STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU KSIĘGA GOŚCI WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE

baner codzienniepomagam.pl
 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Zebranie w ROD Biegusa

Napisany przez delegatura 2014-10-24 20:22:41 Środkowoeuropejski czas letniW dniu 23.10.2014r w ROD ,,Biegusa" w Gliwicach odbyło się zebranie wszystkich działkowców którego było celem dokonanie wyboru stowarzyszenia które będzie zarządzać ogrodem.Zebranie otworzył w-ce prezes ROD pan Wojciech Tomczyk który na przewodniczącego zebrania zaproponował panią Czesławę Tomczyk.Kandydatura w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Przewodnicząca odczytała porządek i regulamin zebrania które w głosowaniu zostały jednogłośnie przyjęte.Następnie dokonano wyborów Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Po ukonstytuowaniu sie w.w komisji przewodnicząca Komisji Mandatowej odczytała protokół w którym stwierdzono że zebranie w I terminie jest nie zdolne do podejmowania uchwał, z powodu braku minimum 50% wszystkich działkowców.Przewodnicząca zebrania zakończyła zebranie w I terminie oraz poinformowała że zgodnie z zawiadomieniem zebranie odbędzie sie w II terminie za 30 min.W przerwie pomiędzy I a II terminem zabrał głoś Kierownik Biura Delegatury ,który w swym wystąpieniu omówił najważniejsze zapisy ustawy o ROD, omówił wyrok NSA w sprawie altan i jakie zagrożenie ten wyrok niesie dla działkowców. W dalszym wystąpieniu szczegółowo omówił wystąpienie RPO które skierowała do w-ce premier Elżbiety Bieńkowskiej,oraz projekt statutu a może nawet już obowiązujący statut .Po 30 min przerwie w-ce prezes ROD otwarł zebranie w II terminie i ponownie na przewodniczącą zaproponował panią Czesławę Tomczyk, kandydatura została jednogłośnie przyjęta.Przewodnicząca odczytała porządek i regulamin zebrania które w głosowaniu zostały przejęte, następnie dokonano wyborów Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków.Komisja Mandatowa odczytała protokół w którym stwierdziła że dzisiejsze zebranie wszystkich działkowców odbywające sie w II terminie jest niezdolne do podejmowania uchwaly,o której mowa w art.70 ust 1 ustawy o ROD z powodu braku obecności co najmniej 30% liczby działkowców. W związku z powyższym Przewodnicząca zebrania zapoznał że zgodnie z art.74. ust.1 że w takim przypadku niepodjęcia uchwały o której mowa w art 70 ust . 1 pkt 1 lub 2 ,ROD pozostaje jednostką organizacyjną stowarzyszenia ogrodowego,o którym mowa w art.65 ust 1 pkt.1. to znaczy w stowarzyszeniu PZD. odczytanie tego art. zostało przyjęte ogromnymi brawami na tym zebranie w II terminie zakończono.

Źródło i zdjęcia Jan Pękala


Wielki dzień działkowców, ogrodów i Związku. Relacja z Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

Napisany przez delegatura 2014-10-24 18:37:45 Środkowoeuropejski czas letni

23 października 2014r. w Warszawie odbył się Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD, który otworzył Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki. Na przedzjazdowych konferencjach okręgowych wybranych zostało 150 delegatów na Zjazd, z czego uczestniczyło 147, frekwencja wynosiła, więc aż 98%. Ten Zjazd otworzył nowy rozdział dla działkowców, ogrodów i Związku. Praktycznie jednomyślna decyzja wszystkich zgromadzonych delegatów ws. przyjęcia statutu nie pozostawia złudzeń, Wielomiesięczny wysiłek, jaki wiele osób włożyło w jego twórcze i merytoryczne przygotowanie, zaowocował pełną aprobatą środowiska działkowego dla tego dokumentu. Ten dzień, z całą pewnością zapisze się w historii ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Już przed rozpoczęciem Zjazdu w kuluarach widać było, że ten Zjazd ma inny wymiar i powagę niż dotychczasowe zjazdy. Pełną napięcia i oczekiwania atmosferę niemalże czuć było w powietrzu. Przed zjazdową salą toczyły się zażarte dyskusje, a na twarzach przybywających delegatów widniało wiele emocji. Wszystko przez to, że jeszcze nigdy dotąd Związek, ogrody i działkowcy, nie byli tak czujnie obserwowani przez swoich przeciwników, jak w ciągu minionych miesięcy, gdy powstawał statut. Ta presja nie pozostała bez wpływu na toczące się nad nowymi zapisami statutu prace. Praktycznie do ostatniego dnia przed Zjazdem wciąż dopracowywano zapisy statutu, tak by nie tylko spełniał on pokładane w nim nadzieje rzeszy działkowców, zarządów rodzinnych ogrodów działkowych i okręgowych zarządów, ale również, by był prawdziwym diamentem. Nad statutem pracowały całe rzesze ludzi, prawników, działkowców i prezesów. Powstające zapisy były przedmiotem wielokrotnej analizy, dyskusji i konsultacji. Wszystko to po to, by nikt nie mógł nowo przyjętym przepisom zarzucić niezgodność z obowiązującym prawem czy ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych. Uchwalenie statutu było też niezwykle ważne z punktu widzenia funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych. Bowiem od ponad 9 miesięcy działały one na podstawie „okrojonego” statutu, który w pewnych sprawach nie zawierał odpowiednich postanowień, był on więc siłą rzeczy dokumentem nie w pełni funkcjonalnym. Zwłaszcza w sprawach dotyczące nabywania i utraty prawa do działki. Przy jego stosowaniu i rozstrzyganiu wielu spraw organy Związku musiały się posiłkować ustawą, uchwałami Krajowej Rady, a nawet poradnikami wydawanymi przez Związek. Natychmiastowe wprowadzenie w życie nowego statutu rozwiązuje wiele dotychczasowych problemów i jest wielkim świętem dla całego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.

A było tak….
Uroczystego otwarcia Nadzwyczajnego X Zjazdu Delegatów PZD dokonał Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki, który po hymnie Związkowym serdecznie przywitał uczestników Zjazdu, którzy zjechali ze wszystkich zakątków kraju, a także gości przybyłych na Zjazd, by razem pracować i prezentować poglądy działkowców. - Statut, który chcemy uchwalić na pewno będzie dokumentem, który pozwoli nam pracować i rozwijać ogrody dla działkowców, społeczeństwa i miast, a także walczyć o ich zachowanie. Będziemy pracować bardzo intensywnie, aby dokument stał się prawem. I to jest cel zjazdu – powiedział Prezes Eugeniusz Kondracki witając delegatów. – Wyrażam przekonanie, że będziemy twórczo pracować z pożytkiem dla ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce – mówił Prezes PZD.
Delegaci jednogłośnie wybrali na Przewodniczącą Zjazdu Izabelę Ożegalską z Okręgowego Zarządu w Łodzi i Tadeusza Jarzębaka z Okręgowego Zarządu w Szczecinie. Sekretarzem Zjazdu została wybrana Barbara Korolczuk z Okręgowego Zarządu we Wrocławiu.
Powołano także komisje zjazdowe: mandatową, statutową oraz uchwał i stanowisk. Po uporządkowaniu i zatwierdzeniu wszelkich spraw organizacyjnych, w części merytorycznej Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów, jako pierwszy głos zabrał Prezes Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki, który wygłosił referat na temat aktualnej sytuacji Związku oraz przedstawił pokrótce najważniejsze zmiany, jakie niesie ze sobą będący przedmiotem obrad projekt statutu.

„Praca przeplata się z walką, a walka z pracą”

- Związek traktuje z pełną powagą wszystkie zapisy w ustawie zobowiązujące go do konkretnego działania, tak, więc uchwalenie nowego statutu nie jest jedynym działaniem mającym na celu realizację ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – mówił Prezes PZD podkreślając, że od wielu miesięcy w ogrodach trwają prace związane z wdrożeniem nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Przypomniał, że nowa ustawa działkowa powstała z projektu obywatelskiego, który poparło ponad 900 tys., a poprzez intensywne działanie, determinację i solidarność wszystkich działkowców udało się dokonać tego, czego chyba dotąd nikomu się nie udało. Zjednoczyć cały Sejm wokół sprawy działkowców. - Nie byłoby tego Zjazdu, gdyby nie tak zdecydowana działalność całego Związku i środowiska działkowców. Obecnie najważniejszym zadaniem dla Związku i jego delegatów uczestniczących w Nadzwyczajnym XI Krajowym Zjeździe Delegatów jest uchwalenie statutu PZD – mówił Prezes Kondracki podkreślając, że już od stycznia br. cały Związek pracował na podstawie nowej ustawy, ale również zweryfikowanego statutu, bądź znowelizowanych przepisów wewnętrznych. - Przez wiele miesięcy trwały intensywne dyskusje nad zapisami starego statutu i nad dostosowaniem go do obecnej ustawy i potrzeb Związku – zaznaczył. Przypomniał, że w tym celu powołano Zespół Doradców Komisji Statutowej składający się z wielu prawników z różnych rejonów kraju. - Powstające zapisy były wielokrotnie konsultowane z okręgowymi zarządami, zarządami ogrodów i działkowcami – mówił Prezes Związku zwracając uwagę, że wpłynęło wiele opinii i uwag zgłoszonych przez ogrody i działkowców. Zaznaczył, że wszystkie były przedmiotem dogłębnej analizy i w miarę możliwości prawnych zostały uwzględnione w projekcie statutu. Prezes podziękował wszystkim, którzy mieli swój udział w pracach nad statutem, a więc Prezydium, Komisji Statutowej, Zespołowi Doradców, Krajowej Radzie, a także okręgowym zarządom, zarządom ROD, wszystkim działaczom i działkowcom za ich wkład w ten ważny dla przyszłości ogrodnictwa działkowego dokument. - Projekt statutu jest zgodny z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, zgodny z obecną ustawą o ROD, zabezpiecza interesy działkowców, ogrodów i Związku, ale również zachowuje tradycję i dorobek ponad 100-letniego ruchu ogrodnictwa działkowego – podkreślał Prezes Kondracki.
Prezes Związku przypomniał, że PZD zmienił swój status prawny i stał się stowarzyszeniem ogrodowym, co sprawiło, że prace nad statutem ograniczone były rozwiązaniami prawnymi zawartymi nie tylko w ustawie o ROD, ale również w ustawie o stowarzyszeniach. Prezes omówił niektóre zmiany, jakie wprowadza nowy statut, m.in. w kwestii składki członkowskiej oraz opłat ogrodowych. - Statut obowiązuje nie tylko członków, ale wszystkich działkowców, jednak wyłącznie w zakresie opłat ogrodowych – mówił Prezes Kondracki zaznaczając, że sprawa składki i opłat była najczęściej dyskutowanym zagadnieniem statutowym. - Proponowane zasady dotyczące opłat i składki członkowskiej zapewnią sprawne funkcjonowanie ogrodów i Związku oraz gwarantują, aby każdy działkowiec proporcjonalnie będzie przyczyniał się do pokrywania kosztów funkcjonowania ROD – mówił Prezes. Zaznaczył, że w ramach dostosowania statutu do nowej ustawy o ROD wprowadzono również kompleksowe zapisy określające szczegółowe zasady nabywania i wygaśnięcia prawa do działki w ROD. Przypomniał, że nabywanie i utrata działki nie wiąże się już z członkostwem, dlatego tak ważne było stworzenie klarownych i jednolitych procedur dla zarządów ROD, w celu prawidłowego i sprawnego załatwiania spraw dotyczących m.in. zawierania umów z nowymi działkowcami, zatwierdzania przenoszenia praw do działek oraz ich wypowiadania. Prezes omówił także zmiany w strukturze organizacyjnej Związku, m.in. zniesienie komisji rozjemczych i propozycję tworzenia komisji problemowych, które będą zajmowały się mediacjami i rozwiązywaniem problemów. Prezes przedstawił też zmiany dotyczące charakteru prawnego Prezydium Krajowej Rady, która stanie się odrębnym organem zarządzającym dla całego Związku. Wprowadzono także nową kategorię członkostwa współdziałającego dotyczący działkowców, którzy mają działki w ogrodach, które się wyodrębniają, a także możliwość tworzenia kół członkowskich powoływanych przez okręgowe zarządy.

Prezes zaznaczył, że przy okazji pracy nad nowym statutem zaproponowano szereg zapisów, które mają ułatwić działalność organów PZD, jak choćby przedłużenie terminu odbycia walnych zebrań w ROD do 15 maja.
Prezes Kondracki wskazał, że nowy statut zaczynie obowiązywać z dniem jego uchwalenia. - Zarządy ROD i pozostałe organy Związku otrzymają od razu kompletny dokument, który pozwoli im sprawnie załatwiać codzienne sprawy – mówił. Na zakończenie przemówienia Prezes Eugeniusz Kondracki odniósł się do obecnej sytuacji, w jakiej znajdują się działkowcy przez działania Rzecznika Praw Obywatelskich, który posługując się pismem Dyrektora Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, zgłosił wiele zastrzeżeń do ustawy podkreślając, że ustawa jest w wielu zapisach niekonstytucyjna i rozważając skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. W tej sprawie działkowcy wystosowali około 1500 stanowisk, listów, apeli zbiorowych i indywidualnych do najważniejszych osób w państwie. Prezes przypomniał, że ataki na ogrody działkowe, a więc na prawa działkowców powtarzają się regularnie od 25 lat. Odpowiedzią na orzeczenie NSA jest projekt obywatelski nowelizujący prawo budowlane, pod którym działkowcy zebrali ponad 700 tys. podpisów. Prezes wspomniał o pozytywnym przyjęciu projektu przez posłów PSL, PiS, SLD i Twojego Ruchu, którzy zadeklarowali swoje poparcia. Prezes Związku zwrócił się z apelem do Platformy Obywatelskiej, która za pośrednictwem prasy krytycznie oceniła projekt Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop rozbiórkom altan” i zapowiedziała wniesienie własnego projektu. „Przestańcie uszczęśliwiać nas na siłę! Uwierzcie w zbiorową mądrość Polaków! Dostrzeżcie sens i potrzebę działania wielu organizacji społecznych, w tym Polskiego Związku Działkowców!”- zaapelował Eugeniusz Kondracki.

Wspomniał także o innych problemach, jakie stoją przed działkowcami, ogrodami i Związkiem, a jest to m.in. problem roszczeń do gruntów ROD i regulacja stanu prawnego blisko 14 tyś ha gruntów.

„Uchwalając statut trzeba przewidzieć wiele rzeczy”

- Atmosfera, która panuje w Polsce wokół ogrodów i Związku nie jest łatwa i dlatego trzeba uwzględnić wiele pozaprawnych aspektów – wyjaśniał Prezes. Dlatego prace nad statutem trwają cały czas. Prowadzone są dyskusje i wprowadzone zmiany, by nie było żadnych niezgodności z obowiązującym prawem – zaznaczył prezes Kondracki. – Uchwalając statut trzeba przewidzieć wiele rzeczy, stąd te szerokie konsultacje i prace do ostatniego dnia, by statut był zarejestrowany bez żadnych poprawek - dodał. Mec. Tomasz Terlecki w swoim wystąpieniu odniósł się do zmian, jakie zostały uwzględnione przy ostatecznym kształcie statutu, które powinien przyjąć Zjazd. Zmiany sprowadzają się do kilku niewielkich, merytorycznych kwestii. Pierwsza dot. zapisu wprowadzającego zasadę, by każda czynność prawna była zawsze poprzedzona uchwałą organu, co oznaczało, iż każda umowa musi być zatwierdzona uchwałą. - Zasada ta z założenia jest słuszna, ale wprowadza też pewne ograniczenia, – dlatego zaproponowano, by zostawić ją tylko tam, gdzie jest niezbędna, czyli do wypowiedzenia umowy i zawarcia umów o dzierżawę działkową. To jedna z poprawek, które proponujemy w ostatecznej wersji statutu – mówił mec. Terlecki. Inną ze zmian jest też data rozpoczęcia obowiązywania statutu. Wspomniał o ty, iż stworzenie pewnego okresu przejściowego, tzw. vacatio legis nie jest możliwe, bo wynika to z ustawy, która określiła, iż dotychczasowy statut obowiązuje tylko do czasu uchwalenia nowego statutu. –Nie możemy tego bagatelizować i wprowadzić statut dopiero 1 stycznia 2015r., bo od dnia dzisiejszego do tego czasu nie obowiązywałby formalnie żaden statut, a więc Związek pozbawiony byłby podstaw funkcjonowania – wyjaśniał mec. Terlecki.

Głosy w dyskusji na temat statutu

Najwięcej czasu poświęcono na dyskusję, w czasie której reprezentanci wszystkich OZ mogli zabrać głos. Podczas tych wystąpień padły ważne deklaracje i słowa, które potwierdziły, iż nowy statut jest w pełni akceptowany przez środowisko działkowe. Podkreślano, że to, czego potrzebują działkowcy to spokój i stabilizacja, którą z całą pewnością zapewni uchwalany statut. Gorące i szczere podziękowania płynęły od wszystkich zabierających głos delegatów w stronę Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego oraz dla Zespołu Doradców Komisji Statutowej oraz mecenasów Bartłomieja Piecha i Tomasza Terleckiego.

„Liczne dyskusje potwierdzają, że środowisko działkowców bardzo czeka na ten statut i dobrze, że nie czekaliśmy do ostatniej chwili z jego uchwaleniem. Działkowcy chcą mieć jasno określone zasady funkcjonowania. Nowy dokument rodzi liczne oczekiwania, choć nie wszystkie mogą być uwzględnione. Bo oczekiwania muszą się mieścić w ramach prawnych zapisów. Czy statut wszystkich zadowoli? Pewnie nie, ale będzie czas, by z dokumentem zapoznać się i wszystkim wyjaśnić poszczególne zapisy. Jesteśmy za przyjęciem tego statutu i uznajemy, że jest on optymalny, bo dba zarówno o interesy działkowców, jak i Związku”- mówiła Bożena Mikołajczyk z okręgu zielonogórskiego.

„Musimy dalej działać i bronić naszych działek i ogrodów. By było to możliwe potrzebujemy nie tylko nowej ustawy, którą mamy, ale też statutu, który w sposób płynny i spójny unormuje wszystkie te zagadnienia, które w środowisku polskich działkowców mają gruntowne znaczenie. Zaprezentowany projekt Statutu, przygotowywany przez ostatnie miesiące, jest dokumentem, który jest zgodny z obowiązującym prawem i zapewni prawidłowe funkcjonowanie całego stowarzyszenia PZD. Należy z uznaniem odnieść się do przedłożonego projektu Statutu i uznać, iż spełnia on oczekiwania ze strony całego środowiska działkowego i ROD. Statut ten nie dokonując radykalnych zmian, wprowadza całe środowisko w nową rzeczywistość prawną” – powiedział Zygmunt Kacprzak z okręgu mazowieckiego.

„Wszelkie działania prowadzone przez stowarzyszenie ogrodowe PZD muszą być w zgodzie ze statutem, muszą z niego wynikać i nie mogą mu zaprzeczać. To klucz do sprawnego i zgodnego z prawem funkcjonowania każdego stowarzyszenia. Statut musi przede wszystkim informować o ustroju, celach i zadaniach stowarzyszenia. Musi on odpowiadać na pytania: czym jest nasz Związek, jakie są cele naszego działania, kto może być członkiem, jakie są prawa i obowiązki członków, jaka jest struktura organizacyjna itp. Czy projekt statutu PZD odpowiada na takie pytania? Po kilku miesięcznych konsultacjach z działkowcami możemy dziś stwierdzić, że przedłożony na Zjeździe projekt został opracowany z należytą starannością, odpowiada wszystkim wymogom ustawowym i zasadom tworzenia statutu” – powiedział Roman Świst rekomendując przyjęcie statutu w imieniu okręgu sudeckiego.

„Naszą siłą jest jedność całego środowiska działkowego. Dzięki tej jedności i wysiłkowi mamy nową ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych i podejmujemy decyzję o nowym statucie PZD. Mając taki oręż w ręku z nowymi siłami możemy realizować aktualne zadania wdrażania nowej ustawy w ogrodach. Konsultacja i dyskusja przedzjazdowa prowadzona nad założeniami do projektu statutu była bardzo trudna. Padło wiele ciekawych propozycji, ciekawych rozwiązań, a efektem jest przedstawiony na Zjeździe statut. Rozwiązania zawarte w statucie należy uznać za w pełni satysfakcjonujące i dlatego będziemy głosować za przyjęciem tego dokumentu” - oświadczyła Barbara Kokot z okręgu bydgoskiego.

„Dzięki za dobrą pracę komisji. Opracowany projekt statutu obejmuje wszystko to, co na dzisiaj możemy przewidzieć. Pragniemy przekazać serdeczne gratulacje Prezesowi Eugeniuszowi Kondrackiemu za utrzymanie jedności działkowców i przyjęcia ustawy o ROD, której pokłosiem jest obowiązek przyjęcia statutu” – powiedział Józef Romanowski z okręgu szczecińskiego.

„Związek wykonał ogromną pracę przygotowując nowy projekt statutu, który będzie służył nie tylko działkowcom, lecz także przyszłym pokoleniom. Słusznie założono, że nie należy zmieniać tych przepisów, które sprawdziły się w dotychczasowym funkcjonowaniu ogrodów. Nowy statut zabezpiecza interesy działkowców, ogrodów i Związku. Określa wprost sposób rozwiązywania sporów związanych z funkcjonowaniem ogrodów. Jest otwarty dla wszystkich, którzy chcą działać w PZD, a którzy w wyniku wyodrębnienia ogrodu ze Związku nie mieli dotychczas takiej możliwości. Składamy podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego statutu. W jedności siła Związku” – mówił Marian Ostaszewski z okręgu pilskiego.

„Dla naszego środowiska statut jest podstawowym dokumentem, w oparciu o który działamy. Stworzenie nowych zapisów statutu było jedynym słusznym rozwiązaniem. Rozległość propozycji i dyskusji była ogromna. Z tych głosów udało się wybrać to, co najlepsze. Niech ten statut służy całemu środowisku działkowemu - życzył Stanisław Chodak z okręgu w Lublinie

„Minęło 10 miesięcy i oto mamy przed sobą projekt statutu będący owocem pracy naszych prawników i działkowców z całego kraju. Zgłaszane wnioski i propozycje były wielokrotnie konsultowane i analizowane przez Krajową Komisje Statutową i władze Związku. Uważamy, że w tym względzie wyczerpano wszelkie możliwości i zatwierdzany statut odpowiada nie tylko działkowcom, ale i potrzebom stowarzyszenia ogrodowego PZD. To, że uchwalamy go przed terminem, jaki narzuciła nam ustawa, jest naszym sukcesem. Jak najszybsze przyjęcie statutu było i jest ważne, ze względu na potrzebę uregulowania działalności wszystkich organów statutowych Związku”. Statut nie wzbudza naszych zastrzeżeń – mówił Jerzy Karpiński z okręgu wrocławskiego.

„W obliczu przemian wywołanych upadaniem starej ustawy o ROD oraz niekończących się dyskusji środowiska politycznego o ustroju ogrodów działkowych, a także pojawiających się atakach na nową uznajemy, że działkowcy potrzebują silnego Związku i prawa szczegółowego, a więc uchwalonego dziś statutu. Zapisy statutu nie tworzą sztucznych reguł funkcjonowania Związku, ale tworzą zasady, które są potrzebne. Popieramy ideę stworzenia członkostwa współdziałającego, które jest szansą nie tylko dla działkowców z tych ogrodów, które się wyodrębniły, ale także otwiera nową płaszczyznę działalności dla działkowców i sympatyków ruchu” – mówił Zdzisław Śliwa z okręgu poznańskiego wyrażając pełne poparcie okręgu poznańskiego dla statutu.

„Im większa wspólnota, tym większe poczucie bezpieczeństwa. Idziemy we właściwym kierunku. Prezentowany statut spełnia oczekiwania rodzin działkowych, jest dokumentem tworzącym dobre perspektywy funkcjonowania, rozwoju PZD. Autorom statutu, a szczególnie Prezesowi Kondrackiemu serdecznie dziękujemy” – ocenił Bartłomiej Kozera z okręgu opolskiego podkreślając, że działkowcy okręgu opolskiego są dumni z tego, że mogli uczestniczyć w dyskusji nad statutem,, a wiele uwag wniesionych przez nich zostało uwzględnionych.

„Działkowcy z naszego okręgu widzą swoją przyszłość tylko w strukturach Polskiego Związku Działkowców. Przedstawiony projekt statutu spełnia nasze oczekiwania i satysfakcjonuje działaczy i działkowców. Będzie to nasz codzienny katechizm, który będzie dobrze służył ogrodom i użytkownikom działek” – powiedział Czesław Smoczyński z okręgu gdańskiego.

„Proponowane w statucie zapisy planowane są z woli samych działkowców, a więc użytkowników ogrodów działkowych. Najważniejszy jest działkowiec – to dla niego i w jego interesie pracują struktury. Statut to nasz najważniejszy dokument wewnętrzny, nasza konstytucja. To pisemne potwierdzenie mówiące o zasadach działania naszego stowarzyszenia PZD. Przyjęty dziś statut to klucz do sprawnego działania i funkcjonowania ROD”- podkreślał Józef Noski z okręgu śląskiego.

„Statut musiał sprostać zapisom nowej ustawy oraz pozostałym aktom prawnym. Dzięki poświęceniu ogromnej rzeszy ludzi udało się opracować dokument na miarę potrzeb działkowców, przy zachowaniu zasad prawnych gwarantujących bezpieczeństwo każdemu z członków Związku pod względem formalno-prawnych, jak również niezakłóconych relacji społecznych. Nowy statut to akt na miarę XXI wieku” – podkreślał Piotr Gadzikowski z okręgu toruńsko-włocławskiego.

„Chciałabym podziękować i pogratulować wszystkim osobom, które w tak krótkim czasie stworzyły ten projekt statutu, nad którym będziemy dziś głosować. W ocenie delegatów łódzkich dokument ten w sposób właściwy i szczegółowy reguluje wszystkie niezbędne zagadnienia i zapewnia rozwiązania wszelkich problemów związanych z funkcjonowaniem ogrodów. Związek wychodzi naprzeciw nowym wyzwaniom i wprowadza bardzo dobry statut” – podsumowała Helena Wojna z okręgu łódzkiego.

Delegaci, którzy zabierali głos w dyskusji oceniali nie tylko zapisy statutu, ale nawiązywali też do bieżącej sytuacji, a przede wszystkim wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich przeciwko nowej ustawie działkowej, które zbiegło się w czasie z niekorzystnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego ws. altan. - Jesteśmy zaprawieni w walce i potrafimy bronić się – podkreślali delegaci. – Nasze środowisko to nie marionetki, które robią to, co im się każe – mówili występujący. Wielu wyraziło też nadzieję, że środowisko działkowe w końcu doczeka się spokoju. Podkreślano też, że zdecydowana większość ogrodów, które zorganizowały już ustawowe zebrania, podjęło decyzję o pozostaniu w strukturach PZD. Jedność działkowców została już wielokrotnie udowodniona i potwierdzona. Padały głosy, że plan rozbicia PZD i rozdrobnienia ogrodnictwa działkowego w Polsce nie udał się, bo działkowcy wybrali poczucie bezpieczeństwa i prawną ochronę swoich interesów.

Pożegnanie z Komisją Rozjemczą

Podczas dyskusji głos zabrała również Olga Ochrymiuk przewodnicząca Krajowej Komisji Rozjemczej, która podziękowała członkom komisji rozjemczej za bardzo dobrą współpracę i dotychczasowe działanie. – Taki wymóg nowej ustawy, że nasza praca dobiega końca i nasza komisja ulegnie dziś samorozwiązaniu – mówiła ze wzruszeniem. – Cieszę się, że mogłam pracować dla dobra działkowców. Szczególne podziękowania skierowała też do Prezesa PZD i całej Krajowej Rady. Krajowa Komisja Rozjemcza przestałą istnieć wraz z zakończeniem głosowania i przyjęciem nowego statutu PZD. W podziękowaniu za wieloletni wysiłek i pracę zgromadzeni nagrodzili Przewodniczącą Olgę Ochrymiuk gromkimi oklaskami oraz koszem kwiatów. – Praca Krajowej Komisji Rewizyjnej przyczyniła się nie tylko do rozwoju ogrodów, ale łagodzenia obyczajów i konfliktów. Pani Olgo, serdecznie Pani dziękujemy – powiedział Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

Głosowanie nad statutem

Po wystąpieniach delegatów głos zabrał przewodniczący komisji statutowej Janusz Moszkowski, który zaprezentował protokół tejże komisji.
- Dzisiaj przyjmiemy nowy statut PZD znacznie wcześniej niż wyznacza to termin ustawy o ROD. Komisja uważa, że na ten statut oczekiwali działkowcy i wszystkie organy Związku w rodzinnych ogrodach działkowych, gdzie często padały pytania o termin wprowadzenia statutu. To dobrze, że w tak krótkim czasie potrafiliśmy ten statut przygotować – podkreślał Janusz Moszkowski Dziękując za prace w pierwszej kolejności Prezesowi PZD Eugeniuszowi Kondrackiemu, a także członkom komisji statutowej, doradcom, prawnikom, wszystkim okręgowym zarządom i działkowcom.

Zaprezentowano także protokół z prac komisji uchwał i wniosków.

Następnie odbył się najważniejszy moment Zjazdu, w którym zebrani w drodze głosowania mandatami podjęli decyzję ws. przyjęcia nowego statutu PZD. Uchwała została przyjęta praktycznie jednogłośnie, przy jednym głosie przeciw przez obecnych na Zjeździe delegatów PZD. Delegaci przyjęli również stanowiska ws. statutu PZD ws zebrań wszystkich działkowców, działań podejmowanych przez RPO, stanowisko ws. rozwoju ogrodów i Związku oraz ws. wyborów samorządowych.

Na zakończenie Prezes Eugeniusz Kondracki podziękował wszystkim obecnym w imieniu Prezydium i Krajowej Rady za obrady i aktywny w nich udział zgromadzonych delegatów, który zaowocował uchwaleniem statutu PZD. – Statut zaczyna nową erę w rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce. Jaka będzie to era, będzie zależało od nas i od tego, jak potrafimy ten statut wdrożyć wśród działkowców i ogrodów- mówił Prezes PZD. – Uważam, że możemy liczyć na działkowców, którzy są świadomi i wiedzą, co robić, mimo nieustających napadów na Związek i wyciągania argumentów przeciwko niemu. Potwierdzeniem tego są uchwały ROD o pozostaniu w strukturach stowarzyszenia ogrodowego PZD. Prezes zaznaczył też, że istnieje duża potrzeba tworzenia nowych ogrodów, co tylko dobrze świadczy o idei ruchu ogrodnictwa działkowego, który jest tak potrzebny ludziom. – Musimy zmieniać siebie, ogrody i nasze działki, by coraz lepiej mogły one służyć ludziom i spełniać te oczekiwania, które upatrują w nich ludzie. Prezes podziękował za wszystkie wystąpienia i podejmowane w nich tematy. – Mam nadzieję, że podjęte stanowiska będą wskaźnikiem do dalszej pracy dla wszystkich i uprzytomnią działkowcom, o co walczymy i co jest dla nas tak ważne – mówił dziękując wszystkim za tak liczną frekwencję i udane obrady Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.Agnieszka Hrynkiewicz

KR PZD (a.j.)


Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców przyjął statut

Napisany przez delegatura 2014-10-23 19:36:59 Środkowoeuropejski czas letni


Zorganizowanie Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD zostało podyktowane obowiązkiem realizacji zapisów, jakie narzuciła ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013r. Najważniejszym zadaniem dla Związku i jego delegatów uczestniczących w Zjeździe jest uchwalenie statutu PZD.
Od stycznia br. cały Związek pracował na podstawie nowej ustawy, ale również zweryfikowanego statutu, bądź znowelizowanych przepisów wewnętrznych. Jednak najważniejszym zadaniem wynikającym z ustawy było opracowanie i uchwalenie nowego statutu. Dlatego przez wiele miesięcy trwały intensywne dyskusje nad zapisami starego statutu i nad dostosowaniem go do obecnej ustawy i potrzeb Związku. W tym celu powołano Zespół Doradców Komisji Statutowej składający się z wielu prawników z różnych rejonów kraju. Powstające zapisy były wielokrotnie konsultowane z okręgowymi zarządami, zarządami ogrodów i działkowcami. Wpływające opinie i uwagi, zgłaszane przez ogrody i działkowców, były w miarę możliwości prawnych uwzględniane.
Prace nad nowym statutem zakończyły się 25 września 2014 r. przyjęciem przez Krajową Radę uchwały w sprawie przedłożenia pod obrady XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD projektu statutu.
Projekt przedstawiony był na stronie internetowej Krajowej Rady i wielu okręgów, a także wydrukowany w znacznym nakładzie i przekazany Zarządom ROD.
Dzisiaj projekt był przedmiotem dyskusji na Zjeździe, a delegaci niemalże jednogłośnie projekt ten uchwali. Pełna relacja z przebiegu zjazdu ukaże się jutro.

KR PZD (a.j.)


I PÓŁMARATON GLIWICKI.

Napisany przez delegatura 2014-10-23 16:24:58 Środkowoeuropejski czas letni
W ubiegłą niedzielę (19.10.2014r) można było obserwować na naszych ulicach biegnące tłumy. To prawie półtora tysiąca ludzi, w różnym wieku, brało udział w półmaratonie Gliwickim. My działkowcy, możemy być dumni.

Na podium stanął ( w swojej kategorii wiekowej) pan Władysław Gębczyk - działkowiec z ROD „Pod Gruszą”. Oczywiście do tego wyczynu przygotowywał się od dłuższego czasu. Tylko życzyć sobie abyśmy wszyscy mieli taką kondycję.
Panie Władku, szczere gratulacje od wszystkich działkowców!!!

Źródło: Barbara Głogowska"Uzasadnienie orzeczenia NSA wzbudza nasze wątpliwości"

Napisany przez delegatura 2014-10-22 11:25:56 Środkowoeuropejski czas letni

Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Śląski

Delegatura Rejonowa Gliwice


Stanowisko Zespołu Problemowego Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach W sprawie; orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 09.01,2014r.


Jesteśmy głęboko zaniepokojeni kontrowersyjnym wyrokiem N.S.A z dnia 09.01.2014 , który dokonując „twórczej" interpretacji prawa podważył legalność zabudowy altan działkowych znajdujących się w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Sąd w swoim wyroku przyjął słownikową definicję „ altana „ i z tego wynika, że wybudowane altany działkowe z zachowaniem parametrów powierzchni zabudowy i wysokości określonych w Prawie Budowlanym, aktualnie obowiązującym nagle stały się samowolą budowlaną. W ustawie Prawo Budowlane brak jest jednoznacznej definicji "altana działkowa". Legalność istnienia altan przez dziesięciolecia nie była kwestionowana przez Urzędy Państwowe. Dziwnym zbiegiem okoliczności, po uchwaleniu przez Sejm R.P zatwierdzeniu przez Senat, oraz podpisaniu przez Prezydenta RP znowelizowanej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13.12.2013 roku . nagle okazało się ,że altany ,które nie spełniają wymogów określonych przez N.S.A. należy zlikwidować. Pojęcie „altana „ w kontekście ogrodów działkowych od lat wykraczało poza definicję przyjętą przez N.S.A co udowadniają liczne zdjęcia i opisy, oraz wcześniejsze orzeczenie N.S.A. z dnia 06.10.2000 roku sygn. Akt.4 SA 363/98. Dla nas jest oczywiste ,że altana spełnia uniwersalną rolę jako pomieszczenie służące wypoczynkowi , oraz do przechowywania narzędzi i sprzętu ogrodowego. Uzasadnienie orzeczenia wzbudza nasze wątpliwości czy jest ono zgodne z prawem, ale jedno jest pewne , że podjęta decyzja jest szkodliwa społecznie. Godzi bowiem w interes wszystkich właścicieli altan działkowych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych i stanowi działanie prawa wstecz. Nadmieniamy że nasze ogrody i altany nie powstawały na terenach rekreacyjnych lecz na terenach zdegradowanych, hałdach kopalnianych i nieużytkach. To działkowcy swoją pracą doprowadzili te tereny do użytku. Udzielamy poparcia dla komitetu inicjatywy ustawodawczej „ STOP ROZBIÓRKOM ALTAN „i opowiadamy się za opracowaniem projektu ustawy o zmianie Ustawy Prawo Budowlane i niektrych innych ustaw w celu zdefiniowania pojęcia altana działkowa i jej rozwiązań architektonicznych. Zwracamy się do najwyższych Władz Państwowych, Posłów i Senatorów R.P. o udzielenie wsparcia dla obywatelskiego projektu ustawy i przeprowadzenie szybkiej
nowelizacji ustawy Prawo Budowlane kt6ra ureguluje kwestie altan dziafkowych z uwzgldnieniem parametrów , technologii i konstrukcji.


Stanowisko nasze kierujemy do;
Prezydenta RP. Marszalka Sejmu RP. Rzecznika Praw Obywatelskich. Wiceprezesa Rady Ministr6w. Posf6w i Senatorów Ziemi Gliwickiej Prezydent Miasta Gliwice. Krajowa Rada PZD. OZ PZD.


Gliwice dnia 13 sierpniat 2014 r.


Członkowie Delegatury oraz zespół problemowych Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach

KR PZD - Bieżące wydarzenia 22.X.br ( a.j.)


Narada w OZ.ŚL. PZD

Napisany przez delegatura 2014-10-21 20:03:13 Środkowoeuropejski czas letniW dniu 21.10.2014.r. w OZŚl. odbyła się narada szkoleniowa Kierowników Biur i księgowych OFK której celem było zapoznanie z planami finansowania OFK oraz Delegatur Rejonowych PZD Okręgu Śląskiego. Naradę prowadził Prezes OZSl. pan Józef Noski oraz w-ce prezesi Tadeusz Kosowski i Jan Jaworek.Prezes Józef Noski zapoznał z pracami prowadzonymi nad tym zagadnieniem a które maja być wprowadzone od nowego roku i które maja uregulować w sposób czytelny i sprawiedliwy finansowanie Delegatur i OFK

.Głowna księgowa OZŚl. pani Ewa Drogosz omówiła najważniejsze sprawy finansowe oraz zamierzenia na najbliższy czas. W dalszym wystąpienie omówiła jakie dokumenty i załączniki obowiązują w rozliczeniach szkoleń,delegacji i rozliczeń bieżącej działalności OFK i Delegatur.W-ce prezes OZŚl. Tadeusz Kosowski zapoznał uczestników narady z ustaleniami już dokonanymi , oraz nad jakimi zagadnieniami pracuje Komisja w kwestii czytelnych rozwiązań w zagadnieniach wynagrodzeń , aby te ustalenia były zgodne z obowiązującymi przepisami związkowymi i finansowymi.źródło i zdjęcia Jan Pękala


Dzisiaj wtorek – zaproszenie do ROD WRZOS Basia wszystkim śle.

Napisany przez delegatura 2014-10-21 08:53:19 Środkowoeuropejski czas letni


Na spacerze poznawczym ROD ”WRZOS” byłam dwukrotnie.Pierwszych informacji udzielił mi pan Andrzej Kot- gospodarz ogrodu:. Tu jest spokojnie, problemy jak wszędzie.

Martwią go wycieki wody z starych 30 letnich rur. Nie chcąc przeszkadzać w pracach porządkowych ruszamy dalej.

Na działkach trwają typowo jesienne prace kończące sezon. Pogoda sprzyja też spotkaniom towarzyskim. Ogród żyje.

Teraz sięgam w dokumenty ogrodu. Powstał w 1969 roku. Zakładami założycielskimi były: Instytut Metali Nieżelaznych, ERG, ZREMB i Biprokwas. Cały ogród składa się z 210 działek położonych na 8.1783 ha. ROD „WRZOS” ciągnie się wzdłuż ul. Myśliwskiej a tyły zamyka Las Łabędzki.

Ogród podzielony jest na 5 sektorów, które rozdzielają uliczki Bażancia, Sarnia, Jałowcowa, Zajęcza i Lisia.Nasza druga wizyta w tym ogrodzie jest już wcześniej umówiona z Zarządem. Przed Domem Działkowca wita nas vice prezes ogrodu. Właśnie trwają rozmowy na temat wynajęcia na imprezę tego ładnego, zadbanego budynku. Takie okazje rzadko (1-2 razy w roku) się zdarzają a dają dodatkowy pieniądz dla ogrodu. Mając prąd i wodę mogą sobie na to pozwolić.


Pan Łukasz Zając -prezes ogrodu wraz z panią skarbnik zabierają nas na wędrówkę po ogrodzie. Na niektórych alejkach widać wyraźnie ślady po ryciu przez dziki, które podchodzą tu z lasu. Cały ogród otoczony jest solidnym płotem zabezpieczającym niszczenie działek przez leśne zwierzęta. W ogrodzie jest jeszcze jeden pszczelarz. Pan prezes nieśmiało napomyka nam o swoich marzeniach. Chciałby mając zaplecze i taką ładną okolicę udostępniać ogród grupom emerytów. Tu znaleźliby ciszę, swobodę a przede wszystkim obcowanie z przyrodą.

Sam las (oprócz ścieżki spacerowej) jest niedostępny dla ludności ze względu na niewybuchy. Jest to okolica poligonu wojskowego.Spotykamy działkowiczkę mającą problem z przycinką drzew. Jeszcze nie dawno „skakała” po drzewach. Teraz zdrowie na to nie pozwala. Daję kontakt do instruktora SSI, który na pewno jej pomoże.

Spacer kończymy w sektorze piątym na jednej z ostatnich działek. Już od furtki wita nas ciepłym uśmiechem pani Janina Piasny (dla przyjaciół Agatka). To jedna z ładniejszych i ciekawszych działek w ogrodzie.

Działkę w tym ogrodzie uprawia już przeszło 10 lat, ale już wcześniej przez lata była działkowcem innego ogrodu. Obecnie pełni funkcję gospodarza sektora piątego. Wszyscy mówią o niej z wyjątkową sympatią. Zawsze z uśmiechem z chęcią pomaga innym. Według pani Agatki na działce powinno być wszystko. U niej jest. Piękne kwiaty, owoce i warzywa. Wszystko skomponowane w dobrym guście i wygodzie dla użytkowników działki. W działkowej wędzarni tworzy przysmaki dla całej rodziny. Owadom też u niej żyje się nie źle. Zabłąkane czy osamotnione pszczoły mają swój hotel w specjalnych bambusach.Na pewno nie poznałam wszystkich sekretów te działki. Pozdrawiamy pani Agatko i życzymy wielu sukcesów ogrodniczych!

Źródło: Barbara Głogowska, zdjęcia: Krzysztof Głogowski


Czytajcie „działkowca"

Napisany przez delegatura 2014-10-20 17:47:21 Środkowoeuropejski czas letni

W listopadzie kończy się okres złotej, polskiej jesieni, zaczynają się mgły, słoty i coraz częstsze przymrozki. Przyroda szykuje się do zimowego snu. Oznacza to, że nie zwlekając, powinniśmy przygotować działkę i rośliny do zimy. A niezastąpionym doradcą w tym zakresie będzie z pewnością listopadowy numer „działkowca”, który właśnie pojawił się w sprzedaży. Polecamy też m.in. najcenniejsze gatunki i odmiany krzewów jagodowych, które można jeszcze teraz sadzić. Nie zabraknie również pomysłów i inspiracji związanych z aranżacją działki. A oprócz tego aktualne porady i przypomnienia ogrodnicze, artykuły na temat ekologii, zdrowego odżywiania, uprawy i ochrony roślin, oraz wiele innych aktualnych tematów. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich:

● Działki w jesiennej szacie wcale nie muszą być nudne i monotonne, przyroda obfituje w tym czasie w wiele kolorów ukazujących się w postaci jeszcze kwitnących roślin, przebarwionych liści lub dojrzałych owoców. Warto wiedzieć, jakie gatunki i odmiany roślin odznaczają się jesienią największą dekoracyjnością oraz jak je właściwie dobierać i komponować. Dzięki nim działka nabierze zupełnie innego, niekiedy wręcz bajkowego wyglądu!
● Trawniki są trudne do utrzymania w ocienionych miejscach działki, natomiast wiele cieniolubnych roślin okrywowych może je tam doskonale zastąpić, dodatkowo zmniejszając nakłady na regularną pielęgnację!
● W handlu pojawia się coraz więcej gatunków, które kuszą wyglądem, jednak po pierwszej zimie często wymarzają. Aby uniknąć rozczarowań, warto, więc poznać „pewniaki” – rośliny z dużą odpornością na mrozy, które nie sprawią nam zawodu!
● Niektóre z oryginalnych i atrakcyjnych bylin ogrodowych okazują się dość trudne w uprawie, np. ze względu na szybkie zamieranie, wczesne kończenie wegetacji, czy też podatność na choroby. Wystarczy jednak dokładnie poznać ich wymagania, a wielu problemów da się uniknąć!
● Jaśminy i jaśminowce są często mylone ze względu na podobieństwo nazwy. A tak naprawdę rośliny te różnią się niemal wszystkim, w tym barwą kwiatów, porą kwitnienia oraz odpornością na mróz!
● Paprocie to wciąż niedoceniana na działkach grupa roślin. Bezsprzecznie kojarzą się z cienistymi, przytulnymi zakątkami, jednak mogą być także rarytasem na rabatach lub w ogrodach skalnych!
● Jak samemu zrobić trejaż, który może być znakomitą podporą dla pnącza i niebanalnym elementem dekoracyjnym? Z nami nie będzie z tym problemu! Technikę wykonania prezentujemy „krok po kroku” wraz z rysunkami instruktażowymi!
● Pośród drzew i krzewów ozdobnych wiele posiada atrakcyjny, zwisający pokrój a jednocześnie pod względem siły wzrostu świetnie nadają się na małe działki. Jakie to gatunki i odmiany oraz gdzie warto je posadzić i z czym komponować, aby uzyskać najlepszy efekt?
● Nowoczesne nawierzchnie z tworzyw sztucznych to prawdziwa nowość na rynku. Ich zaletą jest duża wytrzymałość, elastyczność i sprężystość. Gdzie warto je stosować?
● Może warto trochę odmienić, swój tradycyjny działkowy jagodnik, lub też założyć nowy, sadząc polecane przez nas nowe gatunki i odmiany, których wyjątkowo zdrowe owoce nie zawsze dostępne są w sklepach? Najcenniejsze gatunki i odmiany roślin jagodowych dostępne też na www.dzialkowiecsklep.pl.
● Czy znacie trawę cytrynową? Gatunek ten wyróżnia się intensywnie cytrynowym zapachem i można go stosować np. do aromatyzowania herbaty oraz innych napojów. Ma też liczne właściwości lecznicze! Jak ją uprawiać w naszych warunkach?● Wiele storczyków, jak np. popularne falenopsisy, tak naprawdę nie ma wielkich wymagań uprawowych. Aby jednak corocznie i obficie kwitły, wymagają bezwzględnego przestrzegania kilku zasad pielęgnacji!
● Opadłe liście to jeden z naszych jesiennych kłopotów na działce. Jest jednak kilka sposobów aby je sprawnie i ekologicznie zutylizować, bez potrzeby szkodliwego spalania!

Te i wiele innych, atrakcyjnych tematów tylko w listopadowym „działkowcu”! Zapraszamy do lektury!

My dobrze wiemy jak odmienić Twoją działkę!

KR PZD (a.j)


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

STRONĘ OGLĄDANO DZISIAJ RAZY

W TYM MIESIĄCU STRONĘ OGLĄDANO RAZY

OD POCZĄTKU STRONĘ ODWIEDZIŁO UŻYTKOWNIKÓW

© 2010 by Lex_killmen