez sąd w wyroku uprawnienia do lokalu socjalnego.

Uprzejmie informuję, że brak jest uzasadnienia do zmiany stanu prawnego w tym zakresie. Prawo powinno chronić te stany faktyczne, które są zgodne z prawem. Tymczasem na terenie działek obowiązuje zakaz zamieszkiwania (art. 12 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych). Tak więc podjęcie nielegalnego zamieszkiwania w altanach działkowych nie może powodować przyznania danej osobie statusu lokatora, jednak osoba taka może skorzystać z systemowych regulacji realizujących dyrektywę zapisaną w art. 75 ust. 1 Konstytucji RP, dotyczącą przeciwdziałania bezdomności. Osoby eksmitowane z altan posadowionych w rodzinnych ogrodach działkowych mogą liczyć na to, że stosownie do treści art. 1046 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.), zostanie im wskazane tymczasowe pomieszczenie (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2007 r. sygn. akt III CZP 157/06), jeśli jednak takie pomieszczenie nie zostanie wskazane w terminie sześciu miesięcy od dnia wszczęcia postępowania egzekucyjnego, dłużnik zostanie wyeksmitowany do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe. Eksmisja dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe stanowi nadal realizowanie przez państwo polityki przeciwdziałającej bezdomności i zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Nie jest to oczywiście zaspokojenie potrzeb w pełni, jednak jest to działanie zmniejszające i łagodzące skutki eksmisji. Osoba przeniesiona w takie miejsce nie staje się bezdomna. Ma miejsce pozwalające na zaspokojenie podstawowych potrzeb, które ma stanowić punkt wyjścia do podejmowania przez taką osobę prób zmiany swojej sytuacji materialnej i osobistej. Z uwagi na godność człowieka, ustawodawca daje każdemu możliwość skorzystania z ochrony przed warunkami atmosferycznymi i możliwość odpoczynku, schronienia. Nie jest to bezdomność w potocznym rozumieniu tego słowa, gdyż taka wiązałaby się rzeczywiście z koniecznością przebywania w miejscach nieprzystosowanych i nieprzygotowanych na pobyt ludzi, z ciągłym i bezpośrednim wystawieniem na warunki atmosferyczne. Taka sytuacja nie ma miejsca w przypadku noclegowni i miejsc o podobnym charakterze.

Niezależnie od powyższego mając na uwadze, że zarówno wymagania zawarte w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jak i sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego (ograniczone fundusze gminy) przekładają się na brak możliwości bieżącego i pełnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców, chociażby spełniających ustawowe kryteria, Ministerstwo złożyło wniosek o wpisanie do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Obecnie w resorcie trwają prace analityczne nad koncepcją i zakresem zmian ukierunkowanych na bardziej efektywne osiąganie celów, jakim powinien służyć zasób publiczny. Rozważane propozycje mają zmierzać do wypracowania rozwiązań systemowych pozwalających gminom na prowadzenie racjonalniejszej i elastyczniejszej polityki mieszkaniowej, co z kolei przełoży się na skuteczniejsze udzielanie pomocy mieszkaniowej osobom jej potrzebującym. Po opracowaniu projektu i skierowaniu do uzgodnień międzyresortowych zostanie on udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej – podstawa prawna: art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.).

Przechodząc do kwestii pozbawienia eksmitowanych prawa do użytkowania ich dotychczasowej działki należy zauważyć, że funkcje mieszkalne dotychczas nie były przypisane ogrodom działkowym. Głównym założeniem obecnie obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jest ukierunkowanie roli ogrodnictwa działkowego na zaspakajanie socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych, poprzez kształtowanie warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia oraz ochrony środowiska i przyrody. Podkreślano ten fakt w uchylonej już ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419, z późn. zm.) oraz w art. 12 obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Przepis powyższy stanowi, że na terenie działki obowiązuje zakaz zamieszkiwania. Konsekwencja z jaką ustawodawca traktuje od lat kwestię roli ogrodów jako miejsc wypoczynku i okresowego pobytu dowodzi, że zakaz zamieszkiwania na terenie ogrodów jest świadomym i słusznym rozwiązaniem. Należy bowiem zauważyć, że tereny rodzinnych ogrodów działkowych nie są przystosowane do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli. Powierzchnia tych nieruchomości, układ przestrzenny, sposób zagospodarowania, stan wyposażenia w infrastrukturę techniczną, urządzenia ochrony sanitarnej, są niewystarczające dla dopuszczenia tworzenia osiedli mieszkaniowych na tych obszarach.

Ustawodawca przewidział sankcje za korzystanie z działki lub altany w sposób sprzeczny z przepisami. Przepis art. 36 ust. 3 pkt 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych stanowi, że stowarzyszenie ogrodowe może wypowiedzieć umowę, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany działkowej w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek. Wobec powyższego należy zauważyć, że umocowanie do rozwiązania umowy działkowej w przypadkach, o których mowa powyżej ma charakter fakultatywny. Ponadto z przepisu wynika, że wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej powinno nastąpić dopiero w razie bezskuteczności pisemnego wezwania działkowca do zaprzestania korzystania z działki w sposób sprzeczny z ustawą lub regulaminem ogrodu. Jeśli zatem działkowiec zastosuje się do zasad wynikających z przepisów i regulaminu, stowarzyszenie nie ma podstaw do rozwiązania umowy.

Należy zauważyć, że przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, w tym rozwiązania przewidujące sankcje za korzystanie z działki w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem zostały przyjęte przez Parlament na podstawie obywatelskiego projektu ustawy. W pracach uczestniczyli przedstawiciele działkowców. Docierające aktualnie do resortu sygnały wskazują, że w ocenie licznej grupy działkowców obowiązujące przepisy w sposób należyty zabezpieczają potrzeby użytkowników ogrodów działkowych i gwarantują zachowanie idei ogrodnictwa działkowego w Polsce zgodnie z tradycją. Z większości wystąpień skierowanych do resortu wynika, że działkowcy nie wnoszą zastrzeżeń do przewidzianych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych sankcji za nieprzestrzeganie przepisów.

Z wyrazami szacunku,

Kazimierz Smoliński

Sekretarz Stanu

Interpelacja została opublikowana na stronie sejmowej:

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=2F8EA741

Źródło
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


Zebranie Sprawozdawcze ROD „ Szarotka „w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2016-04-05 12:05:17 Środkowoeuropejski czas letni

Zebranie Sprawozdawcze ROD „ Szarotka „w Gliwicach


W dniu 03.04.2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Szarotka „ w Gliwicach stowarzyszenia ogrodowego w Warszawie. W związku z tym że o godz. . 16.00 brak było wymaganej większości / pow. 50% uprawnionych/zebranie odbyło się w drugim terminie o godz.16.30 . W przerwie w oczekiwaniu na drugi termin działkowcy zostali poinformowani przez przedstawicieli OZŚL o aktualnej sytuacji w PZD , OZŚL jak również w Delegaturze Rejonowej PZD Gliwice.Przedstawiono działkowcom sprawę budownictwa ponadnormatywnego/ zmiany w prawie budowlanym i przepisach związkowych / , oraz sprawę zamieszkiwania na działkach.
Działkowcy podjęli decyzję o wystosowaniu listu otwartego do Posłanki na Sejm R.P. Pani Krystyny Sibińskiej w sprawie interpelacji nr 1630 . / treść listu w zał./
O godz. 16.30 Prezes ogrodu Pani Maria Pierz otworzyła Walne Zebranie
Sprawozdawcze przywitała działkowców oraz Pana Stanisława Kalisza Przewodniczącego Delegatury Rejonowej Gliwice jednocześnie członka OZŚL w Katowicach ,działkowców przybyłych na dzisiejsze Walne Zebranie . Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych działkowców w minionym roku.
Na Przewodniczącego Zebrania wybrano Zenona Jabłońskiego , który poprowadził dalszą część Zebrania. Przewodniczący przedstawił porządek obrad , oraz regulamin W.Z. , które zostały przyjęte w głosowaniu jawnym. Wybrano Komisje Mandatową , Komisję Uchwał i Wniosków .


Prezes ogrodu przedstawiła sprawozdanie merytoryczne i finansowe ogrodu za rok 2015 , oraz plan pracy i preliminarz finansowy na rok 2016. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ROD Pani Elżbieta Zahorodny przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej , oraz opinię z kontroli bilansu , jak również opinię do preliminarza finansowego na rok 2016. Przeprowadzono dyskusje w temacie przedstawionych sprawozdań.Komisja Mandatowa przedstawiła protokół w którym stwierdziła , że na 202 uprawnionych działkowców członków Związku obecnych na dzisiejszym Zebraniu jest 35 członków co stanowi 17,3 % członków uprawnionych . Wobec powyższego Walne Zebranie Sprawozdawcze jest prawomocne do podejmowania uchwał w drugim terminie zgodnie z § 61 ust.2 statutu PZD.Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekty Uchwał przygotowane przez Zarząd ROD. Uchwały zostały szczegółowo omówione przez Przewodniczącego W.Z. Podjęto 10 uchwał związanych z zatwierdzeniem przedstawionych sprawozdań , opłat ogrodowych , oraz o zamierzeniach prac remontowych , które powinny być wykonane w 2016r.
Po zatwierdzeniu uchwał została przeprowadzona dyskusja w sprawach funkcjonowania ogrodu. Na zakończenie zabrał głos Przedstawiciel OZŚL , który dokonał oceny przebiegu Zebrania , przekazał wszystkim działkowcom ROD Szarotka najlepsze życzenia , oraz sukcesów w trakcie sezonu działkowego.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zebrania ogłosił zakończenie Zebrania życząc działkowcom dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności, oraz zadowolenia z uprawy działek.

List otwarty działkowców ROD Szarotka w Gliwicach z dnia 03.04.2016r.

Foto S. Kalisz.


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 332
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 887
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 15318
W tym roku stronę odwiedziło » » » 79530
Od początku stronę odwiedziło » » » 481535
 
Rekordowo odwiedziło nas 1130 Internautów w dniu 2016.04.16

© 2010 by Lex_killmen