STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w ROD ,,Szyb Wschód ‘’w Knurowie

Napisany przez delegatura 2018-03-22 19:23:56 CET

W dniu 21 marca 2018.r o godz. 15,00 odbyło się Zebranie Sprawozdawcze ROD ,,Szyb Wschód ‘’w Knurowie w którym na 377 członków PZD w zebraniu uczestniczyło 53 osób to jest 14,5% w związku z czym zebranie odbyło się w drugim terminie pół godziny później o godz. 15,30. W czasie pomiędzy I a II terminem Przedstawiciele Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach dokonali omówienia nowego Statutu PZD omówili najistotniejsze zmiany w nim . częściowo dokonali omówienia nowego prawa wodnego , ochrony danych osobowych i o podjętych pracach nad nowym Regulaminem ROD zachęcając działkowców o wnioski które były by pomocne w jego uchwaleniu. W drugim terminie zebranie otworzył prezes ROD pan Edward Kasprzyk. który po powitaniu działkowców oraz przedstawicieli Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach , na przewodniczącego zebrania zaproponował pana Jerzego Nowackiego kandydatura ta , w głosowaniu została wybrana jednogłośnie. Po odczytaniu porządku i regulaminu obrad które jednogłośnie w głosowaniu zostały przyjęte przystąpiono do wyborów Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwal i Wniosków. Następnie swoje sprawozdania za 2017r składali; Sprawozdanie Zarządu tak merytoryczne jak i finansowe prezes ROD i Przewodnicząca Komisja Rewizyjna z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017r .Były to sprawozdania pod względem merytorycznym i finansowym właściwe bo przedstawiały kompleks zagadnień realizowanych 2017r. wraz z opiniami bilansu finansowego za 2017.r i oraz planu pracy i preliminarzy na 2018r. Po złożonych sprawozdaniach Komisja Mandatowa odczytała protokół w którym stwierdziła ze zgodnie z §. 61.ust 2 Statutu PZD Zebranie Sprawozdawcze w drugim terminie jest prawomocne i może podejmować uchwały . W dyskusji nad sprawozdaniami jednym z głównych tematów było opłaty za śmieci oraz ich składowanie. Na zadawane pytania zarząd udzielał odpowiedzi i wyjaśnień. Po dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami , oraz nad planem pracy na 2018r . Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiała Projekty Uchwał które w głosowaniu zostały przyjmowane jednogłośnie. Po wyczerpaniu tematu przewodniczący zakończył zebranie.


Źródło i foto J.P.


Komunikat Krajowego Zarządu PZD kierowany do Zarządów ROD nieposiadających siedzib. - 19.03.2018

Napisany przez delegatura 2018-03-20 08:29:06 CET

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD


KIEROWANY DO ZARZĄDÓW ROD


NIEPOSIADAJĄCYCH SIEDZIBRozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wymusza na wszystkich podmiotach – w tym na Polskim Związku Działkowców oraz wszystkich jego podległych jednostkach - konieczność dostosowania do dnia 25 maja 2018 r. procedur oraz zabezpieczeń funkcjonujących w organizacji do wymogów tego rozporządzenia.

Zdając sobie sprawę, iż nie wszystkie ogrody mają siedziby dla zarządów ROD, Prezydium KR PZD już w dniu 23 stycznia 2018 r. przeanalizowało powyższy problem i przyjęło w tej sprawie dwie bardzo ważne uchwały:

- nr 2/2018 w sprawie budowy obiektów budowlanych na terenach ROD, które nie posiadają żadnych własnych budynków służących na potrzeby zarządów ROD i działkowców,
- nr 3/2018 w sprawie zlecenia wykonania Projektów architektoniczno-budowlanych obiektów budowlanych służących na potrzeby zarządów ROD i działkowców, na terenach ROD, które nie posiadają żadnych własnych budynków,

Krajowy Zarząd PZD informuje, że wystąpił do biur architektoniczno-projektowych oraz producentów gotowych obiektów o przesłanie ofert na wykonanie projektów lub dostarczenie gotowych obiektów, przeznaczonych na pomieszczenia dla zarządów ROD. Chodzi o całoroczne obiekty o powierzchni od 25 do 35 m2 z tarasem do 12 m2.

Takie oferty wpływają i w najbliższym czasie, w Biurze Krajowego Zarządu PZD, zespół do którego zostali zaproszeni wybrani pracownicy OZ zatrudnieni na stanowiskach ds. inwestycji, dokonają analizy i oceny przesłanych propozycji. Powyższe działania poprzedzają podjęcie decyzji Krajowego Zarządu w przedmiocie wyboru firmy z którą Związek nawiąże współpracę.

Sprawa posiadania przez zarządy ROD siedzib jest bardzo ważna i pilna. Dotyczy ona wszystkich ROD, które nie posiadają takich siedzib lub które muszą dotychczasowe pomieszczenia właściwie przygotować aby spełniały wymogi, wynikające z przywołanego na wstępie Rozporządzenia.

Zatem aktualnie bardzo ważną sprawą jest aby:

1. tam gdzie brak jest w ogrodach siedzib, zarządy ROD przygotowały wnioski na zbliżające się walne zebrania w ROD, celem podjęcia tak istotnej decyzji w tej sprawie. Podjęte decyzje dadzą zarządom ROD możliwość szybkiego przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z procedurą określoną w uchwale KR PZD nr 14/III/2015 r. KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w ROD. Wykorzystując projekty architektoniczne, które zostaną udostępnione zarządom ROD lub poprzez posadowienie gotowego obiektu.
2. dla pozostałych zarządów ROD, które posiadają siedziby (pomieszczenia), aby dokonały ich przeglądu pod kątem właściwego przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji ogrodowej
Krajowy Zarząd PZD apeluje do Zarządów ROD o priorytetowe i rzetelne potraktowanie tematu. Okręgowe Zarządy PZD, w tym ich służby inwestycyjne są gotowe w tym względzie udzielać wszelkiej pomocy.

KRAJOWY ZARZĄD PZD

Źródło
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w ROD ,,Szarotka’’ w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2018-03-19 15:28:24 CET

W dniu 18 marca 2018r odbyło się Zebranie Sprawozdawcze w ROD ,,Szarotka’’ w Gliwicach. Zebranie otworzyła pani Prezes ROD Maria Pierz , która poinformowała że z powodu braku kworum na I termin zebranie odbędzie się w II terminie o godź, 15,30 . .

W przerwie pomiędzy I a II terminem zebrania, Kierownik Delegatury PZD w Gliwicach omówił nowy Statut PZD , zapoznał z najnowszymi zmianami w Statucie oraz z uchwałami Krajowego Zarządu jak i Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w Katowicach. Dokonał omówienia niektórych zmian w Statucie , które były niezbędne i które wynikały z Ustawy o Stowarzyszeniach. Jednocześnie zwrócił się do uczestników zebrania aby wnioski , które im się nasuwają dotyczącego nowego Regulaminu ROD nad którym pracuje Powołana Komisja przez Krajowy Zarząd zgłaszali do Zarządu ROD a zebrane wnioski i propozycje Zarząd prześle do powołanej Komisji . O godź. 15,30 Pani Prezes ROD otwarła zebranie oraz przedstawiła kandydata na przewodniczącego dzisiejszego zebrania pana Zenona Jabłońskiego w glosowaniu kandydatura została jednogłośnie przyjęta .

Wybrany Przewodniczący zebrania odczytał porządek i regulamin zebrania , które w głosowaniach jednogłośnie zostały przyjęte. W dalszej kolejności zostały powołane, Komisja Uchwał i Wniosków i Komisja Mandatowa dzisiejszego zebrania. Następnie swe sprawozdania za 2017r składali Zarząd tak merytoryczne i finansowe oraz Komisja Rewizyjna . Po złożonych sprawozdaniach zarząd przedstawił plan pracy oraz preliminarze finansowe na 2018. .Wszystkie sprawozdania tak Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej oraz preliminarze finansowe na 2018r jednogłośnie zostały przyjęte. Po dyskusji i przyjęciu sprawozdań Komisja Uchwal i Wniosków przedstawiała poszczególne projektu uchwał , które w głosowaniach zostały przyjmowane jednogłośnie . Na zakończenie zabrał głos Kierownik Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach , który podziękował zarządowi za wzorowe przygotowanie i przeprowadzenie zebrania, było to wzorcowe przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego i oświadczył , że w dalszej naszej pracy będziemy dążyć aby na naszych ogrodach tak przygotowywać i przeprowadzać zebrania . Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zebrania Sprawozdawczego ogłosił zakończył zebranie.Źródło i foto J.P.


Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w ROD ,,Trynek’’ w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2018-03-19 12:40:28 CET

W dniu 17 marca 2018r odbyło się Zebranie Sprawozdawcze w ROD ,,Trynek’’ w Gliwicach. Z powodu niskiej frekwencji zebranie odbyło się w II terminie w którym wzięło udział 23 osoby to jest 8.39%. W związku z nagłą chorobę kardiologiczną prezesa ROD zebranie w II terminie otworzyła członek zarządu pani Kycia Joanna która przywitała działkowców oraz na Przewodniczącego zebrania zaproponowana pana Grzgorza Samol, kandydatura w glosowania została jednogłośnie przyjęta. W przerwie pomiędzy I a II terminem zebrania, Kierownik Delegatury PZD omówił nowy Statut PZD , zapoznał z najnowszymi zmianami w Statucie oraz z uchwałami Krajowego Zarządu jak i Okręgowego Zarządu w Katowicach. Jednocześnie zwrócił się do uczestników zebrania aby wnioski które im się nasuwają dotyczącego nowego Regulaminu ROD nad którym pracuje Powołana Komisja przez Krajowy Zarząd zgłaszali do Delegatury która zebrane wnioski i propozycje prześle do powołanej Komisji. Następnie Przewodniczący Zebrania odczytał porządek i regulamin zebrania które jednogłośnie zostały przyjęte . W dalszej kolejności zostały powołane, Komicja Uchwał i Wniosków i Komisja Mandatowa dzisiejszego zebrania. Następnie swe sprawozdania za 2017r składali Zarząd tak merytoryczne i finansowe oraz Komisja Rewizyjna , oraz przedstawili preliminarze finansowe na 2018r .Wszystkie sprawozdania tak Zarządu jak i Komisji Rewizyjne oraz preliminarze na 2018r w glosowanie jednogłośnie zostały przyjmowane. Po dyskusji i przyjęciu sprawozdań Komisja Uchwal i Wniosków przedstawiała poszczególne projektu uchwał które w głosowaniach zostały przyjmowanie przy jednym głosie wstrzymującym . Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłosił zakończył zebranie.

Źródło i foto J.P.


Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w ROD „ Róża Górnika „ w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2018-03-19 10:39:23 CET

Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w ROD „ Róża Górnika „ w Gliwicach

W dniu 17.03.2018 roku o godz. 16,30 odbyło się Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w ROD „ Róża Górnika „ w Gliwicach. Zebranie odbyło się w drugim terminie ponieważ o godz. 16.00 brak było wymaganego kworum.

Zebranie otworzył Prezes ROD Pan Bernard Fesser, który przywitał przybyłych działkowców oraz przedstawiciela Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach,

Dokonano wybory Przewodniczącego walnego zebrania ,który poprowadził dalszą część zebrania . Przewodniczący odczytał porządek zebrania oraz regulamin , które zostały przyjęte jednogłośnie. Dokonano wyboru poszczególnych komisji zebrania , mandatowej i uchwał i wniosków.

Prezes i skarbnik ogrodu przedstawili sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2017 jak również plan pracy i preliminarz finansowy na 2018 rok .Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD przedstawił sprawozdanie z pracy za 2017 rok oraz ocenę bilansu i sprawozdań finansowych za 2017 rok , jak również ocenę preliminarza finansowego na 2018rok. Przeprowadzono dyskusje w temacie sprawozdań . Komisja Uchwał i wniosków przedstawiła projekty uchwał , które zostały przyjęte w głosowaniu jawnym przez członków PZD .

Zebranie Sprawozdawcze ROD ,, Mimoza ‘’w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2018-03-11 14:02:50 CET

W dniu 10 marca 2018.r o godz. 15,00 odbyło się Zebranie Sprawozdawcze ROD ,, Mimoza ‘’w Gliwicach w którym na 201 członków PZD w zebraniu uczestniczyło 48 osób to jest 23,88% w związku z czym zebranie odbyło się w drugim terminie pół godziny później. Zebranie otworzył prezes ROD pan Zdzisław Prejzner który po powitaniu działkowców na przewodniczącego zebrania zaproponował panią Zenone Bałtowicz która w głosowaniu została wybrana jednogłośnie. Po odczytaniu porządku i regulaminu obrad które jednogłośnie w głosowaniu zostały przyjęte przystąpiono do wyborów Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwal i Wniosków. Następnie swoje sprawozdania składali; Sprawozdanie Zarządu prezes ROD oraz Przewodnicząca Komisja Rewizyjna z działalności za 2017r .Były to sprawozdania pod względem merytorycznym właściwe bo przedstawiały kompleks zagadnień realizowanych 2017r. wraz z opiniami bilansu finansowego za 2017.r i planu pracy oraz preliminarzy na 2018r. Po złożonych sprawozdaniach Komisja Mandatowa odczytała protokół w którym stwierdziła ze zgodnie z §. 61.ust 2 Statutu PZD Zebranie Sprawozdawcze w drugim terminie jest prawomocne i może podejmować uchwały . W dyskusji nad sprawozdaniami jednym z głównych tematów było opłaty za śmieci oraz ich składowanie. Na zadawane pytania zarząd udzielał odpowiedzi i wyjaśnień. Po dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami , oraz nad planem pracy na 2018r . Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiała Projekty Uchwał które w głosowaniu zostały przyjmowane jednogłośnie. Po wyczerpaniu tematu przewodnicząca zakończyła zebranie. Zebranie z ramienia PZD obsługiwali Kierownik Delegatury PZD w Gliwicach .Źródło i foto J.P.


Nadzwyczajne XIX posiedzenie Krajowej Rady PZD z dnia 8 marca 2018 r. - 09.03.2018

Napisany przez delegatura 2018-03-11 13:58:03 CET

W dniu 8 marca 2018 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, któremu przewodniczył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki. Powodem zwołania nadzwyczajnego posiedzenia, była rejestracja przez sąd rejestrowy nowego Statutu PZD oraz rozpoczęcie prac nad nowelizacją Regulaminu ROD. Na posiedzeniu obecna była również w pełnym składzie Krajowa Komisja Rewizyjna.

Kwestie prawne Rejestracji Statutu przedstawił r. pr. Tomasz Terlecki z Biura Prawnego Jednostki Krajowej PZD. Następnie omówiona została problematyka wdrożenia nowego Statutu w działalności Związku, w tym kwestia zaopatrzenia władz i działkowców w treść nowego statutu. Krajowa Rada uchwałą nr 2/XIX/2018 upoważniła tym samym Krajowy Zarząd PZD do przygotowywania stosownych projektów oraz wydawania uchwał określających: działania wdrażające zmiany nazewnictwa organów PZD, wydanie wytycznych w zakresie stosowania nowego trybu wypowiadania umowy dzierżawy działkowej, wdrożenie nowego trybu zatwierdzenia albo odmowy zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki, określenia zasad otrzymywania przez członków organów wynagrodzeń za czynności wykonywane w związku z wykonywaną funkcją, określenie zasad uchwalania przez walne zebrania obowiązku prac na rzecz ogrodu (jako sposobu na odpracowanie niezapłaconych opłat ogrodowych), wprowadzenie zasad w zakresie wykładania materiałów sprawozdawczych przed walnymi zebraniami, realizacji przez okręgowe zarządy nowych kompetencji uchwalania opłat ogrodowych pokrywających wydatki związane z korzystaniem z tytułu prawnego do gruntu ROD.Krajowa Rada zobowiązała władze związku na wszystkich szczeblach organizacyjnych do podjęcia działań skierowanych na dostosowanie bieżącej działalności jednostek PZD do przepisów znowelizowanego Statutu PZD, przekazania do wiadomości członków organów PZD oraz ogółu działkowców pełnej informacji o zakresie i skutkach zmiany Statutu dokonanej przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD.

W dalszej części – zgodnie z porządkiem obrad – omówiona została kwestia konieczności nowelizacji Regulaminu ROD i dostosowania go do obecnie obowiązującego Statutu. Przy okazji omawiania konieczności zmian w regulaminie ponownie odbyła się merytoryczna dyskusja, podczas której padło wiele cennych uwag. Krajowa Rada uznała, że dwuletni okres obowiązywania Regulaminu ROD dowiódł, że jest to dobry i wszechstronny dokument na miarę oczekiwań i potrzeb działkowców oraz ogrodów. Istnieje jednak potrzeba doskonalenia prawa związkowego i wprowadzania coraz lepszych rozwiązań prawnych wzmacniających pozycję działkowców. Wobec powyższego Krajowa Rada PZD zdecydowała o powołaniu specjalnej komisji ds. nowelizacji Regulaminu ROD, składającej się z reprezentatywnego grona przedstawicieli struktur związku.

W dyskusji na temat powyższych kwestii głos zabrało wiele osób, w tym m.in.: Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, Zdzisław Śliwa, Marian Praczyk, Edward Galus, Józef Pisarski, Janusz Moszkowski, Tadeusz Jarzębak, Henryk Malik, Piotr Wilms i Bartłomiej Kozera.

Kolejną sprawą poruszoną podczas posiedzenia, była informacja o tegorocznych walnych zebraniach ROD, w tym miejscu podobnie jak w kwestii Statutu i Regulaminu, padło wiele cennych uwag i wniosków, w tym także z okręgów, w których walne zebrania – przynajmniej w części – już się odbyły. Członkowie KR na temat walnych zebrań mieli wiele do powiedzenia i podzielenia się z innymi uczestnikami posiedzenia, dlatego też bardzo chętnie zabierali głos podczas dyskusji, wśród wypowiadających się byli: Edward Galus, Barbara Korolczuk, Barbara Kokot, Wiesław Boratyński, Marian Praczyk, Krzysztof Podlewski, Jerzy Wdowczyk, Jan Radoła.
Krajowa Rady odniosła się również do bieżących problemów prawnych, związanych z ochroną danych osobowych, problemach roszczeń do gruntów ROD i kwestii regulacji ich stanu prawnego oraz problemach nowelizacji prawa wodnego. Na zakończenie posiedzenia zostały przedstawione kwestie rozliczania opłat za wywóz śmieci przez działkowców stale zamieszkujących na terenie ROD, w świetle najnowszego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ponadto, przybliżone zostały projekty ustawy dotyczących m.in. ogrodów działkowych, znajdujących się w fazie projektowej lub procedowanych obecnie przez Sejm RP. Były to w szczególności kwestie planowanej ustawy inwestycyjnej, która gdy już wejdzie w życie, zmieni realia planów zagospodarowania ROD. Na tym zakończono obrady.

KR PZD podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała nr 1/XIX/2018 w sprawie rejestracji zmiany Statutu PZD;
2. Uchwała nr 2/XIX/2018 w sprawie wdrożenia nowych rozwiązań wynikających ze zmiany Statutu PZD;
3. Uchwałę nr 3/XIX/2018 w sprawie działań skierowanych na wdrożenie w życie znowelizowanego Statutu PZD;
4. Uchwałę nr 4/XIX/2018 w sprawie zmiany nazewnictwa niektórych organów okręgowych i krajowych wynikającej z nowelizacji Statutu PZD;
5. Uchwałę nr 5/XIX/2018 w sprawie rozpoczęcia prac i konsultacji nad nowelizacją Regulaminu ROD;
6. Uchwałę nr 6/XIX/2018 w sprawie powołania Komisji ds. nowelizacji Regulaminu ROD;
Uchwałę nr 7/XIX/2018 w sprawie walnych zebrań sprawozdawczych w ROD.


Marcin JuszczelWydział Prezydialny

KR PZD

Źródło
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


Posiedzenie członków Delegatury oraz Komisji Problemowych Delegatury PZD w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2018-03-09 00:08:34 CET

W dniu 07.03 2018r odbyło się posiedzenie członków Delegatury oraz Komisji Problemowych Delegatury PZD w Gliwicach. Główni tematami posiedzenia było; Informacja o bieżącej sytuacji w przygotowaniu do walnych zebrań sprawozdawczych w ROD. Obsługa zebrań sprawozdawczych oraz niezbędne materiały w które zostaną wyposażeni osoby obsługujące te zebrania .Informacja oraz zapoznanie z Uchwałami Prezydium Krajowej Rady PZD ogłoszonymi w biuletynie Nr.2/2018/286 dotyczących programu DGCS PZD System ROD i w PZD. Omówienie nowego Statutu PZD szczególnie tych § których zostały dokonane zmiany lub poprawki. Nad każdym wymienionym w/w tematem trwała dyskusja która przyczyni się do lepszego zrozumienia i w drożenie w bieżącej pracy tak delegatury jak również ROD. W związku z tym że istnieje potrzeba zmian w regulaminie ROD, osoby obsługujące zebrania sprawozdawcze są zobowiązane do wysłuchania i przedstawienia na następnym posiedzenie wniosków z tego zagadnienia, które zostaną przesłane do Krajowego Zarządu PZD.


Źródło i foto J. p.


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 55
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 2114
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 10508
W tym roku stronę odwiedziło » » » 79234
Od początku stronę odwiedziło » » » 785735
 
Rekordowo odwiedziło nas 2142 Internautów w dniu 2018.05.15