STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Szkolenie nowych działkowców

Napisany przez delegatura 2017-06-09 17:47:00 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 06.06.2017r w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach odbyło się kolejne szkolenie nowych działkowców, w którym uczestniczyło 54 osoby. Szkolenie prowadził wykładowca szkoleń związkowych kolega Zdzisław Kowalik, który swe wykłady prowadził przy użyciu środków wizualnych a które szkolenia czynią bardziej dostępnymi oraz bardziej zrozumiałymi dla słuchaczy. W swym wystąpienie dokonał omówienia rozdziału 4 i 5 Ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r i rozdziału II, V, VI i, X Statutu PZD oraz rozdziałów II, IV, V. VII zwracając szczególna uwagę na prawa i obowiązki działkowca oraz zagospodarowanie działki. Na zakończenie wykładów każdy z uczestników szkolenie dostał Regulamin ROD oraz broszurkę Ekologiczna ochrona roślin na działce. Po zadawanych pytaniach można stwierdzić, że takie szkolenia są niezbędne, na których są przekazywane najnowsze zagadnienia z dziedziny przepisów związkowych.


Źródło i foto J.P.


KOMUNIKAT Prezydium KR PZD z dnia 5 czerwca 2017 r. ws. zmiany zasad wycinki drzew na terenach ROD - 05.06.2017

Napisany przez delegatura 2017-06-06 08:18:23 Środkowoeuropejski czas letni

KOMUNIKAT

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany zasad wycinki drzew na terenach RODW dniu 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie część przepisów nowelizujących ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które zaostrzają warunki wycinki drzew. Zmianie ulegają również zasady usuwania drzew z terenów rodzinnych ogrodów działkowych.Od 17 czerwca 2017 r. bez zezwolenia będzie można usunąć z działki lub z terenu ogólnego ROD drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.


Jeśli zatem drzewo przekracza ustalone limity należy przed wycinką uzyskać zezwolenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. W odniesieniu do drzew rosnących na działkach – o zezwolenie występują działkowcy. Jeśli zaś drzewo przekraczające ustawowe limity rośnie na terenie ogólnym ROD, zarząd ogrodu - przed wycinką - zobowiązany jest uzyskać zgodę właściwego organu (art. 16 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych).Nie ulegają zmianie zasady wycinki:

drzew owocowych
można je zatem nadal usuwać bez zezwoleń (bez względu na wymiary obwodu pnia oraz wiek drzewa)

krzewów
tak jak dotychczas, wycinka krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 nie wymaga zezwolenia. Jeśli zatem działkowiec (zarząd ROD) zamierza usunąć krzew (krzewy) o powierzchni przekraczającej 25 m2 należy uprzednio uzyskać właściwe zezwolenie.Z uwagi na wysokie kary pieniężne za dokonanie wycinki drzew i krzewów bez wymaganych zezwoleń, jednostka krajowa PZD zwraca się zarówno do działkowców, jak i do zarządów ROD o przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie przyrody.Prezydium Krajowej Rady PZD

Źródło
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


KOMUNIKAT KR PZD z dnia 1 czerwca 2017 r. ws. zmian w postępowaniach administracyjnych - 01.06.2017

Napisany przez delegatura 2017-06-01 23:43:30 Środkowoeuropejski czas letni

KOMUNIKAT

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców


z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w postępowaniach administracyjnych

Z dniem 1 czerwca 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), która w znaczący sposób wpłynie na postępowania prowadzone przed organami administracji publicznej. Zmiany te mogą mieć znaczenie zarówno dla działkowców, którzy mogą być stronami takich postępowań (np. w sprawach dotyczących usunięcia drzewa na działce lub przed PINB), jak i organów PZD.

Głównym celem wprowadzonych zmian jest przyspieszenie i uproszczenie procedury administracyjnej. Nowelizacja dotyczy spraw wszczętych od 1 czerwca 2017 r.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany przepisów z krótkim objaśnieniem
i wskazaniem na co należy zwrócić szczególną uwagę.ponaglenie
W razie przewlekłości postępowania lub bezczynności organu administracji, strona jest teraz uprawniona do wniesienia ponaglenia do organu wyższego stopnia, ale za pośrednictwem organu, którego dotyczy ponaglenie. Organ będzie musiał je rozpoznać w ciągu 7 dni.

W sprawach wszczętych od 1 czerwca 2017 r. nie można tym samym wnieść od razu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA) na bezczynność lub przewlekłość postepowania; konieczne jest bowiem uprzednie ponaglenie organu.milczące załatwienie sprawy
Nowelizacja KPA wprowadza 2 tryby milczącego załatwienia sprawy:

- milczące zakończenie postępowania – gdy organ w terminie nie wyda decyzji (postanowienia) kończącego postępowania sprawę uważa się za załatwioną zgodnie
z wnioskiem strony;

- milcząca zgoda – gdy organ nie wniesie sprzeciwu w ustalonym terminie.

Jednak milczące załatwienie sprawy może mieć miejsce tylko wtedy, gdy przepis prawa materialnego tak stanowi (np. w prawie budowlanym, Ordynacji podatkowej, ustawie
o ochronie przyrody). Nie można zatem z wprowadzonych do KPA przepisów wywodzić, że w każdej sprawie, w której organ w terminie nie wydał decyzji (postanowienia) będzie można uznać, że sprawa wskutek braku reakcji organu została załatwiona zgodnie z wnioskiem/żądaniem strony.sprzeciw od decyzji kasatoryjnej
Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej (czyli decyzji uchylającej decyzję organu I instancji
i przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania) jest nową instytucją wprowadzoną do KPA. Dotąd takie decyzje były zaskarżane skargą do WSA, teraz zaś stronie będzie przysługiwał sprzeciw.

Sprzeciw wnosi się do WSA w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji,
za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. WSA powinien rozpoznać sprzeciw
w ciągu 30 dni.

Uwaga! Przed nowelizacją decyzje kasatoryjne podlegały zaskarżeniu skargą
do WSA, na złożenie której strona miała 30 dni. Ważne zatem jest,
by w postępowaniach wszczętych od 1 czerwca 2017 r. pamiętać o krótszym terminie zaskarżenia decyzji. Organ wydający decyzję będzie jednak zobowiązany pouczyć stronę o przysługującym środku zaskarżenia oraz terminie wniesienia tego środka.

zrzeczenie się odwołania
Do KPA wprowadzono przepis (art. 127a), zgodnie z którym strona będzie mogła zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Skorzystanie z tego prawa spowoduje, że decyzja stanie się prawomocna i ostateczna z dniem wpływu tego oświadczenia do organu (jeśli w postępowaniu bierze udział jedna strona). Skuteczne zrzeczenie się odwołania uniemożliwi późniejsze zaskarżenie decyzji.

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania będzie zasadne w sprawach, które zostały rozstrzygnięte na korzyść strony (działkowca, ROD).rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony
Nowelizacja KPA wprowadza zasadę przyjaznej interpretacji przepisów oraz nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony.

Zasada ta nie znajdzie jednak zastosowania m.in. w sprawach, w których strony mają sporne interesy lub gdy wynik sprawy dotyczy bezpośrednio interesów osób trzecich albo gdy zagrażałoby to ważnemu interesowi publicznemu.

Dla PZD zasada ta może mieć znaczenie np. w postępowaniach z art. 75 i 76 ustawy
o ROD. W decyzjach stwierdzających nabycie prawa użytkowania wydanych
na podstawie tych przepisów, zdarza się, że organy przyjmują, że użytkowanie
ma charakter odpłatny i nakładają na ROD z tego tytułu obciążenia finansowe. Skoro jednak z przepisu tego nie wynika, by miało ono charakter odpłatny, zasadne jest oczekiwać, że przepis ten będzie interpretowany w sposób korzystny dla PZD.wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczy tych spraw, w których nie ma organu wyższego stopnia nad organem I instancji (np. gdy SKO działa jako organ
I instancji w sprawach o stwierdzenie nieważności decyzji organów samorządowych albo gdy decyzję wydał GIODO). Od 1 czerwca 2017 r. strona będzie zatem miała wybór drogi zaskarżenia takiej decyzji; może zatem albo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (np. przez SKO) w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, albo wnieść skargę do WSA w terminie 30 dni.mediacje
Nowością w postępowaniach administracyjnych będą mediacje. Prawo dopuszcza mediacje zarówno pomiędzy stronami postępowania, jak i pomiędzy organem, przed którym toczy się postępowanie a jego stroną (stronami). Mediacja może być zainicjowana przez organ lub na wniosek strony.

O przeprowadzenie mediacji można wnioskować także w sprawach, które zostały wszczęte przed 1 czerwca 2017 r.kary administracyjne
Do KPA wprowadzone zostały ogólne zasady dotyczące administracyjnych kar pieniężnych. Założeniem ustawodawcy było, by nakładane kary były adekwatne. Ustalono zatem w KPA m.in. zasady udzielania ulg w zapłacie kar, odstąpienia
od wymierzenia kary.

Przepisy KPA nie będą jednak stosowane w sprawach, w których przepisy szczególne (np. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o ochronie przyrody) wprowadzają własne regulacje dotyczące kar i przesłanki ich nakładania.brak wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa

Od 1 czerwca 2017 r. nie ma już wymogu wzywania organu do usunięcia naruszenia prawa (przed nowelizacją z drogi tej trzeba było skorzystać, by móc wnieść skargę
do WSA na akty prawa miejscowego i na tzw. inne akty i czynności np. indywidualne interpretacje podatkowe).

Zmiana ta ma szczególne znaczenie np. w razie zamiaru zaskarżenia przez ogrody uchwał gmin dotyczących utrzymania porządku i czystości w gminach (tzw. uchwały „śmieciowe”). Teraz uchwały będzie można zaskarżyć w każdym czasie, bez uprzedniego wzywania organu do usunięcia naruszenia prawa.zawiadomienia przez publiczne obwieszczenia

Organ administracji będzie mógł dokonywać zawiadomień stron o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania – gdy przepis szczególny tak stanowi
(np. w prawie budowlanym) oraz wtedy, gdy w postępowaniu bierze udział więcej niż 20 stron. Przyjmuje się, że zawiadomienie będzie dokonane z upływem 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, ogłoszenie lub udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Regulacje te mogą mieć zatem znaczenie np. dla ogrodów w postępowaniach
o pozwolenie na budowę w razie realizacji inwestycji w sąsiedztwie ROD.wymóg pouczenia o wysokości opłaty (wpisu)
Od 1 czerwca 2017 r. organy administracji będą miały obowiązek informować strony postępowania nie tylko o przysługującym stronie środku zaskarżenia, ale również wskazać wysokość opłaty (wpisu). Zmiana ta jest przede wszystkim korzystna dla działkowców, którzy nie korzystają z pomocy prawnika. Działkowcy otrzymując decyzję z takim pouczeniem będą mogli rozważyć, czy z uwagi na koszty jakie musieliby ponieść, zasadne jest kontynuowanie danego postępowania na drodze sądowej.opracowała: dr Aneta Olędzka

Biuro Prawne PZD

Źródło
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


NSA – sprzedaż altany wolna od podatku PIT - 26.05.2017

Napisany przez delegatura 2017-05-30 09:15:48 Środkowoeuropejski czas letni

Na stronie Naczelnego Sądu Administracyjnego pojawiło się uzasadnienie korzystnego dla działkowców wyroku w sprawie opodatkowania sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce (sygn. akt II FSK 3660/16). Sąd w pełni podzielił w nim stanowisko działkowca, reprezentowanego przez doradcę podatkowego Mariusza Przyborowskiego, i utrzymał w mocy korzystny dla działkowców wyrok WSA w Bydgoszczy (sygn. akt I Sa/Bd 526/16). Tym samym NSA potwierdził, że dzięki specyficznym regulacjom zawartym w ustawie o ROD, zbywając własność altany i pozostałych naniesień i nasadzeń (przy okazji przenoszenia prawa do działki) działkowiec z reguły skorzysta ze zwolnienia podatkowego.

Oddalając skargę kasacyjną Ministra Finansów, NSA stwierdził bowiem, że: „Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy ROD nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność. Powyższy przepis zawiera regulacje, które istniały na gruncie poprzedniej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r., gdzie w art. 15 ust. 2 funkcjonował tożsamy zapis. Przepis ten stanowi więc wyjątek od ogólnej reguły zawartej w art. 48 Kodeksu cywilnego. Rodzinne ogrody działkowe zakładane są na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Polskiego Związku Działkowców. Nie stanowią one własności użytkownika działki. Zgodnie z zasadą lex specialis derogat legi generali ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych ma pierwszeństwo przed zastosowaniem przepisów kodeksu cywilnego. Tak więc, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy ROD nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych użytkownika działki, stanowią jego własność. Użytkownik działki nie jest natomiast właścicielem gruntu. Ponadto art. 15 ust. 2 ustawy ROD stanowi lex specialis do art. 47 i 48 Kodeksu cywilnego. Zatem użytkownik jest właścicielem rzeczy znajdujących się na terenie ogrodu działkowego”

W konsekwencji, wg. Sądu przychód ze sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce należy zakwalifikować jako przychód ze zbycia rzeczy (tj. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) u.p.d.o.f Powyższy sposób kwalifikacji sprzedaży oznacza, że działkowiec będzie musiał zapłacić PIT od nasadzeń i naniesień tylko wtedy, gdy dokona ich sprzedaży przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Odnosząc się do korzystnego dla swego klienta wyroku mec. M. Przyborowski stwierdził:

Jako, że sprawa dotyczyła interpretacji indywidualnej, wydany wyrok zobliguje Ministra Finansów (obecnie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej) do wydania korzystnej interpretacji na rzecz mojej klientki. Następnym krokiem będzie wystąpienie do właściwego urzędu skarbowego o zwrot nienależnie zapłaconego podatku z tytułu „sprzedaży działki”. Niemniej jednak, w moim przekonaniu, rozstrzygnięcie NSA daje szansę dla wszystkich byłych działkowców, którzy dotychczas zgodnie z interpretacją Ministerstwa uiścili (przy sprzedaży altany) podatek dochodowy z tego tytułu - mogą spróbować wystąpić o jego zwrot. O ile bowiem w Polsce nie istnieje prawo precedensowe, to w chwili obecnej już nie tylko ośrodek w Bydgoszczy, ale również NSA prezentuje korzystny dla działkowców pogląd. Tym samym można mieć nadzieje, że wpłynie to na inne WSA, a w dalszej kolejności na poglądy Ministerstwa Finansów.

Ze względu na okresy przedawnienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku mogą wystąpić działkowcy, którzy sprzedaży naniesień i nasadzeń dokonali nie wcześniej niż w 2011 roku. Dla tych podatników ostateczny termin na złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty upływa z końcem 2017 roku.

BP

Źródło
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


XIII posiedzenie Krajowej Rady PZD - podsumowanie - 25.05.2017

Napisany przez delegatura 2017-05-25 22:48:31 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 24 maja br. w Warszawie odbyło się się XIII posiedzenie Krajowej Rady PZD pod przewodnictwem prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. Uczestniczyli w nim członkowie Krajowej Rady oraz Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt. Wśród najważniejszych tematów obrad znalazły się: nowelizacja statutu PZD, skargi i zażalenia dotyczące przede wszystkim przestrzegania prawa w Związku i ogrodach oraz tegoroczne obchody 120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich.Na początku obrad Krajowa Rada uchwaliła porządek obrad, a następnie dokooptowała do swojego składu nowego członka, którym został nowo wybrany Prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD pan Krzysztof Podlewski, wieloletni Prezes ROD „Zdrowie” w Warszawie i działkowiec z 45-letnim stażem.

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki przedstawił w swoim wystąpieniu na temat konieczności zmian statutu PZD warunki ustawowe, które Związek musi spełnić do 20 maja 2018 roku, a które są wynikiem zmian zapisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Prezes PZD stwierdził także, iż jest to dobra okazja do przyjrzenia się praktycznemu stosowaniu zapisów nowego statutu, który obowiązuje dopiero od 2 lat. Dlatego też bardzo ważne będą wszelkie uwagi i wnioski z terenu, gdzie jest on praktycznie stosowany, a więc z okręgów i ogrodów. Prezes PZD wskazał także na konieczność ustanowienia harmonogramu prac nad nowelizacja statutu, aby zmieścić się w wyznaczonych ramach czasowych, które nakreśliła ustawa o stowarzyszeniach.

Pełna treść wystąpienia Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego znajduje się TUTAJ.

Prezes PZD zarekomendował Krajowej Radzie skład Komisji Statutowej zaakceptowanej przez Prezydium KR PZD, której zadaniem będzie opracowanie zmian w statucie. Krajowa Rada przyjęła także uchwałę w sprawie rozpoczęcia prac nad nowelizacją statutu, w której zwróciła się do wszystkich jednostek organizacyjnych o aktywne uczestniczenie w tworzeniu zmian w statucie. Krajowa Rada powołała 15-osobową Komisję Statutową. W dyskusji poruszono zagadnienia ze statutu, w przypadku których należałoby się zastanowić nad ewentualnymi zmianami przepisów.Zgodnie z zapowiedzią, tematem obrad były także skargi i zażalenia. Prezes Eugeniusz Kondracki w swoim wystąpieniu na ten temat przedstawił najczęstsze problemy, z jakimi występują działkowcy, sposoby ich rozwiązywania, oraz przedstawił zadania w tym zakresie dla zarządów ROD, okręgów i Krajowej Rady.

Pełna treść wystąpienie Prezesa Eugeniusza Kondrackiego dotycząca skarg i zażaleń znajduje się TUTAJ.

Analityczny materiał dotyczący skarg i zażaleń, problemów z nich wynikających oraz ocenę i wnioski przedstawił wiceprezes PZD Zdzisław Śliwa. Natomiast Tadeusz Jarzębak - I wiceprezes PZD, przedstawił sprawy poruszane podczas dyżurów prawnych.

Krajowa Rada przyjęła uchwałę ws. skarg i zażaleń w PZD, w której określiła zadania w tym zakresie dla zarządów ROD i OZ oraz powołała Komisje ds. Skarg.

W dyskusji na temat skarg i zażaleń członkowie Krajowej Rady zwrócili szczególną uwagę na problemy występujące w ogrodach i trudności w rozwiązywaniu konfliktów. Wskazywali również potrzebę powołania niezależnych zespołów mediacyjnych na wzór dawnych ogrodowych komisji rozjemczych, których to działalność może być korzystna dla rozwiązywania pojawiających się konfliktów.

Krajowa Rada powołała honorowy Komitet Obchodów Jubileuszu 120-lecia Ruchu Ogrodnictwa Działkowego w Polsce, w skład którego weszli długoletni działacze z terenu całego kraju zarówno ze szczebla ogrodowego, okręgowego, jak i krajowego.

Ponadto Krajowa Rada dokonała zmian w uchwale dotyczącej funkcjonowania Funduszu Rozwoju ROD oraz w uchwale dotyczącej programu obchodów jubileuszu 120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Uchwały podjęte podczas XIII Plenum KR PZD:

- Uchwała nr 2/XIII/2017 w sprawie rozpoczęcia prac związanych z realizacją ustawowego obowiązku zmiany statutu PZD

- Uchwała nr 3/XIII/2017 w sprawie powołania Komisji ds. nowelizacji statutu PZD

- uchwała nr 4/XIII/2017 w sprawie skarg i zażaleń w PZD

- uchwała nr 5/XIII/2017 w sprawie powolania komisji do spraw skarg

- uchwała nr 6/XIII/2017 w sprawie zmiany zasad funkcjonowania Funduszu Rozwoju ROD w PZD

Źródło:
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


Apel do zarządów ROD ws. uczczenia jubileuszu 120-lecia istnienia ogrodnictwa działkowego w Polsce - 25.05.2017

Napisany przez delegatura 2017-05-25 22:44:43 Środkowoeuropejski czas letni

Krajowa Rada PZD dla uczczenia jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich podczas XIII posiedzenia KR PZD skierowała Apel do zarządów ROD, w którym zacheca wszystkie ogrody do upamiętnienie jubileuszu, ale też zachęciła do uczestnictwa wszystkich, którzy cenią własną działkę, ogród oraz idee ogrodnictwa działkowego. Obchody jubileuszu zostaną zainaugurowane w najstarszym ogrodzie w Polsce, który znajduje się w Koźminie Wielkopolskim. Ponadto powołano także Honorowy Komitet Organizacyjny obchodów jubileuszu 120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego oraz zaktualizowano program obchodów.

- Apel Krajowej Rady PZD z dnia 24 maja br. do zarządów ROD ws. uczczenia Jubileuszu 120-lecia

- uchwała nr 8/XIII/2017 w sprawie powołania Honorowego Komitetu Organizacyjnego obchodów Jubileuszu 120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce

- uchwała nr 7/XIII/2017 ws. zmiany programu obchodów Jubileuszu 120-lecia istnienia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich

Źródło:
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


W dniach 20-21 maja 2017r przedstawiciele OZ Śl. Delegatury Gliwice uczestniczyli w Targach Wnętrz i Ogrodów

Napisany przez delegatura 2017-05-24 17:01:00 Środkowoeuropejski czas letni

      W dniach 20-21 maja 2017r przedstawiciele OZ Śl. Delegatury Gliwice uczestniczyli w Targach Wnętrz i Ogrodów. Mając do dyspozycji boks wystawowy prezentowaliśmy porady ogrodnicze w formie tablic poglądowych oraz literatury na temat ekologicznych upraw. Szczegółowych informacji i porad na tematy upraw, ochrony roślin , kompostowania, zwalczania chorób i szkodników udzielał Instruktor Krajowy Społecznych Służb Instruktorskich Henryk Terelak. Swoim doświadczeniem w sprawach prawa w PZD oraz sposobu załatwiania nurtujących działkowców spraw, dzielili się: Barbara Głogowska - sekretarz Delegatury i przewodniczący Delegatury- Stanisław Kalisz.

      Targi odbywały się na terenie Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej przy ul. Kaszubskiej w Gliwicach. Uroczystego otwarcia dokonali pani Wioletta Ochman – właścicielka Agencji Informacyjno – Reklamowej „Promocja” w towarzystwie dziekana Wydziału Architektury Politechniki Śl. dr . hab. inż. pana Krzysztofa Rostańskiego oraz dr . hab. inż. architekta pana Grzegorza Nawrota.

      W drugi dzień targów oceniono stanowiska oraz prezentowane artykuły i technologie, po czym przyznano nagrody w postaci efektownych, pucharów i plakietek. Dla nas wyjątkowo miłe były spotkania z działkowcami nie tylko z rejonu naszej Delegatury. Mieliśmy okazję na wymianę doświadczeń i refleksji z użytkownikami działek z Zabrza, Tarnowskich Gór , Rudy Śl. a nawet Opola.

      Dużym powodzeniem cieszył się kiermasz roślin gdzie można było znaleźć mnóstwo ciekawych okazów. Tu spotykaliśmy największe rzesze działkowców robiących zakupy. Dlatego też, powodzeniem cieszyła się nasza akcja rozdawania efektownych kalendarzy PZD pomiędzy kupującymi. Wśród odwiedzających nasz boks zainteresowaniem cieszyła się nasza związkowa gazetka „Zielona Rzeczpospolita”, która przybliżała problemy działkowców PZD.

      Jeśli udało nam się dotrzeć z naszą wiedzą oraz problemami PZD do większej grupy osób to uważamy te Targi za udane.

Barbara GłogowskaVII ŚLĄSKIE TARGI WNĘTRZ HOME&GARDEN 2017 GLIWICE 20-21.05.

Napisany przez delegatura 2017-05-11 12:12:27 Środkowoeuropejski czas letni
Branże prezentujące się na targach to: meble, ceramika łazienkowa, kuchnie, sprzęt AGD i TV, oświetlenie, systemy dekoracji ścian, okna, drzwi, kominki, sauny, meble Spa & Wellness, projektanci wnętrz, architekci, deweloperzy, floryści, meble ogrodowe, domy ogrodowe. Jeśli ktoś planuje swój „ciepły kąt”, chce zasięgnąć porad architektów, projektantów wnętrz, chce poznać nowości w systemie dekoracji ścian, wystroju wnętrz, okien powinien koniecznie odwiedzić Targi Wnętrz Home & Garden.

Termin Targów: 20-21.05.2017r.
Miejsce: Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej, ul. Kaszubska 28
Godziny otwarcia: sobota, godz. 10:00 do 17:00 niedziela, godz. 10:00 do 17:00

Serdecznie zapraszamy !

LINK do strony WWW organizatora oraz darmowego biletu wstępu


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 568
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 2873
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 11368
W tym roku stronę odwiedziło » » » 162269
Od początku stronę odwiedziło » » » 685490
 
Rekordowo odwiedziło nas 1130 Internautów w dniu 2016.04.16

© 2010 by Lex_killmen