STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE

baner codzienniepomagam.pl
 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Rejonowa Konferencja Przedzjazdowa

Napisany przez delegatura 2015-05-25 21:19:54 Środkowoeuropejski czas letni

Dnia 25.05.2015r odbyła się Rejonowa Konferencja Przedzjazdowa Delegatów wybranych na zebraniach Sprawozdawczo-Wyborczych Rodzinnych Ogrodów Działkowych Delegatury PZD OZŚl. w Gliwicach.Konferencję otworzył Prezes OZŚl. Pan Józef Noski, który w swym wystąpieniu przypomniał, że okres od VII Zjazdu Delegatów Okręgu Śląskiego był najtrudniejszy dla Związku i Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Był to okres walki o istnienie Ogrodów a tym samym i Związku, bo działkowcy zdawali sobie sprawę, że likwidacja PZD, jako organizacji oznaczałaby likwidację ogrodnictwa działkowego. Bo wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznaczał znalezienie sposobu, aby nas pozbawić organizacji, która się sprawdziła w walce o istnienie ogrodów i stała na przeszkodzie dla gmin lub Skarbu Państwa o swobodnym decydowaniu o ogrodach a tym samym ich likwidacji. W dalszym swym wystąpieniu omówił niektóre Art. Ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r oraz jaką walkę prowadzili działkowcy, aby ta ustawa została uchwalona w takim kształcie jak jest obecnie. Udało się to tylko PZD i przy poparciu działkowców, którzy swymi działaniami oraz zorganizowaniem pokazali, że tak licznej i zorganizowanej organizacji nie wolno lekceważyć. Po chwilowym uspokojeniu nastąpił ponowny atak na działkowców były to wyroki NSA na altany działkowe i w tym przypadku Związek i działkowcy pokazali swą jedność to dzięki jedności potrafimy się skutecznie bronić. W chwili obecnej trwa walka o Statut PZD, bo jest to po ustawie o ROD najważniejszym dokumentem Związku a kwestionowany jest przez Prezydenta Warszawy, jako organu nadzorującego. Myślimy, że i tą walkę wygramy, bo Związek i działkowcy pokazali, że potrafią walczyć w słusznej sprawie. Po tym wystąpieniu Pan Prezes OZŚl. Jozef Noski na Przewodniczącego Rejonowej Konferencji Przedzjazdowej Delegatury Rejonowej OZŚl. w Gliwicach zaproponował Zenona Jabłońskiego kandydatura w głosowaniu została jednogłośnie przyjęta.Przewodniczący Konferencji Przedzjazdowej odczytał porządek i Regulamin Konferencji, które w głosowaniach zostały jednogłośnie przyjęte. Następnie dokonano wyborów; Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej, Komisji Uchwał Stanowisk i Wniosków. Po ich ukonstytuowani przewodniczącymi w/w komisji zostali; Mandatowej Pani Barbara Głogowska z ROD,,Krokus’’. Komisji Wyborczej Pani Wojnarowska Jadwiga z ROD,, Śnieżka’’ Komisji Uchwał Stanowisk i Wniosków Pan Sebastian Ciągwa ROD, Zacisze’’. Następnie głosu udzielił Kierownikowi Delegatury Rejonowej OZŚl. PZD w Gliwicach, celem złożenia sprawozdania z ubiegłe kadencji oraz Projektu Planu pracy na następną kadencję. W sprawozdaniu, które składał było w dość obszerny sposób opisane działania Delegatury oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych w walce o nową ustawę O ROD, o altany oraz obecnie o Statut. W sprawozdaniu bardzo dokładnie były opisane szkolenia, których odbyło się121 a uczestniczyło w nich 4051 osób i jaka była tematyka tych szkoleń. Inwestycje, na które 147 ogrodów otrzymało dotacje na kwotę 1, 827, 916, 51 zł. Odznaczenia i inne zagadnienia, które były pierwszo planowymi zadaniami w pracy Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach. Po przedstawienie sprawozdania za ubiegłą kadencję przedstawił Projekt planu pracy na następną kadencję, w którym na szczególną uwagę zwrócono na szkolenia tak nowoprzyjętych jak również zarządów ROD z ustawy o ROD oraz Statutu, Regulaminu uchwał KR.PZD i OZ Śląskiego. Zadaniami szczególnymi było wdrożenie zapisów Ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r oraz uchwał KR i OZŚl. Przygotowanie i przeprowadzenie zebrań wszystkich działkowców, które miały za zadanie wyboru stowarzyszenia. Ogrody Działkowe i działkowcy Delegatury Rejonowej, PZD OZ Śląskiego opowiedzieli się na tych zebraniach o pozostaniu w stowarzyszeniu PZD, bo w jedności jest siła i skuteczna obrona.


Po złożonym sprawozdaniu Przewodnicząca Komisji Mandatowej Barbara Głogowska odczytał protokół, w którym na 131 wybranych delegatów w Konferencji udział bierze 101 to jest 77, 9% co oznacza ze Konferencja Przedzjazdowa jest Prawomocna i może podejmować Uchwały. Następnie przewodniczący otworzył dyskusję dotyczącą złożonego sprawozdania i innych spraw. W dyskusji zadawano pytania, na które odpowiadali Prezes OZ Pan Jozef Noski i w-ce Prezes Tadeusz Kosowski a główna księgowa OZ Śl. Pani mgr. Ewa Drogoś udzielała odpowiedzi z zagadnień finansowych.

Po dyskusji Przewodniczący Konferencji zarządził wybory delegatów na VIII Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Śląskiego. Przewodniczący Konferencji odczytał 28 nazwisk, które zostały uzgodnione z zarządami ROD pytając każdego czy wyraża zgodę, oraz 2 nazwiska zostały zgłoszone z sali. Po zamknięciu listy Przewodniczący przeprowadził głosowanie. Po przeprowadzonych głosowaniu Przewodnicząca Komisji Wyborczej odczytała Protokół z wyboru Delegatów na VIII Okręgowy Zjazd Delegatów. Następnie Przewodniczący Komisji Uchwal i Stanowisk odczytał protokół projektów uchwal i stanowisk, które w głosowaniu jednogłośnie zostały przyjęte. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Konferencji podziękował za przybycie i ogłosił zakończenie obrad.
Prezes Rady Ministrów RP
Pani Ewa Kopacz
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Stanowisko

Delegatów Rejonowej Konferencji Przedzjazdowej ROD Delegatury Rejonowej PZD Gliwice z dnia 23.05.2015 r. w sprawie wystąpienia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 02.04.2015 r. do KR. PZD.

Szanowna Pani Premier

Delegaci, uczestniczący w Rejonowej Konferencji Przedzjazdowej Delegatury Rejonowej Gliwice reprezentujący 82 Rodzinne Ogrody Działkowe z terenu Gliwic, Knurowa, Pyskowic kierujemy do Pani Premier słowa oburzenia i zdecydowany sprzeciw wobec ataków kierowanych przez Prezydenta Miasta Warszawy i jej urzędników na nas działkowców i PZD.
Ataki podejmowane przez Prezydent Warszawy, jako organ nadzorujący Związek, mają jeden cel, uniemożliwienie rejestracji Statutu PZD uchwalonego w dniu 23.10.2014 roku
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZD uchwalając statut wypełnił obowiązek wynikający z art.68 ustawy o ROD.
Zgodnie z art.65 ust.2 ustawy o ROD od chwili uchwalenia nowego statutu PZD musi działać w oparciu o nowy statut.
Nie rozumiemy jak może organ nadzoru nadużywać administracyjne środki nadzorcze i tym samym samodzielnie rozstrzygać jakiekolwiek sprawy nie bacząc na fakt, że apelacja PZD będzie przedmiotem postępowania sądowego. Takie postępowanie organu nadzorującego narusza samorządność naszego Związku.
Z wielkim uznaniem i z szacunkiem odnosimy się do Pani działań w kwestii altan działkowych i Pani pomocy w ostatecznym załatwieniu tego problemu. Liczymy również, że w obecnej sytuacji też Pani pomoże działkowcom w sprawie postępowania organu nadzorującego utrudniającego PZD wdrażania zapisów Ąrt. 68 ustawy o ROD z dnia 13.grudnia.2013 roku.
Wierzymy, że Pani autorytet usunie wszelkie przeszkody i utrudnienia w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji Przewodniczący Konferencji
Uchwał i Stanowisk

Sebastian Ciągwa Zenon Jabłoński
……………………… ………………………

Gliwice 23.05.2015rŹródło i zdjęcia Jan Pękala więcej zdjęć – zobacz ( jak chcesz) w Galerii zdjęć


KOMUNIKAT DELEGATURY

Napisany przez delegatura 2015-05-22 15:18:52 Środkowoeuropejski czas letni

Delegatura Rejonowa PZD w Gliwicach niniejszym przypomina że Konferencja Przedzjazdowa Delegatów, którzy zostali wybrani na Walnych Zebraniach Sprawozdawczo-Wyborczych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych odbędzie się w dniu 23 maja 2015r o godz. 11oo w Świetlicy ROD ,,Górnicza Radość’’ ul. Tylna w dzielnicy Gliwice Sośnica. Dojazd autobusami z placu Piastów Gliwic autobusy nr 32 i 197 wysiadać w Sośnicy przystanek Apteka. Informujemy ze do wszystkich delegatów zostały wysłane imienne zaproszenia na adresy domowe. W przypadku nie otrzymania zaproszenia z nieprzewidzianych przyczyn prosimy o przybycie delegata na Konferencję. W związku z tym że jest wybranych 152 delegatów prosimy o wcześniejsze przybycie celem dokonania formalności bo o godz.11oo musimy rozpocząć Konferencję.

Kierownik Delegatury PZD Gliwice Jan Pekala


KOMUNIKAT Krajowej Rady PZD w sprawie stanowiska Ministra Środowiska dotyczącego opłaty ryczałtowej za wywóz śmieci z terenów ROD

Napisany przez delegatura 2015-05-22 15:15:02 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy śmieciowej, która wprowadziła opłatę ryczałtową za wywóz śmieci z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym ROD. O zmianie przepisów Krajowa Rada PZD informowała zarządy ROD i działkowców z ROD objętych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w komunikacie z dnia 14 kwietnia i 12 maja 2015 r. (na stronie internetowej PZD).

W niniejszym komunikacie Krajowa Rada PZD publikuje stanowisko Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2015 r. dotyczące opłaty ryczałtowej za wywóz śmieci z terenów ROD. W tym stanowisku Minister definiuje pojęcie domku letniskowego oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i potwierdza, że ogrody działkowe zaliczają się do nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, o czym świadczy art. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Jednak istotne jest tu nie tyle przeznaczenie tych nieruchomości (np. w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego), tylko faktyczne funkcje, jakie pełnią, faktyczny sposób ich wykorzystania.

Zdaniem Ministra, jeżeli nieruchomości, zajęte przez ogrody działkowe są wykorzystywane w celu zamieszkiwania – wówczas podpadają pod kategorię nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W takim też przypadku należy ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stawek określonych dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a nie stawkę ryczałtową. W praktyce będzie to oznaczać, że w niektórych ROD, gdzie pojedynczy działkowcy zamieszkują na działkach wraz z rodzinami gmina może nałożyć wyższą opłatą za wywóz śmieci. Taka opłata nie powinna jednak obciążać wszystkich działkowców z ROD, który jest zamieszkiwany. Powinna dotyczyć tylko tych, którzy zamieszkują na działkach w ROD, łamiąc w ten sposób przepisy ustawy o ROD.

Ryczałtowa opłata za wywóz śmieci oznacza, że opłata ta ma być określana bez ustalania okresu przebywania na danej nieruchomości i faktycznego czasu wytwarzania odpadów czy też ustalania faktycznie wytworzonej ilości odpadów. Ma być roczna i wyliczana jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomości, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra, w przypadku ogrodów działkowych średnia ilość odpadów przeliczona na liczbę pojemników może zostać ustalona z uwzględnieniem liczby działek i terenu ogólnego - zgodnie z ich definicją określoną w ustawie o ROD.

KR PZD (a.j.)


Premier Kopacz spotkała się z działkowcami

Napisany przez delegatura 2015-05-21 10:42:39 Środkowoeuropejski czas letni

Na przyszły tydzień zaplanowano spotkanie poświęcone statutowi Polskiego Związku Działkowców.

Szefowa rządu spotkała się z działkowcami oraz przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców w jednym z warszawskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Po spotkaniu Kopacz oświadczyła, że dzięki nowelizacji Prawa budowlanego i kilku innych ustaw - podpisanej w kwietniu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego - 950 tys. należących do działkowców małych domków może nadal funkcjonować. "Nikt tego nie będzie kazał burzyć" - podkreśliła premier.

Ale - dodała - "jak to zwykle w życiu bywa, życie pisze scenariusze najróżniejsze". "Jak się rozwiąże jeden problem, pojawia się następny. Dzisiaj przed nami kolejne rozwiązywanie problemów dotyczących statutu chociażby Polskiego Związku Działkowców" - mówiła podczas spotkania szefowa rządu.

Temu tematowi ma być poświęcone kolejne jej spotkanie z działkowcami w przyszłym tygodniu.

Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki powiedział PAP, że podczas spotkania z premier obok statutu działkowcy mówili także o propozycji stowarzyszenia Dekretowiec, by zlikwidować ogrody działkowe i ze środków pozyskanych ze sprzedaży gruntu wypłacić odszkodowania właścicielom nieruchomości objętych tzw. dekretem Bieruta. "Do działkowców dochodzą informacje o propozycjach, by zlikwidować ogrody - przede wszystkim na terenie objętym dekretem, ale również inne ogrody, które są poza granicami starej Warszawy, by te grunty sprzedać i w ten sposób pozyskać środki na spłatę dawnych właścicieli" - mówił.

Kondracki podkreślił, że działkowców niepokoi to, iż "nie ma w tej sprawie jasnego stanowiska prezydent Warszawy". W jego ocenie działkowców uspokoiłoby uregulowanie stanu prawnego ogrodów. Dodał, że nie ma żadnych przeszkód formalnych, by tego dokonać.

Według prezesa PZD w przyszłotygodniowym spotkaniu ma wziąć udział prezydent Warszawy. "Mamy nadzieję, że pani prezydent zmieni swoje nastawienie do działkowców i uda nam się rozwiązać problem statutu, a w dalszej perspektywie i problem ogrodów warszawskich" - zaznaczył.

Dodał, że działkowcy mają "absolutną pewność", iż statut związku został sporządzony zgodnie ze znowelizowaną ustawą.

Celem przyjętej przez Sejm w marcu 2015 r., a podpisanej przez prezydenta na początku kwietnia nowelizacji Prawa budowlanego, jest zalegalizowanie obiektów budowlanych wybudowanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. Nowelizacja wprowadza definicję pojęcia "altany działkowej".

Nowelizacja przepisów była konieczna, bo w styczniu 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że zgodnie z prawem budowlanym altana to budowla o lekkiej konstrukcji, często ażurowej, stawiana w ogrodzie, przeznaczona do wypoczynku i ochrony przed słońcem i deszczem. Wykładnia ta spowodowała, że wobec działkowca, który wzniósł obiekt o wymiarach zgodnych z prawem budowlanym, ale o konstrukcji niezgodnej z definicją, orzeczono nakaz rozbiórki. Zagrożone były więc małe, murowane domki, które nie mieściły się w definicji altany zawartej w orzeczeniu NSA.

Obecnie wszystkie budynki, wybudowane przed wejściem znowelizowanego prawa w życie, które spełnią ustawowe kryteria altany - zostaną uznane za legalne. Za legalizację obiektów nie będzie pobierana opłata. W przypadku altan już objętych postępowaniami dotyczącymi wydania decyzji o nakazie rozbiórki - postępowania te będą umarzane.

Aby działkowiec nie miał wątpliwości, czy obiekt budowlany znajdujący się na jego działce spełnia wymagania określone w definicji altany działkowej, wprowadzona do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych regulacja przewiduje, że będzie mógł on wystąpić do właściwego organu nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność wybudowanej altany działkowej z nowym prawem.(PAP)

KR PZD (a.j.)


KOMUNIKAT

Napisany przez delegatura 2015-05-18 20:02:51 Środkowoeuropejski czas letni

Delegatura Rejonowa PZD w Gliwicach niniejszym przypomina że Konferencja Przedzjazdowa Delegatów, którzy zostali wybrani na Walnych Zebraniach Sprawozdawczo-Wyborczych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych odbędzie się w dniu 23 maja 2015r o godz. 11oo w Świetlicy ROD ,,Górnicza Radość’’ ul. Tylna w dzielnicy Gliwice Sośnica. Dojazd autobusami z placu Piastów Gliwic autobusy nr 32 i 197 wysiadać w Sośnicy przystanek Apteka. Informujemy ze do wszystkich delegatów zostały wysłane imienne zaproszenia na adresy domowe. W przypadku nie otrzymania zaproszenia z nieprzewidzianych przyczyn prosimy o przybycie delegata na Konferencję. W związku z tym że jest wybranych 152 delegatów prosimy o wcześniejsze przybycie celem dokonania formalności bo o godz.11oo musimy rozpocząć Konferencję.

Kierownik Delegatury PZD Gliwice Jan Pekala


Majówka – GIO i przyjaciele.

Napisany przez delegatura 2015-05-16 23:19:40 Środkowoeuropejski czas letni

16. 05.b.r w Bargłówce w gospodarstwie agroturystycznym „ RANCHO u MARKA” zorganizowana została majówka „ GIO i Przyjaciele”.
W programie imprezy przewidziano: potrawy z grilla profesjonalnie przygotowane przez Panie z Koła Gospodyń, przejazd wozem konnym po okolicy, przejażdżki na koniach, turnieje strzeleckie z broni pneumatycznej i łuków, oraz wspaniała oprawę muzyczną, która prowadził znakomity wodzirej i organizator zabawy.
Imprezę otworzył Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz.W majówce udział wzięło liczne grono przedstawicieli Rodzinnych Ogrodów działkowych Polskiego Związku Działkowców.


Była to wspaniała zabawa i aż żal, że się skończyła, ale długo pozostanie w pamięci uczestników.

Źródło i zdjęcia (a.j.) - więcej zdjęć z majówki – zobacz w zakładce: galeria zdjęć.


Wystąpienie Prezydium KR PZD do Premier RP Ewy Kopacz w sprawie rejestracji statutu PZD w KRS

Napisany przez delegatura 2015-05-14 13:33:12 Środkowoeuropejski czas letni


W nawiązaniu do wystąpienia skierowanego do Pani Premier przez Krajową Radę PZD w dniu 21 kwietnia 2015 roku, oraz licznych pism z ogrodów i od indywidualnych działkowców, Prezydium KR PZD, jako organ reprezentujący Związek na szczeblu krajowym, czuje się zobligowane poinformować Panią Premier o narastającym wśród działkowców zaniepokojeniu sprawą zablokowania rejestracji statutu PZD w KRS.

Załącznik plikowy do pobrania ze strony KR PZD.

KR PZD (a.j.)


KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY PZD w sprawie zmian w systemie opłat za wywóz śmieci z terenów ROD

Napisany przez delegatura 2015-05-14 10:17:28 Środkowoeuropejski czas letni

Z dniem 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28.11.2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Dla rodzinnych ogrodów działkowych znaczenie ma przede wszystkim dodany do ustawy art. 6 j ust. 3b, który zmienił system naliczania opłat za wywóz śmieci z terenów ROD.

Dla nieruchomości, zajmowanych przez ogrody działkowe ma obowiązywać roczna zryczałtowana stawka wywozu śmieci. Stawkę tą ma przyjąć każda gmina, która objęła nowymi zasadami wywozu śmieci nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne. Ryczałtowa stawka ma być określona w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie lub stosownej uchwale i wyliczona jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomości, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W praktyce zarządy ROD nie będą już mogły same określać ilości odpadów wytwarzanych na terenie ROD. Normą będzie, że będą to dokonywały gminy. Zarządy ROD będą miały tylko obowiązek złożenia deklaracji i określenia w niej, czy śmieci będą segregowane czy też nie - co wyłącznie będzie warunkowało wysokość opłaty za wywóz śmieci z terenów ROD.

Jednocześnie przypominamy, że obowiązek uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spoczywa na zarządzie ROD. To zarząd ROD, a nie poszczególni działkowcy muszą wypełnić i złożyć w określonym terminie w urzędzie miasta/gminy stosowną deklarację. Opłata za wywóz śmieci wchodzi w skład opłaty ogrodowej, którą uchwala corocznie walne zebranie członków PZD. Mimo, że uchwala ją organ PZD zobowiązani do jej zapłaty są wszyscy działkowcy (niezależnie od członkostwa w PZD). Wynika to z art. 33 ustawy o ROD.

W związku z kolejną zmianą zasad gospodarowania odpadami komunalnymi zachęcamy zarządy ROD do sprawdzenia w urzędzie miasta/gminy bądź na ich stronach internetowych, czy dla konkretnego ROD została określona zryczałtowana stawka opłaty za wywóz śmieci i na jakich zasadach ta opłata ma być wnoszona od nieruchomości, zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe.

Gdy opłata za wywóz śmieci z terenów ROD nie została jeszcze uchwalona warto spróbować wynegocjować jej wysokość na sesjach rady miasta/gminy. Natomiast, gdy uchwała w sprawie opłaty za wywóz śmieci z terenów ROD została już podjęta (i wysokość opłaty jest wygórowana) warto spróbować zaskarżyć niekorzystne przepisy miejscowe do organów wyższego rzędu (regionalnych izb obrachunkowych, wojewodów, a w ostateczności wojewódzkiego sądu administracyjnego).

Krajowa Rada PZD

Warszawa, dnia 12 maja 2015 r.

KRPZD (a.j.)


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 124
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 1262
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 1904
W tym roku stronę odwiedziło » » » 101752
Od początku stronę odwiedziło » » » 355262
 
Rekordowo odwiedziło nas 935 Internautów w dniu 2015.03.22

© 2010 by Lex_killmen