STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Komunikat w sprawie walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2018 roku - 05.02.2018

Napisany przez delegatura 2018-02-05 22:09:48 CET


Do 15 maja we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych PZD mają się odbyć walne zebrania sprawozdawcze, na których członkowie stowarzyszenia podejmą najistotniejsze decyzje dla funkcjonowania ROD i jego finansów.

Podstawą prawną do przeprowadzenia walnych zebrań są przepisy Statutu PZD (§§ 56-67) oraz Wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w latach 2016 - 2018 wprowadzonych uchwałą Nr 335/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17 grudnia 2015 r.

Statut PZD gwarantuje prawo uczestnictwa w walnym zebraniu każdemu członkowi Związku i z uwagi na sprawy, o których decyduje się podczas walnego zebrania, każdy członek Związku uczestnictwo w walnym zebraniu powinien traktować jako obowiązek, aby najważniejszych decyzji nie podejmowano bez jego udziału.

Na walne zebranie, oprócz projektów uchwał w sprawach dotyczących wysokości opłat ogrodowych, inwestycji czy remontów, które są potrzebne w ROD i zabezpieczeniu środków na ten cel oraz o innych sprawach ważnych dla ROD, zarząd ROD przygotowuje sprawozdanie ze swojej działalności oraz sprawozdanie finansowe za rok 2017, plan pracy oraz preliminarz finansowy na rok 2018. Bardzo istotną rolę w przygotowaniu walnego zebrania pełni komisja rewizyjna ROD. Przygotowuje ona sprawozdanie ze swojej działalności w 2017 roku oraz dokonuje oceny działalności zarządu ROD i sprawozdania finansowego za 2017 rok. Komisja powinna przeprowadzić badanie na podstawie dokumentów i ocenić, czy zarząd zrealizował przyjęty przez walne zebranie plan pracy oraz czy prowadził właściwą, zgodną z przepisami i preliminarzem politykę finansową.

Z zagadnieniami statutowymi, którymi musza zająć się członkowie PZD w ROD na walnym zebraniu sprawozdawczym, ściśle związane są także inne tematy dopełniające całość funkcjonowania ROD, które należy omówić i przedyskutować z obecnymi na walnym zebraniu członkami PZD:

1.Gospodarka odpadami.
2.Bezpieczeństwo w ROD.
3.Opłata za pobór wody.
4.Opłata za energię elektryczną.
5.Funkcjonowanie ROD.
6.Prace zarządu ROD.
7.Działalność komisji rewizyjnej ROD.
8.Sprawy indywidualne każdego ogrodu.


Zanim rozpoczną się walne zebrania w ROD warto przypomnieć członkom PZD o ich prawach:

1.Członek PZD jest zawiadamiany o terminie, miejscu odbywania zebrania oraz porządku obrad poprzez pisemne zawiadomienie, najpóźniej na 14 dni przed terminem walnego. Formy doręczenia są ściśle określone w § 60 statutu PZD: za pośrednictwem poczty, doręczenie za pokwitowaniem oraz pocztą elektroniczną, o ile członek wyraził na to pisemną zgodę. Należy pamiętać, że odbycie zebrania w II terminie będzie dopuszczalne tylko wtedy, gdy w zawiadomieniu zostanie podana informacja o tej możliwości, oraz o tym, że wówczas podjęte uchwały będą obowiązywały bez względu na liczbę obecnych.
2.Prawo uczestniczenia w walnym zebraniu (§ 56 ust. 2 statutu PZD) mają wyłącznie członkowie PZD. Prawa członkowskie wykonuje się osobiście (§ 14 ust. 2 statutu PZD), dlatego nie jest dopuszczalne zastępstwo członka PZD w czynnym udziale w walnym zebraniu sprawozdawczym (konferencji delegatów). Od tej zasady statutowej nie ma odstępstw.
3.Prawo do zapoznania się z materiałami sprawozdawczymi - zarząd ROD ma obowiązek udostępnić je do wglądu na co najmniej 7 dni przed walnym zebraniem. O miejscu i terminie wyłożenia materiałów zarząd ROD informuje w zawiadomieniu na walne zebranie.
4.Prawo zabierania głosu we wszystkich sprawach jakie są przedstawiane na walnym zebraniu.
5.Prawo zgłaszania wniosków.
6.Prawo do głosowania (czynne prawo wyborcze) czyli wypowiadania się w formie głosowania na tematy proponowane podczas walnego zebrania.
7.Prawo do kandydowania (bierne prawo wyborcze) oraz prawo zgłaszania kandydatur na przewodniczącego walnego zebrania, do składów komisji walnego zebrania, a w przypadku wyborów uzupełniających – do organów ROD.


Do Krajowej Rady PZD wpływa wiele różnych spraw związanych z decyzjami podjętymi na walnych zebraniach, tymczasem każdy członek PZD właśnie z obrad walnego zebrania powinien czerpać wiedzę o rozwiązaniu tych spraw w swoim ROD, a przede wszystkim ma możliwość decydowania.

Dlatego też każdy członek PZD powinien dać sobie możliwość wypowiedzenia się co do przyszłości swojego ogrodu. Każdy działkowiec będący członkiem Związku, jeśli tylko weźmie udział w walnym zebraniu, będzie miał wpływ na podejmowane tam decyzje dotyczące opłat jakie będą ponosić wszyscy działkowcy w ROD bez względu na to czy są członkami stowarzyszenia, czy nie. Skoro wszyscy będą ponosić koszty funkcjonowania ROD, powinni wspólnie zadecydować na co przeznaczą swoje pieniądze. Tak ważnych decyzji nie można oddawać w ręce innych.

Namawiamy wszystkich członków PZD do czynnego uczestnictwa w zbliżającym się walnym zebraniu sprawozdawczym i do współdecydowania o funkcjonowaniu swojego ogrodu i przeznaczeniu wpłacanych środków.

Nie czekajmy, aż inni zadecydują za nas.Wydział Prezydialny Krajowej Rady PZD

Źródło
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


Szkolenie Zarządów i Komisji Rewizyjnych ogrodów z Miasta Pyskowic i Toszka

Napisany przez delegatura 2018-01-31 00:56:22 CET

W dniu 30 stycznia 2018r w MOKiS w Pyskowicach odbyło się szkolenie Zarządów i Komisji Rewizyjnych ogrodów z Miasta Pyskowic i Toszka w szkoleniu uczestniczyło 35 osób . Było to ostanie szkolenie a tym samym Delegatura Rejonowa w Gliwicach zakończyła szkolenia dotyczące przygotowań i przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych za 2017r oraz przyjęciu planu pracy i preliminarzy na 2018r, w szkoleniach tych brało udział 346 osób .Nowością tych szkoleń było ze prowadzone były w małych grupach oraz wspólnie z Zarządami i Komisjami Rewizyjnymi razem, co powinno owocować na lepszą współpracę tych organów Statutowych ROD .Drugą nowością którą od 25 stycznia wprowadzamy to wszystkie szkolenia jakie będą prowadzone w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach wykładowcy będą się posiłkować odpowiednio opracowanymi materiałami /slajdami/ które są opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i będą pomocne dla zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD. Każdy zarząd ogrodu otrzymał komplet dokumentów które będą pomocne w przygotowaniu i przeprowadzeniu zebrań sprawozdawczych w 2018r. Na zakończenie należy podziękować wykładowcom tych szkoleń panom .Zenon Jabłoński , Sebastian Ciągwa oraz Zdzisław Kowalik /który opracował slajdy /za profesjonale przygotowanie się do wykładów oraz tematyki wykładów.
Źródło i foto J.P.


Szkolenie Zarządów oraz Komisji Rewizyjnych ROD

Napisany przez delegatura 2018-01-29 16:28:02 CET

W dniu 25 i 26 stycznia 2018 r W Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach odbyły się kolejne szkolenia Zarządów oraz Komisji Rewizyjnych ROD.W dniu 25 stycznia uczestniczyło w szkoleniu 63 osoby a w dniu 26 stycznia 56. Od 25stycznia 2018 r. wprowadzamy nowe zasady tych szkoleń ,wykładowcy szkoleń będą się posiłkować slajdami na których są projekty uchwał oraz inne materiały związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Walnego Zebrania Sprawozdawczego tak dla Zarządu jak i Komisji Rewizyjnych ROD .Wzory uchwał na których pokazanie jest jak prawidłowo winny być wypełniane aby były zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności opłaty ogrodowej wodnej i opłaty elektrycznej. Tematyka tych szkoleń to; Właściwe przygotowanie sprawozdań przez zarząd ROD i Komisje Rewizyjną za 2017r,preliminarzy finansowych na 2018r oraz przygotowanie projektów uchwał na zebranie sprawozdawcze. Zarządy i Komisje Rewizyjne otrzymały komplet dokumentów które będą pomocnie w przygotowaniu i przeprowadzeniu zebrań . Zostały omówione najważniejsze Uchwały Związkowe dotyczące bilansów i sprawozdawczości, dokumentacji kasowej , oraz przepisów Związkowych. Decyzją bardzo trafną było ze szkolenia prowadzimy całych Zarządów i Komisji Rewizyjnych razem na których omawiane są obowiązki Zarządu i Komisji Rewizyjnej bo ścisła współpraca tych organów ROD będzie korzystna dla ogrodu i działkowców .


ZDJĘCIA 25.01.2018
ZDJĘCIA 26.01.2018Źródło i foto J.P.


Szkolenia Zarządów oraz Komisji Rewizyjnych ROD

Napisany przez delegatura 2018-01-24 09:39:48 CET

W dniu 22 i 23 stycznia 2018 r W Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach odbyły się kolejne szkolenia Zarządów oraz Komisji Rewizyjnych ROD.W dniu 22 stycznia uczestniczyło w szkoleniu 54 osoby a w dniu 23 stycznia 56. Tematyka tych szkoleń to; Właściwe przygotowanie sprawozdań przez zarząd ROD i Komisje Rewizyjną za 2017r,preliminarzy finansowych na 2018r oraz przygotowanie projektów uchwał na zebranie sprawozdawcze. Zarządy i Komisje Rewizyjne otrzymały komplet dokumentów które będą pomocnie w przygotowaniu i przeprowadzeniu zebrań . Zostały omówione najważniejsze Uchwały Związkowe dotyczące bilansów i sprawozdawczości, dokumentacji kasowej , oraz przepisów Związkowych. Decyzją bardzo trafną było ze szkolenia prowadzimy całych Zarządów i Komisji Rewizyjnych razem na których omawiane są obowiązki Zarządu i Komisji Rewizyjnej bo ścisła współpraca tych organów ROD będzie korzystna dla ogrodu i działkowców .

ZDJĘCIA 22.01.2018ZDJĘCIA 23.01.2018

Źródło i foto J.P.


Szkolenie Zarządów oraz Komisji Rewizyjnych

Napisany przez delegatura 2018-01-21 08:57:32 CET

Kolejne szkolenie Zarządów oraz Komisji Rewizyjnych odbyło się dnia 17 stycznia 2018.r. w Sali szkoleń Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach . W szkoleniu brało udział 12 ROD w których uczestniczyło 45 osób, żeby te szkolenia były lepiej zrozumiałe oraz aby każdy z uczestników mógł zadać pytanie ,które dla niego jest mało jasne lub nie zrozumiałe oraz ze względu na pojemność sali szkoleń , szkolenia te należy prowadzić w mniejszych grupach, a efekty takich szkoleń dobrze będą służyć w przygotowaniu i przeprowadzeniu WALNYCH ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH W ROD. Tematy które zostały w szczegółach omówione to;

1.Przygotowanie merytorycznych sprawozdań oraz wykonanie przyjętego planu pracy na 2017r oraz planów pracy na 2018r, przez, zarządy ROD.

2.Komisje Rewizyjne ROD zgodnie z wytycznymi Krajowej Komisji Rewizyjnej na 2018r oraz Tezami Krajowej Komisji Rewizyjnej . oraz Wytycznymi Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Katowicach. Dokonają badań bilansów ROD oraz poszczególnych sprawozdań finansowych i preliminarzy finansowych na 2018r i pozostałych zagadnień które ujęte są w w/w przepisach. Tezy oraz wytyczne Krajowej Komisji Rewizyjnej na 2018r otrzymały wszystkie Komisje Rewizyjne ROD.

3. Wykładowcy szczegółowo dokonali omówienia poszczególnych Projektów uchwał ze szczególnym omówieniem Uchwał o opłacie ogrodowej, opłacie wodnej, energetycznej, za nieczystości. Wszystkie projekty uchwał otrzymały zarządy z wzorami /jak się oblicza opłatę ogrodową ,wodną, energetyczną i jakie składniki wpływają na ich ustalenie / bo jest to bardzo ważne żeby uchwały były zgodne z przepisami związkowymi , bo ich niezgodność z przepisami może skutkować że z mocy prawa są nie ważne co powoduje dalszymi konsekwencjami.

4 Następnym bardzo ważnym tematem który został omówiony było przygotowanie oraz przeprowadzenie walnego zebrania sprawozdawczego. Bo właściwe przygotowanie oraz jego przeprowadzenie jest ważne bo unika się zbędnych dyskusji które nic nie wnoszą konkretnego.

W przygotowanym zbiorze dokumentów które otrzymały zarządy jest Scenariusz Walnego Zebrania Sprawozdawczego, który będzie pomocny w prowadzeniu zebrania przez Przewodniczącego Zebrania. Bardzo ważnym dokumentem który otrzymały ogrody jest /KOMUNIKAT/ w którym delegatura zamieściła najważniejsze zadania na 2018 r oraz terminy w których należy realizować poszczególne zadania . W tym komunikacje są również zamieszczone najważniejsze Uchwały władz związku i w jakich przepisach, biuletynie są ogłoszone.

Na zadawane pytania odpowiadali wykładowcy szkolenia , a efekty takich szkoleń z pewnością zaowocują w przygotowaniu i przeprowadzeniu Walnych Zebrań Sprawozdawczych w 2018r


Źródło i Foto J.P.


Szkolenie całych Zarządów ROD i Komisji Rewizyjnych wszystkich ogrodów miasta Knurowa

Napisany przez delegatura 2018-01-21 08:55:00 CET

W dniu 16 stycznia 2018r w domu działkowca ROD ,,Szyb Wschód’’ w Knurowie odbyło się szkolenie całych Zarządów ROD i Komisji Rewizyjnych wszystkich ogrodów miasta Knurowa. W szkoleniu uczestniczyło 38 osób. Głównymi tematami szkolenia było;

1.Przygotowanie merytorycznych sprawozdań oraz wykonanie przyjętego planu pracy na 2017r oraz planów pracy na 2018r, przez, zarządy ROD.

2.Komisje Rewizyjne ROD zgodnie z wytycznymi Krajowej Komisji Rewizyjnej na 2018r oraz Tezami Krajowej Komisji Rewizyjnej . oraz Wytycznymi Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Katowicach. Dokonają badań bilansów ROD oraz poszczególnych sprawozdań finansowych i preliminarzy finansowych na 2018r i pozostałych zagadnień które ujęte są w w/w przepisach. Tezy oraz wytyczne Krajowej Komisji Rewizyjnej na 2018r otrzymały wszystkie Komisje Rewizyjne ROD.

3.Wykładowcy szczegółowo dokonali omówienia poszczególnych Projektów uchwał ze szczególnym omówieniem Uchwał o opłacie ogrodowej, opłacie wodnej, energetycznej, za nieczystości . Wszystkie projekty uchwał otrzymały zarządy z wzorami /jak się oblicza opłatę ogrodową ,wodną, energetyczną i jakie składniki wpływają na ich ustalenie / bo jest to bardzo ważne żeby uchwały były zgodne z przepisami związkowymi , bo ich niezgodność z przepisami może skutkować że z mocy prawa są nie ważne co powoduje dalszymi konsekwencjami.

4 Następnym bardzo ważnym tematem który, został omówiony było przygotowanie oraz przeprowadzenie walnego zebrania sprawozdawczego. Bo właściwe przygotowanie oraz jego przeprowadzenie jest ważne bo unika się zbędnych dyskusji , które nic nie wnoszą konkretnego.

W przygotowanym zbiorze dokumentów które otrzymały zarządy jest Scenariusz Walnego Zebrania Sprawozdawczego, który będzie pomocny w prowadzeniu zebrania przez Przewodniczącego Zebrania.

Na zadawane pytania odpowiadali wykładowcy szkolenia , a efekty takich szkoleń z pewnością zaowocują w przygotowaniu i przeprowadzeniu Walnych Zebrań Sprawozdawczych w 2018r


Zródło i Foto J.P.


Przygotowanie i niezbędne materiały do przeprowadzenia walnego zebrania w ROD

Napisany przez delegatura 2018-01-15 21:20:25 CET

Właściwe przygotowanie i niezbędne materiały do przeprowadzenia walnego zebrania w ROD zgodnie z przepisami związkowymi i innymi obowiązującymi przepisami na przykładzie Delegatury Rejonowej Okręgu Śląskiego w Gliwicach.

     W trakcie przygotowywania do przeprowadzenia walnego zebrania sprawozdawczego w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, właściwym działaniem jest rozpoczęcie opracowania koniecznych materiałów od analizy zapisów z poprzednich sprawozdań osób obsługujących zebrania oraz dokumentów z tych zebrań. Właściwa analiza pozwala na określenie ewentualnych niejasności, błędów czy uchybień, które mogły wystąpić w ubiegłych latach. Wnioski wynikające z tej analizy należy włączyć do przygotowywanego planu na 2018r, tak aby starać się uniknąć powtórzenia niewłaściwych działań w następnych latach.

     Przykładem mogą być nowe uchwały dotyczące opłat za wodę i energię elektryczną, gdzie zdarzało się, iż popełniano błędy w opłatach stałych: tak zwanej elektrycznej i wodnej, gdzie niektóre Ogrody dokonywały złych wyliczeń ww. opłat. Dla uniknięcia tego rodzaju błędów, zostały opracowane projekty do tych uchwał wraz z załącznikami opisującymi prawidłowe obliczenia bilansu wody, czy energii, tak aby były zgodne z obowiązującymi przepisami.
     Innym problematycznym zagadnieniem dla Ogrodów jest właściwe ustalanie opłaty ogrodowej na dany rok. Tutaj również pomocny staje się opracowany wzór w formie załącznika do uchwały o opłacie ogrodowej, w którym określa się: jakie możliwe składniki składają się na opłatę ogrodową i jak się je oblicza.
     Koniecznym jest aby zaproszenie na walne zebranie zostało skutecznie dostarczone wszystkim członkom zwyczajnym PZD Jeżeli zarówno mąż jak i żona pozostają członkami zwyczajnymi, Zarząd ROD ma obowiązek wysłać albo doręczyć zaproszenie do każdego z nich.

     Powstałe problemy i niejasności będą przedmiotem szczegółowego omówienia na szkoleniach i zebraniach z Zarządami i Komisjami Rewizyjnymi ROD, które będą prowadzone w miesiącu styczniu i lutym 2018r. Jednocześnie, podczas tych szkoleń, każdy Ogród otrzyma komplet dokumentów przygotowywanych przez Delegaturę, pomocnych w przepisowym przygotowaniu projektów uchwał na walne zebranie.

     Powyższe ma służyć podejmowaniu uchwał zgodnych z przepisami, a jednocześnie czytelnych dla uczestników zebrania, co pozwoli na właściwy i spokojnego przebieg samego zebrania. Właśnie z doświadczeń lat ubiegłych, można wysnuć wniosek, że źle przygotowane zebranie (np. brak przejrzystości w naliczaniu opłat) doprowadza do chaosu w trakcie zebrania, co powoduje trudności w prowadzeniu zebrania i zapanowania nad jego przebiegiem przez Przewodniczącego.

     Podobnie osoby obsługujące zebranie z ramienia organów PZD, otrzymują komplety dokumentów, ze wzorami wszystkich uchwał, tak, aby w razie konieczności służyć pomocą, a także udostępniać wzory wprost do wykorzystania przez prowadzących walne zebranie (np. w przypadku ich ewentualnego braku lub błędnego wypełnienia).

     W ramach pomocy, kolejnym ważnym dokumentem, który przygotowuje Delegatura Rejonowa w Gliwicach a który kierowany jest wprost do Zarządów ROD, jest tzw. „Komunikat”, czyli rodzaj przewodnika, w którym są zamieszczone najważniejsze zadania i terminy np.: szkoleń, zebrań, wzory pomocnych materiałów, raportów kasowych, określenie obowiązków nakładanych przez przepisy związkowe itp.. W „Komunikacie” zamieszczane są także najnowsze przepisy wraz z numerami Uchwał Krajowej Rady (a także numerem i strony Biuletynu Informacyjnego PZD, w którym są zawarte), ważnych dla bieżących prac Zarządu ROD. Z doświadczenia wynika, że tak przygotowana informacja, corocznie aktualizowana jest bardzo pomocna dla Zarządów ROD, szczególnie w przypadku Ogrodów nie posiadających biur lub przy małych pomieszczeniach biurowych. Taki przewodnik jest bardzo dobrze przyjmowany przez Zarządy ROD.
     Ponadto, z zakresu działań księgowo-finansowych, od roku 2016 Delegatura Rejonowa, przy pomocy OFK opracowuje wzory wszystkich dokumentów księgowych wraz z opisem dotyczącym właściwego prowadzenia i wypełniania. Dokumenty obejmują m.in.: druki KP, KW, raport kasowy, polecenia przelewu, wnioski o zaliczkę, rozliczenie zaliczki, dokumenty podatkowe, dotyczące składek ZUS, sposoby wypełniania umów zleceń, naliczania podatku i składek do ZUS itd.. Corocznie aktualizowany o zmiany przepisów i uzupełniany komplet takich dokumentów otrzymują Skarbnicy każdego ROD. Odbywa się to na ogół w trakcie odrębnych szkoleń Skarbników prowadzonych w sposób interaktywny, przy pomocy rzutnika, gdzie w sposób jasny i czytelny są widoczne np. przykładowo wypełnione druki.

     Także od 2016 roku każda z ogrodowych Komisji Rewizyjnych otrzymała skompletowaną teczkę z wszystkimi drukami dotyczącymi podstaw jej działalności oraz wzorami protokołów. Niezależnie od powyższego, na stronie Delegatury Rejonowej w Gliwicach dostępna jest zakładka: „materiały Komisji Rewizyjnych” wraz z przytoczeniem odpowiednich przepisów i protokołów. Podobną teczkę otrzymały także Zarządy ROD, ze zbiorem najważniejszych dokumentów i wzorów uchwał, umów, wniosków, które służą pomocniczo dla Zarządów, jako materiały podglądowe dla podejmowania odpowiednich uchwał, a także treść najważniejszych Uchwał podejmowanych w PZD.

     Skutkiem powyższych działań jest zauważalny, znaczny spadek nieprawidłowo podejmowanych uchwał w Ogrodach, również spadek źle wypełnianych dokumentów finansowo-kasowych, protokołów kontroli Komisji Rewizyjnych oraz sprawozdań i planów pracy zarządów ROD.

     Wobec powyższego, należy uznać, że przyjęty sposób działania w zakresie przygotowywania do walnych zebrań, szkolenia organów działających na terenie Ogrodów jest właściwy i będzie kontynuowany w następnych latach, co jednocześnie nie ogranicza dalszych poszukiwań nowych założeń do zwiększenia skuteczności w przyszłości.

Opracował: Kierownik Delegatury Rejonowej OZ Śl. PZD w Gliwicach
                Jan Pękala


Szkolenie osób obsługujących walne zebrania ROD w 2018 – Gliwice 10.01.2018r.

Napisany przez delegatura 2018-01-12 14:55:50 CET

PZD Okręg Śląski prowadzi intensywne szkolenia dla osób, których zadaniem będzie obsługa walnych zebrań w ROD w 2018r. Jedno z pierwszych takich szkoleń odbyło się w Delegaturze Rejonowej w Gliwicach w dniu 10 stycznia 2018r. W szkoleniu uczestniczyły osoby wytypowane do obsługi zebrań w ROD zlokalizowanych m.in. w Gliwicach, Knurowie, Pyskowicach.

Biorąc pod uwagę, iż w zakresie prowadzenia walnych zebrań ROD w dalszym ciągu obowiązują wytyczne i druki opracowane przez Krajową Radę PZD na zebrania w latach 2016 – 2018, szkolenie skupiło się przede wszystkim na analizie błędów jakie pojawiają się podczas omawianych zebrań. Dyrektor Biura PZD Okręgu Śląskiego przedstawił w/w wytyczne z szczególnym naciskiem na projekty uchwał dotyczących opłat w ROD. Uchwały te bowiem są najważniejsze dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ROD. Dokładne wyliczenie kosztów funkcjonowania ROD oraz opłat na dany rok, nie tylko zabezpiecza funkcjonowanie ROD ale również zmniejsza do minimum wątpliwości Działkowców. Jasne i rzeczowe przedstawienie kosztów funkcjonowania ROD na walnym zebraniu powoduje bowiem, iż uchwały podejmowane są bez zbędnej dyskusji, a całe zebranie przebiega w spokojnej atmosferze. W toku dyskusji przypomniano również zasady obliczania opłaty energetycznej oraz wodnej , z szczególnym podkreśleniem iż energia elektryczna/woda zużyta na potrzeby terenu ogólnego ROD i infrastruktury ogrodowej powinna być ujęta w ramach opłaty ogrodowej. Omówiono również wątpliwości związane z zawiadomieniem o walnym zebraniu, podkreślono że w zawiadomieniu musi znaleźć się informacja o II terminie zebrania. Brak takiej informacji uniemożliwia odbycie zebrania w II terminie – w ostatnim czasie z tego właśnie powodu Prezydium OZ Śląskiego PZD unieważniło nadzwyczajne walne zebranie ROD w Mysłowicach.

Kierownik Delegatury Rejonowej Pan Jan Pękala rozdał wszystkim obecnym wzory uchwał opracowane przez KR PZD na walne zebrania ROD. Podkreślił, iż bardzo ważne jest stworzenie odpowiedniego terminarza walnych zebrań. Zebrania powinny odbywać się do 15 maja danego roku, jednakże nie ma żadnych przeszkód aby odbywały się już w lutym czy na początku marca. Jeżeli bowiem większość Zarządów ROD zdecyduje się na odbycie zebrań w ostatnim terminie tj. na przełomie kwietnia/maja, wówczas będzie bardzo ciężko zapewnić obsługę wszystkim ROD.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pan Zenon Jabłoński przedstawił doświadczenia z kontroli przeprowadzonych w ROD w 2017 roku. Zwrócił szczególną uwagę na kwestie świadczeń w ROD, a przede wszystkim konieczność wprowadzenia odpowiedniej kwoty do preliminarza finansowego w zależności od decyzji podjętej przez walne zebranie ROD.

Na zakończenie uczestnicy szkolenia podjęli dyskusję odnośnie nowego Statutu PZD, który został uchwalony w grudniu 2017 roku, a obecnie oczekuje na rejestrację w KRS. Wskazano, iż do momentu rejestracji Statutu, walne zebrania ROD odbywają się na dotychczasowych zasadach tj. według Statutu z dnia 2.07.2015r. Należy jednak zauważyć, iż ewentualna rejestracja nowego Statutu PZD oraz jego wejście w życie nie spowoduje żadnej rewolucji w zakresie walnych zebrań ROD.

Krzysztof Tekla - Dyrektor Biura OZ


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 342
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 1274
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 12074
W tym roku stronę odwiedziło » » » 50781
Od początku stronę odwiedziło » » » 757282
 
Rekordowo odwiedziło nas 1161 Internautów w dniu 2018.02.23