STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU KSIĘGA GOŚCI WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE

baner codzienniepomagam.pl
 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Biuletyn Informacyjny 1/2015

Napisany przez delegatura 2015-02-27 12:15:53 Środkowoeuropejski czas stand.Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego w tym roku poświęcony jest przede wszystkim XXIV posiedzeniu Krajowej Rady PZD. Polecamy uwadze tematy: rejestracja statutu PZD, projekt ustawy "Stop Rozbiórkom Altan", zakończenie zebrań ustawowych i informację o działkowcach w wyborach samorządowych. Zachęcamy do lektury


KR PZD (a.j.)


Krajowa Komisja Rewizyjna o badaniu sprawozdania finansowego KR PZD za 2014 rok oraz wydaniu opinii do projektów preliminarzy finansowych na 2015 rok

Napisany przez delegatura 2015-02-27 12:02:51 Środkowoeuropejski czas stand.


W dniach 23-25 lutego 2015 roku obradowała Krajowa Komisja Rewizyjna PZD, która w pięcioosobowym składzie przeprowadziła badanie bilansu Krajowej Rady PZD za 2014 rok.
Szczegółowe badanie zostało dokonane w oparciu o źródłowe dokumenty i objęte zostały nim środki budżetowe i fundusze wydzielone.
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD wysoko oceniła działalność Krajowej Rady PZD zwracając uwagę na celowość wydatków oraz oszczędne gospodarowanie środkami pozostającymi w jej dyspozycji. Uznała, że poniesione wydatki były zgodne z planem merytorycznym Krajowej Rady PZD w 2014 roku.
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w wyniku dokonanego badania stwierdziła, że cała działalność Krajowej Rady PZD prowadzona była z pożytkiem dla działkowców, Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Związku.
Stwierdziła również, że wszystkie przychody i wydatki przedstawione w dokumentach źródłowych są zgodne ze Statutem PZD i rejestrowane zgodnie z Zakładowym Planem Kont PZD.
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zapoznała się z projektem preliminarza Krajowej Rady PZD na 2015 rok, który zostanie przedstawiony na plenarnym posiedzeniu KR PZD w dniu 26 marca 2015 roku. Wydając swoją pozytywną opinię uznała, że jest on zgodny ze Statutem PZD, Zakładowym Planem Kont PZD i Planem Pracy KR PZD na 2015 rok.
Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej
/-/ inż. Maria Fojt
KR PZD (a.j.)


Kolejna decyzja w sprawie regulacji gruntów ROD

Napisany przez delegatura 2015-02-26 19:52:55 Środkowoeuropejski czas stand.

Przypominamy, że Okręgowy Zarząd Śląski PZD cały czas prowadzi regulację stanu prawnego gruntów, na których znajdują się Rodzinne Ogrody Działkowe. Jak wiemy uregulowany stan prawny gruntów ROD jest niezwykle istotny dla funkcjonowania ogrodów działkowych w Polsce. Pozwala to na pełne zabezpieczenie praw ogrodów działkowych np. w przypadku likwidacji czy roszczenia osób trzecich.
Na chwilę obecną PZD Okręgowy Zarząd Śląski wystosował 225 wniosków w sprawie stwierdzenia prawa użytkowania do gruntów ROD, które obejmują swoim zakresem ponad 1380 ha powierzchni ogrodów. Z uzyskanych informacji wynika, że organy wszczynają postępowania administracyjne dotyczące regulacji gruntów ROD. Z uwagi na konieczność wyjaśniania wielu kwestii dotyczących ROD oraz chociażby konieczności przeprowadzania podziałów geodezyjnych, przedmiotowe postępowania mogą trwać dłuższy okres czasu. PZD OZ Śląski stara się na bieżąco współpracować z Urzędami Miast celem przyspieszenia przedmiotowych postępowań. Na chwilę obecną otrzymaliśmy kolejną decyzję w sprawie stwierdzania prawa użytkowania dla gruntów ROD "1 go Maja" w Łaziskach Górnych.
O dalszym przebiegu regulacji będziemy informować w odrębnych artykułach.
Mateusz Macianty Dział Terenowo Prawny

OZ.Śl. PZD (a.j.)


Relacja z XXV posiedzenia Krajowej Rady PZD

Napisany przez delegatura 2015-02-26 17:56:31 Środkowoeuropejski czas stand.26 lutego 2015 roku odbyło się XXV posiedzenie Krajowej Rady PZD. Obrady KR PZD otworzył Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki. Na początku posiedzenia przyjęto porządek obrad oraz wybrano Komisję Uchwał i Wniosków.
Statut PZD
Następnie głos zabrał mec. Tomasz Terlecki i przedstawił sytuację rejestracji statutu PZD. Przypomniał, że statut został zakwestionowany, ponieważ podważono sposób wyboru delegatów na Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD, który 23.10.2014 roku uchwalił statut. Obecnie trwa procedura odwoławcza od decyzji referendarza sądowego i na dzień dzisiejszy obowiązuje statut uchwalony na ostatnim Krajowym Zjeździe.
Mec. Tomasz Terlecki przedstawił wystąpienie Prezydenta Warszawy, jako organu nadzoru w sprawie wniosków indywidualnych dotyczących uchwalonych przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PZD dokumentów i na ich podstawie uchwał Krajowej Rady PZD.
Ustawa „Stop Rozbiórkom Altan”
W sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowalne i niektórych innych ustaw głos zabrał mec. Bartłomiej Piech pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej „Stop Rozbiórkom Altan”. Mec. Piech zaprezentował poprawkę, jaką do projektu ustawy wprowadziła Komisja Senacka. Dotyczy ona trybu orzekania o niezgodności parametrów altany z zapisami prawa. Komisja zdecydowała, że będzie się to odbywać w drodze postanowienia, a nie decyzji administracyjnej, jak uprzednio uchwalił to Sejm.
Roszczenia
Następnie na posiedzeniu poruszono temat roszczeń byłych właścicieli do nieruchomości w Polsce. Mec. Bartłomiej Piech przedstawił trzy kluczowe kwestie istotne dla działkowców w związku z roszczeniami: propozycję Zrzeszenia Dekretowiec, senacką propozycję ustawy reprywatyzacyjnej oraz projekt ustawy SLD w tej sprawie.
Mec. Piech zwrócił szczególną uwagę na dotkliwość rozwiązań reprywatyzacyjnych przedstawianych przez Zrzeszenie Dekretowiec. Zrzeszenie zakłada bowiem likwidację ogrodów działkowych w Warszawie, a tylko nielicznych przeniesienie poza granice miasta. Dekretowcy absolutnie pomijają też kwestie odszkodowań dla działkowców.
Kampania sprawozdawczo – wyborcza
Kolejnym punktem obrad były informacje członków KR PZD w sprawie kampanii sprawozdawczo – wyborczej w ROD i OZ. Relacje z przygotowań przedstawili: Izabela Ożegalska (OZ Łódzki), Tadeusz Jarzębak (OZ w Szczecinie), Janusz Moszkowski (OZ we Wrocławiu), Grzegorz Oracz (OZ Mazowiecki), Sylwester Chęciński (OZ w Poznaniu) i Józef Noski (OZ Śląski).

Z wygłoszonych relacji wyłania się obraz gotowości działkowców do przeprowadzenia zebrań sprawozdawczo – wyborczych i wyborów delegatów. Świadczy o tym choćby to, z jaką sprawnością odbyły się narady szkoleniowe Prezesów, Skarbników i Księgowych ROD. Należy podkreślić także fakt, że Okręgowe Zarządy na bieżąco odpowiadają na wszelkie pytania w tej sprawie. Obecny stan przygotowań pozwala sądzić, że walne zebrania będą dobrze zorganizowane i zostaną przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym. Relacje dotyczyły także przygotowań do odbycia okręgowych zjazdów delegatów. Z relacji wynika, że okręgi są bardzo zaawansowane w przygotowania do zjazdów.
Koszty zarządzania ROD
Następnie Marek Pytka kierownik Działu Prezydialnego PZD wyjaśnił członkom KR PZD regulacje prawne dotyczące kosztów zarządzania w ROD związanych z nagrodami za pracę społeczną i świadczeniami w ogrodach. Prezes PZD Eugeniusz Kondracki zaapelował do zebranych o włączanie się w rozwiązywanie problemów związanych z tym tematem.
Regulamin ROD
Kolejny punkt obrad omówił mec. Tomasz Terlecki. Przedstawił on stan prac nad opracowywaniem nowego regulaminu ROD. Mec. Terlecki wskazał, że zapisy regulaminu były konsultowane z działkowcami, a Okręgowe Zarządy zgłaszały wnioski z proponowanymi zmianami. Nad zapisami regulaminu pracowała rzesza specjalistów. Teraz zostanie on skierowany do szerszych konsultacji.
Art. 76 ustawy o ROD
Stan realizacji wniosków z art. 76 ustawy o ROD przedstawiła Mariola Kobylińska Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami PZD. Działania w tym zakresie podjęły 22 Okręgowe Zarządy, na terenie których są ogrody wymagające regulacji stanu prawnego.
Sprawozdania z działalności KR PZD w 2014 r. i finansowe KR PZD
Krajowa Rada PZD zatwierdziła sprawozdanie z działalności i finansowe KR PZD za 2014 rok. Sprawozdanie finansowe KR PZD za 2014 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Finansów i Budżetu KR PZD. Obydwa dokumenty oceniła również pozytywnie Krajowa Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu szczegółowej kontroli. Wydała ona także pozytywną ocenę planu pracy KR PZD i preliminarzy finansowych na 2015 rok. Na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej KR PZD uchwaliła powyższe dokumenty.
Zakończenie obrad
W dyskusji członkowie Krajowej Rady PZD odnieśli się do omawianych tematów i aktualnej sytuacji Polskiego Związku Działkowców. KR PZD na wniosek Komisji Uchwał i Wniosków podjęła szereg uchwał. XXV posiedzenie Krajowej Rady PZD zamknął Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.
(AD, MP)
KR PZD (a.j.)


Senacka Komisja Gospodarki Narodowej poparła ustawę o altanach

Napisany przez delegatura 2015-02-26 10:34:21 Środkowoeuropejski czas stand.

25 lutego 2015 roku odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Gospodarki Narodowej, na którym rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw. Ustawa, która trafiła do Sejmu, jako projekt obywatelski złożony w ramach zainicjowanej przez PZD kampanii Stop Rozbiórkom Altan, została przyjęta przez senatorów bardzo pozytywnie. Podczas głosowania jednogłośnie opowiedzieli się za uchwaleniem aktu, proponując jednocześnie wprowadzenie do tekstu uchwalonego przez Sejm korekty analogicznej z zaproponowaną dzień wcześniej przez senacką Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Zmiana ta dotyczy formy, w jakiej organ administracji będzie mógł odmówić wydania potwierdzenia zgodności altany działkowej z przepisami prawa w przypadku, gdy obiekt nie będzie spełniał warunków zapisanych w ustawie. Mianowicie Komisja uznała, że powinno się to odbywać w formie postanowienia, a nie decyzji, jak uprzednio uchwalił Sejm.
W obradach Komisji Gospodarki Narodowej uczestniczyli pełnomocnicy Komitetu „Stop Rozbiórkom Altan” mec. Bartłomiej Piech oraz mec. Tomasz Terlecki. Stronę rządową reprezentował Paweł Orłowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Na sprawozdawcę Komisji, który będzie prezentował jej stanowisko podczas obrad plenarnych Senatu, wyznaczono senatora Bogusława Śmigielskiego (PO).
(AD)
KR PZD (a.j.)


Stanowisko Prezydium KR w sprawie odrzucenia poprawki rozszerzającej działanie obywatelskiej ustawy Stop Rozbiórkom Altan na obiekty przekraczające normy zapisane dla altan działkowych

Napisany przez delegatura 2015-02-25 14:33:29 Środkowoeuropejski czas stand.

Prezydium Krajowej Rady PZD, jako reprezentant przeszło miliona działkowców-członków PZD oraz inicjator kampanii społecznej, której efektem było złożenie do Sejmu RP obywatelskiego projektu ustawy Stop Rozbiórkom Altan, stanowczo sprzeciwia się propozycjom rozszerzenia ochrony prawnej zapisanej w przedmiotowej ustawie na obiekty przekraczające normatywy przewidziane dla altan działkowych. Zdaniem Prezydium KR PZD rozwiązanie takie byłoby sprzeczne z intencjami przeszło 700 000 obywateli, którzy podpisali się pod projektem obywatelskim. Co więcej, uważamy, że poprawka ta wręcz mogłaby zagrozić głównemu celowi inicjatywy, tj. niezwłocznemu usunięciu luki w prawie, która dała podstawy do zakwestionowania legalności altan budowanych od pokoleń przez rodziny działkowców.
Prezydium Krajowej Rady PZD pragnie podkreślić, że występując z inicjatywą ustawodawczą działkowcy świadomie podjęli decyzję o ograniczeniu jej działania do obiektów o wymiarach zapisanych dotychczas w prawie budowlanym dla altan. Za taką koncepcją przemawiało szereg argumentów, wśród których najważniejszymi były:
•przekonanie, iż budując obiekty zgodne z normami ustanowionymi dla altan, działkowcy mieli pełne prawo uważać, że działają zgodnie z przepisami prawa;
•świadomość, że ograniczenie takie zwiększa szansę projektu na uzyskanie szybkiej akceptacji w Parlamencie, dzięki czemu krzywdzący dla działkowców proceder wyburzania altan „normatywnych” zostanie niezwłocznie zablokowany;
•powszechny wśród działkowców szacunek dla prawa, z którym kłóciły się działania osób wznoszących obiekty przekraczające normy zapisane dla altan;
•doświadczenia wskazujące, że tzw. altany „ponadnormatywne” budowały głównie osoby działające z pełną świadomością łamania prawa, zwykle z zamiarem wykorzystywania działki w ROD na cele mieszkaniowe lub komercyjne, a więc niezgodnie z jej przeznaczeniem;

Niezależnie od powyższego wskazać należy, że poprawki do projektu obywatelskiego rozszerzające jego działanie na wszelkie obiekty wzniesione na terenie ROD, postawiłyby pod znakiem zapytania konstytucyjność ustawy.
Jak wielokrotnie podkreślał PZD, wbrew błędnie stosowanemu przez niektóre media i polityków określeniu „legalizacji”, projekt obywatelski nie wywołuje tego skutku w stosunku do altan „normatywnych”. Zdaniem PZD pod rządami dotychczasowej ustawy prawo budowlane, działkowcy mieli prawo wznosić budowle identyczne do obiektów, które nowa ustawa definiuje po pojęciem „altany działkowe”. Przepis przejściowy projektu obywatelskiego, wykluczający możliwość rozbiórki altan „normatywnych” wzniesionych przed wejściem w życie ustawy, ma na celu jedynie usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, a nie legalizację tych obiektów. W tej sytuacji rozszerzenie działania ustawy na faktyczne samowole budowlane – czyli tzw. altany „ponadnormatywne” – musiałoby zrodzić pytanie o to, dlaczego przypadki samowoli budowlanych w ROD, mają być traktowane w sposób odmienny od samowoli na innych terenach. Realnym stałoby się podważenie konstytucyjności takiego przepisu. Rozszerzenie działania projektu Stop Rozbiórkom Altan na altany „ponadnormatywne” mogłoby zatem doprowadzić do zniweczenia jego głównego celu, jakim było zabezpieczenie przed negatywnymi konsekwencjami nieprecyzyjnych przepisów działkowców, którzy nigdy nie działali z intencją naruszenia prawa.
Z powyższych względów, Prezydium Krajowej Rady PZD apeluje do Senatu RP o przyjęcie ustawy uchwalonej przez Sejm 6 lutego 2015 r. w niezmienionym kształcie. Decyzja posłanek i posłów o odrzuceniu poprawki mającej rozszerzyć działanie ustawy na samowole budowlane była bowiem zgodna z interesami działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych oraz w pełni oddawała wolę 700 000 obywateli, którzy złożyli do Sejmu projekt Stop Rozbiórkom Altan.

Prezydium

Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców


Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r.

KR PZD (a.j.)


Senacka Komisja za ustawą w sprawie altan

Napisany przez delegatura 2015-02-25 14:30:23 Środkowoeuropejski czas stand.


W dniu 24 lutego 2015 roku odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, na której rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta została zgłoszona przez Komitet Inicjatywy Obywatelskiej „Stop Rozbiórkom Altan”. W posiedzeniu uczestniczyli pełnomocnicy Komitetu mec. Bartłomiej Piech oraz mec. Tomasz Terlecki.

W wyniku obrad Komisja uznała za zasadne przedłożenie Senatowi propozycję wprowadzenia zmiany wynikającej z uwag zawartych w opinii Biura Legislacyjnego Senatu. Zmiana ta odnosi się do procedury w postępowaniu dotyczącym wydawania zaświadczeń o zgodności altany działkowej z przepisami prawa. Mianowicie, organ rozpatrujący wniosek działkowca w tej sprawie, w przypadku odmowy, miałby o tym orzekać w formie postanowienia. Z kolei Sejm uchwalił, że odmowa następowałaby w formie decyzji administracyjnej. Senackie rozwiązanie odpowiada standardowym regułom zapisanym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Ostatecznie Komisja, zajmując pozytywne stanowisko wobec ustawy „Stop Rozbiórkom Altan”, zaproponowała Senatowi wprowadzenie do niej powyższej zmiany.
Przed głosowaniem na posiedzeniu plenarnym Senatu, ustawa „Stop Rozbiórkom Altan” będzie jeszcze rozpatrywana przez Komisję Gospodarki Narodowej – posiedzenie w tej sprawie wyznaczono na dzień 25 lutego 2015 roku.
(BP)

KR PZD (a.j.)


„Mój Ogródek” tworzymy JUŻ ROK z naszymi czytelnikami!

Napisany przez delegatura 2015-02-20 15:30:40 Środkowoeuropejski czas stand.
Kalendarzowa zima nadal trwa pomimo braku śniegu i niskich temperatur. Czuć jednak, że wiosna zbliża się do nas dużymi krokami. Oznajmiają o tym zarówno ćwierkające głośno ptaki, jak i kwitnące rośliny m.in. przebiśniegi, krokusy, sasanki, a także nabrzmiałe pąki na wielu drzewach i krzewach. Pomimo że wiosenna aura zachęca nas do czynnego wkroczenia do ogrodu, to jednak z wieloma pracami musimy jeszcze chwilę poczekać. Warto jednak sięgnąć do marcowego numeru „Mojego Ogródka” i sprawdzić, co powinniśmy zrobić w tym miesiącu na działce, – co przyciąć, co odsłonić a co posadzić na rozsadniku?
Jeśli brakuje Wam pomysłu na nową odsłonę ogrodu, to skorzystajcie z naszych rad i inspiracji, które czekają na Was w tym nowym, wiosennym wydaniu „Mojego Ogórka”. Zajrzyjcie do nas, naprawdę warto!
Są na rabatach takie gatunki, które zachwycają nas swoimi dużymi kwiatami. Do takich właśnie roślin należą lilie drzewiaste, hibiskusy oraz piwonie. W artykule opisujemy i polecamy najciekawsze ich odmiany.
Cebulowe fascynacje to nic innego jak pasja do roślin, które w bajeczny sposób mogą ukwiecić naszą działkę. Do takich roślin nalezą m.in. kwiaty cebulowe kwitnące latem. Sprawdźcie, jakie to rośliny, kiedy należy je sadzić i gdzie najlepiej kupić – zapraszamy do naszego sklepu internetowego www.dzialkowiecsklep.pl.

To już trzecia cześć cyklu – Rośliny na mega efekt, która nie tylko wprowadza nas w klimat pełni wiosny, ale przede wszystkim pozwala lepiej poznać gatunki, które królują w tym okresie.
Kwietne dywany możemy stworzyć na własnej działce. Wystarczy tylko odpowiedni dobór roślinności – polecamy w artykule gotowe projekty roślinnych dywanów.

Marzec to dobry czas na cięcie roślin ozdobnych. Sprawdźcie jakie krzewy należy w tym okresie odmłodzić lub prześwietlić.
Tęsknota za naturalnym, wiejskim pejzażem sprawia, że coraz więcej osób ma takie nasadzenia również i w miastach. W artykule polecamy najefektowniejsze rośliny, które widać już z daleka.

Róże rabatowe
Dlaczego warto je mieć? Na to pytanie odpowiadamy w artykule, polecając najlepsze, uniwersalne odmiany róż, doskonałe zarówno na małe jak i na duże rabaty.Na łamach „Mojego Ogródka” prezentujemy działki i ogrody naszych Czytelników. Bieżący numer ubarwia ogród pani Marty Grochowskiej, który powstał z zamiłowania do roślin rosnących głównie w ogrodach skalnych.
Groszek jest wartościowy odżywczo i zdrowy. Sprawdźcie, jakie przepisy z jego udziałem polecamy w artykule.
Krzaki obsypane małymi pomidorkami mogą być zarówno dekoracją balkonu i tarasu, jak i typowego ogrodu warzywnego. No cóż, tylko życzyć smacznego J
Dwa rodzaje owoców na jednym drzewku – to dość zaskakujące sadownicze rozwiązanie. Drzewka duo można uprawiać zarówno w małych ogrodach, jak i w dużych donicach na balkonach i tarasach. Sprawdźcie, jakie odmiany mogą tak rosnąć?
Jak już przytniemy krzewy ozdobne, to płynnie możemy przejść do cięcia roślin sadowniczych. Nie jest to zabieg zbyt skomplikowany, ale należy pamiętać o kilku ważnych zasadach opisanych w artykule.
Mały, nie oznacza nudny i pusty. Sięgnijcie po ten artykuł i poznajcie sprawdzone porady architekta, jak stworzyć nawet na niewielkiej przestrzeni atrakcyjne miejsce.

Pnącza to niezwykła grupa roślin. Mają ona bardzo szerokie zastosowanie i dlatego są tak chętnie sadzone w ogrodach. W artykule polecamy gatunki do obsadzenia ścian budynków.
Wiosenne powitania to artykuł o ptakach, które wracają do nas po zimowym odlocie. Warto czasem pobawić się w ornitologa, i poznać bliżej gatunki ptaków, które odwiedzają nasze działki i ogrody.
Dieta 5 przemian to nie tylko moda na dbanie o figurę, to przede wszystkim sposób na zdrowe życie. Polecamy w artykule odpowiednie łączenie pokarmów zgodne z tą niezwykłą dietą.
Jeśli już wiele metod zawiodło, to warto spróbować odchudzania z udziałem ziół. Sprawdźcie, jakie zioła mogą Wam w tym pomóc.
Pierwsze nawożenie to przygotowanie grządki do sezonu. W artykule polecamy odpowiednie nawozy do różnych nasadzeń.
Siatki na krety to jeden ze sposobów walki z tym szkodnikiem. Sprawdźcie, co jeszcze może go zniechęcić, a tym samym wyprosić z naszego ogrodu.
Moje przepisy – to dział zawierający ciekawe przepisy na wypieki, potrawy i ciekawostki kulinarne naszych Czytelników. Sprawdźcie, co apetycznego i zdrowego można tam znaleźć w bieżącym numerze.
Zapraszamy do naszego sklepu internetowego – www.dzialkowiecsklep.pl
Ciekawe artykuły i praktyczne porady, co miesiąc znaleźć można w „Moim Ogródku”, serdecznie zapraszam, do lektury.

KR PZD (a.j.)


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 84
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 3421
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 14122
W tym roku stronę odwiedziło » » » 39769
Od początku stronę odwiedziło » » » 293279
 
Rekordowo odwiedziło nas 935 Internautów w dniu 2015.03.22

© 2010 by Lex_killmen